Loodusvarade kasutamine ja kaitse

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

 

2019

Abras, Erik August. Puu- ja põlevkivituha mõju puude kasvule Puhatu ammendatud freesturbaväljal. Juhendajad: Katri Ots, Mari Tilk.

Kendaru, Grete Alexandra. Kährikkoer (Nyctereutes procyonoides) Eesti looduses ning jahimeeste arvamus liigi majandamisele. Juhendaja: Priit Põllumäe.

Neelokse, Mari-Liis. Suurkiskjate ohust inimestele enne ja nüüd. Juhendaja: Tiit Randveer.

Pahva, Mariliis. Lageraiejärgselt proovitükkide taasrajamine Eesti metsa kasvukäigu püsiproovitükkide võrgustikus. Juhendajad: Vivika Kängsepp, Diana Laarmann.

Raag, Innar. Maakasutuse muutused Eesti erametsades läbi ajaloo. Juhendaja: Diana Laarmann.

Sepp, Mikk. Saaremaa rannaroostiku kaugseire valitud kohtades. Juhendaja: Urmas Peterson.

Teessar, Janari. Pikaajaline kliimadünaamika Järvselja mõõtejaama andmetel. Juhendaja: Ahto Kangur, Vivika Kängsepp.

 

2018

Kapanen, Agnes. Metssea (Sus scrofa) asurkondade seisundist pärast sigade Aafrika katku levikut Eestis ja teistes Euroopa riikides 21. sajandil. Juhendaja: Tiit Randveer.

Kass, Eliise. Männi-võrsevähi tekitaja Diplodia sapinea levikust Euroopas ja Kanadas. Juhendajad: Kalev Adamson, Rein Drenkhan.

Klein, Gert. Hariliku kuuse (Picea abies (L.) Karst.) radiaalkasvu analüüs juuremädaniku nakkusega küpsetes puistutes. Juhendajad: Rein Drenkhan, Vivika Kängsepp, Sandra Metslaid.

Kostõgov, Merike. Alustaimestiku analüüs taasmetsastatud Aidu karjääri proovitükkidel. Juhendaja: Diana Laarmann.

Pärnik-Pernik, Hanna-Liina. Hariliku saare (Fraxinus excelsior L.) järglaskatsete analüüs. Juhendajad: Ahto Agan, Rein Drenkhan.

Suislepp, Even. Luidja lepiku ja Heistesoo hübriidlepa olukord. Juhendaja: Veiko Uri.

 

2017

Etverk, Triin. Alustaimestiku maapealne ja maa-alune biomass erineva vanusega mustika kasvukohatüübi hariliku männi (Pinus sylvestris) puistutes. Juhendajad: Jürgen Aosaar, Mats Varik.

Herzmann, Mattias. Päikesekollektor eramu energiavarustuses. Juhendajad: Andres Annuk, Allar Padari.

Kaasiku, Sandra. Raiete mõju männipuude radiaalkasvule Järvselja harvendusraie katseala andmeil. Juhendajad: Maris Hordo, Hardi Tullus.

Kaev, Raimond. Hobukastani-keerukoi (Cameraria ohridella) ning selle esinemine Tartus, Tallinnas ja Hiiumaal. Juhendaja: Kaljo Voolma.

Kasuk, Kairit. Puude varisevood kuusikute ja männikute metsaökosüsteemides. Juhendaja: Gunnar Morozov.

Koolman, Kairi. Hariliku kuuse istutusmaterjali kvaliteet. Juhendaja: Andres Jäärats.

Lahtvee, Lauri. Struktuurianalüüs erineva looduslikkuse tasemega puistutes. Juhendajad: Diana Laarmann, Ando Lilleleht.

Nikolenko, Olga. Lehiste radiaalkasvu analüüs Järvselja Õppe- ja Katsemetskonna puistutes. Juhendajad: Maris Hordo, Vivika Kängsepp.

Seegel, Mari-Liis. Metsa majandamise mõju puistu kahjustuste esinemisele. Juhendaja: Raul Rosenvald.

Sepp, Liis. Peenjuurte produktsioon kase (Betula pendula Roth.)-kuuse (Picea abies (L.) Karst.) segapuistute aegreas. Juhendaja: Mats Varik.

Sikk, Keili. Alpi ristiku (Trifolium alpestre L.) populatsioonid Eestis: stressirikas elu levikupiiril. Juhendajad: Karin Kaljund, Lauri Laanisto.

Tsibernaja, Oksana. Põlevkivituha ning põlevkivi- ja puutuha segu mõju arukase (Betula pendula Roth) biomassi formeerumisele ammendatud freesturbaväljal. Juhendajad: Katri Ots, Mari Tilk.

Urbla, Siim. Vanade loodusmetsade elupaigatüübi taimkatte analüüs. Juhendajad: Henn Korjus, Teele Paluots.

Varep, Raina. Raskmetallide akumulatsioon söögiseentes harilik kivipuravik (Boletus edulis), harilik kukeseen (Cantharellus cibarius), arušampinjon (Agaricus campestris) ja suur sirmik (Macrolepiota procera). Juhendajad: Irma Zettur, Triin Varvas.

