Doktorandid

Karli Ligi

Eesti hirvepopulatsioonide metsanduslik ja geneetiline analüüs.

Juhendajad: professor Hardi Tullus, dotsent Tiit Randveer, professor Riho Gross.

CV

Tiia Drenkhan

Juurepessu (Heterobasidion spp.) hiidkooriku (Phlebiopsis gigantea) ja juuri asustavate putukate

(Hylobius abietis jt.) vastastikused suhted metsa ökosüsteemis.

Juhendajad: dotsent Ivar Sibul, dotsent Kaljo Voolma.

CV

Kalev Adamson

Invasiivsete metsahaiguste levik ja epidemioloogiline analüüs kliimamuutuste kontekstis.

Juhendaja: dotsent Rein Drenkhan

CV

 

Karin Aguraijuja

Tööstusheitmete mõju okaspuude kasvule.

Juhendaja: vanemteadur Katri Ots.

CV

Pille Aasamets

Avalikkuse hinnang metsakasvatuslikule tegevusele.

Juhendajad: professor Hardi Tullus, professor Heimo Karppinen.

CV

Marek Irdla

Puitkütuste optimaalsete tarneahelate väljatöötamine.

Juhendajad: professor Peeter Muiste, professor Veiko Uri

CV

Reimo Lutter

Lühikese raieringiga majandatavate lehtpuuistandike ökoloogiline ja majanduslik analüüs.

Juhendajad: professor Hardi Tullus, vanemteadur Arvo Tullus

CV

Martin Tishler

Turberaiete ökoloogilis-majanduslik analüüs.

Juhendajad: professor Hardi Tullus, teadur Tea Tullus

CV

 

Gunnar Morozov

Süsinikuringe muudetud veerežiimiga metsades.

Juhendaja: professor Veiko Uri

CV

 

Liina Jürisoo

Metsa- ja pargipuudele seenhaiguste tekitajate diagnostika ja levik.

Juhendaja: dotsent Rein Drenkhan

 

 

Mari Tilk

Metsaökosüsteemide bioloogiline mitmekesisus ja geobotaaniline analüüs Edela-Eesti luitestikus.

Juhendaja: vanemteadur Katri Ots

CV

Aliis Kevvai

Bioenergeetikas tekkivate tuhkade mõju puude kasvule, aineringele ja looduslikule mitmekesisusele ammendunud freesturbaväljadel.

Juhendaja: vanemteadur Katri Ots