Veemajandus

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

 

2019

Elmaste, Mihkel. Kildemaa jääksoo taastamise tehniline projekt. Juhendajad: Henri Daniel Ots, Toomas Timmusk.

Jüriöö, Reio. Erosioonisimulaatori katsetamine nõlvakattematerjalide uurimiseks. Juhendaja: Toomas Tamm.

Liiv, Andres. Reoveesette aunkompostimine talvistes oludes. Juhendaja: Mait Kriipsalu.

Meier, Magnus. Moodulmaja tehnosüsteemide projekteerimine MagiCAD'i abil. Juhendaja: Egle Saaremäe.

 

2018

Alatalo, Kadri. Ketasfiltri tööparameetrite uurimine Tartu reoveepuhasti näitel. Juhendajad: Mait Kriipsalu, Pille Kängsepp.

Drenkhan, Jüri. Reola ja Uhti külade ühisveevarustuse ja ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimisvõimalusi. Juhendajad: Indrek Hiiemäe, Egle Saaremäe.

Kaljuvee, Heiko. Eesti jõgede hüdroenergeetilise potentsiaali arvutamine. Juhendaja: Ottar Tamm.

Kartau, Kert. Kroodi oja jääkreostuse ohutustamine. Juhendajad: Erki Kõnd, Urmas Uri.

Karu, Liisa Sylvia. Nõlva püsivuse uurimine modelleerimistarkvara abil Soomaa rahvuspargi paisude näitel. Juhendaja: Toomas Tamm.

Lang, Risto. Vedu veehoidla vee kasutamisvõimalused tehislume tootmiseks. Juhendaja: Priit Tamm.

Medvedeva, Karina. Keskkonnasäästlike sademeveesüsteemide modelleerimine Jõgeva näidisvalgalal. Juhendaja: Egle Saaremäe.

Mänd, Rait. Lühiajaliste intensiivsete vihmahoogude mõju sademeveesüsteemidele. Juhendajad: Egle Saaremäe, Ottar Tamm.

Pedosk, Ott. Õppestendi ''Veeköök'' katsetamine ja kasutusele võtmine õppevahendina. Juhendajad: Mait Kriipsalu, Egle Saaremäe.

Vagula, Jaan. Teenõlvakatte erosioonisimulaatori projekteerimine ja katsetamine. Juhendaja: Toomas Tamm.

 

2017

Allsaar, Andres. Kliimamuutuse mõju hindamine tilk- ja sprinklersüsteemi veekasutusele. Juhendaja: Ottar Tamm.

Kondike, Juhan. Kilingi-Nõmme reoveepuhasti tehnoloogiline projekt. Juhendaja: Mihkel Gross.

Libek, Alo. Veetöötluse õppestendi projekteerimine ja ehitamine. Juhendaja: Mait Kriipsalu.

Ojamets, Kedi. Sademeveesüsteemide modelleerimine Pärnu linna Ülejõe linnaosa valgala näitel. Juhendaja: Egle Saaremäe.

Ronimois, Mihkel. Sademevee vooluhulkade mõõtmine ja sademeveekanalisatsiooni mudeli kalibreerimine Kroonuaia tänava näitel. Juhendajad: Egle Saaremäe, Ottar Tamm.

Soomets, Sander. Keila jõe hüdroenergeetilise potentsiaali modelleerimine kasutades HYPE mudelit. Juhendaja: Ottar Tamm.

Taits, Liina. Puidutolmu leviku tõkestamine uduvihmutuse abil. Juhendaja: Mait Kriipsalu.

Vodja, Kätlin. Kohtla jõe ümbersuunamisvõimaluste ja vooluhulkade jaotumuse uurimine. Juhendajad: Erki Kõnd, Urmas Uri.

 

2016

Hoop, Martti. Prügipesuvee käitlemise tehnoloogia välja töötamine ja puhastusseadme katsetamine. Juhendaja: Mait Kriipsalu.

Jakobson, Karl-Josep. Püdelate toidujäätmete kogumissüsteem. Juhendaja: Mait Kriipsalu.

Karro, Sten. Dreeni kattematerjali laboratoorne uurimine. Juhendaja: Toomas Timmusk.

Käsk, Jaan. IMG Energy OÜ hüdroelektrijaama dünaamiline modelleerimine programmiga Vensim. Juhendaja: Toomas Tamm.

Lillemaa, Tauri. Hüdraulika labori katserenni seadistamine ja katsetamine. Juhendaja: Mihkel Gross.