Varrik, Maaris. Arukase (Betula pendula Roth.) ja hariliku kuuse (Picea abies (L.) Karst.) radiaalkasvu analüüs tormijärgses puistus Antumäe kinnistul. Juhendajad: Maris Hordo, Sandra Metslaid.

 

2016

Allemann, Mihkel. Metsaomanike klassifikatsioonide võrdlev analüüs - näiteid Balti- ja Põhjamaadest. Juhendaja: Priit Põllumäe.

Dijeva, Aleksandra. Põlevkivituha kasutamisest ammendatud freesturbaväljade taasmetsastamisel. Juhendajad: Katri Ots, Mari Tilk.

Grossthal, Getter. Mullastiku ja taimestiku seosed Laeva piirkonna metsa kasvukäigu püsiproovitükkidel. Juhendaja: Diana Laarmann.

Hainsoo, Karoli. Puuliigi osakaalu mõju puistu süsiniku sidumisele keskealises kuuse-kase segametsas. Juhendajad: Hardo Becker, Mats Varik.

Kaldma, Taavi. Põlevkivituha kui tolmja lubiaine kasutamine väetisena. Juhendajad: Katri Ots, Mari Tilk.

Kiis, Kärolin. Lehise radiaalkasvude varieeruvuse analüüs tüve erinevatel kõrgustel. Juhendajad: Maris Hordo, Vivika Kängsepp.

Orumaa, Argo. Mullahingamise muutused põlengujärgses aegreas. Juhendajad: Kajar Köster, Marek Metslaid.

Pikk, Ainar. Vanade loodusmetsade puistu koosseisu ja lamapuidu mahu hindamine. Juhendaja: Teele Paluots.

Pindma, Kadi-Ly. Ahtalehise kareputke (Laserpitium prutenicum) leviku edukus Eestis endistel kultuurmaadel Kabina näitel. Juhendaja: Malle Leht.

Puude, Laura. Inimeste suhtumisest suurulukitesse ja jahindusse. Juhendaja: Tiit Randveer.

Pärnsalu, Karl. Võimalused hakkpuidu tootmiseks erametsades. Juhendaja: Peeter Muiste.

Rim, Marjaana. Metsa kõrvalsaaduste eksport ja import Eestis aastail 1995-2015. Juhendaja: Taimi Paal.

Räni, Enelin. Palkhoone ehitamine erinevates aspektides. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Sarapuu, Sandra. Peenjuurte biomass erineva vanusega kase (Betula pendula) - kuuse (Picea abies) segametsades. Juhendaja: Mats Varik.

Sepaste, Agnes. Varisevood erinevates lehtpuupuistute metsaökosüsteemides. Juhendajad: Hardo Becker, Gunnar Morozov.

Sillaots, Andrus. Mikrovetikate tootlikkuse ja rakendusvaldkondade analüüs. Juhendaja: Erkki Mäeorg.

Sommer, Liis. Ülevaade kohalikule kütusele üleminekust ja selle kasutamisest Põlvamaa soojamajanduses. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Tammjärv, Kati. Metaanilagunduskattekihi sobivus puude kasvuks Kudjape prügilal hariliku kuuse ja euroopa lehise näitel. Juhendajad: Andres Jäärats, Mait Kriipsalu.

Tannberg, Reemet. Juurepessu tõrjemeetodid hariliku kuuse puistus. Juhendajad: Rein Drenkhan, Tiia Drenkhan.

Traks, Kris. Puude kahjustused metsa kasvukäigu püsiproovitükkidel. Juhendaja: Diana Laarmann.

Virunurm, Marve. Roheline tänav. Juhendaja: Mait Kriipsalu.

 

2015

Allikmäe, Eneli. Puude seisundi hindamine metsa kasvukäigu püsiproovitükkidel. Juhendajad: Henn Korjus, Diana Laarmann.

Aun, Kristiina. Arukase (Betula pendula) kultiveerimisest Järvselja Õppe- ja Katsemetskonna näitel. Juhendaja: Andres Jäärats.

Hallasoo, Andrus. Alusmetsa katvus Kallisaare metsise püsielupaigas. Juhendaja: Henn Korjus.

Joosti, Janno. Metsamaa arvestusliku ja turuväärtuse võrdlemine Eestis ja Soomes. Juhendaja: Paavo Kaimre.

Järvemägi, Jogita. Värska järvemuda ja selle kasutamine kuurortravi eesmärgil. Juhendaja: Andres Jäärats.

Jürjestaust, Jan. Taastatavate puisniitude valimine Saare maakonnas. Juhendaja: Toomas Kukk.

Kekk, Kertu. Looduskaitseliste piirangute kompenseerimise praktika ja võimalused metsamajanduses. Juhendaja: Paavo Kaimre.

