Metsandus

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

 

2019

Akkus, Aivo. Noorendiku koosseis ja puude arvukus eritüübilistes puistutes valgustusraie järgselt. Juhendaja: Andres Jäärats.

Andrejev, Georg Sten. Aerolidari andmete põhjal Järvselja kõrgeimate puude otsimine. Juhendajad: Tauri Arumäe, Mait Lang.

Heidrits, Kauri. Lendoravaga seotud piirangute mõju Ida-Virumaa erametsaomanikele. Juhendaja: Tiit Randveer.

Heliste, Taavi. Hariliku männi-kultuuride kordaminek sõltuvalt kultiveerimise viisist RMK Võrumaa metskonnas. Juhendaja: Andres Jäärats.

Hiiend, Henri. Puistu vanuse määramise meetodite analüüs. Juhendajad: Henn Korjus, Eneli Põldveer.

Jänes, Artur. Järvselja metsakvartalite takseerimine erineva majandusrežiimiga metsades. Juhendaja: Teele Paluots.

Kiipus, Birgit. Perspektiivsed ulukiloendamise meetodid. Juhendaja: Tiit Randveer.

Konsap, Karl. Nutiseadme rakendused metsa mõõtmiseks. Juhendaja: Ahto Kangur.

Kuusk, Janet. Erametsaomanike teadlikkus oma metsade majandamisel. Juhendaja: Henn Korjus.

Künnapuu, Karel. Biorafineerimistehaste sotsiaalne aktsepteerimine. Juhendaja: Priit Põllumäe.

Liibert, Oliver. Saeveski tootmisprotsessi analüüs Jaxel OÜ näitel. Juhendaja: Risto Mitt.

Meriloo, Uku. Kaugseire rakendamine metsa takseerimisel Eesti oludes. Juhendaja: Mait Lang.

Orobko, Enrico. Hariliku kuuse tüvelõhede analüüs Alatskivi katsekultuuris. Juhendajad: Diana Laarmann, Sandra Metslaid.

Paeküla, Marek. AS Rait Tartu Puiduterminali koormuse analüüs. Juhendaja: Henn Korjus.

Pai, Merili. Biopreparaat ROTSTOP® ja karbamiidi efektiivsuse hinnang juurepessu tõrjel hariliku kuuse (Picea abies (L.) Karst.) puistus. Juhendajad: Rein Drenkhan, Tiia Drenkhan.

Paulson, Kaisa. Põua mõju hariliku kuuse (Picea abies (L.) Karst.) juurdekasvule. Juhendajad: Maris Hordo, Sandra Metslaid.

Pihlak, Joel. Puitpelletite mehaaniline tugevus OÜ Puidukoda näitel. Juhendaja: Linnar Pärn.

Pihlak, Laura. Puhmarinde biomass ja produktsioon mustika kasvukohatüübi männikutes. Juhendaja: Jürgen Aosaar.

Puhke, Rene. Hariliku männi (Pinus sylvestris) ja hariliku kuuse (Picea abies) maapealse ja maa-aluse biomassi jaotus jänesekapsa-mustika kasvukohatüübis. Juhendaja: Hardo Becker.

Punnisk, Taavi. Puiduveoautod ja nende kasutamine Eestis. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Raag, Indrek. Vääriselupaikade mõju metsakasutusele erametsades. Juhendaja: Henn Korjus.

Reimand, Siim. Puistu struktuuriindeksite praktiline hindamine püsiproovitükkidel. Juhendajad: Henn Korjus, Eneli Põldveer.

Remmelgas, Marko. Harvesteri Ponsse Scorpion King tööaja analüüs uuendusraiel. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Štšjogolev, Siim. Kuusikute harvendusraie mõju puistu struktuuritunnustele. Juhendaja: Raul Rosenvald.

Tarve, Mihkel. Arukase kasvuanalüüs Järvselja õppe- ja katsemetskonna kultuuride näitel. Juhendajad: Andres Jäärats, Reimo Lutter.

Tenurist, Artur. Harvendusraied männikutes. Juhendajad: Reimo Lutter, Hardi Tullus.

Toom, Reio. Metsamasinate ja -tehnika tootjad Eestis ja nende toodang. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Tooming, Tair. Metsnugis (Martes Martes) ja kivinugis (Martes Foina) taasiseseisvunud Eestis. Juhendaja: Tiit Randveer.

Tuvikene, Mari. Klassifitseerimisjärgse pilditöötluse võtete rakendamine keskmise ruumilise lahutusega satelliidi Landsat OLI talvistel piltidel lageraiealade leidmisel. Juhendaja: Urmas Peterson.

Varrik, Rasmus. Metsauuenduse kordaminek sõltuvalt kultiveerimismeetodist RMK Võrumaa metsakonnas. Juhendaja: Marek Metslaid.

Väli, Karel. Tarkvaraarendus spooni tootmise korraldamiseks Kohila Vineer OÜ näitel. Juhendaja: Meelis Teder.

 

2018

Alev, Gen. Tuulekahjustused viljakates kuusikutes. Juhendaja: Raul Rosenvald.

Horn, Joonas. Harvesteri Ponsse ScorpionKing tööaja uurimine lageraiel. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Ikkonen, Juho. Juuremädanike kahjustuste analüüs hariliku kuuse (Picea abies L.) noorendikes. Juhendajad: Rein Drenkhan, Tiia Drenkhan.

Jõemaa, Jaanus. Kuusikute majandamise tasuvusanalüüs MOTTI simulatsiooni programmi abil. Juhendaja: Risto Sirgmets.

Kammer, Martin. Kuusekultuuride olukorrast RMK Kagu regioonis. Juhendaja: Andres Jäärats.

Kapp, Elmar. Investeeringu tasuvusanalüüs kavandatava puidupelletite tootmise näitel. Juhendaja: Risto Sirgmets.

Kuljus, Kaarel. Metsandustarkvarade kasutamine kolme asutuse näitel. Juhendajad: Ahto Kangur, Peep Teppo.

Lehis, Rait. Puistu koosseisu kirjeldamise muutumine seoses metsaseaduse muudatustega 2014. aastal. Juhendaja: Henn Korjus.

Lippe, Kevin. Erinevate metsakorraldajate esitatud takseerandmete analüüs jänesekapsa kasvukohatüübi näitel. Juhendaja: Henn Korjus.

Lõbu, Uku. Palkmajaehituse männipalkides kaldkiulisuse esinemine. Juhendaja: Andres Uus.

Lääne, Carmen. Liimikatte mõju hariliku männikärsaka (Hylobius abietis) toitumiskäitumisele. Juhendaja: Ivar Sibul.

Maasik, Martti. Metsaistutusmaterjali kasvatamise tulemusi RMK Rulli taimlas. Juhendaja: Andres Jäärats.

Metsmees, Markkus. Sotsiaalse kapitali mõõtmine Vooremaa metsaühistu näitel. Juhendaja: Priit Põllumäe.

Musto, Magnus. Hariliku männi (Pinus Sylvestris, L.) külvikultuuride kordaminek palumetsades Võrumaa metskonnas. Juhendaja: Andres Jäärats.

Mühlberg, Merilin. Elurikkuse kaitse ja korraldamine: metsaomaniku vaade. Juhendaja: Priit Põllumäe.

Org, Robert. Metsaühistu liikmete rahulolu erametsanduse tugisüsteemi ja selle teenustega. Juhendaja: Priit Põllumäe.

Põldmaa, Kristjan. Metskitse loendamine ajuloenduse meetodil ja selle pädevus 2017. aasta loenduste näitel. Juhendaja: Tiit Randveer.

Rannakivi, Sander. Juuremädanike kahjustused 21-40 aastastes kuusikutes. Juhendajad: Rein Drenkhan, Tiia Drenkhan.

Raud, Ilmar. Hariliku kuuse istutusmaterjali kasvatamisest OÜ Metsapärdi Agro näitel. Juhendaja: Andres Jäärats.

Raup, Mirko. Järvselja metsade ajalooline maakasutuse muutus. Juhendajad: Ahto Kangur, Diana Laarmann.

Sirkas, Feliks. Metsaühistusse mittekuuluvate erametsaomanike side riikliku tugisüsteemiga. Juhendaja: Priit Põllumäe.

Tamm, Marek. Metsaühistute spetsialistide vaade erametsanduse tugisüsteemile. Juhendaja: Priit Põllumäe.

Tsopp, Kevin. Radiaalne juurdekasv keskealistes juuremädaniku nakkusega kuusikutes. Juhendajad: Rein Drenkhan, Sandra Metslaid.