Ots, Henri Daniel. Denili kalapääsu projekteerimine Laviku paisule. Juhendajad: Priit Alekand, Toomas Tamm.

Peda, Gerda. Truubitaguse kraavi voolukiiruste ja kindlustise uurimine. Juhendaja: Mihkel Gross.

Pravdjukova, Jevgenia. Saesaare paisu likvideerimine. Juhendajad: Urmas Nugin, Toomas Tamm.

Põldsaar, Cätlin. Kanaliseeritava sademevee vooluhulga arvutusmeetodite võrdlus Jõgeva korterelamute valgala näitel. Juhendaja: Egle Saaremäe.

Randman, Teele. Lõheliste tehiskoelmu omaduste ja projekteerimisaluste uurimine. Juhendaja: Toomas Timmusk.

Sütt, Rene. Elva jalgpalliväljaku rekonstrueerimine. Juhendajad: Taavi Lulla, Toomas Timmusk.

Teder, Epp. Pedja jõe sängi tervendamine ja selle rajatiste rekonstrueerimine Jõgeva aleviku piires. Juhendaja: Toomas Timmusk.

Vanaveski, Tanel. Binokkeltruubi, poolkaartoru ja rõhtsa ellipsikujulise truubi hüdrauliline analüüs. Juhendaja: Mihkel Gross.

 

2015

Bringfeldt, Andre. Püstpiluga vooluregulaatori hüdraulika uurimine. Juhendaja: Toomas Tamm.

Kozõrev, Ilja. Büroohoone veevarustuse, kanalisatsiooni, kütte ning ventilatsiooni lahendused. Juhendajad: Priit Tamm, Aivo Veisman.

Laurits, Martin. Truubi sissevoolutingimuste hüdrauliline analüüs. Juhendaja: Mihkel Gross.

Liivoja, Arles. Põhjaavadega kamberkalapääsu hüdraulika uurimine. Juhendajad: Toomas Tamm, Peeter Napp.

Matto, Lauri. Sifoonannusti kasutamisvõimaluste uurimine. Juhendaja: Priit Tamm.

Pärkma, Siim. Audru poldri veerežiimi taastamine. Juhendajad: Ottar Tamm, Urmas Uri.

Udras, Edvin. Viljandi Uueveski järve paisu rekonstrueerimine. Juhendajad: Toomas Timmusk, Andres Piir.

 

2014

Almre, Mirjam. Mustla reoveepuhasti tehnoloogilise osa lahendus. Juhendaja: Mihkel Gross.

Anderson, Kairi. Puidujäätmete kompostimise uuring ja kompostimisplatsi projekteerimine. Juhendaja: Mait Kriipsalu.

Asi, Triin. Liigveelaskme läbilaskevõime määramine Sillaoru hüdrosõlme näitel. Juhendajad: Peeter Napp, Toomas Tamm.

Kaseväli, Mari. Reoveesette kompostimist mõjutavate tegurite uurimine ning kompostimise optimeerimine Haapsalu reoveepuhasti näitel. Juhendaja: Mait Kriipsalu.

Kiiman, Kaspar. Vertikaalse piluga vooluregulaatori arendus möödaviikpääsule. Juhendajad: Peeter Napp, Toomas Tamm.

Kõiv, Kerta. Sünteetiliste nanoosakeste mõju reoveesette kompostimisele. Juhendaja: Mait Kriipsalu.

Källe, Kätlin. Kärevere väikesadama projekteerimine. Juhendajad: Enn Kulp, Toomas Tamm.

Lõiv, Rauno. Umbsoo-Lätiroo metsakuivendussüsteemi rekonstrueerimine ja truupide töökindluse uurimine. Juhendajad: Oleg Sosnovski, Toomas Timmusk.

Nugis, Janek. Väikese tõstekõrgusega õhktõstuki uurimine. Juhendaja: Mihkel Gross.

Näkk, Andre. Tehislumesüsteemi rajamine Tähtvere dendroparki. Juhendaja: Andres Maikov.

Oja, Ilja. Vihmastendi projekteerimine ja katsetamine. Juhendaja: Toomas Tamm.

Piirsalu, Ervin Reynaldo. Nõlvapüsivuse uurimine modelleerimistarkvaraga Kurepalu paisu näitel. Juhendaja: Toomas Tamm.

Raid, Ragnar. Valgala pindmise äravoolu arvutusmeetodite võrdlus Jänese kraavi näitel. Juhendajad: Ottar Tamm, Priit Tamm.

