Loodusvarade kasutamine ja kaitse

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

 

2018

Kapanen, Agnes. Metssea (Sus scrofa) asurkondade seisundist pärast sigade Aafrika katku levikut Eestis ja teistes Euroopa riikides 21. sajandil. Juhendaja: Tiit Randveer.

Kass, Eliise. Männi-võrsevähi tekitaja Diplodia sapinea levikust Euroopas ja Kanadas. Juhendajad: Kalev Adamson, Rein Drenkhan.

Klein, Gert. Hariliku kuuse (Picea abies (L.) Karst.) radiaalkasvu analüüs juuremädaniku nakkusega küpsetes puistutes. Juhendajad: Rein Drenkhan, Vivika Kängsepp, Sandra Metslaid.

Kostõgov, Merike. Alustaimestiku analüüs taasmetsastatud Aidu karjääri proovitükkidel. Juhendaja: Diana Laarmann.

Pärnik-Pernik, Hanna-Liina. Hariliku saare (Fraxinus excelsior L.) järglaskatsete analüüs. Juhendajad: Ahto Agan, Rein Drenkhan.

Suislepp, Even. Luidja lepiku ja Heistesoo hübriidlepa olukord. Juhendaja: Veiko Uri.

 

2017

Etverk, Triin. Alustaimestiku maapealne ja maa-alune biomass erineva vanusega mustika kasvukohatüübi hariliku männi (Pinus sylvestris) puistutes. Juhendajad: Jürgen Aosaar, Mats Varik.

Herzmann, Mattias. Päikesekollektor eramu energiavarustuses. Juhendajad: Andres Annuk, Allar Padari.

Kaasiku, Sandra. Raiete mõju männipuude radiaalkasvule Järvselja harvendusraie katseala andmeil. Juhendajad: Maris Hordo, Hardi Tullus.

Kaev, Raimond. Hobukastani-keerukoi (Cameraria ohridella) ning selle esinemine Tartus, Tallinnas ja Hiiumaal. Juhendaja: Kaljo Voolma.

Kasuk, Kairit. Puude varisevood kuusikute ja männikute metsaökosüsteemides. Juhendaja: Gunnar Morozov.

Koolman, Kairi. Hariliku kuuse istutusmaterjali kvaliteet. Juhendaja: Andres Jäärats.

Lahtvee, Lauri. Struktuurianalüüs erineva looduslikkuse tasemega puistutes. Juhendajad: Diana Laarmann, Ando Lilleleht.

Nikolenko, Olga. Lehiste radiaalkasvu analüüs Järvselja Õppe- ja Katsemetskonna puistutes. Juhendajad: Maris Hordo, Vivika Kängsepp.

Seegel, Mari-Liis. Metsa majandamise mõju puistu kahjustuste esinemisele. Juhendaja: Raul Rosenvald.

Sepp, Liis. Peenjuurte produktsioon kase (Betula pendula Roth.)-kuuse (Picea abies (L.) Karst.) segapuistute aegreas. Juhendaja: Mats Varik.

Sikk, Keili. Alpi ristiku (Trifolium alpestre L.) populatsioonid Eestis: stressirikas elu levikupiiril. Juhendajad: Karin Kaljund, Lauri Laanisto.

Tsibernaja, Oksana. Põlevkivituha ning põlevkivi- ja puutuha segu mõju arukase (Betula pendula Roth) biomassi formeerumisele ammendatud freesturbaväljal. Juhendajad: Katri Ots, Mari Tilk.

Urbla, Siim. Vanade loodusmetsade elupaigatüübi taimkatte analüüs. Juhendajad: Henn Korjus, Teele Paluots.

Varep, Raina. Raskmetallide akumulatsioon söögiseentes harilik kivipuravik (Boletus edulis), harilik kukeseen (Cantharellus cibarius), arušampinjon (Agaricus campestris) ja suur sirmik (Macrolepiota procera). Juhendajad: Irma Zettur, Triin Varvas.

Varrik, Maaris. Arukase (Betula pendula Roth.) ja hariliku kuuse (Picea abies (L.) Karst.) radiaalkasvu analüüs tormijärgses puistus Antumäe kinnistul. Juhendajad: Maris Hordo, Sandra Metslaid.

 

2016

Allemann, Mihkel. Metsaomanike klassifikatsioonide võrdlev analüüs - näiteid Balti- ja Põhjamaadest. Juhendaja: Priit Põllumäe.

Dijeva, Aleksandra. Põlevkivituha kasutamisest ammendatud freesturbaväljade taasmetsastamisel. Juhendajad: Katri Ots, Mari Tilk.

Grossthal, Getter. Mullastiku ja taimestiku seosed Laeva piirkonna metsa kasvukäigu püsiproovitükkidel. Juhendaja: Diana Laarmann.

