Kinnisvara planeerimine

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

 

2018

Bärg, Pärja. Tee ehitamiseks vajaliku maa hankimise mõju maa kasutamise tingimustele. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

George, Taissia. Arendustegevusega kaasnevate kohustuste täitmine Kambja valla Räni aleviku elamurajoonide näitel. Juhendaja: Evelin Jürgenson.

Liias, Sabine. Kinnisvara arendusprojekti tasuvuse analüüs Talli maaüksuse näitel. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

Rea, Kadri. Maakasutuse koondumise hindamise keerukusest omavahel seotud ettevõtete tingimustes. Juhendaja: Evelin Jürgenson.

Ritsoson, Oliver. Maakasutuse muutused Tartu linna ümbruses Haaslava, Tähtvere ja Ülenurme valla näitel, võrreldes aastaid 2005 ja 2016. Juhendaja: Evelin Jürgenson.

Õigus, Krista. Luunja valla planeeringute analüüs. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

 

2017

Eliste, Mihkel. Kinnisvara arenduskohustuste täitmine ja finantseerimine kohalikes omavalitsustes Sõmeru vallas asuva Pagusoo elamupiirkonna näitel. Juhendaja: Kaarel Sahk.

Järvala, Jaanus. Kinnisvaraarenduste realiseerumine Rae ja Kose vallas aastatel 1998 kuni 2015. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

Jürgens, Joel. Detailplaneeringutes kehtestatud tingimustest kõrvalekaldumine Viljandi linna näitel. Juhendajad: Kaarel Sahk, Mariliis Toom.

Kelement, Mikk. Põllumajandustootjate maakasutuste killustatuse uurimus. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

Laanmets, Grete. Kompensatsiooni määramine sundvõõrandamisel üldistes huvides. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

Laiv, Rauno. Riigigümnaasiumite arendamine ja haldamine. Juhendaja: Madis Kaing.

Laskar, Kadi. Mäksa valla teedevõrk ja kinnisasjadele juurdepääsu probleemid. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

Luik, Kersti. Aastatel 1998-2015 Tartu linnalähedastel aladel moodustatud uusarendused ja nende realiseerumist mõjutavad tegurid. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

Mäger, Mihkel. Büroohoone arendamine ja haldamine Pronksi 12, Tallinn. Juhendaja: Madis Kaing.

Pillesson, Argo. Nõukogude Liidu perioodil ehitatud tüüpkorterelamute renoveerimine ja selle mõju korterite väärtusele - tehinguandmete analüüs erinevates piirkondades. Juhendaja: Kaarel Sahk.

Põdra, Kätlin. Haritava maa võsastumine Tartu maakonnas. Juhendaja: Kristiin Sikk.

Rasva, Marii. Põllumajandusliku maakasutuse koondumine Eestis. Juhendaja: Evelin Jürgenson.

Salomon, Kadri. Väärtusliku põllumajandusmaa määramise metoodikate võrdlus Tartu maakonna näitel. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

Sundla, Kaur. Ülevaade reformimata maast Tartu maakonna valdades. Juhendaja: Evelin Jürgenson.

 

2016

Adojaan, Reesika. Rootsi korterelamutele kehtestatud energiatõhususe nõuded ja nende mõju Kodumaja AS-i turule sisenemisel. Juhendajad: Indrek Rehme, Kaarel Sahk.

Koitjärv, Kirsika. Katastriüksuste piiride määramise probleemid. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

Krillo, Birgit. Avalik õigusliku ülikooli kinnisvara: arendamine ja avalik huvi (Tartu Ülikooli spordihoone näitel). Juhendaja: Kaarel Sahk.

Lõhmus, Kerli. Parim võimalik kasutus kui kinnisvara hinda mõjutav tegur. Juhendaja: Kaarel Sahk.

Lüll, Angela. Ülevaade maareformi lõpetamisega seotud probleemidest Ida-Virumaa kohalike omavalitsuste näitel. Juhendaja: Evelin Jürgenson.

Närap, Stiven. Haritava maa muutuste uurimus Tartu maakonna neljas vallas. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

Oeselg, Tiina. Lihtsate maakorraldustoimingute analüüs ja ettepanekud regulatsioonide muutmiseks. Juhendajad: Evelin Jürgenson, Mariliis Toom.

Tooming, Reili. Planeerimine ja ehitamine Mustvees lähtudes planeerimisseadusest, ehitusseadustikust ning linna üldplaneeringust. Juhendaja: Madis Kaing.

Vendel, Maarja. Katastrimõõdistamisel tekkivate probleemide analüüs Riigimetsa Majandamise Keskuse maade riigi omandisse jätmise näitel. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

Villemson, Karmen. Tartu linna idapoolse ringtee postimaja liiklussõlme rajamisega seotud maakorralduslikud probleemid. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

 

2015

Soome-Vihtla, Ly. Riigi Kinnisvara AS-i kinnisvara korrashoiu optimeerimine Politsei- ja Piirivalveameti ning Päästeameti Elva objektide näitel. Juhendaja: Madis Kaing.

Tõugjas, Hannes. Probleemsete korterelamute arendus Valga linnas. Juhendajad: Madis Kaing, Jiri Tintera.

 

2014

Adojaan, Jaan-Ain. Investeerimisvõimalused Tallinna elamispindade turul. Juhendaja: Kaarel Sahk.

