Doktoritööd

Kobra Maleki, 2015. Puistu struktuuri ja konkurentsi modelleerimine keskkonnasäästlike metsamajanduslike võtete kavandamisel. Juhendajad prof Henn Korjus, prof Andres Kiviste, prof Klaus von Gadow. 

Priit Põllumäe, 2015. Eesti erametsaomanike koostöö analüüs. Juhendaja dotsent Henn Korjus. (pdf)

Diana Laarmann, 2014. Metsaökosüsteemi taastamise seire ja analüüs. Juhendajad dotsent Henn Korjus, dr. John A. Stanturf (USDA). (pdf)

Maris Hordo, 2011. Dendroklimatoloogiliste meetodite kasutamine puistu kasvukäigu modelleerimisel. Juhendajad prof. Andres Kiviste, dr. Helena Henttonen (METLA), dr. Samuli Helama (Helsinki Ülikool). (pdf)

Allan Sims, 2009. Takseermudelite ja andmestike infosüstee puistu kasvukäigu modelleerimiseks. Juhendaja prof. Andres Kiviste. (pdf)

Ahto Kangur, 2009. Metsade pikaajaline dünaamika: püsikatsealade andmestik modelleerimiseks. Juhendajad prof. Kalev Jõgiste, prof. Andres Kiviste. (pdf)

Henn Korjus, 2009. Metsakorralduse teoreetilisi ja praktilisi aspekte Eestis. Juhendajad prof. Andres Kiviste, emer. prof. Artur Nilson. (pdf)

Teadusmagistritööd

 

Monika Lublo, 2011.  Osalusdemokraatia põhimõtete rakendamine metsandust reguleerivate õigusaktide ja strateegiliste dokumentide koostamisel. Juhendaja Henn Korjus.

Aiki Aavik, 2009. Metsade looduslikkuse taastamine Eestis. Juhendaja Henn Korjus.

Erki Habanen, 2008. Haava paberipuidu kvaliteet AS Estonian Cell näitel. Juhendaja Henn Korjus.

Teet Sepp, 2008. Erametsaomanike klassifitseerimise võimalused ja nende rakendamine Eestis. Juhendaja Henn Korjus.

Magistritööd

Ursula Kaur, 2009. Kasvuomaduste erinevuste uurimine hariliku männi järglaskatsetes. Juhendajad Malle Kurm, Andres Kiviste.

Mihkel Loks, 2009. Seemnete päritolupiirkonna mõju puude kasvuomadustele hariliku männi (Pinus sylvestris L.) geograafilistes katsekultuurides. Juhendaja Tiit Maaten.

Vallo Mulk, 2009. Kutseliste kalurite püügiandmed Matsalu lahes 2003-2008 ja nende võrdlus Eesti Mereinstituudi seirepüükidega. Juhendajad Markus Vetemaa, Henn Korjus.

Allan Tagen, 2009. Männi diameetri ja kõrguse kasvu modelleerimine männikutes puistu kasvukäigu püsiproovitükkide võrgustiku andmeil. Juhendaja Andres Kiviste.

Sirli Vijar, 2009. Tallinna tugipiirkonna loodusharidusüksuste analüüs. Juhendajad Kristel Vilbaste, Paavo Kaimre.

Lõputööd