Täll, Kristjan. Puudevaheline konkurents endistele põllumajandusmaadele rajatud hübriidhaavikutes ja arukaasikutes. Juhendajad: Reimo Lutter, Arvo Tullus (Tartu Ülikool), Hardi Tullus.

 

2017

Alp, Tauri. Harvendusraied kuusikutes. Juhendaja: Henn Korjus.

Buht, Mikko. Süsiniku varud erineva vanusega mustika kasvukohatüübi männikute (Pinus sylvestris) maapealses biomassis. Juhendaja: Hardo Becker.

Ehrpais, Timo. Harvendusraiejärgsete kuusikute tervisliku seisundi hinnang metsa kasvukäigu püsiproovitükkidel. Juhendajad: Eneli Allikmäe, Diana Laarmann.

Fjodorov, Merit. Juuremädanike esinemine ja võrdlev analüüs harvendusraiete järgsetes kuusikutes. Juhendajad: Tiia Drenkhan, Elisabeth Rähn.

Kaivapalu, Ragnar. Lageraie masinate võrdlus RMK näitel. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Konksi, Sven. Eesti erametsaomanike aktiivsuse hindamine küsitlusankeetide järgi. Juhendaja: Henn Korjus.

Küngas, Mario. Okaspuu istutusmaterjali kõrguskasv ja väljatulek RMK Tartu Puukoolis. Juhendaja: Andres Jäärats.

Laanesoo, Rasmus. Looduslikult uuenenud noorendike üldistatud kõrguskõverate analüüs Järvselja püsikatsealade mõõtmisandmetel. Juhendajad: Ahto Kangur, Vivika Kängsepp.

Luik, Karolina. Staatilise ja dünaamilise paindeelastsusmooduli võrdlemine. Juhendaja: Regino Kask.

Makarenko, Pavel. Hariliku kuuse (Picea abies Karst) okste analüüs. Juhendajad: Regino Kask, Allar Padari.

Mäger, Märt. Harvesteri ja ekskavaatorharvesteri tootlikkuse võrdlus (Iftar AS ja Lesnik OOO näitel). Juhendaja: Vahur Kurvits.

Piiskop, Kätlin. Hariliku kuuse (Picea abies L.) tervisliku seisundi hinnang uuenenud raielangil. Juhendajad: Rein Drenkhan, Tiia Drenkhan, Elisabeth Rähn.

Press, Gert. Lageraiealade kaardistamise võrdlus satelliitide Landsat 8 ja Sentinel-2 piltidel. Juhendaja: Urmas Peterson.

Raja, Eero. Metsaseaduse muutmise mõjudest metsade majandamisele. Juhendaja: Henn Korjus.

Rünkaru, Mihkel. Metsamajanduslike piirangute analüüs Otepää Looduspargis. Juhendaja: Henn Korjus.

Sark, Marten. Männipuidu tangentsiaalne kahanemine. Juhendaja: Allar Padari.

Seedre, Mihkel. Väljaraiutava puidu kogus ja selle energeetiline väärtus hilisema valgustusraie näitel. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Silk, Siim. Probleemid erametsanduses Läänemaa näitel. Juhendaja: Henn Korjus.

Zaborski, Andrei. Metsata metsamaa ja varajases arenguklassis metsa hindamismudel. Juhendaja: Henn Korjus.

Veeväli, Vairo. Kuuse- ja männipuitu asustavad ja kahjustavad seened. Juhendajad: Kalev Adamson, Rein Drenkhan.

Visnapuu, Vairo. Hariliku kuuse (Picea abies) puidu tiheduse muutumine vertikaal- ja horisontaalsuunas. Juhendaja: Regino Kask.

Õkva, Peeter. Hariliku pärna harvendusraie katseala Järvselja Õppe- ja Katsemetskonnas. Juhendajad: Ahto Kangur, Henn Korjus.

 

2016

Aarna, Marko. Palkide koorimine survepesuriga. Juhendaja: Peeter Muiste.

Adamson, Aiko. John Deere langetustraktorite kütusekulu analüüs lageraietel Emeksen OÜ näitel. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Anton, Madis. Nutiseadmete metsanduslike rakenduste võrdlus. Juhendaja: Ahto Kangur.

Heinsaar, Alo. Metsaseaduse 2014. aasta muudatuste mõju analüüs. Juhendaja: Henn Korjus.

Hernits, Taavi. Forvarder Valmet 840S-2 töö analüüs uuendusraiel. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Kaasik, Sander. Kaasikute kõrglaasimine ning tööriistade võrdlus kase ja kuuse laasimisel. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Kask, Kristjan. Harvester John Deere 1270E tööaja analüüs lageraiel. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Keerd, Katariina. Piusa koobaste looduskaitseala puistute metsahäiringute tuvastamine. Juhendajad: Maris Hordo, Ahto Kangur.

Kestav, Hannes. Püsimetsa majandamise kava Kalda metsakinnistu näitel. Juhendaja: Ahto Kangur.

Kiiker, Aigo. Ressursi ja tööaja analüüs alusmetsa eemaldamisel Soome metsade näitel. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Kipper, Kristjan. Munitsipaalmetsade majandamine Viljandimaa näitel. Juhendaja: Priit Põllumäe.

Kusma, Tauno. Lehisekultuuride aastaste kõrguskasvude analüüs Järvselja Õppe- ja Katsemetskonna püsikatsealade näitel. Juhendaja: Ahto Kangur.

Kõivik, Hevelin. Erinevate puidukaitsevahendite mõju puidusinetuse vältimiseks männipuidul. Juhendajad: Rein Drenkhan, Regino Kask.

Kööts, Risto. Harvester Valmet 911.3 töö analüüs uuendusraiel. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Lillo, Janely. Eesti metsad ja metsamajandus loodusharidusõppes: programmide ülevaade ja võrdlev analüüs. Juhendaja: Ahto Kangur.

Luha, Eerik. Ohtlikud patogeenid importpuidus ja -taimedes. Juhendajad: Kalev Adamson, Rein Drenkhan.

Luik, Kaspar. Mittevastavuste analüüs FSC metsasertifitseerimisel Riigimetsa Majandamise Keskuses. Juhendaja: Henn Korjus.

Lukk, Cheron. Okste analüüs laasimata ja laasitud mändide (Pinus sylvestris L.) tüves. Juhendajad: Regino Kask, Allar Padari.

Lõhmus, Neeme. Metsauuenemise ja uuendamise mahud sõltuvalt lageraie pindalast Alatskivi metsandikus aastatel 2010-2014. Juhendaja: Andres Jäärats.

Münter, Taavi. RMK Kullenga taimla kultiveerimismaterjali toodangumahu ja inventuuri analüüs 2015. aasta seisuga. Juhendaja: Andres Jäärats.

Naarits, Alari. Harilike mändide (Pinus sylvestris L.) kõrguskõverate analüüs ning laasimise mõju kõrguskasvule laasimiskatsealadel Järvselja Õppe- ja Katsemetskonnas. Juhendajad: Regino Kask, Allar Padari.

Nokkur, Ants. Hariliku kuuse erinevate kultiveerimismaterjalitüüpide biomeetriline analüüs. Juhendaja: Andres Jäärats.

Oja, Andreas. Ettepanekud OÜ Vara Saeveski kombiliini tootlikkuse tõstmiseks. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Pent, Lembit. Maakasutuse muutused Eesti metsa kasvukäigu püsiproovitükkidel. Juhendaja: Diana Laaarmann.

Prants, Pihel. Laasitud puistud Järvselja Õppe- ja Katsemetskonnas. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Puusepp, Peeter. Ulukikahjustused kalakasvatustes. Juhendaja: Tiit Randveer.

Puust, Jaan. Järvselja "Metsaülema pargi" puude ruumiline paiknemine ja takseertunnuste analüüs. Juhendaja: Ahto Kangur.

Reedi, Marta-Maria. Invasiivsed seenpatogeenid männil ning nende levik. Juhendajad: Kalev Adamson, Rein Drenkhan.

Sarapuu, Karel. Kuusepuidu tangentsiaalne kahanemine. Juhendajad: Regino Kask, Allar Padari.

Sepp, Kristjan. Eesti väikemetsaomandi ja -omanike kirjeldav analüüs. Juhendaja: Priit Põllumäe.

Siirus, Taavi. Munitsipaalmetsade olukord ja majandamine Eestis Tallinna linna näitel. Juhendaja: Priit Põllumäe.