Hainsoo, Karoli. Puuliigi osakaalu mõju puistu süsiniku sidumisele keskealises kuuse-kase segametsas. Juhendajad: Hardo Becker, Mats Varik.

Kaldma, Taavi. Põlevkivituha kui tolmja lubiaine kasutamine väetisena. Juhendajad: Katri Ots, Mari Tilk.

Kiis, Kärolin. Lehise radiaalkasvude varieeruvuse analüüs tüve erinevatel kõrgustel. Juhendajad: Maris Hordo, Vivika Kängsepp.

Orumaa, Argo. Mullahingamise muutused põlengujärgses aegreas. Juhendajad: Kajar Köster, Marek Metslaid.

Pikk, Ainar. Vanade loodusmetsade puistu koosseisu ja lamapuidu mahu hindamine. Juhendaja: Teele Paluots.

Pindma, Kadi-Ly. Ahtalehise kareputke (Laserpitium prutenicum) leviku edukus Eestis endistel kultuurmaadel Kabina näitel. Juhendaja: Malle Leht.

Puude, Laura. Inimeste suhtumisest suurulukitesse ja jahindusse. Juhendaja: Tiit Randveer.

Pärnsalu, Karl. Võimalused hakkpuidu tootmiseks erametsades. Juhendaja: Peeter Muiste.

Rim, Marjaana. Metsa kõrvalsaaduste eksport ja import Eestis aastail 1995-2015. Juhendaja: Taimi Paal.

Räni, Enelin. Palkhoone ehitamine erinevates aspektides. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Sarapuu, Sandra. Peenjuurte biomass erineva vanusega kase (Betula pendula) - kuuse (Picea abies) segametsades. Juhendaja: Mats Varik.

Sepaste, Agnes. Varisevood erinevates lehtpuupuistute metsaökosüsteemides. Juhendajad: Hardo Becker, Gunnar Morozov.

Sillaots, Andrus. Mikrovetikate tootlikkuse ja rakendusvaldkondade analüüs. Juhendaja: Erkki Mäeorg.

Sommer, Liis. Ülevaade kohalikule kütusele üleminekust ja selle kasutamisest Põlvamaa soojamajanduses. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Tammjärv, Kati. Metaanilagunduskattekihi sobivus puude kasvuks Kudjape prügilal hariliku kuuse ja euroopa lehise näitel. Juhendajad: Andres Jäärats, Mait Kriipsalu.

Tannberg, Reemet. Juurepessu tõrjemeetodid hariliku kuuse puistus. Juhendajad: Rein Drenkhan, Tiia Drenkhan.

Traks, Kris. Puude kahjustused metsa kasvukäigu püsiproovitükkidel. Juhendaja: Diana Laarmann.

Virunurm, Marve. Roheline tänav. Juhendaja: Mait Kriipsalu.

 

2015

Allikmäe, Eneli. Puude seisundi hindamine metsa kasvukäigu püsiproovitükkidel. Juhendajad: Henn Korjus, Diana Laarmann.

Aun, Kristiina. Arukase (Betula pendula) kultiveerimisest Järvselja Õppe- ja Katsemetskonna näitel. Juhendaja: Andres Jäärats.

Hallasoo, Andrus. Alusmetsa katvus Kallisaare metsise püsielupaigas. Juhendaja: Henn Korjus.

Joosti, Janno. Metsamaa arvestusliku ja turuväärtuse võrdlemine Eestis ja Soomes. Juhendaja: Paavo Kaimre.

Järvemägi, Jogita. Värska järvemuda ja selle kasutamine kuurortravi eesmärgil. Juhendaja: Andres Jäärats.

Jürjestaust, Jan. Taastatavate puisniitude valimine Saare maakonnas. Juhendaja: Toomas Kukk.

Kekk, Kertu. Looduskaitseliste piirangute kompenseerimise praktika ja võimalused metsamajanduses. Juhendaja: Paavo Kaimre.

Köörna, Maret. Hariliku mustika (Vaccinium myrtillus L.) haigustekitajad ning kahjustuse ulatus Tartu maakonnas. Juhendajad: Rein Drenkhan, Tiia Drenkhan, Taimi Paal.

Laas, Marili. Männi-pudetõve tekitaja (Lophodermium seditiosum) varajane diagnostika. Juhendajad: Kalev Adamson, Rein Drenkhan.

Mootse, Kadri. Kaitsealused liigid elupaigatüübis rohunditerikkad kuusikud. Juhendaja: Teele Paluots.

Niidu, Indrek. Arukase, hariliku kuuse ja hariliku männi radiaalse juurdekasvu ja kliima mõju analüüs laanemetsade andmeil. Juhendaja: Maris Hordo.

Silm, Doris. Kliima mõju analüüs arukase, hariliku kuuse ja hariliku männi radiaalkasvule loometsades. Juhendajad: Maris Hordo, Leevi Krumm.