Köörna, Maret. Hariliku mustika (Vaccinium myrtillus L.) haigustekitajad ning kahjustuse ulatus Tartu maakonnas. Juhendajad: Rein Drenkhan, Tiia Drenkhan, Taimi Paal.

Laas, Marili. Männi-pudetõve tekitaja (Lophodermium seditiosum) varajane diagnostika. Juhendajad: Kalev Adamson, Rein Drenkhan.

Mootse, Kadri. Kaitsealused liigid elupaigatüübis rohunditerikkad kuusikud. Juhendaja: Teele Paluots.

Niidu, Indrek. Arukase, hariliku kuuse ja hariliku männi radiaalse juurdekasvu ja kliima mõju analüüs laanemetsade andmeil. Juhendaja: Maris Hordo.

Silm, Doris. Kliima mõju analüüs arukase, hariliku kuuse ja hariliku männi radiaalkasvule loometsades. Juhendajad: Maris Hordo, Leevi Krumm.

Tamm, Tarmo. Maavarade kaevandamine ja selle mõju ümbritsevale keskkonnale Pärnumaal. Juhendaja: Andres Jäärats.

Vaarend, Teele. Looduslikkuse taastamistegevuse hindamine Karula rahvuspargi püsiproovitükkidel. Juhendaja: Diana Laarmann.

Viljasoo, Viljam. Lahemaa rahvuspargi metsaelupaikade inventuur. Juhendaja: Teele Paluots.

Vislapuu, Kalle. Metsaraiete ruumilise planeerimise võimalused. Juhendaja: Raul Rosenvald.

 

2014

Aida, Jekaterina. Roheka käokeele (Platanthera chlorantha) populatsioonid Petseri rajoonis. Juhendaja: Tiiu Kull.

Bontšutšnaja, Anna. Karukimalaste Bombus terrestris L. õhtuse ja hommikuse õietolmukorje erinevus aedmaasika (Fragaria x ananassa Duch.) istanduses. Juhendajad: Reet Karise, Marika Mänd.

Jääger, Liis. Raiel säilitatud puude koguse mõju elustikule. Juhendaja: Raul Rosenvald.

Kinep, Alari. Lubjakivi kaevandamine ja töötlemine Nordkalk AS näitel. Juhendaja: Andres Jäärats.

Kond, Robert. Männitõrva tootmine ja turustamine. Juhendaja:  Vahur Kurvits.

Kungla, Marite. Nektariga ja nektarita liikide paljunemise edukus kahe parasvöötme orhidee Gymnadenia conopsea ja Orchis militaris näitel. Juhendajad: Tiiu Kull, Mirjam Metsare.

Küngas, Kati. Valitud endofüütsete seente ja Armillaria spp. antagonism in vitro. Juhendaja: Bellis Kullman.

Laks, Sander. Ulukikahjustuste vähendamise võimalusi. Juhendaja: Tiit Randveer.

Murakas, Georg. Inimühiskonnas toimuva mõju hundi levikule ja arvukuse dünaamikale. Juhendaja: Tiit Randveer.

Mälgi, Maarit. Hariliku saare (Fraxinus excelsior) seisundi hinnang 5 aastat pärast saaresurma tekitaja (Hymenoscyphus pseudoalbidus) esmaavastamist Eestis. Juhendaja: Rein Drenkhan.

Norvik, Marju. Invasiivsed taimeliigid Euroopas ja Eestis. Juhendajad: Taimi Paal, Tiina Talve (Tartu Ülikool).

Palm, Kristiina. Hariliku saare (Fraxinus excelsior) seisundi hinnang 5 aastat pärast saaresurma tekitaja (Hymenoscyphus pseudoalbidus) esmaavastamist Eestis. Juhendaja: Rein Drenkhan.

Puidet, Britt. Turberaie katsealal männi uuendust kahjustavad metsahaigused ning invasiivsete haigustekitajate monitooring. Juhendajad: Kalev Adamson, Rein Drenkhan.

Pärna, Brit-Edy. Halli lepa peenjuurte biomass ja produktsioon puistute vanusereas. Juhendajad: Jürgen Aosaar, Mats Varik.

Rebane, Sille. Halli lepa peenjuurte biomass ja produktsioon puistute vanusereas. Juhendajad: Jürgen Aosaar, Mats Varik.

Riive, Karina. Puistu, taimestiku ja mullastiku omavahelised seosed palumetsades metsa kasvukäigu püsiproovitükkide andmetel. Juhendaja: Diana Laaarmann.

Rimmel, Tiina. Aktiivsete ja passiivsete maavarade varu Viljandi maakonnas. Juhendaja: Andres Jäärats.

Rähn, Elisabeth. Juuremädanike esinemine hariliku kuuse puistutes harvendusraiete järgselt. Juhendajad: Rein Drenkhan, Tiia Drenkhan.

Saar, Sandra. Puistu liigilise koosseisu varieeruvuse võrdlus metsaregistri ja puistukasvukäigu võrgustiku proovitükkide andmetel. Juhendaja: Ahto Kangur.