Tamm, Janar. Erametsaomanike nõustamise toetus Eestis. Juhendaja: Priit Põllumäe.

Tarmu, Toomas. Hooldusraietega kaasnevad negatiivsed tegurid ja nende leevendamise võimalused. Juhendaja: Raul Rosenvald.

Tomson, Kevin. Ümarpalgi sortimentide keskmised lõikuspikkused ning neid mõjutavad tegurid. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Uri, Marek. Süsiniku varud erineva vanusega palumännikutes. Juhendaja: Mats Varik.

Vellak, Priit. Metsa majandamise ökonoomiline analüüs metsakinnistu näitel. Juhendaja: Risto Sirgmets.

Veske, Tanel. Metsaistutusmaterjali tootmise analüüs RMK Tartu Puukoolis. Juhendaja: Andres Jäärats.

Ärm, Aavo. Looduslike ja kultiveeritud kase uuendusalade kasvuanalüüs angervaksa ja naadi kasvukohatüüpides Pärnumaa riigimetsas. Juhendaja: Andres Jäärats.

 

2015

Eensoo, Markus. Raidmete potentsiaal männiku, kuusiku, kaasiku ja sanglepiku uuendusraiel Järvselja Õppe- ja Katsemetskonna näitel. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Eller, Ain. Kasetüvede järkamistulemi võrdlus erinevate optimeerimisviiside korral. Juhendajad: Tõnu Eller, Ahto Kangur.

Ingver, Jelena. Puutuha mõju arukase (Betula pendula Roth.) kasvule Pindi ammendatud freesturbaväljal. Juhendajad: Katri Ots, Mari Tilk.

Kapp, Kirsika. Jalakasurma (Ophiostoma novo-ulmi) kahjustustest Eestis - Tallinna ja Tihemetsa näitel. Juhendajad: Kalev Adamson, Rein Drenkhan, Liina Jürisoo.

Karus, Mairis. Puud avatud maastikus, nende omadused ja väärtus elustikule. Juhendaja: Raul Rosenvald.

Koho, Martin. Investeeringu tasuvusanalüüs kavandatava halupuude tootmise näitel. Juhendaja: Risto Sirgmets.

Kokk, Andres. Passiivsed erametsaomanikud ja nende motiveerimise võimalused. Juhendaja: Henn Korjus.

Kollo, Joonas. Noore haaviku harvendamine ja kasvukäik. Juhendajad: Reimo Lutter, Hardi Tullus.

Kõks, Martin. Hariliku männi (Pinus sylvestris L.) ja hariliku kuuse (Picea abies (L.) Karst.) küpsete puistute võrastiku biomassi hindamine. Juhendaja: Allar Padari.

Käen, Alvar. Kase südamikuspoonist valmistatud vineeri tugevusomaduste ülevaade. Juhendaja: Regino Kask.

Liivson, Väino. Hooldamise mõju 3-aastase kuusekultuuri kõrguskasvule endisel põllumaal. Juhendaja: Andres Jäärats.

Lipand, Sander. Raidmete potentsiaal männiku, kuusiku, kaasiku ja sanglepiku uuendusraiel Järvselja Õppe- ja Katsemetskonna näitel. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Mändoja, Magnus. Puidu kuivatuse simulatsiooniprogrammi "TORKSIM'' sobitamine reaalse tööstusliku kuivatuskõveraga, eesmärgiga tõsta pinge arvutuste ja elektriliste niiskusandurite usaldusväärsust. Juhendaja: Valdek Tamme.

Ots, Jürgen. Kuivenduse mõju puistute kasvule - kirjanduse ülevaade ajakirja Metsanduslikud Uurimused põhjal. Juhendajad: Jürgen Aosaar, Mats Varik.

Paris, Erdi. Muldade ja taimestiku analüüs naadi kasvukohatüübis. Juhendajad: Henn Korjus, Diana Laarmann.

Ploom, Priit. Kasvavate harilike mändide (Pinus sylvestris L.) laasimise mõju saematerjali kvaliteedile. Juhendaja: Allar Padari.

Pruuli, Lennart. Järvselja ürgmetsa kvartali puistu püsiproovitükkide kirjeldus. Juhendaja: Diana Laarmann.

Raju, Ainar. Taga-Tikuta metsamajandamiskava ja Võrumaa metsade inventeerimise andmete analüüs 2014 aasta näitel. Juhendaja: Ahto Kangur.

Raud, Marek. Hirvlaste suvine toitumine lehtpuudest ning nende asustustihedus Lääne-Saaremaal. Juhendaja: Karli Ligi.

Rist, Risto. Repellent Trico efektiivsusest ulukikahjustuste vähendamisel Saaremaa männinoorendikes. Juhendaja: Tiit Randveer.

Roos, Reigo. Hariliku kuuse istikute kasvuparameetrite analüüs sõltuvalt seemiku tüübist RMK Kullenga taimlas. Juhendajad: Andres Jäärats, Aivo Vares.

Sei, Hendrik. Hariliku männi (Pinus sylvestris L.) geograafilise katsekultuuri kasv ning seisund peale planeerimata hooldusraiet. Juhendaja: Rein Drenkhan.

Sulane, Sander. Mesi kui metsa kõrvalsaadus Eestis. Juhendaja: Ivar Sibul.

Sõnajalg, Ringo. Pindi ammendatud freesturbaväljal hariliku männi (Pinus sylvestris L.) kasvu stimuleerimine tootmisjäägina tekkiva puutuhaga. Juhendajad: Katri Ots, Mari Tilk.

Tõnne, Hanno. Puistu koosseisu ja lamapuidu mahu hindamine Lõuna-Eesti rohunditerikastes kuusikutes. Juhendajad: Teele Paluots, Allan Sims.

Vinkman, Klaus. Metsaseaduse 2014. aasta muudatuste mõju uuendusraietele. Juhendaja: Henn Korjus.

 

2014

Hüps, Kaarel. Kase dünaamilise ja staatilise elastsusmooduli võrdlemine erinevatel niiskustasemetel. Juhendajad: Regino Kask, Valdek Tamme.

Jürimaa, Robert. Männi maltspuidu dünaamilise ja staatilise elastsusmooduli võrdlemine erinevatel niiskustasemetel. Juhendajad: Regino Kask, Valdek Tamme.

Kalder, Siim. Põdrakahjustused RMK Põlvamaa metskonnas. Juhendaja: Andres Jäärats.

Kangur, Marek. QSB plaadi füüsikalised ja mehaanilised omadused. Juhendaja: Regino Kask.

Karu, Hans-Kristjan. Sanglepa kõrguskasvu analüüs endisel põllumajandusmaal. Juhendaja: Andres Jäärats.

Kasepuu, Janno. Puidu kaitsmine ultraviolettkiirguse eest. Juhendaja: Regino Kask.

Kliimand, Kairi. Puutuha mõju puude kasvule Ulila ammendatud freesturbaväljal. Juhendajad: Karin Kikamägi, Katri Ots.

Koitjärv, Kaarel. Arukase ja maarjakase ehk karjala kase võrdlev kasvuanalüüs. Juhendaja: Andres Jäärats.

Kokk, Andre. Erinevate algtihedusega arukase katsekultuuri esmane inventeerimine Järvselja Õppe- ja Katsemetskonnas. Juhendaja: Andres Jäärats.

Korbe, Ahto. Oru ammendatud turbaväljadel puude kasvu stimuleerimine tootmisjäägina tekkivate tuhkadega. Juhendajad: Karin Kikamägi, Katri Ots.

Kriisa, Kadi. Tööstuslikult toodetud biopestitsiidide mõju hariliku männikärsaka (Hylobius abietis) käitumisele. Juhendajad: Irja Kivimägi, Ivar Sibul.

Kuklase, Oskar. Elusate kuuskede laasimise mõju saematerjali kvaliteedile. Juhendajad: Regino Kask, Allar Padari.

Kuuseste, Ariko. Eesti metsanduse areng aastatel 1918-1940. Juhendaja: Henn Korjus.

Käkki, Kristjan. Erinevate puidukaitsevahendite mõju puidusinetuse vältimiseks männipuidul. Juhendajad: Rein Drenkhan, Regino Kask.

Lilienthal, Sander. Kännu kõrguse mõju raielangi puidu kogusele. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Madi, Reigo. RMK metsakasvataja töö analüüs. Juhendaja: Henn Korjus.

Mets, Mihkel. Loodusliku tekkega lehtpuistu harvendusraie raievaliku analüüs. Juhendaja: Ahto Kangur.