Ritso, Reigo. Looduslähedase tehissängi karedusteguri uurimine. Juhendajad: Mihkel Gross, Peeter Napp.

Roseniit, Rait. Ääsmäe küla veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine. Juhendajad: Mihkel Gross, Egle Saaremäe.

Tooding, Enriko. Prügikaevandamine ja selle mõju põhja- ja pinnaveele. Juhendaja: Mait Kriipsalu.

 

2013

Kaljula, Egert. Kalapääsu projekteerimine Utita paisule. Juhendaja: Toomas Timmusk.

Konsap, Karel. Põlva linna reovee vooluhulkade arvutamine ja mõõdetud vooluhulkade analüüs. Juhendaja: Egle Saaremäe.

Kure, Kaarel. Prügilaplasti puhastamine ja selle pesuvee käitlemine. Juhendajad: Fabio Kaczala, Mait Kriipsalu.

Lepp, Ainar. Kose aleviku ja Meegomäe küla veevarustusmudeli analüüs tarkvara Bentley Watergems abil. Juhendaja: Egle Saaremäe.

Lokko, Lauri. Nõmmeveski hüdroelektrijaama rekonstrueerimine. Juhendaja: Toomas Tamm.

Pehme, Kaur-Mikk. Kudjape prügila metaanilagunduskihi keemiliste ja hüdrofüüsikaliste omaduste uuring. Juhendaja: Mait Kriipsalu.

Pungits, Marti. Õhktõstukite kasutamine väikepuhastite järelsetitites. Juhendaja: Mihkel Gross.

Rammi, Diana. Eri suuruses biofiltrite Fil D'Eau töökvaliteedi uurimine heitveeanalüüside põhjal. Juhendaja: Mihkel Gross.

Rõõmus, Jaak. Tõravere paisu rekonstrueerimine ja kalapääsu projekteerimine. Juhendaja: Toomas Timmusk.

Zernand, Martin. Toorpalkide ladustamisplatsi vihmutussüsteemi laiendamine ning vihmutite tööraadiuse suurendamine. Juhendaja: Taavi Lulla.

Tagapere, Mikk. Jaamamõisa paistiikide projekteerimine. Juhendaja: Priit Tamm.

Tamm, Mihkel. Niisutussüsteem Polli madalakasvuliste viljapuude katseaiale ning mulla niiskusomaduste muutmine komposti abil. Juhendaja: Taavi Lulla.

Tamm, Ottar. Kunda jõe hüdroenergeetilise potentsiaali modelleerimine. Juhendaja: Toomas Tamm.

Vahi, Martin. Kärestikutüüpi möödaviikpääsu hüdraulika uurimine ja Kiidjärve paisu kalapääsu projekteerimine. Juhendajad: Peeter Napp, Toomas Timmusk.

Viir, Rainer. Tudulinna soo ammendatud turbatootmisala rekultiveerimine. Juhendaja: Toomas Timmusk.

Vilipõld, Tauri. Reoveesette kompostimise optimeerimine ja energiabilansi arvutamine Valga trummelkompostri näitel. Juhendajad: Mait Kriipsalu, Taavo Tenno.

Võimre, Raimond. Monteeritavate terastorusildade tehnilise seisukorra hindamine. Juhendajad: Mihkel Gross, Enn Kulp.

 

 

2012

Akhtyrtseva, Tatjana. Kalapääsu projekteerimine Peedu vesiveski paisule. Juhendajad: Priit Alekand, Toomas Timmusk.

Jaanson, Karl. Jäätmete torutransport. Juhendajad: Mait Kriipsalu, Priit Tamm.

Kõiv, Kaarin. Võru linnas Kubja piirkonna veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemi laiendamine. Juhendaja: Egle Saaremäe.

Leidur, Raido. Õlise vee ja sette käitlemine. Juhendaja: Mait Kriipsalu.

Porozova, Irina. Emajõe Veevärgi reoveepuhastites tekkiva liigmuda käitlemisvõimalused. Juhendaja: Mihkel Gross.

Tarkus, Triinu. Jääkmuda tahendamistõhususe uurimine. Juhendaja: Mihkel Gross.

 

2011

Alber, Kadi. Vanemuise 45 ärihoone- kortermaja sademeveekasutus, küte ja ventilatsioon. Juhendajad: Toomas Tamm, Aivo Veisman.