Savikink, Lehar. Hariliku kuuse radiaalse juurdekasvu võrdlus jänesekapsa ja sinilille kasvukohatüüpides. Juhendaja: Maris Hordo.

Õim, Triin. Alpi ristiku (Trifolium alpestre L.) paljunemisedukus levila põhjapiiril Viidumäel. Juhendajad: Karin Kaljund, Malle Leht.

 

2013

Agan, Ahto. Ülevaade fosforiidi varudest, kasutamisest ja kaevanduste rekultiveerimisest Eestis. Juhendaja: Andres Jäärats.

Haugas, Anneli. Hoiualade kaitsekorralduskavade koostamine Rahula-Napanurga ja Valkla klindi hoiuala näitel. Juhendajad: Henn Korjus, Kristi Nigul.

Hellat, Sandra. Lüsingu maastikukaitseala kaitsekorralduskava koostamine aastateks 2013-2022. Juhendajad: Henn Korjus, Ruth Mändma.

Joandi, Allar. Turba kaevandamine ja töötlemine Sangla Turvas AS näitel. Juhendaja: Andres Jäärats.

Kais, Kertu. Harilikus jõhvikas, leesikas ja sookailus esinevate endofüütsete seente kooslused. Juhendajad: Bellis Kullman, Triin Varvas.

Kittus, Arvo. Metsa uuendamise ja uuenemise mahud sõltuvalt lageraie pindalast Laiuse metsandikus 2004 - 2010 a. Juhendaja: Andres Jäärats.

Kivimaa, Henri. Häiringute mõju puude radiaalsele juurdekasvule Põhja-Eesti männikutes. Juhendaja: Maris Hordo.

Künnapuu, Rauno. Eesti turbatoodangu kogumahud viimasel 10 aastal. Juhendaja: Andres Jäärats.

Oganjan, Kristjan. Riigimetsa Majandamise Keskuse metsade sertifitseerimine. Juhendaja: Henn Korjus.

Pertman, Annika. Hoiualade kaitsekorralduskavade koostamine Rahula-Napanurga ja Valkla klindi hoiuala näitel. Juhendajad: Henn Korjus, Kristi Nigul.

Poolak, Tiina. Nõgesest, kortslehest ja teelehest eraldatud endofüütsed seened. Juhendajad: Bellis Kullman, Triin Varvas.

Pütsep, Kärt. Eesti üliõpilaste ökoloogilise jalajälje analüüs. Juhendajad: Kalle Karoles, Allar Padari.

Rimeikis, Algirdas. Üksikpuu juurdekasvu ja ruumiliste tunnuste vaheline analüüs. Juhendaja: Allan Sims.

Ruunik, Reelika. Metssea kahjustused põllukultuuridele. Juhendaja: Tiit Randveer.

Sabas, Signe. Lammutusjäätmete keskkonnasõbralik käitlemine Sadala lauda näitel. Juhendaja: Mait Kriipsalu.

Vaikre, Helen. Hariliku männi radiaalse juurdekasvu ja kliima võrdlus erinevates kasvukohatüüpides Hiiumaal. Juhendaja: Maris Hordo.

Võlu, Madis. Halumasina Palax 600 Combi tootlikkuse ja tööaja võrdlemine erinevate halupikkuste korral. Juhendaja: Vahur Kurvits.

 

2012

Angerjas, Inge. Parkide ja haljasalade külastatavus ja külastajate hinnangud Keilas. Juhendaja: Ivar Sibul.

Dubolazov, Evar. Ilmastiku mõju kase radiaalsele juurdekasvule naadi kasvukohatüübis. Juhendajad: Maris Hordo, Henn Korjus.

Hüüdma, Mikk. Metsaparandusobjektide rekonstrueerimine RMK Pärnumaa aladel aastatel 2003-2011. Juhendaja: Andres Jäärats.

Karro, Alis. Metsa kõrvalsaaduste kasutamine Võru maakonnas aastatel 2010 ja 2011. Juhendaja: Taimi Paal.

Käger, Daisi. Raiete mõju metsa mitmekesisusele. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Meriküla, Kristel. Meie põhiliste okaspuuliikide päritolupiirkondade tähtsusest ning metsa paljundusmaterjali hetkeolukorrast Eestis. Juhendaja: Andres Jäärats.

Motšjonova, Jekaterina. Loodushoidu väärtustavate erametsaomanike eesmärgid ja kavatsused oma metsaomandi kasutamisel. Juhendajad: Henn Korjus, Priit Põllumäe.

Nugis, Liina. Kliimakskoosluse määratlus Clementsi - Gleasoni dilemmana. Juhendaja: Marek Sammul.

Oja, Piret. Olulisemad juuremädaniku tekitajad harilikul kuusel (Picea abies L. Karst). Juhendajad: Rein Drenkhan, Tiia Drenkhan.

Palm, Ave. Niitude taastamise eesmärgid. Juhendaja: Marek Sammul.

Petrova, Olga. Keskkonnasõbraliku tehnoloogia rakendamine puidutööstuses AS Estonian Cell näitel. Juhendaja: Henn Korjus.