Metsis, Jaan. Narva karjääripuistangutele üheaastaste männiseemikutega rajatud kultuuride säilivus ja kõrguskasv. Juhendaja: Andres Jäärats.

Nõmme, Argo. ATV metsanduses ja kasutamine puidu kokkuveol. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Ojalo, Kristi. Kasvutingimuste mõju ultraheli levimise kiirusele puidus. Juhendaja: Regino Kask.

Peedosaar, Laura. Hariliku kuuse sügisistutuse tulemustest sinilille kasvukohatüübis. Juhendaja: Andres Jäärats.

Pihlapuu, Malin. Erivanuseliste siirdesoomännikute kasvuanalüüs. Juhendaja: Andres Jäärats.

Potapov, Aleksei. Hüdromelioratsiooni mõju hariliku männi (Pinus sylvestris L.) radiaalsele juurdekasvule sõltuvalt kuivenduskraavi kaugusest. Juhendajad: Maris Hordo, Argo Strantsov.

Pütt, Mario. Haava puidu dünaamilise ja staatilise elastsusmooduli võrdlemine erinevatel niiskustasemetel. Juhendajad: Regino Kask, Valdek Tamme.

Roosileht, Mihkel. OÜ Combimill saematerjali sorteerimisliini töökvaliteet ja selle hindamine. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Rump, Silver. Hariliku tamme ja punase tamme kõrguskasvude analüüs. Juhendaja: Andres Jäärats.

Salla, Marek. Metsise arvukust mõjutavad tegurid Eestis. Juhendaja: Tiit Randveer.

Sepp, Aapo. Haigusetekitajad harilikul kadakal (Juniperus communis L.) Saaremaal. Juhendajad: Kalev Adamson, Rein Drenkhan.

Sülla, Mikk. Halli lepa (Alnus incana) loodusliku uuenduse lageraie järgne produktsioonivõime. Juhendajad: Jürgen Aosaar, Veiko Uri.

Zupsman, Tanel. Männi lülipuidu tiheduse, niiskussisalduse ja ultrahelikiiruse seoste uurimine puidu erinevatel niiskustasemetel. Juhendajad: Regino Kask, Valdek Tamme.

Tobreluts, Tormi. Sanglepa dünaamilise ja staatilise elastsusmooduli võrdlemine erinevatel niiskustasemetel. Juhendajad: Regino Kask, Valdek Tamme.

Toom, Taavi. Wood-Mizer Double Hard saelindi hooldamine. Juhendaja: Risto Mitt.

Toomjõe, Teele. Termotöötluse mõju ultraheli levimise kiirusele puidus. Juhendaja: Regino Kask.

Udam, Jaanus. Riigimetsa Majandamise Keskuse männikute uuenemine Suure-Jaani vallas aastail 2000-2013. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Vähk, Kaspar. Eestis kasutusel olevate erinevate hakkurite omavaheline võrdlus. Juhendaja: Vahur Kurvits.

 

2013

Annuk, Alvar. Puude diameetrite jaotuse ja üksikpuu ruumiliste tunnuste vahelised seosed männikutes. Juhendaja: Allan Sims.

Arujõe, Kait. Ekskavaatorite ja nende seadmete kasutamine metsandustöödel (OÜ Hanso MK näitel). Juhendaja: Vahur Kurvits.

Ermel, Indrek. Tormikahjustused ja üraskid. Juhendaja: Kaljo Voolma.

Holts, Allar. Harvesteri Ponsse Beaver tööaja analüüs lageraie näitel. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Juks, Taimar. Põlva Metsaomanike Seltsi tegevuse ülevaade. Juhendaja: Meelis Teder.

Jõgela, Remo. Kombineeritud lehtpuuvineer kasevineeri alternatiivina. Juhendajad: Regino Kask, Risto Mitt.

Kalda, Rain. Arukase loodusliku tekkega puistu takseerparameetrid väetamise eelselt endisel põllumaal Laine katastriüksuse näitel. Juhendaja: Andres Jäärats.

Kannimäe, Taavi. Hariliku männi erinevate kasvuaastate aastasisese vara ja hilispuidu varieeruvuse analüüs. Juhendajad: Maris Hordo, Ahto Kangur.

Kask, Tõnis. Puidule orienteerunud metsaomanike väärtuste ja metsaomandi eesmärkide võrdlev analüüs. Juhendajad: Henn Korjus, Priit Põllumäe.

Kikas, Kert. Aastatel 2004-2012 toimunud tööõnnetuste ja tööga seotud haiguste analüüs metsanduses. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Konts, Kristjan. Säilikpuude sobivus kalakotka (Pandion haliaetus) pesapuudeks. Juhendaja: Raul Rosenvald.

Korsten, Tiido. Metsa loodusliku uuenduse inventeerimine ja analüüs Kurunuka katastriüksuse näitel. Juhendaja: Andres Jäärats.

Krusenvald, Taavi. RMK loodusobjektide külastuskoormuse analüüs. Juhendajad: Andres Kiviste, Henn Korjus.

Kullamaa, Madis. Puiduressursi analüüs Vara saeveskist lähtuvalt. Juhendaja: Henn Korjus.

Kuusemets, Jüri. Ühendkuningriigi metsanduse ja metsanduspoliitika ülevaade. Juhendaja: Meelis Teder.

Köhler, Hendrik. Tööohutusalane olukord Tartumaa valitud puiduettevõtetes. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Laanpere, Robert. SA Järvselja Õppe- ja Katsemetskond vastavuse hindamine FSC sertifitseerimise standardile. Juhendaja: Henn Korjus.

Lapitski, Sergei. Puistute liigilise koosseisu määramine satelliidipildilt. Juhendaja: Mait Lang.

Merdikes, Marten. Hübriidhaava kloonide kasvukiirus. Juhendajad: Arvo Tullus, Hardi Tullus.

Mets, Tarvo. Harvesteri tööaja analüüs Ponsse Ergo näitel. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Milve, Marika. Kui vastutustundlikud näivad Eesti metsandusettevõtted? Juhendaja: Meelis Teder.

Moora, Hendrik. Puitbiomassi kaubandus Euroopas. Juhendaja: Peeter Muiste.

Murumets, Garry. Männiplangu kuivatusplaanide optimeerimise võimaluste uurimine Nardi tüüpi kamberkuivatis. Juhendaja: Valdek Tamme.

Nummert, Mihkel. Vara saeveski puiduvarumispiirkonna analüüs. Juhendaja: Henn Korjus.

Paisu, Agur. Erametsaomanike tüübid ja nende tegutsemise motiivid. Juhendaja: Meelis Teder.

Peetermann, Hardo. Kaitsetara kasutamise efektiivsus ulukikahjustuste vältimiseks männikultuurides. Juhendaja: Andres Jäärats.

Rajamäe, Allan. E-metsateatise ja e-veoselehe rakendamine Järvselja Õppe- ja Katsemetskonnas. Juhendajad: Ahto Kangur, Priit Kask.

Rattassep, Andres. Metsanduse sotsiaalsed aspektid. Juhendaja: Meelis Teder.

Saarmets, Tõnis. Metsise elupaiga valikut mõjutavad tegurid. Juhendaja: Tiit Randveer.

Sooru, Marko. Männi maltspuidu tiheduse, niiskusesisalduse ja ultrahelikiiruste seoste uurimine puidu erinevatel niiskustasemetel. Juhendajad: Regino Kask, Valdek Tamme.

Tammekivi, Toivo. Puistu ruumiline analüüs. Juhendajad: Diana Laarmann, Allan Sims.

Tammemäe, Joosep. Puistu, taimestiku ja mullastiku omavahelised seosed metsa kasvukäigu püsiproovitükkide andmetel. Juhendaja: Diana Laarmann.

Tammeväli, Siim. Hariliku kuuse maltspuidu tiheduse, niiskussisalduse ja ultrahelikiiruste vaheliste seoste uurimine puidu erinevatel niiskustasemetel. Juhendajad: Regino Kask, Valdek Tamme.

Tominga, Tarmo. Ülevaade metsaveoautodest Eestis aastatel 2001-2012. Juhendaja: Meelis Teder.

Tõnson, Märt. Järvselja Õppe- ja Katsemetskonna tegevusülevaade 2001-2011. Juhendajad: Ahto Kangur, Priit Kask.

Vahi, Silver. Kokkuveol kasutatavad väikemasinad ja nende võrdlus traditsiooniliste metsamasinatega. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Vister, Martti. Hariliku kuuse lülipuidu tiheduse, niiskussisalduse ja ultrahelikiiruse seoste uurimine puidu erinevatel niiskustasemetel. Juhendajad: Regino Kask, Valdek Tamme.

