Metsatööstuse ettevõttepraktika

Metsatööstuse õppekava Ettevõtte- ja teaduspraktika

Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi metsatööstuse magistriõppekava üliõpilastel on kohustus läbida praktika ettevõttes.

Õppeainena on praktika nimetus: MI.0065 Ettevõtte- ja teaduspraktika

Toimumisaeg: üldjuhul I õppeaasta lõpus, peamiselt suvekuudel vastavalt EMÜ metsandus- ja maaehitusinstituudi õppedirektori korraldusega kinnitatud akadeemilisele kalendrile.

Praktika kestus: kuus nädalat, millest ettevõttes tehtava ettevõttepraktika ajaline kestus ei tohi olla lühem kui kaks nädalat.

Ettevõtte- ja teaduspraktika eesmärgid:
1. erialale vastava ettevõtte (metsanduse-, puidutöötlemise- jt ettevõtte) juhtimise ning tegevustega tutvumine;
2. kõrgkoolis saadud eriala teoreetiliste teadmiste kinnistamine tootmistöös;
3. erialaste praktiliste kogemuste täiendamine ja uute omandamine;
4. teadustööks vajaliku andmekogumise metoodika praktilise kogemuse saamine;
5. magistritööks ja kursusetöödeks vajalike andmete kogumine;
6. erialaoskuste arendamise kõrval üldiste oskuste ja enesekindluse arendamine;
7. asutuse struktuuri, töötingimuste ja -ülesannetega kohanemise õppimine;
8. sotsialiseerumine asutuse/ettevõtte kollektiiviga ühistegevuses ja -üritustel osalemisega.

Ettevõtte- ja teaduspraktika õpiväljundid: üliõpilane
- omab teadmisi ettevõtte juhtimisest ning seal tehtavatest töödest;
- on valmis kohanema uute olukordadega töökeskkonnas;
- oskab töötada meeskonnas;
- saab kogemuse teadustööks vajalikust andmekogumisest;
- oskab ennast ja oma tegevusi analüüsida ning teha järeldusi.

Praktika üldine korraldus:
- Üliõpilastele tutvustatakse ettevõtte- ja teaduspraktika toimumise korda esimese õppeaasta kevadsemestri õppetöö toimumise esimese kuu jooksul korraldataval seminaril.
- Üliõpilased valivad praktikakoha hiljemalt märtsikuu jooksul kooskõlastatult ülikoolipoolse praktikajuhendajaga.
- Hiljemalt praktika alguseks vormistatakse ülikoolipoolse esindaja (õppedirektor), ettevõttepoolse esindaja (volitatud isik, omanik vm) ning üliõpilase vahel kolmepoolne praktikaleping.
- Praktika jooksul täidab üliõpilane praktika päevikut.
- Praktika lõppeb üliõpilase poolt praktikaaruande koostamise ja kaitsmisega.

Praktikaga seonduvad dokumendid:
1. Praktika juhend;
2. Kolmepoolne praktikaleping;
3. Ohutusjuhend;
4. Praktikapäevik;
5. Ettevõttepoolse praktikajuhendaja tagasiside ankeet;
6. Praktikaaruanne.

 

Metsatööstuse magistriõppekava ettevõtte- ja teaduspraktikat koordineerib:
Peeter Muiste
peeter.muiste@emu.ee
tel. 731 3101
Kreutzwaldi 5 (Metsamaja), 1B10

Praktika kohta lähem info ja kõik dokumendid EMÜ õppeinfosüsteemis:
MI.0065 Ettevõtte- ja teaduspraktika