Metsakorralduse ja metsatööstuse õppetool

Doktorandid

Ando Lilleleht. Juhendajad vanemteadur Allan Sims (Keskkonnaagentuur), prof Andres Kiviste. Puu ja puistu juurdekasvu analüüs ja modelleerimine segapuistutes.

Risto Sirgmets. Juhendajad dotsent Paavo Kaimre, prof Andres Kiviste. Metsade mitmekülgne kasutamine ja selle mõju metsanduse konkurentsivõimele.

Kristi Nigul. Juhendaja dotsent Ahto Kangur. Looduslike ja inimtekkeliste häiringute esinemise riski hindamine ja modelleerimine pikaajalise säästliku metsamajandamise kavandamisel.

Seyedeh Azimeh Motallebi Hasankola. Juhendajad dotsent Ahto Kangur, prof Andres Kiviste. Inimtekkeliste ja looduslike häiringute modelleerimine keskkonnasäästliku ja jätkusuutliku metsanduse kavandamisel.

Tauri Arumäe. Juhendaja vanemteadur Mait Lang. Lennukilidari kasutamine metsa struktuuri kirjeldamisel.

Liis Kuresoo. Juhendajad dotsent Urmas Peterson, Jaan Liira (Tartu Ülikool).

Teele Paluots. Juhendaja professor Henn KorjusMetsaelupaikade struktuuri ja dünaamika kirjeldamine ning taastamistegevuste kavandamine.

Vivika Kängsepp. Juhendaja dotsent Ahto Kangur. Puude juurdekasvu modelleerimine looduslikult kujunenud lehtpuuenamusega segametsades.

Priit Kask. Juhendaja dotsent Maris Hordo. Häiringute modelleerimine dendrokronoloogilistel meetoditel.

Eneli Allikmäe. Juhendajad prof Henn Korjus, dotsent Diana Laarmann. Metsaelupaikade struktuur ja dünaamika.

Aleksei Potapov. Juhendaja dotsent Maris Hordo. Puu ja puistu kasvukäigu modelleerimine muutuvates kasvutingimustes ja majanduslik analüüs.

Maris Nikopensius. Juhendaja vanemteadur Mait Lang. Süsiniku hulga ja selle muutuse kaardistamine kaugseire ja maapealsete meetodite abil hemiboreaalsetes metsades.