Pruuli, Marietta. Dendroökoloogiline uurimustöö Käsmu poolsaarel. Juhendaja: Maris Hordo.

Punt, Liis. Metsa kõrvalsaaduste eksport ja import aastatel 2006-2011. Juhendaja: Taimi Paal.

Pärn, Kuldar. Erametsanduslikud toetused Eestis. Juhendaja: Priit Põllumäe.

Pärn, Priit. Metsa kasvukäigu püsiproovitükkide rajamine veetaseme muutuse mõju jälgimiseks Aidu karjääris. Juhendajad: Diana Laarmann, Allan Sims.

Rosin, Jaana. Metsakuklaste (Formica s. str.) asurkonnad turismiobjektidena ja sipelgasõbraliku turismi korraldamine Lõuna-Eestis. Juhendajad: Ants-Johannes Martin, Kaljo Voolma.

Šagalova, Irina. Kasvavate puude kahjustused harvendusraiel. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Siir, Leena. Metsade looduslikkuse hinnangud Eesti puistute kasvukäigu püsiproovitükkidel. Juhendajad: Henn Korjus, Diana Laarmann.

Sikka Teele. Elanike harjumused olmejäätmete liigiti kogumisel Eestis. Juhendaja: Mait Kriipsalu.

Stoicescu, Stella-Theresa. Aidu karjääri taasmetsastatud aladel alustaimestiku analüüs. Juhendaja: Diana Laarmann.

Unt, Taavi. Kase (Betula spp.) tüvepuidu mädanikku ja värvimuutusi tekitavad seened. Juhendaja: Rein Drenkhan.

Valdaru, Heiki. Kliima mõju puude radiaalsele juurdekasvule Järvselja harvendusraie katsealal. Juhendajad: Maris Hordo, Hardi Tullus.

Vester, Kerli. Karuputke liikide levik ja tõrje Eestis. Juhendaja: Taimi Paal.

 

2011

Ahtijäinen, Katri. Viljakehade esinemine kaheksal kevadseenel 2011. aasta kevadel ja võrdlus varasemate aastatega. Juhendaja: Indrek Sell.

Allika, Signe. Ülevaade põlevkivi kaevandamisest ning tehismaastike hilisemast kasutamisest Kirde-Eestis. Juhendaja: Andres Jäärats.

Elm, Kerttu. Jääksoode erinevate rekultiveerimisvõimaluste ökoloogilis-majanduslik võrdlusanalüüs. Juhendajad: Katri Ots, Jaan Pikka.

Gross, Helen. Pärnumaa metsad ja metsade tuleohu ennetamine. Juhendajad: Kristi Teppo, Kajar Köster.

Jago, Juta. Inimpõhjuslike häiringute mõju hindamine Järvselja looduskaitseala näitel. Juhendaja: Ahto Kangur.

Jürisoo, Kristiina. Liigilise mitmekesisuse seos koosluse järjepidevusega niitude näitel. Juhendajad: Merit Otsus, Silja Kana.

Kaarna, Ilmar. Eesti jahindus kahe- ja kolmekümnendatel aastatel. Juhendaja: Tiit Randveer.

Kadak, Mikk. Puit talurahva elus. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Koort, Toomas. Loometsadesse rajatud püsiproovitükkide andmete inventeerimine. Juhendajad: Andres Kiviste, Maris Hordo.

Kängsepp, Vivika. Looduslikult uuenenud noorendike puude kõrguste jaotuste analüüs Järvselja püsikatsealade andmetel. Juhendaja: Ahto Kangur.

Käosaar, Martin. Puidu väljaveo efektiivsust mõjutavad tegurid. Juhendaja: Peeter Muiste.

Loogus, Marko. Järvselja 1969. aasta aerofotode andmebaasi digitaliseerimine. Juhendajad: Mait Lang, Allan Sims.

Märitz, Kadi. Soomaa Rahvuspargi kaitsekorralduskava koostamine 2011-2020. Juhendaja: Henn Korjus.

Pavlova, Olga. Looduslikkuse taastamise katseala Lahemaa Rahvuspargis. Juhendaja: Henn Korjus.

Poola, Arnet. Metsatulekahjud Harjumaal aastatel 2000-2010. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Pukk, Marika. Miscanthus spp. sobivus kasvatamiseks Põhja-Euroopa kliimatingimustes. Juhendaja: Erkki Mäeorg.

Põld, Jaanika. Euroopa Liidu loodusdirektiiviga kaitstud päevaliblika teelehe-mosaiikliblika (Euphydryas aurinia) elupaiganõudlused ja levik Eestis. Juhendaja: Kadri Kask.

Rohila, Kaia. Ülikooli ja kutsekooli õpilaste keskkonnateadlikkus ja keskkonnaalane käitumine. Juhendajad: Kalle Karoles, Külliki Kiviste.

Rõigas, Rivo-Erich. Biomassist toodetud  taastuvenergia arendamise eesmärgid, võimalused ja toetamine Eestis. Juhendaja: Paavo Kaimre.