Tamm, Tarmo. Maavarade kaevandamine ja selle mõju ümbritsevale keskkonnale Pärnumaal. Juhendaja: Andres Jäärats.

Vaarend, Teele. Looduslikkuse taastamistegevuse hindamine Karula rahvuspargi püsiproovitükkidel. Juhendaja: Diana Laarmann.

Viljasoo, Viljam. Lahemaa rahvuspargi metsaelupaikade inventuur. Juhendaja: Teele Paluots.

Vislapuu, Kalle. Metsaraiete ruumilise planeerimise võimalused. Juhendaja: Raul Rosenvald.

 

2014

Aida, Jekaterina. Roheka käokeele (Platanthera chlorantha) populatsioonid Petseri rajoonis. Juhendaja: Tiiu Kull.

Bontšutšnaja, Anna. Karukimalaste Bombus terrestris L. õhtuse ja hommikuse õietolmukorje erinevus aedmaasika (Fragaria x ananassa Duch.) istanduses. Juhendajad: Reet Karise, Marika Mänd.

Jääger, Liis. Raiel säilitatud puude koguse mõju elustikule. Juhendaja: Raul Rosenvald.

Kinep, Alari. Lubjakivi kaevandamine ja töötlemine Nordkalk AS näitel. Juhendaja: Andres Jäärats.

Kond, Robert. Männitõrva tootmine ja turustamine. Juhendaja:  Vahur Kurvits.

Kungla, Marite. Nektariga ja nektarita liikide paljunemise edukus kahe parasvöötme orhidee Gymnadenia conopsea ja Orchis militaris näitel. Juhendajad: Tiiu Kull, Mirjam Metsare.

Küngas, Kati. Valitud endofüütsete seente ja Armillaria spp. antagonism in vitro. Juhendaja: Bellis Kullman.

Laks, Sander. Ulukikahjustuste vähendamise võimalusi. Juhendaja: Tiit Randveer.

Murakas, Georg. Inimühiskonnas toimuva mõju hundi levikule ja arvukuse dünaamikale. Juhendaja: Tiit Randveer.

Mälgi, Maarit. Hariliku saare (Fraxinus excelsior) seisundi hinnang 5 aastat pärast saaresurma tekitaja (Hymenoscyphus pseudoalbidus) esmaavastamist Eestis. Juhendaja: Rein Drenkhan.

Norvik, Marju. Invasiivsed taimeliigid Euroopas ja Eestis. Juhendajad: Taimi Paal, Tiina Talve (Tartu Ülikool).

Palm, Kristiina. Hariliku saare (Fraxinus excelsior) seisundi hinnang 5 aastat pärast saaresurma tekitaja (Hymenoscyphus pseudoalbidus) esmaavastamist Eestis. Juhendaja: Rein Drenkhan.

Puidet, Britt. Turberaie katsealal männi uuendust kahjustavad metsahaigused ning invasiivsete haigustekitajate monitooring. Juhendajad: Kalev Adamson, Rein Drenkhan.

Pärna, Brit-Edy. Halli lepa peenjuurte biomass ja produktsioon puistute vanusereas. Juhendajad: Jürgen Aosaar, Mats Varik.

Rebane, Sille. Halli lepa peenjuurte biomass ja produktsioon puistute vanusereas. Juhendajad: Jürgen Aosaar, Mats Varik.

Riive, Karina. Puistu, taimestiku ja mullastiku omavahelised seosed palumetsades metsa kasvukäigu püsiproovitükkide andmetel. Juhendaja: Diana Laaarmann.

Rimmel, Tiina. Aktiivsete ja passiivsete maavarade varu Viljandi maakonnas. Juhendaja: Andres Jäärats.

Rähn, Elisabeth. Juuremädanike esinemine hariliku kuuse puistutes harvendusraiete järgselt. Juhendajad: Rein Drenkhan, Tiia Drenkhan.

Saar, Sandra. Puistu liigilise koosseisu varieeruvuse võrdlus metsaregistri ja puistukasvukäigu võrgustiku proovitükkide andmetel. Juhendaja: Ahto Kangur.

Savikink, Lehar. Hariliku kuuse radiaalse juurdekasvu võrdlus jänesekapsa ja sinilille kasvukohatüüpides. Juhendaja: Maris Hordo.

Õim, Triin. Alpi ristiku (Trifolium alpestre L.) paljunemisedukus levila põhjapiiril Viidumäel. Juhendajad: Karin Kaljund, Malle Leht.

 

2013

Agan, Ahto. Ülevaade fosforiidi varudest, kasutamisest ja kaevanduste rekultiveerimisest Eestis. Juhendaja: Andres Jäärats.

Haugas, Anneli. Hoiualade kaitsekorralduskavade koostamine Rahula-Napanurga ja Valkla klindi hoiuala näitel. Juhendajad: Henn Korjus, Kristi Nigul.