Vlassov, Indrek. Männinoorendike kasvuanalüüs enne väetamist endisele põllumaale rajatud kultuuris Laine katastriüksuse näitel. Juhendaja: Andres Jäärats.

 

2012

Agarmaa, Mihkel. Ülevaade Riigimetsa Majandamise Keskuse sertifitseerimisest. Juhendaja: Henn Korjus.

Alamäe, Janar. Turberaieviisid Eesti metsades - uuringute ülevaade ja Järvselja katseala rajamine. Juhendaja: Raul Rosenvald.

Alatalo, Triin. Kõrged metsapuud Järvselja Õppe- ja Katsemetskonnas. Juhendaja: Eino-Endel Laas.

Birk, Ingmar. Harvester Timberjack 1270D tööaja analüüs angervaksa kasvukohatüübi lehtpuu puistu lageraiel. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Elias, Hendrik. Harvesteri tootlikkuse uurimine. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Fomotškin, Rivo. Mittelikviidsete harvendusraiete uurimine RMK Võrumaa metskonnas. Juhendaja: Henn Korjus.

Heimola, Henri. Staabeldusliini töö efektiivsuse suurendamine firmas Raitwood. Juhendaja: Jaak Pikk.

Himma, Martti. Harvesteride (Timberjack 1070D ja Ponsse Ergo) efektiivaja analüüs, alternatiivsed raiemeetodid ja masinad. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Jürgens, Rait. Elektriliinide postide tootmine ja tehnoloogia laiendamise võimalused firmas Rahel-Puit OÜ. Juhendaja: Jaak Pikk.

Keir, Kaido. Esmased andmed mehhaniseeritud kännujuurimisest Eestis. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Kespre, Toomas. Ponsse metsamasinad ja nende kasutamine Eestis. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Kevvai, Aliis. Lageraielankidele jäetavate säilikpuude vastavus nõuetele Harjumaa näitel. Juhendajad: Henn Korjus, Raul Rosenvald.

Kitsing, Dimitri. John Deere metsalangetusmasina jõudluse parendamise analüüs TimberLinkTM tarkvara abil. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Kraav, Jaan. Noore vegetatiivselt uuenenud hübriidhaaviku biomassi produktsioon. Juhendajad: Arvo Tullus, Hardi Tullus.

Kukk, Jürgen. Puitgraanuli kasutus Eesti turul. Juhendaja: Peeter Muiste.

Kukk, Kadri. Erametsaomanike ühistegevuse analüüs Vändra metsaühistu põhjal. Juhendajad: Priit Põllumäe, Kadri-Aija Viik.

Laas, Kristjan. Paju energiavõsa kasvatus ning selle tasuvus Eestis. Juhendaja: Andres Jäärats.

Lind, Allar. Ülevaade RMK küttepuidu ja raidmete tarnimisest ja küttepuidu hindadest aastatel 2009-2011. Juhendaja: Henn Korjus.

Lääne, Rando. Kuni viie aasta vanuste kuusekultuuride olukorrast Järvselja Õppe- ja Katsemetskonnas. Juhendaja: Andres Jäärats.

Morozov, Gunnar. Maarjakase (Betula pendula var. carelica) kultuurpuistu kasvukäik ja selle sõltuvus kasvukoha mullastiku tingimustest ja veerežiimist. Juhendaja: Ivar Sibul.

Mumm, Madis. Punahirve osa metsakahjustuste tekkes Valga- ja Võrumaal. Juhendaja: Tiit Randveer.

Muzakko, Tamar. Ülevaade männikute valgustusraietest Põhjamaades. Juhendajad: Jürgen Aosaar, Mats Varik.

Möll, Heiki. Hirve osakaal ulukikahjustustes Pärnu- ja Viljandimaal. Juhendajad: Karli Ligi, Tiit Randveer.

Purret, Andre. Puidutööstusettevõtete toodangu eksporti mõjutavad tegurid. Juhendaja: Paavo Kaimre.

Raid, Katrin-Kai. Tööohutusalane olukord Tartumaa metsa- ja puidutööstustes. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Rebane, Risto. Sihtasutus Järvselja Õppe- ja Katsemetskond vastavuse hindamine PEFC metsasertifitseerimise nõuetele. Juhendaja: Henn Korjus.

Rist, Erik. Turberaied Kilingi-Nõmme piirkonna männikutes. Juhendaja: Hardi Tullus.

Räst, Kristiina. Elva spordiradade keskkonnaseisundi- ning külastajauuringu tulemused. Juhendajad: Kalle Karoles, Andres Kiviste.

Soolmann, Erko. Erineva intensiivsusega uuendusraie mõju elustikule. Juhendaja: Raul Rosenvald.

Strantsov, Sigrid. Maarjakase (Betula pendula var. carelica) kultuurpuistu kasvukäik ja selle sõltuvus kasvukoha mullastiku tingimustest ja veerežiimist. Juhendaja: Ivar Sibul.

Zuba, Gert. Puidu keemilise töötlemise võimalused. Juhendaja: Henn Korjus.

Tenno, Taavi. Jõulupuude kasvatamine kui alternatiivne põllumaa kasutusviis. Juhendaja: Andres Jäärats.

Tomson, Siim. Kuni viie aasta vanuste kuusekultuuride olukorrast Järvselja Õppe- ja Katsemetskonnas. Juhendaja: Andres Jäärats.

Türk, Heido. Ülevaade punahirve kahjustustest Kesk-Euroopas. Juhendaja: Karli Ligi.

Vabamäe, Toomas. Puukaevuri tööpõhimõte, kasutusvõimalused ning vajalikkus Eestis. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Viliberg, Koit. Kõrged metsapuud Järvselja Õppe- ja Katsemetskonnas. Juhendaja: Eino-Endel Laas.

 

2011

Aasver, Tarvo. Metsaistandused ja nende tasuvus Eestis. Juhendaja: Henn Korjus.

Annusver, Allar. Rabade inventeerimise tulemusi Põlvamaal. Juhendaja: Andres Jäärats.

Asi, Ants. Hariliku männi (Pinus sylvestris L.) puidu tõmbetugevus ja tõmbe elastsusmoodul Kunda tsemenditehase ümbruses. Juhendaja: Regino Kask.

Epler, Kenno. Hariliku männi (Pinus sylvestris L.) puidu mehaanilised omadused pohla metsakasvukohatüübis. Juhendaja: Regino Kask.

Golding, Gevo. Harvesteri tööaja analüüs. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Hallikma, Jaak. Alusmetsa mõju harvesteri tootlikkusele Karo Mets OÜ näitel. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Hein, Meelis. Männipuidu tõmbetugevus sõltuvalt kasvukohatüübist. Juhendaja: Regino Kask.

Jõulu, Mihkel. Puistu kasvukäik ja häiringud endise Kursi metskonna aladel püsiproovitükkide ning metsakorralduste takseerkirjelduste andmeil. Juhendajad: Andres Kiviste, Anton Kardakov.

Kabral, Martin. Sõrmjätkamisliini seisakute monitooring ning tootlikkuse sõltuvuse uurimine saematerjali kvaliteedist puidutöötlemisettevõttes AS Palmako. Juhendaja: Risto Mitt.

Kaljund, Risto. Männi puukoore paksuse sõltumine suhtelisest kõrgusest analüüsipuude andmeil. Juhendajad: Allan Sims, Ahto Kangur.

Karro, Kristjan. Ümarmetsamaterjalist pesapakkude toorikute kuivatamine. Juhendaja: Regino Kask.

Karu, Margus. Niiskusmõõtjate mõõtetäpsus erinevatel puidu niiskustasemetel. Juhendajad: Regino Kask, Valdek Tamme.

Kirsimägi, Rain. Hariliku männi (Pinus sylvestris L.) puidu füüsikalised omadused pohla metsakasvukohatüübis. Juhendaja: Regino Kask.

Klaar, Keio. Riigimetsa Majandamise Keskuse maaparandussüsteemide olukord Raplamaal. Juhendaja: Heino Seemen.

Koger, Lauri. 2010.a. tormimurru kahjustused Põlvamaal. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Koitmaa, Oliver. Tõnu talu metsamajandamiskava. Juhendaja: Henn Korjus.

Korjuhin, Rainer. Harvesteri tööaja jaotuse uurimine lageraiel. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Kumar, Taavet. Kruviliite tugevus termopuidus. Juhendaja: Jaak Pikk.