Seglinš, Katrin. Süsinikudünaamika boreaalses metsaökosüsteemis. Juhendajad: Kristi Teppo, Meelis Seedre.

Siidra, Ann. Uue jahiseaduse mõju Võrumaa jahimeestele ja maaomanikele. Juhendaja: Tiit Randveer.

Stanevitš, Tiina. Laanekuklaste (Formica aquilonia) asustustiheduse seos puistute iseloomuga asurkonnas RMK Põlvamaa metskonna kvartalis KJ136. Juhendajad: Ain Erik, Henn Korjus.

Tamm, Liilia. Limatünniku (Sarcosoma globosum) viljakehade esinemine Eestis aastatel 2005-2011. Juhendaja: Indrek Sell.

Toots, Heili. Puidu kasutamine ehituses kliimamuutuste aeglustajana. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Ukkivi, Andres. Põdra loendusest Eestis. Juhendaja: Tiit Randveer.

 

2010

Arnik, Eve. III kategooria looduskaitsealused seeneliigid Eestis ja täiendavate uuringute vajadus nende leiukohtades. Juhendaja: Indrek Sell.

Avvo, Konstantin. Kohapopulatsiooni arvukuse pikaajalised muutused Peipsi järves. Juhendajad: Andu Kangur, Külli Kangur, Peeter Kangur.

Erik, Kaidi. Linnade kaugseire spektraalse segu lahutamise meetodil Jõhvi linna näitel. Juhendaja: Urmas Peterson.

Harin, Elis. Ülevaade pajulilleliste sugukonna (Onagraceae) mõningatest taimedest. Juhendaja: Taimi Paal.

Heitur,  Heiko. Mikrovetikate kasvatamine biodiisli tootmise tooraineks. Juhendaja: Erkki Mäeorg.

Kaaremaa, Annaliisa. Järeltöötluse võtted lageraiealade kaardistamisel satelliidi Landsat piltidelt. Juhendaja. Urmas Peterson.

Kattai, Kai. Hariliku timuti (Phleum pratense L.) endofüütsete seente vastastikused suhted puhaskultuuris. Juhendaja: Bellis Kullman.

Kikka, Tanel. Kiirekasvuliste pajude produktsioon Kambja energiavõsa kontrollalal. Juhendaja: Katrin Heinsoo.

Krumm, Leevi. Vilsandi LKA püsiseireala rajamine. Juhendaja: Diana Laarmann.

Laos, Liisi. Metskitse (Capreolus capreolus) loendamise probleem Eestis. Juhendaja: Tiit Randveer.

Lillemäe, Riina. Punahirve (Cervus elaphus) introdutseerimine Hiiumaale ja liigi edasist levikut mõjutavatest seaduspärasustest. Juhendaja: Tiit Randveer.

Luppa, Maria. Kahjustuse mõju hariliku männi puidu füüsikalistele ja mehaanilistele omadustele. Juhendaja: Regino Kask.

Lätti, Triin. Peipsi järve rannaroostike kaardistamine satelliidi Landsat piltidelt. Juhendaja: Urmas Peterson.

Mekk, Kirsi. Ülevaade kanarbikuliste (Ericaceae L.) sugukonna mõnedest taimedest. Juhendaja: Taimi Paal.

Mets, Martin. Päideroo kasvatamisest Eestis: ajalugu ja kasutus energiakultuurina. Juhendaja: Katrin Heinsoo.

Mett, Marit. Ida- ja Lõuna-Eesti rabastuvate metsade ja rabametsade seenestik. Juhendajad: Kuulo Kalamees, Indrek Sell.

Nevent, Alina. Põlevkivitööstuses tekkivate jäätmete võimalikud taaskasutamisviisid. Juhendaja: Mait Kriipsalu.

Noormägi, Riina. Aunkompostimise juurutamine Eesti Maaülikooli linnakus. Juhendaja: Mait Kriipsalu.

Pegolainen, Kristiina. Kase istutusmaterjali kasvatamise probleemid. Juhendaja: Rein Drenkhan.

Pink, Tõnis. Kiirekasvuliste pajude kasvatamise võimalused Saare maakonnas. Juhendaja: Katrin Heinsoo.

Pungas, Rain. Kevadiste künnipindade kaardistamine satelliidi Landsat TM piltide alusel. Juhendaja: Urmas Peterson.

Riisenberg, Mari. Sisepuistangute rekultiveerimine Aidu karjääri näitel. Juhendajad: Andres Jäärats, Heino Seemen.

Sooäär, Tuuli. Kliimamuutuse mõjud metsandusele ECHOES projekti Rootsi ja Saksamaa aruannete näitel. Juhendaja: Henn Korjus.

Suu, Janek. Eesti pärandkoosluste entomofauna ülevaade. Juhendajad: Märt Kruus, Heino Õunap.

Suvi, Siim. Ulukiloenduse probleeme Eestis. Juhendaja: Tiit Randveer.