Hellat, Sandra. Lüsingu maastikukaitseala kaitsekorralduskava koostamine aastateks 2013-2022. Juhendajad: Henn Korjus, Ruth Mändma.

Joandi, Allar. Turba kaevandamine ja töötlemine Sangla Turvas AS näitel. Juhendaja: Andres Jäärats.

Kais, Kertu. Harilikus jõhvikas, leesikas ja sookailus esinevate endofüütsete seente kooslused. Juhendajad: Bellis Kullman, Triin Varvas.

Kittus, Arvo. Metsa uuendamise ja uuenemise mahud sõltuvalt lageraie pindalast Laiuse metsandikus 2004 - 2010 a. Juhendaja: Andres Jäärats.

Kivimaa, Henri. Häiringute mõju puude radiaalsele juurdekasvule Põhja-Eesti männikutes. Juhendaja: Maris Hordo.

Künnapuu, Rauno. Eesti turbatoodangu kogumahud viimasel 10 aastal. Juhendaja: Andres Jäärats.

Oganjan, Kristjan. Riigimetsa Majandamise Keskuse metsade sertifitseerimine. Juhendaja: Henn Korjus.

Pertman, Annika. Hoiualade kaitsekorralduskavade koostamine Rahula-Napanurga ja Valkla klindi hoiuala näitel. Juhendajad: Henn Korjus, Kristi Nigul.

Poolak, Tiina. Nõgesest, kortslehest ja teelehest eraldatud endofüütsed seened. Juhendajad: Bellis Kullman, Triin Varvas.

Pütsep, Kärt. Eesti üliõpilaste ökoloogilise jalajälje analüüs. Juhendajad: Kalle Karoles, Allar Padari.

Rimeikis, Algirdas. Üksikpuu juurdekasvu ja ruumiliste tunnuste vaheline analüüs. Juhendaja: Allan Sims.

Ruunik, Reelika. Metssea kahjustused põllukultuuridele. Juhendaja: Tiit Randveer.

Sabas, Signe. Lammutusjäätmete keskkonnasõbralik käitlemine Sadala lauda näitel. Juhendaja: Mait Kriipsalu.

Vaikre, Helen. Hariliku männi radiaalse juurdekasvu ja kliima võrdlus erinevates kasvukohatüüpides Hiiumaal. Juhendaja: Maris Hordo.

Võlu, Madis. Halumasina Palax 600 Combi tootlikkuse ja tööaja võrdlemine erinevate halupikkuste korral. Juhendaja: Vahur Kurvits.

 

2012

Angerjas, Inge. Parkide ja haljasalade külastatavus ja külastajate hinnangud Keilas. Juhendaja: Ivar Sibul.

Dubolazov, Evar. Ilmastiku mõju kase radiaalsele juurdekasvule naadi kasvukohatüübis. Juhendajad: Maris Hordo, Henn Korjus.

Hüüdma, Mikk. Metsaparandusobjektide rekonstrueerimine RMK Pärnumaa aladel aastatel 2003-2011. Juhendaja: Andres Jäärats.

Karro, Alis. Metsa kõrvalsaaduste kasutamine Võru maakonnas aastatel 2010 ja 2011. Juhendaja: Taimi Paal.

Käger, Daisi. Raiete mõju metsa mitmekesisusele. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Meriküla, Kristel. Meie põhiliste okaspuuliikide päritolupiirkondade tähtsusest ning metsa paljundusmaterjali hetkeolukorrast Eestis. Juhendaja: Andres Jäärats.

Motšjonova, Jekaterina. Loodushoidu väärtustavate erametsaomanike eesmärgid ja kavatsused oma metsaomandi kasutamisel. Juhendajad: Henn Korjus, Priit Põllumäe.

Nugis, Liina. Kliimakskoosluse määratlus Clementsi - Gleasoni dilemmana. Juhendaja: Marek Sammul.

Oja, Piret. Olulisemad juuremädaniku tekitajad harilikul kuusel (Picea abies L. Karst). Juhendajad: Rein Drenkhan, Tiia Drenkhan.

Palm, Ave. Niitude taastamise eesmärgid. Juhendaja: Marek Sammul.

Petrova, Olga. Keskkonnasõbraliku tehnoloogia rakendamine puidutööstuses AS Estonian Cell näitel. Juhendaja: Henn Korjus.

Pruuli, Marietta. Dendroökoloogiline uurimustöö Käsmu poolsaarel. Juhendaja: Maris Hordo.

Punt, Liis. Metsa kõrvalsaaduste eksport ja import aastatel 2006-2011. Juhendaja: Taimi Paal.

Pärn, Kuldar. Erametsanduslikud toetused Eestis. Juhendaja: Priit Põllumäe.

Pärn, Priit. Metsa kasvukäigu püsiproovitükkide rajamine veetaseme muutuse mõju jälgimiseks Aidu karjääris. Juhendajad: Diana Laarmann, Allan Sims.