Asi, Priit. Terikeste maaparandussüsteemi rekonstrueerimine. Juhendaja: Toomas Timmusk.

Glazatšev, Andrei. Saeveski maaparandussüsteemi rekonstrueerimine ja katseala projekteerimine. Juhendajad: Kalev Raadla, Toomas Timmusk.

Ilves, Kerli. Eesti Maaülikooli näidis- jäätmejaam. Juhendajad: Mait Kriipsalu, Priit Tamm.

Kala, Ahti. Imbsüsteemi jaotustorustiku hüdrauliline katsetamine. Juhendajad: Mait Kriipsalu, Priit Tamm.

Kooskora, Triinu. Lainja pikiprofiiliga survetorus oleva õhu mõju pumba tõstekõrgusele. Juhendajad: Heiti Haldre, Priit Tamm.

Käis, Kristo. Eri tüüpi väikepuhastite võrdlus AS Emajõe Veevärk puhastite näitel. Juhendaja: Mihkel Gross.

Laving, Lauri. Ruumi sisekliima mudel ja analüüs. Juhendaja: Toomas Tamm.

Lätt, Emili. Tartu Riia tänava sademevee- ja reoveekollektorid ning nende materjalide võrdlus. Juhendaja: Egle Saaremäe.

Mäekivi, Magnar. Restu paisjärve rekonstrueerimine (kalapääsu projekteerimine, vooluveekogu korrastamisega seotud probleemide lahendamine). Juhendajad: Heiti Haldre, Urmas Nugin.

Raid, Marko. Reoveesette kompostimise optimeerimine. Juhendaja: Mait Kriipsalu.

Strutšalina, Aleksandra. Veesäästuvõimalused Eesti Maaülikoolis Kreutzwaldi 5 näitel. Juhendajad: Mait Kriipsalu, Egle Saaremäe.

Suik, Rasmus. Dreenikattematerjali omaduste laboratoorne uurimine. Juhendaja: Toomas Timmusk.

Tugedam, Raido. Aardla poldri loodusliku veerežiimi taastamine. Juhendaja: Urmas Uri.

Urbanovitš, Reino. Värvuse eemaldamine pinnaveest veetöötluse abil. Juhendajad: Donald Fortesque Ibbs, Mait Kriipsalu.

Ušanov, Sergei. Elamu reovee lahjendumine katuse sademeveega. Juhendaja: Toomas Tamm.

 

2010

Allilender, Rando. Restkaevurestide katsetamine kaldpinnal. Juhendajad: Heiti Haldre, Priit Tamm.

Hansing, Riho. Elva linna Oja tn 7 maaüksuse veevarustus ja kanalisatsioon. Juhendaja: Karl Mägi.

Jankovskaja, Alina. Välisvaakumkanalisatsioon ja selle kasutamisvõimalused Eestis. Juhendaja: Priit Tamm.

Luik, Tarmo. Piusa jõe vesiveskid ja veebilanss. Juhendaja: Heiti Haldre.

Lulla, Taavi. Tammiku õunaaia niisutussüsteem ja selle automaatjuhtimine mullaniiskuse järgi. Juhendaja: Toomas Tamm.

Nellis, Siim. Täiustatud drenaaži uurimine Rõhu katsealal. Juhendaja: Toomas Timmusk.

Poolakese, Morten. Ring- ja hargvõrgu stendi projekteerimine ja ehitamine. Juhendaja: Toomas Tamm.

Reimann, Aigar. Tartu linna Betooni tänava eritasandilise raudteeületuskoha tehnovõrgud. Juhendaja: Priit Tamm.

Rääbus, Marju. Abja ja Halliste valla ühisjäätmejaam. Juhendaja: Mait Kriipsalu.

Sell, Silver. Piigaste hüdromeetriajaama projekt. Juhendaja: Toomas Tamm.

Zaitseva, Diana. Membraantehnoloogia kasutamine reoveepuhastuses. Juhendaja: Mihkel Gross.

Tagel, Jaak. Harg- ja ringvõrgu stendi survekadude uurimine ja näidisülesannete koostamine. Juhendaja: Toomas Tamm.

Tiivoja, Martti. Kuivkäimla terviklahendus. Juhendaja: Mait Kriipsalu.

Vene, Heleen. Veevoolu modelleerimine Narva jõe kanjoni näitel. Juhendaja: Urmas Uri.

Võsu, Ruve. Uuring reoveesette kompostimist kiirendavatest teguritest. Juhendaja: Mait Kriipsalu.

