KIK projektid

SA KIK poolt finantseeritavate projektide aruanded

Jääksoode turba toiteelementide bilansi tasakaalustamine ja puude kasvu stimuleerimine biokütuste tuhkadega (puu- ja turbatuhk)2006. a. projket nr. 47 „Puutuha kasutamisvõimalused metsanduses“

2007. a. projekt nr. 10 "Metsateaduse organistasioonilise suutlikkuse arendamine" metsandus- ja maaehitusinstituudi toimetiste e-väljaanne "Metsanduslikud püsikatsealad Eestis"

2007. a. projekt nr. 30 „21 sajandi alguse süvenevate matsakahjustuste põhjuste analüüs“

2007. a. projekt nr. 32 “Bioenergeetikas tekkivate jäätmete utiliseerimine metsakasvatuslikel eesmärkidel”

2007. a. projekt nr. 40 „Eesti pikaajaliste metsanduslike katsealade inventeerimine ja taastamine“

2007. a. projekt nr. 41 „Puidumõõtmisalase kodulehe loomine“

2007. a. projekt nr. 46 "Metsade mitmekülgne kasutamine ja selle mõju metsanduse konkurentsivõimele"

2007. a. projekt nr. 51 "Ahtme mk ammendatud jääksoode ökoloogiline analüüs selgitamaks perspektiivseid rekultiveerimisvõimalusi"

2008. a. projekt nr. 1 "Metsa kasvukäigu püsiproovitükkide võrgustiku kordusmõõdistamine"

2008. a. projekt nr. 10 "Metsade pindala muutumise ja raiete jälgmine kaugseire meetoditega"

2008. a. projekt nr. 15 „Hariliku männi järglaskatsete ja geograafiliste katsekultuuride mõõdistamine“

2008. a. projekt nr. 31 "Metsateaduse ja –hariduse rahvusvahelise koostöö arendamine"

2008. a. projekt nr. 57 "Hariliku männi järglaskatsete ja klooniarhiivide rajamise metoodika väljatöötamine"

2008. a. projekti nr. 25 "Eesti puitkütuste potentsiaali hindamine mudelpuude meetodil"

2008. a. projekti nr. 38 "Noorte puistute kasv ja biomass ammendatud põlevkivikarjääri puistangutel"

2008. a. projekti nr. 48 "Elektriliinide trassidelt saadava võsa energeetiline potentsiaal"

2008. a. projekt nr. 50 "Metsa kasvukäigu Eestit katva püsiproovitükkide võrgustiku kordusmõõdistamine"

 2009. a. projekt nr. 23 “Seemlate, klooniarhiivide ja järglaskatsete rajamiseks vajaliku materjali inventuur”

2010. a. projekt nr. 11 „Tormikahjustuste ja metsapõlengute majanduslik ja ökoloogiline hindamine“

2010. a. projekt nr. 36 „Metsageneetiliste ressursside säilitamise strateegia ning metsakultiveerimismaterjali tootmise ja kasutamise strateegia lähteülesannete koostamine ning täiendavate vajakute kaardistamine“

2010. a. projekt nr. 16 „Arukase dendrokronoloogilise skaala koostamine ja võrdlev analüüs hariliku männi ja hariliku kuuse skaaladega“

2010. a. projekt nr. 28 "Kasvava puu tüvekuju mõõtmise metoodika väljatöötamine tüvemoodustaja analüüsiks Eesti tingimustes"

2010. a. projekt nr. 2 „Rahvusvahelise teadusliku koostöö arendamine metsakorralduse ja –poliitika valdkonnas“

2009. a. projekt nr. 21 „Uute invasiivsete (s.h karantiinsete) metsahaiguste areng ja mõju meie metsaloodustele kliimamuutuste taustal“

2010. a. projekt nr. 7 "Metsamajanduslik hinnang punahirve areaali ja arvukuse laienemisele Eestis"

2010. a. projekt nr. 35 "Metsa kasvukäigu Eestit katva püsiproovitükkide võrgustiku kordusmõõdistamine"

2010. a. projekt nr. 5 "Õpik-käsiraamatu - Rahvusvaheline metsapoliitika ja säästev areng metsanduses - koostamine"

2011. a. projekt nr. 469 Teema: Puistus toimunud häiringute tuvastamine dendrokronoloogiliste meetoditega.

2011. a. projekt nr. 614 Taasmetsastatud põlevkivikarjääride ökosüsteemide dünaamika uurimine.

2011. a. projekt nr. 784 "Rahvusvahelise teadusliku koostöö arendamine metsakorralduse ja -poliitika valdkonnas"

2010. a. projekt nr. 29 "Jääksoode turba toiteelementide bilansi tasakaalustamine ja puude kasvu stimuleerimine biokütuste tuhkadega (puu- ja turbatuhk)"

2011. a. projekt nr. 2084 „Metsandusliku kõrghariduse rahvusvahelise koostöö arendamine“

2011. a. projekt nr 663 „Monograafia "Mänd Eestis" käsikirja koostamine ja toimetamine“

2010. a. projekt nr. 25 „Uued haigused lehtpuudel ning selle mõjud metsataimede kasvatamisele“

2010. a. projekt nr. 27 "Eesti hall-lepikud bioenergiaressursina"

2011. a. projekt nr 793 „Erinevates kasvukohatingimustes kasvanud haabade puidu biomassi formeerumine ja omadused”