Žuravljova, Julija. Eesti puitarhitektuur. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Tabur, Kristiina. Laanekuklase (Formica aquilonia) elukeskkond ning soovituslikud metsakorralduslikud võtted Akste looduskaitsealal. Juhendaja: Ants-Johannes Martin.

Uibomägi, Kärt. Jahindus Eestis ja Rootsis. Juhendaja: Tiit Randveer.

Urbas, Annika. Eesti märgalade biomassiressursi kasutamise võimalused bioenergiaks. Juhendaja: Erkki Mäeorg.

Varik, Timo. Metsade looduslikkuse taastamise katsed Karula RP: magistritöö kava. Juhendaja: Diana Laarmann.

Viiart, Gätlin. Ülevaade FSC ja PEFC metsasertifitseerimise keskkonnaalastest mõjudest. Juhendaja: Henn Korjus.

Vill, Maive. Raietega kaasnevad metsakahjustused. Juhendaja: Vahur Kurvits.

 

2009

Akkermann, Maire. Ülevaade Pärnumaa soodest. Juhendaja: Taimi Paal.

Altmäe, Annika. Haruldased torikseened Lahemaa rahvuspargis. Juhendaja: Indrek Sell.

Aosaar, Kadri. Ohepalu looduskaitseala väärtused ja kaitsekorralduskava. Juhendaja: Henn Korjus.

Kallemaa, Marika. Jahimeeste staatus ühiskonnas ja seda mõjutavad faktorid. Juhendaja: Tiit Randveer.

Kelner, Maris. Ülevaade Põlvamaa soodest. Juhendaja: Taimi Paal.

Kerner, Kadi. Kauni kuldkinga (Cypripedium calceolus L.) populatsioonid Eestis: 2007. aasta inventuur. Juhendaja: Tiiu Kull.

Kuldmets, Karin. Ülevaade ümarpuidu turu muutustest Eestis aastatel 1997-2007. Juhendaja: Meelis Teder.

Kuldorg, Kersti. Noorte kultuuride kasv ja biomassi produktsioon ammendatud põlevkivikarjääri puistangutel. Juhendaja: Tatjana Kuznetsova.

Kõivik, Kristi. Nektar kui oluline toiduressurss tolmendajatele putukatele. Juhendajad: Riin Muljar, Marika Mänd.

Lemloh, Liana. Tarjaku (Rigidoporus) ja lodupooriku (Physisporinus) seenerühma liikide morfoloogilised tunnused ja ökoloogia. Juhendaja: Indrek Sell.

Leppik, Elle. Hall-lepikud bioenergia ressursina. Juhendaja: Veiko Uri.

Merivald, Merike. Peenpooriku (Sceletocutis) ja konttümaku (Tyromyces) seenerühma liikide morfoloogilised tunnused ning ökoloogia. Juhendaja: Indrek Sell.

Mändma, Ruth. Metsade looduslikkuse taastamise püsikatsealad. Juhendajad: Henn Korjus, Diana Laarmann.

Müürsepp, Ene. Õuesõppe programmide rakendamine Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioonis. Juhendaja: Henn Korjus.

Naber, Kadri. Klorofülli fluorestsents puude seisundi hindamisel. Juhendaja: Jaan Klõšeiko.

Nettan, Siim. Perekonna taelik (Phellinus) valitud liikide tsütogeneetiline analüüs. Juhendaja: Bellis Kullman.

Nigul, Kristi. Vääriselupaigad Järvselja Õppe- ja Katsemetskonnas. Juhendaja: Henn Korjus.

Ots, Maarja. Raiejäätmed ja kännud biokütusena. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Pedor, Maire. Kultuurtaimede mõjust looduslikele liikidele Medicago falcata/M. sativa kompleksi näitel. Juhendaja: Malle Leht.

Promet, Jüri. Maailma puiduvarude kasutamise suunad. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Rammo, Kairi. Jääksoode taassoostamise tulemused Tolkuse raba näitel. Juhendaja: Heino Seemen.

Renel, Getter. Muutused põlengujärgses uuenemise dünaamikas. Juhendajad: Kajar Köster, Marek Metslaid.

Roos, Elina. Kevadiste ornitofenoloogiliste faaside saabumisaeg Saaremaa keskosas aastatel 1988-2001 Aula-Vintri küla näitel. Juhendaja: Maret Saar.

Ruus, Mari-Liis. Metsade looduslikkuse taastamise püsikatsealad. Juhendajad: Henn Korjus, Diana Laarmann.

Sild, Anette. Muutused põlengujärgses taimkatte dünaamikas. Juhendajad: Kajar Köster, Marek Metslaid.

Suurkivi, Gerda. Lääne-Virumaa põhjapoolse osa sood. Juhendaja: Taimi Paal.

Suurkivi, Kätrin. Lääne-Virumaa lõunapoolse osa sood. Juhendaja: Taimi Paal.

Tamm, Kristine. Puidukaitsevahendid. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Tarrend, Merle. Võrumaale kavandatava jäätmekeskuse teostatavus- ja tasuvusanalüüs. Juhendaja: Paavo Kaimre.