Rosin, Jaana. Metsakuklaste (Formica s. str.) asurkonnad turismiobjektidena ja sipelgasõbraliku turismi korraldamine Lõuna-Eestis. Juhendajad: Ants-Johannes Martin, Kaljo Voolma.

Šagalova, Irina. Kasvavate puude kahjustused harvendusraiel. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Siir, Leena. Metsade looduslikkuse hinnangud Eesti puistute kasvukäigu püsiproovitükkidel. Juhendajad: Henn Korjus, Diana Laarmann.

Sikka Teele. Elanike harjumused olmejäätmete liigiti kogumisel Eestis. Juhendaja: Mait Kriipsalu.

Stoicescu, Stella-Theresa. Aidu karjääri taasmetsastatud aladel alustaimestiku analüüs. Juhendaja: Diana Laarmann.

Unt, Taavi. Kase (Betula spp.) tüvepuidu mädanikku ja värvimuutusi tekitavad seened. Juhendaja: Rein Drenkhan.

Valdaru, Heiki. Kliima mõju puude radiaalsele juurdekasvule Järvselja harvendusraie katsealal. Juhendajad: Maris Hordo, Hardi Tullus.

Vester, Kerli. Karuputke liikide levik ja tõrje Eestis. Juhendaja: Taimi Paal.

 

2011

Ahtijäinen, Katri. Viljakehade esinemine kaheksal kevadseenel 2011. aasta kevadel ja võrdlus varasemate aastatega. Juhendaja: Indrek Sell.

Allika, Signe. Ülevaade põlevkivi kaevandamisest ning tehismaastike hilisemast kasutamisest Kirde-Eestis. Juhendaja: Andres Jäärats.

Elm, Kerttu. Jääksoode erinevate rekultiveerimisvõimaluste ökoloogilis-majanduslik võrdlusanalüüs. Juhendajad: Katri Ots, Jaan Pikka.

Gross, Helen. Pärnumaa metsad ja metsade tuleohu ennetamine. Juhendajad: Kristi Teppo, Kajar Köster.

Jago, Juta. Inimpõhjuslike häiringute mõju hindamine Järvselja looduskaitseala näitel. Juhendaja: Ahto Kangur.

Jürisoo, Kristiina. Liigilise mitmekesisuse seos koosluse järjepidevusega niitude näitel. Juhendajad: Merit Otsus, Silja Kana.

Kaarna, Ilmar. Eesti jahindus kahe- ja kolmekümnendatel aastatel. Juhendaja: Tiit Randveer.

Kadak, Mikk. Puit talurahva elus. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Koort, Toomas. Loometsadesse rajatud püsiproovitükkide andmete inventeerimine. Juhendajad: Andres Kiviste, Maris Hordo.

Kängsepp, Vivika. Looduslikult uuenenud noorendike puude kõrguste jaotuste analüüs Järvselja püsikatsealade andmetel. Juhendaja: Ahto Kangur.

Käosaar, Martin. Puidu väljaveo efektiivsust mõjutavad tegurid. Juhendaja: Peeter Muiste.

Loogus, Marko. Järvselja 1969. aasta aerofotode andmebaasi digitaliseerimine. Juhendajad: Mait Lang, Allan Sims.

Märitz, Kadi. Soomaa Rahvuspargi kaitsekorralduskava koostamine 2011-2020. Juhendaja: Henn Korjus.

Pavlova, Olga. Looduslikkuse taastamise katseala Lahemaa Rahvuspargis. Juhendaja: Henn Korjus.

Poola, Arnet. Metsatulekahjud Harjumaal aastatel 2000-2010. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Pukk, Marika. Miscanthus spp. sobivus kasvatamiseks Põhja-Euroopa kliimatingimustes. Juhendaja: Erkki Mäeorg.

Põld, Jaanika. Euroopa Liidu loodusdirektiiviga kaitstud päevaliblika teelehe-mosaiikliblika (Euphydryas aurinia) elupaiganõudlused ja levik Eestis. Juhendaja: Kadri Kask.

Rohila, Kaia. Ülikooli ja kutsekooli õpilaste keskkonnateadlikkus ja keskkonnaalane käitumine. Juhendajad: Kalle Karoles, Külliki Kiviste.

Rõigas, Rivo-Erich. Biomassist toodetud  taastuvenergia arendamise eesmärgid, võimalused ja toetamine Eestis. Juhendaja: Paavo Kaimre.

Seglinš, Katrin. Süsinikudünaamika boreaalses metsaökosüsteemis. Juhendajad: Kristi Teppo, Meelis Seedre.

Siidra, Ann. Uue jahiseaduse mõju Võrumaa jahimeestele ja maaomanikele. Juhendaja: Tiit Randveer.