Kurrikoff, Riin. Põllumajandusmaade metsastamisest arukasega Kurika-Andrese maaüksuse näitel. Juhendaja: Andres Jäärats.

Lani, Lauri. Hariliku männi (Pinus sylvestris L.) üksikpuu okste kuivmass ja selle kirjeldamine analüüsipuude andmeil. Juhendajad: Allar Padari, Ahto Kangur.

Leht, Ott. Kuusepuidu surve-elastsusmooduli ja Poissoni teguri sõltuvus puidu niiskussisaldusest. Juhendaja: Regino Kask.

Leppik, Rivo. Hariliku männi (Pinus sylvestris L.) puidu paindetugevus ja painde elastsusmoodul Kunda tsemenditehase saastepiirkonnas. Juhendaja: Regino Kask.

Luhse, Toomas. Harvendusraiete tasuvusanalüüs MOTTI tarkvaraga. Juhendajad: Henn Korjus, Ando Lilleleht.

Lutter, Reimo. Endistele põllumajandusmaadele rajatud noorte arukasekultuuride kasvukäik. Juhendajad: Hardi Tullus, Arvo Tullus.

Lõhmus, Kaur. Ülevaade erametsanduse kasumlikkuse hindamisest Austrias ja Soomes ning Eesti erametsandustoetuste empiiriline analüüs. Juhendaja: Meelis Teder.

Mikson, Mikk. Seemne- ja säilikpuude jätmine lageraielankidele. Juhendaja: Henn Korjus.

Mägi, Roland. Mihkel Ranna dendraarium Saaremaal. Juhendaja: Ivar Sibul.

Mölder, Taavi. Häiringute uurimine puude aastarõngaste retrospektiivse analüüsi meetoditega. Juhendaja: Maris Hordo.

Ojaperv, Reno. Kuusepuidu kõvadus Kunda tsemenditehase saastepiirkonnas. Juhendaja: Regino Kask.

Paiso, Aigar. Lõpptoodangu komplekteerimist pärssivate seisakute analüüs AS Palmako näitel. Juhendaja: Mats Varik.

Paju, Teet. Ulukite farmiviisiline pidamine Eestis. Juhendaja: Tiit Randveer.

Palo, Taavi. Männiga uuendamise tulemused RMK Võrumaa metskonnas ajavahemikul 2000-2005. Juhendaja: Hardi Tullus.

Pari, Samo. Forvarderi tööaja analüüs. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Paulus, Mario. Männipuidu painde elastsusmoodul mustika ja pohla kasvukohatüübis. Juhendaja: Regino Kask.

Pikkur, Sander. Hariliku kuuse (Picea abies (L.) Karst) radiaaljuurdekasvu sõltuvus kliimamuutujatest. Juhendajad: Andres Kiviste, Maris Hordo.

Poljakov, Ahto. Metsateatiste süsteemi efektiivsuse uurimine. Juhendaja: Henn Korjus.

Pruus, Peeter. Säilikpuude ja servaefekti mõju uurimine lageraielankide linnustikule. Juhendaja: Henn Korjus.

Põldoja, Erki. Harvendusraie masinate võrdlus RMK näitel. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Ristioja, Teet. Väetamise mõju männipuidu kõvadusele. Juhendaja: Regino Kask.

Roosik, Rando. Põllumajandustraktoritel kasutatavad puiduvarumisseadmed ja nende tootjad Eestis. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Samsonov, Marti. Jalalkuivanud ja elusa männi puidu tugevusomaduste võrdlemine. Juhendaja: Regino Kask.

Schmidt, Meelis. Riga Tex vineeri füüsikalised ja mehaanilised omadused. Juhendaja: Regino Kask.

Sild, Björn. Puidu autotransport Eestis. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Simmul, Tauri. Metsatulekahjud Eestis. Juhendaja: Henn Korjus.

Sisask, Silver. Lihtsustatud meetod turvasmuldade süsinikuvaru hindamiseks. Juhendajad: Veiko Uri, Andres Jäärats.

Solonin, Deniss. Majandustegevuse analüüs OÜ Reola Liimpuit näitel. Juhendaja: Meelis Teder.

Sopp, Reeno. Hübriidhaava ja arukase kasv metsaökosüsteemi õhuniiskuse manipuleerimise (FAHM) katsealal. Juhendajad: Arvo Tullus, Hardi Tullus.

Tael, Kati. Küsitlus SA Erametsakeskuse poolt toetatava nõustamisteenusega rahulolu kohta. Juhendaja: Henn Korjus.

Tamm, Jürgen. Nõmme-võrgendivaablase (Acantholyda posticalis) hulgisigimised männikutes. Juhendaja: Kaljo Voolma.

Tirmaste, Marvin. Harvendusraie raiemomendi analüüsi kasutamine looduslikult uuenenud puistute kasvukäigu kirjeldamisel. Juhendaja: Ahto Kangur.

Toomas, Tiit. Kas raied Eesti riigimetsades on jätkusuutlikud? Juhendaja: Henn Korjus.

Vaan, Ott. Hakkpuidu kasutamine soojus- ja elektrienergia tootmiseks. Juhendaja: Peeter Muiste.

Veelak, Sten. Mootorsaagide tehnilised ja tehnilis-majanduslikud näitajad. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Veelak, Steven. Väikemasinate kasutamine puiduvarumisel. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Vija, Cristjan. Tolmu saaste mõju hariliku kuuse (Picea abies L.) puidu aastarõnga laiusele ja sügispuidu protsendile. Juhendaja: Regino Kask.

 

2010

Aavik, Lauri. Looduslikud puidukaitsevahendid. Juhendaja: Regino Kask.

Adoberg, Ardo. Metsateede rekonstrueerimine Alutaguse metskonnas. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Eelsalu, Edvard. Noorte hübriidhaabade laasumist mõjutavad tegurid. Juhendajad: Arvo Tullus, Hardi Tullus.

Hellenurm, Erik. Tartu maakonna metsad. Juhendaja: Henn Korjus.

Hänin, Mailis. Kase punasüdamik. Juhendaja: Regino Kask.

Juhkam, Mehis. Termopuidu kaitseks kasutatavad puidukaitsevahendid. Juhendaja: Regino Kask.

Kaasik, Fredi. Ulukite põhjustatud metsakahjustused Eestis läbi aegade. Juhendaja: Tiit Randveer.

Kannel, Margit. Ülevaade RMK Räpina taimla toodangust ja majandamisest. Juhendaja: Andres Jäärats.

Käo, Rasmus. Vääriselupaigad RMK Ilumetsa metsandikus. Juhendaja: Henn Korjus.

Kübar, Ott. Männipuidu kõvadus Kunda tsemenditehase saastepiirkonnas. Juhendaja: Regino Kask.

Laprik, Roland. Saematerjali võrdlus höövlitööstuses OÜ Puidukoda andmetel. Juhendaja: Risto Mitt.

Lehiste, Marianne. Põllumaade metsastamine hübriidhaava ja arukase näitel. Juhendaja: Hardi Tullus.

Liivamägi, Anar. Metsis metsamasina tootjana. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Lind, Arvo. Harvesteri väljatuleku ja takseerkirjelduse võrdlus Riigimetsa Majandamise Keskuse Halliku-Laiuse metsandikus. Juhendaja: Henn Korjus.

Linnamägi, Märt. Jõulupuude kvaliteet ja kvaliteedi hindamise võimalused. Juhendaja: Risto Sirgmets.

Lokko, Siim. Haavikute majandamine Järvselja ÕKMK-s kvartal 243 asuva näidiskatseala põhjal. Juhendaja: Hardi Tullus.

Looga, Olav. Ülemaailmse metsainventuuri FRA 2010 Eesti vaatlusalad digitaalsete kaartide põhjal. Juhendaja: Mait Lang.

Luik, Allar. Hariliku tamme kultuurpuistud Kagu-Eestis. Juhendaja: Eino-Endel Laas.

Luts, Rando. Niiskuse mõju kruvikinnitusvõimele puitlaastplaadis. Juhendaja: Regino Kask.

Oja, Joonas. Hariliku kuuse katsekultuuride kasvuanalüüs kinnis- ja paljasjuursete taimede kasutamise korral. Juhendaja: Andres Jäärats.

Oolo, Martin. Viljandi maakonna metsad. Juhendaja: Henn Korjus.

Paimets, Siim. Arukase punasüdamikuga ja punasüdamikuta puidu füüsikaliste omaduste erinevus. Juhendaja: Regino Kask.