 

2008

Aavik, Katrin. Siirdesoometsade väetamise tulemustest 1972./73. aasta katsealal endises Vanaveski metskonnas. Juhendaja: Heino Seemen.

Adamson, Kalev. Okkakao põhjuste analüüs 30-aastases hariliku männi (Pinus sylvestris L.) puistus. Juhendaja: Rein Drenkhan.

Anijago, Eha. Palkmajade valmistamise hetkeseis Eestis. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Ivandi, Kristina. Austerserviku ja kopsserviku (Agaricales, Basidiomycota) puhaskultuuride tuuma DNA-sisaldus. Juhendaja: Bellis Kullman.

Jõesalu, Jens. Põllumajanduses kasutamata maade metsastamise võimalikkusest. Juhendaja: Eino-Endel Laas.

Jürimäe, Madis. Lihatööstusest atmosfääri paisatavate ühendite hulga ja ohtlikkuse hindamine. Juhendaja: Veljo Kimmel.

Kaljuste, Katrin. Insektitsiid Fastac 100 EC erinevate kontsentratsioonide mõju karukimalase tööliste Bombus terrestris L. katkendliku gaasivahetuse tsüklitele. Juhendajad: Reet Karise, Marika Mänd.

Kongo, Andres. Männi uuendamine palumetsa tüübirühma kasvukohatüüpides. Juhendaja: Kalev Jõgiste.

Kostina, Jaana. Loksa linna veevarustuse ja kanalisatsiooni seisundi uurimine. Juhendaja: Toomas Timmusk.

Kuresoo, Liis. Võrtsjärve rannaroostike dünaamika keskmise ruumilise lahutusega satelliidipiltidelt. Juhendaja: Urmas Peterson.

Kuusk, Kristjan. Järvselja metsade andmete digitaliseerimine. Juhendaja: Mait Lang.

Leemets, Janely. Eesti metsakaitsealade võrgustiku Viljandimaa ja Tartumaa laiendatud alad ja nende olukord. Juhendaja: Henn Korjus.

Liiv, Kadi. Vääriselupaikade kaitsekorraldus Eestis ja Rootsis. Juhendaja. Mart Külvik.

Looga, Liivika. I kategooria kaitsealused seeneliigid Eestis. Juhendaja: Indrek Sell.

Lump, Hegne. Jahimeeste arvamus jahinduspoliitika kujundamise kohta. Juhendaja: Tiit Randveer.

Mehine, Jana. Turba majandamise jätkusuutlikkuse hindamine. Juhendaja: Paavo Kaimre.

Mets, Janely. Põhjavee kasutamine ja seda mõjutavad tegurid. Juhendaja: Paavo Kaimre.

Murumets, Olavi. Metsamajandamiskava ja metsamajandamiskava kontrolli vajadus. Juhendajad: Kalle Karoles, Enn Pärt.

Mägi, Piret. Hariliku männi uuenemine männi-kuuse segapuistus. Juhendaja: Kalev Jõgiste.

Paas, Piret. Ökoloogiline, sotsiaalne ja majanduslik taluvusvõime Jänese matkarajal. Juhendaja: Lea Sudakova.

Parro, Kristi. Metsatulekahjude alane haridus maailma ülikoolides. Juhendaja: Kalev Jõgiste.

Punnisk, Siret. Loodusvarade kasutustasu rakendamise mõju analüüs liiva ja kruusa näitel. Juhendaja: Paavo Kaimre.

Rõivas, Reeno. Floristilise mitmekesisuse võrdlus seitsme Lõuna-Eesti vaatluskoha näitel. Juhendaja: Vivika Meltsov.

Sangernebo, Kaja. Põllumaade metsastumine Vara vallas. Juhendaja: Veiko Uri.

Siim, Kaidi. Puhkemajandusliku metsakasutuse hetkeseis ja potentsiaal. Juhendaja: Paavo Kaimre.

Soop, Teevi. Milleks kasvatada pajuvõsa Eestis? Juhendaja: Katrin Heinsoo.

Varvas, Triin. Tuuma DNA-sisaldus Peziza varia ja P. violacea sõsarliikide tuumades (Pezizales, Ascomycota). Juhendaja: Bellis Kullman.

Vipp, Maarja. Metsanduslike püsikatsealade andmete täiendamine aerofotode abil GIS-keskkonnas- Juhendaja: Mait Lang.

Värv, Reelike. Looduskaitse ja majandustegevuse integratsioon Eestis Karula rahvuspargi näitel. Juhendaja: Risto Sirgmets.

Õunapuu, Liisi. Metsaga alade maastikumustri muutused Viljandi maakonnas aastate 1987 kuni 2005 vahemikus, hinnang keskmise lahutusega Landsat Thematic Mapper satelliidipiltidelt. Juhendaja: Urmas Peterson.

Zettur, Irma. Toitainete dünaamika metsaökosüsteemi laguahelas tugeva häiringu järgselt. Juhendaja: Kajar Köster.