Stanevitš, Tiina. Laanekuklaste (Formica aquilonia) asustustiheduse seos puistute iseloomuga asurkonnas RMK Põlvamaa metskonna kvartalis KJ136. Juhendajad: Ain Erik, Henn Korjus.

Tamm, Liilia. Limatünniku (Sarcosoma globosum) viljakehade esinemine Eestis aastatel 2005-2011. Juhendaja: Indrek Sell.

Toots, Heili. Puidu kasutamine ehituses kliimamuutuste aeglustajana. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Ukkivi, Andres. Põdra loendusest Eestis. Juhendaja: Tiit Randveer.

 

2010

Arnik, Eve. III kategooria looduskaitsealused seeneliigid Eestis ja täiendavate uuringute vajadus nende leiukohtades. Juhendaja: Indrek Sell.

Avvo, Konstantin. Kohapopulatsiooni arvukuse pikaajalised muutused Peipsi järves. Juhendajad: Andu Kangur, Külli Kangur, Peeter Kangur.

Erik, Kaidi. Linnade kaugseire spektraalse segu lahutamise meetodil Jõhvi linna näitel. Juhendaja: Urmas Peterson.

Harin, Elis. Ülevaade pajulilleliste sugukonna (Onagraceae) mõningatest taimedest. Juhendaja: Taimi Paal.

Heitur,  Heiko. Mikrovetikate kasvatamine biodiisli tootmise tooraineks. Juhendaja: Erkki Mäeorg.

Kaaremaa, Annaliisa. Järeltöötluse võtted lageraiealade kaardistamisel satelliidi Landsat piltidelt. Juhendaja. Urmas Peterson.

Kattai, Kai. Hariliku timuti (Phleum pratense L.) endofüütsete seente vastastikused suhted puhaskultuuris. Juhendaja: Bellis Kullman.

Kikka, Tanel. Kiirekasvuliste pajude produktsioon Kambja energiavõsa kontrollalal. Juhendaja: Katrin Heinsoo.

Krumm, Leevi. Vilsandi LKA püsiseireala rajamine. Juhendaja: Diana Laarmann.

Laos, Liisi. Metskitse (Capreolus capreolus) loendamise probleem Eestis. Juhendaja: Tiit Randveer.

Lillemäe, Riina. Punahirve (Cervus elaphus) introdutseerimine Hiiumaale ja liigi edasist levikut mõjutavatest seaduspärasustest. Juhendaja: Tiit Randveer.

Luppa, Maria. Kahjustuse mõju hariliku männi puidu füüsikalistele ja mehaanilistele omadustele. Juhendaja: Regino Kask.

Lätti, Triin. Peipsi järve rannaroostike kaardistamine satelliidi Landsat piltidelt. Juhendaja: Urmas Peterson.

Mekk, Kirsi. Ülevaade kanarbikuliste (Ericaceae L.) sugukonna mõnedest taimedest. Juhendaja: Taimi Paal.

Mets, Martin. Päideroo kasvatamisest Eestis: ajalugu ja kasutus energiakultuurina. Juhendaja: Katrin Heinsoo.

Mett, Marit. Ida- ja Lõuna-Eesti rabastuvate metsade ja rabametsade seenestik. Juhendajad: Kuulo Kalamees, Indrek Sell.

Nevent, Alina. Põlevkivitööstuses tekkivate jäätmete võimalikud taaskasutamisviisid. Juhendaja: Mait Kriipsalu.

Noormägi, Riina. Aunkompostimise juurutamine Eesti Maaülikooli linnakus. Juhendaja: Mait Kriipsalu.

Pegolainen, Kristiina. Kase istutusmaterjali kasvatamise probleemid. Juhendaja: Rein Drenkhan.

Pink, Tõnis. Kiirekasvuliste pajude kasvatamise võimalused Saare maakonnas. Juhendaja: Katrin Heinsoo.

Pungas, Rain. Kevadiste künnipindade kaardistamine satelliidi Landsat TM piltide alusel. Juhendaja: Urmas Peterson.

Riisenberg, Mari. Sisepuistangute rekultiveerimine Aidu karjääri näitel. Juhendajad: Andres Jäärats, Heino Seemen.

Sooäär, Tuuli. Kliimamuutuse mõjud metsandusele ECHOES projekti Rootsi ja Saksamaa aruannete näitel. Juhendaja: Henn Korjus.

Suu, Janek. Eesti pärandkoosluste entomofauna ülevaade. Juhendajad: Märt Kruus, Heino Õunap.

Suvi, Siim. Ulukiloenduse probleeme Eestis. Juhendaja: Tiit Randveer.

Žuravljova, Julija. Eesti puitarhitektuur. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Tabur, Kristiina. Laanekuklase (Formica aquilonia) elukeskkond ning soovituslikud metsakorralduslikud võtted Akste looduskaitsealal. Juhendaja: Ants-Johannes Martin.

Uibomägi, Kärt. Jahindus Eestis ja Rootsis. Juhendaja: Tiit Randveer.

