Kaitstud tööd

Doktoritööd

Meelis Seedre, 2013. Häiringurežiimi mõju boreaalse metsaökosüsteemi süsinikuvoogudele (Väitekiri). Disturbance effects on boreal forest ecosystem carbon dynamics. Juhendajad Prof. Kalev Jõgiste and Prof. Han Y.H. Chen (Lakehead University).

Floortje Vodde, 2013. Tormikahjustuste käigus tekkinud mikroalade dünaamika ja häiringujärgne puurinde uuenemine hemiboreaalses segametsas (Väitekiri). Microsites and tree regeneration dynamics: prolonged storm effects in hemiboreal mixed forest. Juhendajad Prof. Kalev Jõgiste ja Prof. Dr. Ir. G.M.J. Frits Mohren (Wageningen University).

Kajar Köster, 2009. Elusa ja surnud puidu biomassi dünaamika tormijärgses metsa ökosüsteemis (pdf). Juhendaja Kalev Jõgiste 

Ahto Kangur, 2009. Metsade pikaajaline dünaamika: püsikatsealade andmestik modelleerimiseks. Juhendajad Andres Kiviste ja Kalev Jõgiste

Marek Metslaid, 2008. Hariliku kuuse eeluuenduse kasv lageraie järgselt (pdf). Juhendajad Kalev Jõgiste ja Eero Nikinmaa (Helsingi Ülikool)  

Merrit Noormets, 2006. Ahtalehise mustika (Vaccinium angustifolium Ait.) ja kanada mustika (V. myrtilloides Michx.) õie bioloogia mõningaid aspekte; ahtalehise mustika ja jõhvika (Oxycoccus palustris Pers.) kultiveerimine ammendatud freesturbaväljadel. Juhendajad Kadri Karp ja Taimi Paal 

Ivar Sibul, 2005. Mõnede taimsete insektitsiidide ning keskkonnategurite mõju hariliku männikärsaka, Hylobius abietis (L.) (Coleoptera, Curculionidae) käitumisele ja füsioloogiale. Juhendajad Hardi Tullus ja Kaljo Voolma 

 

Teadusmagistritööd

 

Tiit Maaten, 2007. Hariliku männi (pinus sylvestris L.) geneetilise varieeruvuse analüüs Eesti populatsioonides mikrosatelliitide põhjal. Juhendaja Malle Kurm 

Tiia Drenkhan, 2006. Bioregulaator Rotstop’i kasutamine juurepessu profülaktikas. Juhendaja Märt Hanso 

Triin Ilisson, 2006. Tormikahjustatud alade struktuur ja uuenemine Tudu ja Halliku metskondades. Juhendaja Kalev Jõgiste 

Jürgen Kusmin, 2006. Metsatüpoloogia põhimõtted ja meetodid Eestis. Juhendaja Kalev Jõgiste 

Tea Soo, 2006. Kõrgem metsanduslik haridus Eestis ja Lätis enne 1920. aastat. Juhendaja Toivo meikar 

Ahto Kangur, 2005. Metsaökosüsteemide dünaamika kirjeldamine ja kasutamine metsade majandamise kavandamisel. Juhendajad Henn Korjus ja Kalev Jõgiste 

Kajar Köster, 2005. Puidu lagunemise dünaamika Halliku ja Tudu tormialadel. Juhendaja Kalev Jõgiste 

Elina Leiner, 2005. Ammendatud freesturbatootmisalade taimestumist mõjutavad tegurid Pärnu ja Tartu maakonna jääksoode näitel. Juhendajad Taimi Paal ja Jaanus Paal (Tartu Ülikool) 

Marek Metslaid, 2004. Hariliku kuuse eeluuenduse kohanemine lageraie järgselt. Juhendaja Kalev Jõgiste 

Floortje Vodde, 2002. Between wind and water. An investigation of the importance of windthrow and other disturbance types in the dry pine forest ecosystem on Kõpu peninsula, Estonia. Juhendajad Kalev Jõgiste, Frits Mohren (Wageningi Ülikool) 

Merrit Noormets, 2002. Ahtalehise mustika (Vaccinium angustifolium) kultiveerimine ammendatud freesturbaväljal. Juhendaja Taimi Paal 

Tea Tasa, 2002. Hübriidmustika (Vaccinium corymbosum × Vaccinium angustifolium) sortide `Northblue` ja `Northcountry` kasvatamisvõimalused ja -tehnoloogiad Tartumaal. Juhendaja Taimi Paal 

Anneli Banner, 1998. Trihhodermiini ja mõne teise teguri mõju pohla (Vaccinium vitis-idea L.) vegetatiivsele ja generatiivsele paljundamisele. Juhendaja Taimi Paal