2011. a. projekt nr 906 „Energiasäästu ja keskkonnahoiu võimaluste uurimine puidu konvektiivkuivatamisel”

2010. a. projekt nr. 26 „Juuremädanike-seenpatogeenide ning invasiivsete seenhaiguste kahjustuste analüüs metsa- ja pargipuudele kliimamuutuste kontekstis“

2011. a. projekt nr. 2151 "Eesti metsanduslike mudelite ja andmestike infosüsteemi ForMIS arendamine"

2011. a. projekt nr. 2063 "Uuendusraiel säilikpuude jätmise juhend"

2011. a. projekt nr. 1742 "Metsa kasvukäigu püsiproovitükkide võrgustiku kordusmõõdistamine"

2011. a. projekt nr. 1742 "Võrgendivaablaste hulgisigimised, nende prognoos ja metsakaitseabinõud männikutes"

2012. a. projekt nr. 3708 "Ida-Virumaa ammendatud freesturbaväljade turba toiteelementide bilansi tasakaalustamine ja puude kasvu stimuleerimine põlevkivituha ning põlevkivi- ja puutuha seguga sisuline aruanne"

2011. a. projekt nr. 2173 „Karantiinse pruunvöötaudi ja teiste ohtlike vöötaudide seire, diagnostika ja tõrjestrateegia“​

2012. a. projekt nr. 3544 "Kasvavate puude laasimise mõju puidu kvaliteedile"

2012. a. projekt nr. 3406 „Hall-lepikud Eesti metsade süsinikubilansis“

2012. a. projekt nr. 4723 "Metsade looduslikkuse taastamise tulemuslikkuse hindamine"

2012. a. projekt nr. 3677 „Hariliku kuuse ja männi kultiveerimismaterjali algmaterjali sisseveo sobilikkuse analüüs”

2012. a. projekt nr. 3031 „Valikraie ja kujundusraie juhend“

2012. a. projekt nr. 3935 "Metsa kasvukäigu püsiproovitükkide võrgustiku kordusmõõtmine"

2012. a. projekt nr. 3698 „Olulisimate juuremädanike tekitajate leviku ja kahjustuse uuring Eestis“

2012. a. projekti nr. 4397 „Hübriidhaava istandikud süsiniku sidujana ja energiapuidu tootjana“

2012. a. projekti nr. 4370 "Põlenud metsaalade uuendamine Vihterpalu näitel"

2014. a. projekt nr. 7605 "Metsa kasvukäigu püsiproovitükkide võrgustiku kordusmõõtmine"

2014. a. projekt nr. 7618 "Looduslikkuse taastamise katseala uuringu jätkamine Karula rahvuspargis"

2013. a. projekt nr. 6018 "Saaresurma epideemiline analüüs tõrjestrateegia alusena"

2014. a. projekt nr. 8102 "Hariliku kuuse ja arukase katsekultuuride inventeerimine ning mõõdistamine kehtestatud päritolupiirkondade sobivuse tõestamiseks“

2014. a. projekt nr. 7964 "Puidu tiheduse muutused ja süsiniku sisaldus lagupuidus - riigispetsiifiliste väärtuste väljatöötamine"

2014. a. projekt nr. 9245 "Metsa kasvukäigu püsiproovitükkide võrgustiku kordusmõõtmine 2015"

2015. a. projekt nr.10053 „Puidutuha väärindamise võimalused ja perspektiiv granuleeritud kompleksväetisena põllumajanduses ja metsanduses“

2014. a. projekt nr. 9431 "Hariliku kuuse ja arukase katsekultuuride mõõdistamine, selektsiooniline hindamine ning kogutud andmete analüüs kehtestatud päritolupiirkondade sobivuse tõestamiseks"

2014.a. projekt nr. 8988 „Süsinikubilanss kuuse-kase segametsade vanusereas“

2015.a. projekt nr. 9201 "Eesti metsakaitsealade võrgustiku analüüs ja seire korraldamine vanade loodusmetsade (9010*) elupaigatüübis metsade seisundi ja dünaamika jälgimiseks"

2014. a. projekt nr. 9188 „Uue invasiivse patogeeni Diplodia sapinea ohtlikkuse analüüs Eestis“

2015.a. projekt nr. 10931 "Metsa kasvukäigu püsiproovitükkide võrgustiku kordusmõõtmine 2016"

2015.a. projekt nr. 10232 "Erinevate taimetüüpidega rajatud kuusekultuuride formeerumine ja kvaliteet"

2016.a. projekt nr. 12815 "Eesti Metsakorralduskeskuse treeningproovialade integreerimine FORMIS ning NOLTFOX infosüsteemidesse"

2015.a. projekt nr. 11133 "Vahatatud istutusmaterjali kasutamise võimaluste uurimine metsa uuendamisel Eestis"

2016. a. projekt nr. 11660 "Süsinikubilanss palumännikute vanusereas"

2016. a. projekt nr. 12391 „Olulisimate juuremädanike kahjustuste uuring okaspuu puistutes"

2016. a. projekt nr. 12076 "Hübriidhaava teise põlvkonna puistute majandamine ja keskkonnamõjude hinnang"

2018. a. projekt nr. 15156 "Turbakomposiidist täiselutsükli haljastus- ja istutusplokkide arendamine"

2018. a. projekt nr. 15234 "Erineva päritoluga hariliku kuuse populatsioonide kasvureaktsioon, vastupanu- ja taastumisvõime põua järgselt - dendrokronoloogiline analüüs"