Doktorandid

Doktorandid

 

 

Argo Orumaa

2018

Effects of forest fires on bigeochemical cycles.

Metsapõlengute mõju biogeokeemilistele tsüklitele.

Juhendaja: Marek Metslaid

 

 

 

Kristiina Palm

2018

Delayed storm and salvage logging effects on understory vegetation recovery and development.

Tormi ja sanitaarraie mõju metsaökosüsteemi alustaimestiku taastumisele ja arengule

Juhendajad: Floortje Vodde, Kalev Jõgiste

 

 

 

Kristiina Aun

2017

The carbon fluxes and storages in different Estonian forest ecosystems.

Süsiniku vood ja varud erinevates Eesti metsaökosüsteemides.

Juhendaja: Veiko Uri

CV

 

 

Marili Laas

2017

Diagnostics and population structure of invasive forest pathogens in Northern Europe.

Invasiivsete metsapatogeenide monitooring, diagnostika ja nende populatsioonide struktuur Põhja-Euroopas.

Juhendaja: Rein Drenkhan

CV

 

Sille Rebane

2016

Metsade majandustegevuse hindamine süsinikuringe kontekstis: turbulentse kovariatsiooni meetod.

Evaluation of forest management activities in the context of carbon fluxes: eddy-covariance method.

Juhendaja: Kalev Jõgiste

CV

 

 

Elisabeth Rähn

2016

Taxonomy and dynamics of fungi in managed conifer stands.

Seente taksonoomia ja dünaamika okaspuuenamusega majandusmetsades

Juhendajad: Rein Drenkhan, Leho Tedersoo

CV

 

 

Heiki Hepner

2016

Environmental impact and management of second rotation hybrid aspen stands.

Hübriidhaava teise põlvkonna puistute majandamine ja keskkonnamõjud

Juhendajad: Hardi Tullus, Arvo Tullus, Reimo Lutter

CV

 

 

Liina Jürisoo

2014

Diagnostics and distribution of dangerous fungal pathogens in forest and verdant trees.

Metsa- ja pargipuudele seenhaiguste tekitajate diagnostika ja levik.

Juhendaja: Rein Drenkhan

CV

 

 

Sigitas Girdziušas

2014

Evaluation of forest regeneration practices in Baltic States.

Metsauuenduse praktikate hindamine Baltimaades

Juhendaja: Marek Metslaid

CV

 

 

Gunnar Morozov

2014

Carbon cycling in forests affected by drainage.

Süsinikuringe muudetud veerežiimiga metsades.

Juhendaja: Veiko Uri

CV

 

Martin Tishler

2014

Ecological-economical analysis of shelterwood cutting method.

Turberaiete ökoloogilis-majanduslik analüüs.

Juhendajad: Hardi Tullus, Tea Tullus

CV

 

 

 

Krista Kanberga-Silina

2013

Genetic determination of Scots pine (Pinus sylvestris L.) wood formation.

Harliku männi (<i>Pinus sylvestris </i>L.) puiduformeerumise geneetilsed faktorid

Juhendaja: Kalev Jõgiste

 

 

Pille Ligi

2012

The public opinion on silvicultural activities.

Avalikkuse hinnang metsakasvatuslikule tegevusele.

Juhendajad: Hardi Tullus, Heimo Karppinen, Michel John Meitner

CV

 

Jeroen Engelhart

2010

The importance of 'advance regeneration' in forest recovery after wind-throw.

Häiringueelse uuenduse tähtsus metsade taastumisel peale tormimurdu.

Juhendajad: Kalev Jõgiste, Kajar Köster

CV

 

 

Karli Ligi

2009

Silvicultural and genetical analysis of Estonian red deer populations.

Eesti hirvepopulatsioonide metsanduslik ja geneetiline analüüs.

Juhendajad: Hardi Tullus, Tiit Randveer, Riho Gross

CV

 

Olga Polyachenko

2009

Häiringute vastasmõjud metsaökosüsteemides tormikahjustuse ajal ja järgselt: olulise näitajate määratlemine ja analüüs.

Disturbance interactions during and after windstorms: defining important variables.

Juhendaja: Kalev Jõgiste

CV

 

 

 

Mari Tilk

2007

Biological diversity of the forest ecosystem on the South-East Estonian dune field and its geobotanical analysis.

Metsaökosüsteemide bioloogiline mitmekesisus ja geobotaaniline analüüs Edela-Eesti luitestikus.

Juhendajad: Katri Ots, Malle Mandre, Tea Tullus

CV

 

 

Kadri Kõresaar

2007

Ecological variability and dependance of forest ecosystem on geomorphological peculiarities on dunes in South-West Estonia.

Metsaökosüsteemi ökoloogiline varieeruvus ja sõltuvus geomorfoloogilistest iseärasustest Edela-Eesti luitestikus.

Juhendajad: Malle Mandre, Katri Ots

CV