Urbas, Annika. Eesti märgalade biomassiressursi kasutamise võimalused bioenergiaks. Juhendaja: Erkki Mäeorg.

Varik, Timo. Metsade looduslikkuse taastamise katsed Karula RP: magistritöö kava. Juhendaja: Diana Laarmann.

Viiart, Gätlin. Ülevaade FSC ja PEFC metsasertifitseerimise keskkonnaalastest mõjudest. Juhendaja: Henn Korjus.

Vill, Maive. Raietega kaasnevad metsakahjustused. Juhendaja: Vahur Kurvits.

 

2009

Akkermann, Maire. Ülevaade Pärnumaa soodest. Juhendaja: Taimi Paal.

Altmäe, Annika. Haruldased torikseened Lahemaa rahvuspargis. Juhendaja: Indrek Sell.

Aosaar, Kadri. Ohepalu looduskaitseala väärtused ja kaitsekorralduskava. Juhendaja: Henn Korjus.

Kallemaa, Marika. Jahimeeste staatus ühiskonnas ja seda mõjutavad faktorid. Juhendaja: Tiit Randveer.

Kelner, Maris. Ülevaade Põlvamaa soodest. Juhendaja: Taimi Paal.

Kerner, Kadi. Kauni kuldkinga (Cypripedium calceolus L.) populatsioonid Eestis: 2007. aasta inventuur. Juhendaja: Tiiu Kull.

Kuldmets, Karin. Ülevaade ümarpuidu turu muutustest Eestis aastatel 1997-2007. Juhendaja: Meelis Teder.

Kuldorg, Kersti. Noorte kultuuride kasv ja biomassi produktsioon ammendatud põlevkivikarjääri puistangutel. Juhendaja: Tatjana Kuznetsova.

Kõivik, Kristi. Nektar kui oluline toiduressurss tolmendajatele putukatele. Juhendajad: Riin Muljar, Marika Mänd.

Lemloh, Liana. Tarjaku (Rigidoporus) ja lodupooriku (Physisporinus) seenerühma liikide morfoloogilised tunnused ja ökoloogia. Juhendaja: Indrek Sell.

Leppik, Elle. Hall-lepikud bioenergia ressursina. Juhendaja: Veiko Uri.

Merivald, Merike. Peenpooriku (Sceletocutis) ja konttümaku (Tyromyces) seenerühma liikide morfoloogilised tunnused ning ökoloogia. Juhendaja: Indrek Sell.

Mändma, Ruth. Metsade looduslikkuse taastamise püsikatsealad. Juhendajad: Henn Korjus, Diana Laarmann.

Müürsepp, Ene. Õuesõppe programmide rakendamine Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioonis. Juhendaja: Henn Korjus.

Naber, Kadri. Klorofülli fluorestsents puude seisundi hindamisel. Juhendaja: Jaan Klõšeiko.

Nettan, Siim. Perekonna taelik (Phellinus) valitud liikide tsütogeneetiline analüüs. Juhendaja: Bellis Kullman.

Nigul, Kristi. Vääriselupaigad Järvselja Õppe- ja Katsemetskonnas. Juhendaja: Henn Korjus.

Ots, Maarja. Raiejäätmed ja kännud biokütusena. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Pedor, Maire. Kultuurtaimede mõjust looduslikele liikidele Medicago falcata/M. sativa kompleksi näitel. Juhendaja: Malle Leht.

Promet, Jüri. Maailma puiduvarude kasutamise suunad. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Rammo, Kairi. Jääksoode taassoostamise tulemused Tolkuse raba näitel. Juhendaja: Heino Seemen.

Renel, Getter. Muutused põlengujärgses uuenemise dünaamikas. Juhendajad: Kajar Köster, Marek Metslaid.

Roos, Elina. Kevadiste ornitofenoloogiliste faaside saabumisaeg Saaremaa keskosas aastatel 1988-2001 Aula-Vintri küla näitel. Juhendaja: Maret Saar.

Ruus, Mari-Liis. Metsade looduslikkuse taastamise püsikatsealad. Juhendajad: Henn Korjus, Diana Laarmann.

Sild, Anette. Muutused põlengujärgses taimkatte dünaamikas. Juhendajad: Kajar Köster, Marek Metslaid.

Suurkivi, Gerda. Lääne-Virumaa põhjapoolse osa sood. Juhendaja: Taimi Paal.

Suurkivi, Kätrin. Lääne-Virumaa lõunapoolse osa sood. Juhendaja: Taimi Paal.

Tamm, Kristine. Puidukaitsevahendid. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Tarrend, Merle. Võrumaale kavandatava jäätmekeskuse teostatavus- ja tasuvusanalüüs. Juhendaja: Paavo Kaimre.

 

2008

Aavik, Katrin. Siirdesoometsade väetamise tulemustest 1972./73. aasta katsealal endises Vanaveski metskonnas. Juhendaja: Heino Seemen.

