MV.2 Ehitustarindite 3D mudelprojekteerimine BIM

REGISTREERIN KOOLITUSELE

Struktuuriüksus Metsandus- ja maaehitusinstituut
Instituut Maaehituse ja veemajanduse õppetool
Programmi kood MV.2
Nimetus eesti keeles Ehitustarindite 3D mudelprojekteerimine BIM
Nimetus inglise keeles Building structure 3D designs and BIM
Programmi liik Sisu vaba tekstina
Valdkonnad Tehnika, tootmine ja ehitus
Õppevaldkond Tehnika, tootmine ja ehitus
Õppesuund Arhitektuur ja ehitus
Õppekava rühm Ehitus ja tsiviilrajatised
Eesmärk
Kogumaht tundides 52
Kogumaht EAPdes 2
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale Ei
 
Toimumise algus 22.01.2019
Toimumise lõpp 05.02.2019
Toimumise ajakava ja lisainfo eesti keeles
Toimumiskoht Tartu linn
Toimumiskoha info eesti keeles
 
Õppekeskkonna kirjeldus eesti keeles
Õppekeskkonna kirjeldus inglise keeles
 
Sihtrühm
Grupi minimaalne suurus 10
Grupi maksimaalne suurus 15
 
Õppetöö vorm osaliselt veebipõhine õpe
Mahu struktuur akadeemilistes tundides auditoorne töö: 28, praktika: 0, iseseisev töö (sh e-õpe): 24
Õppekeel eesti keel
 
Õppejõud Nimi Õppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus eesti keeles Õppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus inglise keeles
  Tõnis Teppand
  Renno Reitsnik
 
Õpiväljund Koolituse läbinu on omandanud täiendavad teadmised 3D mudelprojekteerimises tarkvaradega; puitkonstruktsiooni elementide projekteerimises ja nende varustamises puusepa- vm liidetega; puitkonstruktsiooni elementide staatikas; töömahtude arvutamises ja eelarve koostamises 3D mudelis.
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis Mitteeristav
Hindamismeetodid eesti keeles
Hindamiskriteeriumid eesti keeles
 
Sisu eesti keeles Teema Maht tundides Õppejõud
  I õppepäev.
Loeng: 3D mudelprojekteerimise põhimõtted koos näidetega erinevate 3D-tarkvaradega.

1) Käsitletakse mudelprojekteerimise aluspõhimõtteid Building Information Modelling (BIM)-standardi kontekstis.
2) Andmebaaside ühendamine projektiga ja nende kasutamine.
3) Näited erinevate 3D-tarkvaradega koostatud mudelprojektidest.
4) 3D-projekti andmete ülekandmine ühest tarkvarast teise (IFC-standard)

Praktikum: Mudelprojekteerimine ja koormuste arvutamine.
1) Kahekorruselise, puitkonstruktsioonis ühe korteriga elamu arhitektuurse mudeli koostamine.
2) Hoone ehitusfüüsikaline mude
3) Lumekoormuse arvutus
4) Tuulekoormuse arvutus
6  
  II õppepäev.
Loeng:Puitkonstruktsiooni elementide projekteerimine ja nende varustamine puusepa- vm liidetega.
1) Hoone arhitektuurse 3D-mudeli varustamine konstruktiivsete puitkonstruktsiooni elementidega.
2) Puitkonstruktsiooni elementide ühendusviiside valik.
3) Puusepaliidete kasutamine ja mudeldamine.

Praktikum: 3D mudelile puitkonstruktsiooni elementide lisamine koos puusepaliidetega ja koormuste arvutamine (omakaalukoormus, kasuskoormus).
1) Puitkonstruktsiooni 3D-elementide lisamine.
2) Puusepa- jm liited.
3) Omakaalukoormuse arvutus
4) Kasuskoormuse arvutus
5) Koormuste kandmine pinnaühikult ühele vardale.
6  
  III õppepäev.
Loeng: Puitkonstruktsiooni elementide staatika
1) Arvutusskeemide koostamine
2) Erinevate puitkonstruktsiooni elementide staatika
3) Sõlmede kinnitustingimused

Praktikum:3D mudeli puitkonstruktsiooni elementide dimensioneerimine
1) Postid
2) Talad
3) Katusekonstruktsiooni elemendid (sarikad, pennid)
6  
  IV õppepäev.
Loeng: Töömahtude arvutamine/üleslugemine tarkvara abil otse 3D mudeli pealt
ja töömahtude arvutamise reeglid.
Töömahtude sidumine ühikhinnetega, e eelarvestamine. Ehituse eelarvestamise etapid.
Ehituse eelarvestamise metoodika. Ühikhinde tegevuskirje

Praktikum: 3D mudeli töömahtude leidmine
1) Töömahtude leidmine konstruktiivelementide põhiselt
2) Mudeli töömahtude eelarvestamine ühikhinnete tasemel: leitud töömahtude sidumine ühikhinnetega, otsekulueelarve, hinnapakkumine.
6  
  Konsultatsioon.
Praktikumides ja iseseisva tööna loodud 3D-mudeli ja selle põhjal koostatud taotluseelarve kommenteerimine.
4  
  Kõikide teemade raames ette nähtud teist samapalju iseseisvat tööd.

Kahekorruselise, puitkonstruktsioonis ühe korteriga elamu arhitektuurse mudeli/eskiisi koostamine: 10 tundi
Koormuste (omakaalukoormus, kasuskoormus, lumekoormus, tuulekoormus) arvutus: 4 tundi
3D mudelile puitkonstruktsiooni elementide lisamine koos puusepaliidetega: 3 tundi
3D mudeli puitkonstruktsiooni elementide dimensioneerimine: 5 tundi
3D mudeli töömahtude leidmine: 2 tund
24  
Sisu inglise keeles Teema Maht tundides Õppejõud
    6  
    6  
    6  
    6  
    4  
    24  
 
Nõuded lõpetamiseks
Lõpetajale väljastatav dokument tunnistus
Lõpetajale väljastatakse dokument paberil
 
Hind käibemaksuta 541,67
Lisandub käibemaks Jah
Hind käibemaksuga 650,00
 
Õppekava juht Toomas Tamm
Kontaktisik Egle Saaremäe
Kontaktisiku e-post Egle.Saaremae@emu.ee
Kontaktisiku telefon +372 731 3161
 
Registreerujast teade kontaktisiku e-posti aadressile Jah
Registreerumine lubatud alates 20.12.2018
Registreerumise tähtaeg 17.01.2019
Registreerumise info eesti keeles
 
Struktuuriüksuse juhi kinnitus Liisi Veske
Kinnitamise kuupäev 27.12.2018