Park, Argo. Vineeri liimühenduse tugevus sõltuvalt tootmisprotsessi kestvusest. Juhendaja: Regino Kask.

Poderat, Keiu. Hariliku haava kasvuparameetrite kordusmõõdistamine ning tulemuste võrdlus metsamajandamiskavaga Mäelätte maaüksusel. Juhendaja: Andres Jäärats.

Põhja, Joel. Metsamasinate rehvid, rehviketid ja lindid. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Rand, Alo. Keskmise tihedusega puitkiudplaadi (MDF) liimühenduse tugevus sõltuvalt niiskusest. Juhendaja: Regino Kask.

Raudsepp, Märt. Caterpillari metsamasinad. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Reiljan, Janar. Raiemasinate lõikepead. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Saar, Riho. Puitlaastplaadi liimiühenduse tugevus sõltuvalt niiskusest. Juhendaja: Regino Kask.

Salujõe, Heidi. Kõrveniidu maaüksuse kuivendus ja selle mõju puistu juurdekasvule. Juhendaja: Andres Jäärats.

Samoškin, Sergei. Puidust katusekattematerjalid. Juhendaja: Jaak Pikk.

Sarapu, Piret. Metsad Ramsari kaitsealadel ja loodusturism. Juhendaja: Hardi Tullus.

Sepp, Stellan. Teise rinde eraldamise mõju esimese rinde takseertunnustele. Juhendaja: Allan Sims.

Sutt, Lauri. Hariliku männi katsekultuuride kordaminekust ja kasvust konteiner- ja avamaataimede võrdlusel. Juhendaja: Andres Jäärats.

Tagel, Tanel. Looduslike õlide mõju männipuidu kõvadusele. Juhendaja: Regino Kask.

Tukk, Margus. Metsäliitto Eesti AS paberipuidu eksport aastatel 2003-2009. Juhendaja: Meelis Teder.

Vahi, Renald. Rottne metsamasinad. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Valb, Kaupo. Metsaveohaagiste kasutamine Eestis. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Vokk, Kadri. Tallinna Merimetsa (Stroomi) metsa tähtsus linna elanikele. Juhendaja: Heldur Sander.

Võsu, Ain. Metsade säästva majandamise uurimine Järvselja Õppe- ja Katsemetsakonnas. Juhendaja: Henn Korjus.

Õun, Sven. Kivisuse ja puukasvu analüüs Sirgala tasandatud põlevkivikarjääri puistangul. Juhendajad: Diana Laarmann, Allan Sims.

 

2009

Akkatus, Irina. Muudatused riigimetsa majandamises Vahastu metskonna näitel 1988-2008. Juhendaja: Toivo Meikar.

Andres, Olavi. Põdrakahjustused noortes hübriidhaavakultuurides. Juhendajad: Arvo Tullus, Hardi Tullus.

Aro, Tõnis. Hooldusraied hall-lepikutes Järvseljal asuva katseala põhjal. Juhendaja: Hardi Tullus.

Arumäe, Tauri. Lehepinnaindeksi uurimismeetodid. Juhendaja: Mait Lang.

Becker, Hardo. Väetamise mõju männipuidu aastarõnga laiusele ja sügispuidu protsendile. Juhendaja: Regino Kask.

Erm, Ove. Soome puitmaja turu uuring 2001. - 2007. aastal. Juhendaja: Andres Uus.

Fjodorov, Anton. Puitkütus kui alternatiivne soojusenergia allikas Eestis. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Hioväin, Heikki. Kobras Eestis Laheda Jahiseltsi näitel. Juhendaja: Tiit Randveer.

Hirs, Marek. Digitaalfotodelt virnastatud ümarpuidu mahu määramise täpsusest ja efektiivsusest. Juhendaja: Jüri Järvis.

Ilisson, Ingmar. Hooldusraied kaasikutes Järvselja Õppe- ja Katsemetskonna kvartali 57 näitel. Juhendaja: Hardi Tullus.

Ilves, Ahti. Lageraie tehnoloogia ja ajalugu Eestis. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Irdla, Marek. Puiduhakke tootmine ja müük firmas SLG Energy OÜ. Juhendaja: Meelis Teder.

Junkin, Lauri. Hariliku männi erinevate puistupõlvkondade puude aastaste kõrguskasvude omavaheliste seoste uurimine. Juhendajad: Ahto Kangur, Allan Sims.

Jürgenstein, Siiri. Kuivendatud rabamänniku väetamise tagajärgedest Tähtvere katsealal. Juhendaja: Heino Seemen.

Kajaste, Taavi. Euroopa ja jaapani lehise kasvukäik Ida-Virumaa endiste põlevkivikarjääride tasandatud puistanguil Viivikonna püsikatseala VK05 andmeil. Juhendaja: Andres Kiviste.

Kaldoja, Kalle. Metsamasinate tööaja ja efektiivsuse analüüs. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Kall, Meelis. Puu juurte biomassi kasutamise keskkonnamõjud. Juhendaja: Veiko Uri.

Kallion, Karl. PEFC sertifitseerimise areng Eestis. Juhendaja: Henn Korjus.

Kalmet, Aivo. Riigimetsa Majandamise Keskuse puidukontrollmõõtjate mõõtmistulemuste analüüs. Juhendaja: Allar Padari.

Karulaas, Mihkel. Puidu immutamine. Juhendaja: Regino Kask.

Kasemets, Valmar. Valgustusraied naadi kasvukohatüübi kuusikutes. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Killing, August. Erinevate juurestikutüüpidega hariliku kuuse (Picea abies) ja hariliku männi (Pinus sylvestris) metsaistutusmaterjaliga rajatud kultuuride formeerumine. Juhendaja: Andres Jäärats.

Koger, Kristjan. Vineerplaat ja naelad vineerplaadis. Juhendaja: Regino Kask.

Kollom, Manuela. Häiringud metsaökosüsteemides: mõju kirjeldus boreaalsete ja hemiboreaalsete metsade näitel. Juhendaja: Ahto Kangur.

Kondratjev, Anton. Hiidürask (Dendroctonus micans Kug.) Suurbritannias. Juhendaja: Kaljo Voolma.

Kõomägi, Ivar. Eesti palkmajaturu analüüs. Juhendaja: Andres Uus.

Käo, Marek. Sampo Rosenlew harvesterid. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Kütt, Kristo. Ökoturism Saaremaal Miku metsapargi näitel. Juhendajad: Henn Korjus, Maarika Toomel.

Laes, Rainar. Höövelmaterjalide turustamise hooajalisus AS RAIT näitel. Juhendaja: Peeter Muiste.

Lehtme, Teet. Hakkpuidu tootmine raiejäätmetest. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Lehtse, Asko. Toetuste roll metsaomanike metsamajandusliku tegevuse suunamisel. Juhendaja: Paavo Kaimre.

Leppik, Ranet. Erinevate juurestikutüüpidega metsaistutusmaterjali biomeetriline analüüs. Juhendaja: Andres Jäärats.

Maidre, Allan. Metsateede rajamine. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Müür, Maik. Kuumutamise mõju puidu kõvadusele. Juhendaja: Regino Kask.

Nilson, Priit. Hariliku männi tüvevormi analüüs: analüüsipuude ja Ozolinši tüvemoodustaja võrdlus. Juhendajad: Ahto Kangur, Allan Sims.

Otsa, Marianna. Weimer`i metsatehnika tootmine Eestis. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Palm, Argo. Järvselja ajalooliste metsakorraldusandmete sidumine Eesti põhikaardiga. Juhendaja: Mait Lang.

Parkala, Heigo. Metsauuenemine ja uuendamine aastatel 1998-2006. Juhendaja: Andres Jäärats.

Pau, Peeter. Metsarikkumiste dünaamika Põlvamaal aastatel 1998-2008. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Ratassepp, Ain. Puidu transport Riigimetsa Majandamise Keskuses. Juhendaja: Meelis Teder.

Reisenbuk, Indrek. Valmet metsamasinad. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Rooste, Andro. Puiduveoautode olem ja kasutamine Eestis. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Salumäe, Sass. Pikaajalise kuivendamise tagajärgedest rabamännikus Tähtvere katsealal. Juhendaja: Heino Seemen.

Sukamägi, Alari. Vineeri tootmine ja kinnitite kinnitusvõime vineeris. Juhendaja: Regino Kask.

Sutt, Oliver. MDF-plaat ja kruvide kinnitusvõime MDF-plaadis. Juhendaja: Regino Kask.