Adamson, Kalev. Okkakao põhjuste analüüs 30-aastases hariliku männi (Pinus sylvestris L.) puistus. Juhendaja: Rein Drenkhan.

Anijago, Eha. Palkmajade valmistamise hetkeseis Eestis. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Ivandi, Kristina. Austerserviku ja kopsserviku (Agaricales, Basidiomycota) puhaskultuuride tuuma DNA-sisaldus. Juhendaja: Bellis Kullman.

Jõesalu, Jens. Põllumajanduses kasutamata maade metsastamise võimalikkusest. Juhendaja: Eino-Endel Laas.

Jürimäe, Madis. Lihatööstusest atmosfääri paisatavate ühendite hulga ja ohtlikkuse hindamine. Juhendaja: Veljo Kimmel.

Kaljuste, Katrin. Insektitsiid Fastac 100 EC erinevate kontsentratsioonide mõju karukimalase tööliste Bombus terrestris L. katkendliku gaasivahetuse tsüklitele. Juhendajad: Reet Karise, Marika Mänd.

Kongo, Andres. Männi uuendamine palumetsa tüübirühma kasvukohatüüpides. Juhendaja: Kalev Jõgiste.

Kostina, Jaana. Loksa linna veevarustuse ja kanalisatsiooni seisundi uurimine. Juhendaja: Toomas Timmusk.

Kuresoo, Liis. Võrtsjärve rannaroostike dünaamika keskmise ruumilise lahutusega satelliidipiltidelt. Juhendaja: Urmas Peterson.

Kuusk, Kristjan. Järvselja metsade andmete digitaliseerimine. Juhendaja: Mait Lang.

Leemets, Janely. Eesti metsakaitsealade võrgustiku Viljandimaa ja Tartumaa laiendatud alad ja nende olukord. Juhendaja: Henn Korjus.

Liiv, Kadi. Vääriselupaikade kaitsekorraldus Eestis ja Rootsis. Juhendaja. Mart Külvik.

Looga, Liivika. I kategooria kaitsealused seeneliigid Eestis. Juhendaja: Indrek Sell.

Lump, Hegne. Jahimeeste arvamus jahinduspoliitika kujundamise kohta. Juhendaja: Tiit Randveer.

Mehine, Jana. Turba majandamise jätkusuutlikkuse hindamine. Juhendaja: Paavo Kaimre.

Mets, Janely. Põhjavee kasutamine ja seda mõjutavad tegurid. Juhendaja: Paavo Kaimre.

Murumets, Olavi. Metsamajandamiskava ja metsamajandamiskava kontrolli vajadus. Juhendajad: Kalle Karoles, Enn Pärt.

Mägi, Piret. Hariliku männi uuenemine männi-kuuse segapuistus. Juhendaja: Kalev Jõgiste.

Paas, Piret. Ökoloogiline, sotsiaalne ja majanduslik taluvusvõime Jänese matkarajal. Juhendaja: Lea Sudakova.

Parro, Kristi. Metsatulekahjude alane haridus maailma ülikoolides. Juhendaja: Kalev Jõgiste.

Punnisk, Siret. Loodusvarade kasutustasu rakendamise mõju analüüs liiva ja kruusa näitel. Juhendaja: Paavo Kaimre.

Rõivas, Reeno. Floristilise mitmekesisuse võrdlus seitsme Lõuna-Eesti vaatluskoha näitel. Juhendaja: Vivika Meltsov.

Sangernebo, Kaja. Põllumaade metsastumine Vara vallas. Juhendaja: Veiko Uri.

Siim, Kaidi. Puhkemajandusliku metsakasutuse hetkeseis ja potentsiaal. Juhendaja: Paavo Kaimre.

Soop, Teevi. Milleks kasvatada pajuvõsa Eestis? Juhendaja: Katrin Heinsoo.

Varvas, Triin. Tuuma DNA-sisaldus Peziza varia ja P. violacea sõsarliikide tuumades (Pezizales, Ascomycota). Juhendaja: Bellis Kullman.

Vipp, Maarja. Metsanduslike püsikatsealade andmete täiendamine aerofotode abil GIS-keskkonnas- Juhendaja: Mait Lang.

Värv, Reelike. Looduskaitse ja majandustegevuse integratsioon Eestis Karula rahvuspargi näitel. Juhendaja: Risto Sirgmets.

Õunapuu, Liisi. Metsaga alade maastikumustri muutused Viljandi maakonnas aastate 1987 kuni 2005 vahemikus, hinnang keskmise lahutusega Landsat Thematic Mapper satelliidipiltidelt. Juhendaja: Urmas Peterson.

Zettur, Irma. Toitainete dünaamika metsaökosüsteemi laguahelas tugeva häiringu järgselt. Juhendaja: Kajar Köster.