Võsu, Steve. Hellenurme vesiveski. Juhendaja: Heiti Haldre.

 

2009

Aasa, Anu. Nursipalu harjutusväljaku infrastruktuuride lahendused. Juhendaja: Andres Maikov.

Helm, Katrin. Kulgu pinnaspaisu uuring. Juhendaja: Urmas Uri.

Kellamäe, Reeli. Niisutusvajaduse leidmine ja Rõhu katseaiandi niisutussüsteemi peamagistraali dimensioneerimine. Juhendaja: Toomas Tamm.

Kree, Ahto. Rootsilõvi maaüksuse veevarustus ja kanalisatsioon. Juhendajad: Karl Mägi, Andres Piir.

Peips, Jaana. Vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitusmahtude võrdlus Akadeemia tänava näitel. Juhendaja: Karl Mägi.

Vaksmann, Marti. Tõrvandi aleviku reoveetorustiku hüdrauliline modelleerimine. Juhendaja: Toomas Tamm.

Võru, Martin. Mõniste biotiikide rekonstrueerimine ja tehisveekogude projekteerimise ning ekspluatatsiooni käigus tekkivate probleemide uurimine. Juhendajad: Toomas Timmusk, Urmas Uri.

 

2008

Aim, Lauri. Nõo reoveepuhasti laiendamine. Juhendaja: Mihkel Gross.

Gerne, Sirle. Eesti oludele sobiva väikepuhasti väljatöötamine. Juhendaja: Mihkel Gross.

Jeenas, Age. Jäätmekäitluskeskus. Juhendaja: Mait Kriipsalu.

Kukk, Jaanus. Külitse tehnopargi kuivendus ja sademevee ärajuhtimine. Juhendaja: Toomas Timmusk.

Kuusik, Rauno. Kambja järve saneerimine. Juhendajad: Karl Mägi, Andres Piir.

Kõnd, Erki. Tuhavälja sulgemise projekteerimine Balti Elektrijaama tuhavälja nr. 2 näitel. Juhendajad: Toomas Timmusk, Urmas Uri.

Laas, Vahur. Tartu Riia tänava sademeveetorustiku hüdrauliline modelleerimine. Juhendaja: Toomas Tamm.

Nõmmistu, Rivo. Restkaevurestide hüdrauliline katsetamine. Juhendaja: Heiti Haldre.

Oidram, Indrek. Projektijuhtimine maaparandusehituses projektijuhtimistarkvara Microsoft Project'i abil. Juhendaja: Jüri Org.

Vaino, Koit. Pumpade katsestendi FM51 tööjuhendite koostamine ja võimalike katseolukordade selgitamine. Juhendaja: Heiti Haldre.

Visnapuu, Anne. Leevi jõe paisjärvede olukorra hinnang ja äravoolu dünaamiline modelleerimine. Juhendaja: Toomas Tamm.

Värnomasing, Piret. Reoveesette ja orgaaniliste jäätmete kooskompostimine. Juhendaja: Mait Kriipsalu.

 

2007

Ingver, Kaupo. Orgaaniliste jäätmete ja reovee sette kooskäitlemine reoveepuhastis. Juhendaja: Mait Kriipsalu.

Kutsar, Mari-Liis. Elamu Ida 1 tehnoloogiline projekteerimine ja energiasäästu võimalused. Juhendajad: Aivo Veisman, Toomas Tamm.

Mäekivi, Mario. Võru linna Kirumpää  reoveepuhasti ja kanalisatsiooni peapumpla rekonstrueerimine. Juhendaja: Mait Kriipsalu.

Oja, Kermo. Väikepuhastite rekonstrueerimine  AS EKSEKO näitel. Juhendaja: Mihkel Gross.

Ojasoo, Virgo. Filtratsioonistendi projekteerimine ja katsetamine. Juhendaja: Toomas Tamm.

Ots, Riho. Eesti Europrügilate põhjakonstruktsioonid ja eksperimentaalse prügipesa rajamine prügilaprotsesside uurimiseks. Juhendaja: Mait Kriipsalu.

Prommik, Ergi. Soodla hüdroelektrijaam. Juhendaja: Heiti Haldre.

Vijar, Lennar. Biodiisli tootmisel tekkiva reovee käitlemine. Juhendaja: Mihkel Gross.

Vald, Vaido. Keressaare turbaraba rekonstrueerimine. Juhendajad: Urmas Nugin, Toomas Timmusk.