Zereen, Oliver. Nõrkade häirituste tuvastamise võimalused metsades satelliidipiltide põhjal. Juhendaja: Mait Lang.

Tamberg, Mikk. Okaspuuliikide kasv ja seisukord Söe arboreetumis. Juhendaja: Eino-Endel Laas.

Taremaa, Taavi. Metsa raie- ja väljaveomasinate areng. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Tigane, Tagmar. Looduse puhkekasutus Haanja vallas. Juhendaja: Eino-Endel Laas.

Tõnisson, Tõnis. Metsanduslike kulude-tulude analüüs Männastiku talu näitel. Juhendaja: Meelis Teder.

Uuk, Siim. Puitbrikett, selle tootmistehnoloogia ja põhiomadused. Juhendaja: Regino Kask.

Vahtra, Tanel. Logset metsamasinad Eestis. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Valdna, Kardo. Metsaistutusmaterjali kasvatamine ja kasutamine Eestis aastatel 1998-2007. Juhendaja: Andres Jäärats.

Vendla, Vahur. Puitkatused ja nende tootjad Eestis. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Villako, Peeter. Harvendusraied männikutes, Järvselja õppe- ja katsemetskonna kvartal 275 näite põhjal. Juhendaja: Hardi Tullus.

 

2008

Aasamets, Pille. Maksusoodustused looduskeskkonna taastamise ja säilitamise puhul ning nende võimalik rakendamine Eestis. Juhendaja: Henn Korjus.

Alaver, Simo. Husqvarna metsaraietööde varustuse tootjana ja selle tehnoloogilised iseärasused. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Aljaste, Arvo. Tammikute taandumise põhjused. Juhendaja: Kaljo Voolma.

Andrianov, Aleksei. Muutused Eesti kasvava metsa ja ümarmetsamaterjalide turul alates 1990-te aastate algusest. Juhendaja: Meelis Teder.

Ani, Marko. Ettevõtte OÜ FriPuit tootmisliini uuendamine. Juhendaja: Jaak Pikk.

Gulov, Igor. Võsaniidukite liigid ja nende kasutamine. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Hannus, Ain-Meelis. Metsakorraldus riigimetsades. Juhendaja: Henn Korjus.

Hunt, Romek. Arvutisimulatsiooni kasutamise võimalused saekavade väljatuleku hindamisel Paikuse saeveski näitel. Juhendaja: Jaak Pikk.

Isand, Urmas. Metsamaa kasutusele võtmine kinnisvara arendamise eesmärgil Pärnumaal. Juhendaja: Henn Korjus.

Jõesaar, Indrek. Metsamaterjalide hobukokkuvedu. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Jõks, Kristjan. Põllumajandustraktorite kasutamine ja nende lisavarustus metsavarumistöödel. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Kannistu, Sven. Vineeri liigid ja kvaliteet. Juhendaja: Regino Kask.

Kask, Terje. Erinevad uuendamisviisid männikultuuri rajamisel. Juhendaja: Andres Jäärats.

Kingla, Illa. Madal- ja siirdesoo raiestike uuenemisest Laeva metskonnas. Juhendaja: Heino Seemen.

Kingumets, Krista. Erametsanduse toetamine. Juhendaja: Henn Korjus.

Klein, Kristiina. 2007. aastal istutatud konteinertaimede olukord Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku raiesmikel. Juhendaja: Heino Seemen.

Kons, Katrin. Kliimamuutused ja metsandus. Juhendaja: Henn Korjus.

Kutsar, Andres. Kõrglaasimine põllumajandusmaadele rajatud kuusikutes. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Lass, Silver. Globaalne energiakriis ja metsandus. Juhendaja: Henn Korjus.

Lehiste, Riivo. Lääne-Eesti saarte männikute radiaalkasvu seosed kliimatingimustega. Juhendaja: Henn Pärn.

Lilleleht, Ando. Erametsade korraldamine Eestis. Juhendaja: Henn Korjus.

Link, Mikk. Järvselja Õppe- ja katsemetskonna kuni kümneaastaste kuusekultuuride olukord ja edasise majandamise soovitus. Juhendaja: Tarmo Vahter.

Malken, Karl. Ülevaade saematerjali omadusi mõjutavatest teguritest. Juhendaja: Risto Mitt.

Mardo, Tarvo. Eesti metsatööstuse areng ja seda mõjutavad tegurid alates taasiseseisvumisest. Juhendaja: Meelis Teder.

Matkamäe, Meelis. Orienteeritud laastuga puitlaastplaadi (OSB) ja Durelis/Populair füüsikalis-mehaaniliste omaduste uurimine ja võrdlus. Juhendaja: Regino Kask.

Nurk, Viljar. Metsanduslikud probleemid Hispaanias. Juhendaja: Henn Korjus.

Olev, Marek. Põllumaa metsastamise võimalused ja probleemid. Juhendaja: Heino Seemen.

Ots, Rainart. Metsade sertifitseerimine Eestis - olevik ja tulevik. Juhendaja: Henn Korjus.

Otsa, Heigo. AS Glaskek Tartu puitakna tootmine. Juhendaja: Regino Kask.

Ott, Mart. Puidu pakkumist mõjutavad tegurid erametsades. Juhendaja: Meelis Teder.

Paesalu, Margus. Ülevaade rabade kuivendamise ja metsastamise katsete tulemustest Eestis. Juhendaja: Heino Seemen.

Piirmann, Tarmo. Männi istutusmaterjali juurestiku tüübi mõjust kultuuride kasvule mustika kasvukohatüübis Võru metskonnas. Juhendaja: Heino Seemen.

Põllumäe, Priit. Erinevate külvimeetodite kasutamise tulemustest hariliku kuuse kasvatamisel Reiu taimlas. Juhendaja: Andres Jäärats.

Põlluäär, Peep. Freesprussmajade tootmine OÜ Sandla Puit näitel. Juhendaja: Jaak Pikk.

Põvvat, Meelis. John Deere'i (Timberjacki) harvesterid Eestis. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Rohtjärv, Diana. Jääksoode kasutamise võimalustest Keressaare jääksoo põhjal. Juhendaja: Heino Seemen.

Rool, Siim. Suurte häiritusteta püsinud metsade kaardistamine RMK Kärdla ja Putkaste metskondades Landsat thematic Mapper satelliidipiltide aegreast. Juhendaja: Urmas Peterson.

Rämonen, Rain. Kliima soojenemise mõju dendrofiilsete võõrliikide levikule. Juhendaja: Kaljo Voolma.

Sikemäe, Ott. Termopuidu põhiomadused. Juhendaja: Regino Kask.

Sild, Rivo. Kuuse loodusliku uuenemise, looduslikule uuenemisele kaasaaitamise ja kultiveerimise tulemused Pikknurme metskonnas. Juhendaja: Heino Seemen.

Strantsov, Argo. Soostuvate- ja soometsade kuivendamise tulemustest 1972./73. aasta katsealal endises Vanaveski metskonnas. Juhendaja: Heino Seemen.

Tammi, Tarmo. Puude suremuse hindamine endise Kursi metskonna aladel. Juhendaja: Henn Korjus.

Tarto, Janek. Ülevaade sae- ja viineritööstuses tekkivatest jäätmetest ja nende väärindamisest. Juhendaja: Risto Mitt.

Tekko, Indrek. Metskitsede arvukus ning okaspuukultuuride kahjustused Taali metskonnas. Juhendaja: Tiit Randveer.

Tilk, Erle. Raied Eesti Vabariigi vältel. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Treima, Miriam. 2007. aastal istutatud konteinertaimede olukord Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku raiesmikel. Juhendaja: Heino Seemen.

Tuvikene, Tenny. Eesti metsanduse arengukava aastani 2010 ja selle mõju metsapoliitikale. Juhendaja: Henn Korjus.

Täkker, Endrik. Hakkpuidu tootmine ja kasutamine. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Vassar, Andres. Lineaarse spektraalse segu rakendatavusest segapuistutele puistu koosseisu valemi alusel. Juhendaja: Mait Lang.

Viirlo, Orvo. OSB plaat ja kruvid puitlaastplaadis. Juhendaja: Regino Kask.

Vinni, Marko. Ulukikahjustused RMK Kirde regioonis. Juhendaja: Tiit Randveer.

Viljak, Martin. Timberjack'i (John Deere'i) forvarderid ja nende kasutamine Eestis. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Võhma, Illar. Männikultuuride kordaminek pohla kasvukohatüübis Kihelkonna metskonnas. Juhendaja: Heino Seemen.