Helmes, Maarja. Kinnisasja omanike andmete analüüsimise võimalustest Rõngu ja Ülenurme valdade näitel. Juhendajad: Evelin Jürgenson, Mariliis Toom.

Kerb, Kerli. Eesti Maaülikooli geomaatika osakonna vilistlaste erialase ettevalmistuse uuring. Juhendaja: Mariliis Toom.

Kähi, Helen. Perioodil 1960-1990 ehitatud korterelamute seisukord ja korrashoiu perspektiivid maa-asulates (Vastse-Kuuste valla näitel). Juhendajad: Jaan Leetsar, Kaarel Sahk.

Käära, Kadri. Eksperthinnangutes kasutatavate võrdluselementide mõju korteriomandite ostu-müügi tehingute hindadele Tartu linna näitel. Juhendaja: Kaarel Sahk.

Lepland, Triin. Rail Balticu mõju Kehtna valla maatulundusmaa kinnistutele. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

Pintson, Marian. Rail Balticu mõju Kehtna valla maatulundusmaa kinnistutele. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

Raudmäe, Hanna. Eksperthinnangutes kasutatavate võrdluselementide mõju korteriomandite ostu-müügi tehingute hindadele Tartu linna näitel. Juhendaja: Kaarel Sahk.

Rõivas, Tanel. Tehnoparkide arendusprojektide realiseerumise analüüs Ülenurme valla näitel. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

Saarep, Karmen. Eksperthinnangutes kasutatavate võrdluselementide mõju korteriomandite ostu-müügi tehingute hindadele Tartu linna näitel. Juhendaja: Kaarel Sahk.

Tšikin, Maris. Põllumajandustootjate maakasutuste ruumiliste omaduste analüüs Tartumaa valdades. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

Vahtra, Jürgen. Linna ruumiline geomeetria, funktsioonide kättesaadavus ja mitmekesisus - Tartu linna konfiguratsiooniline uuring. Juhendajad: Heiki Kalberg, Lauri Lihtmaa.

 

2013

Lest, Kadri. Detailplaneeringuga kehtestatud ehitusõiguse tõlgendamine ehitusloa andmisel kohaliku omavalitsuse poolt. Juhendaja: Lauri Lihtmaa.

Liivamets, Andrus. Kinnisvara halduse muutus läbi renoveerimisprotsessi Tartu valla lasteaedade näitel. Juhendaja: Madis Kaing.

Sihver, Andres. Korterealmute arendamise majandusliku efektiivsuse väljaselgitamine Tartu linnas Meloni 30 arendusprojekti näitel. Juhendaja: Kaarel Sahk.

Zamahhova, Anastassia. Korterelamu Kooli 5 renoveerimise majanduslik põhjendus korterelamu Veetorni 4 näitel. Juhendaja: Madis Kaing.

Värnik, Reet. Tehnorajatistest mõjutatud kinnisvara väärtuse hindamine. Juhendaja: Kaarel Sahk.

 

2012

Alekask, Priit. Saku vallas aastatel 1999 - 2007 kehtestatud elamukinnisvara arenduste detailplaneeringute realiseerumine. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

Aruväli, Eve. Maareformi läbiviimise kiirust mõjutanud tegurid Kambja, Võnnu, Rõngu, Alatskivi, Vara ja Rannu vallas. Juhendaja: Evelin Jürgenson.

Biedermann, Asta. Maareformi läbiviimise kiirust mõjutanud tegurid Kambja, Võnnu, Rõngu, Alatskivi, Vara ja Rannu vallas. Juhendaja: Evelin Jürgenson.

Koroljova, Tatjana. Energiatõhususe meetmed ja nende mõju kulude kokkuhoiuks (Tallinna elamufondi näitel). Juhendaja: Madis Kaing.

Kund, Katrin. Korteriühistute sotsiaalne ja finantsiline võimekus korterelamute renoveerimiseks. Juhendaja: Lauri Lihtmaa.

Mandel Merit. Maakasutuse jälgimine ja arvestus Eesti Topograafilise Andmekogu põhjal. Juhendaja: Evelin Jürgenson.

Paiste, Piret. Maareformi läbiviimise kiirust mõjutanud tegurid Kambja, Võnnu, Rõngu, Alatskivi, Vara ja Rannu vallas. Juhendaja: Evelin Jürgenson.

Talumets, Pille. LEADER toetuse kasutamine hoonete ning nendes paiknevate tehnosüsteemide ehitamiseks ja renoveerimiseks Eesti omavalitsustes ajavahemikul 2009-2012. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

Tamm, Mailin. Ehitusprojektide mittevastavus detailplaneeringutes ja projekteerimistingimustes esitatud nõuetele. Juhendaja: Lauri Lihtmaa.

Vutt, Ivika. Planeerimisprotsessides osalevate osapoolte käsitlused miljööst ja selle säilitamisest. Juhendaja: Lauri Lihtmaa.

 

2011

Eenkivi, Margus. Planeeringute mõju valglinnastumise intensiivsusele (Tartu linna näitel). Juhendaja: Kaarel Sahk.

Kesküla, Kerli. Turismimajanduse arenduse võimalused Võrtsjärve lähiümbruses – Rannu ja Rõngu valdades. Juhendaja: Madis Kaing.

Kuusk, Katrin. Tuuleparkide mõju kinnisvara hinnale ja elukeskkonnale Saaremaa näitel. Juhendaja: Kaarel Sahk.

Luik, Liilian. Eesti maamaksusüsteemi analüüs ja selle arenguvõimalused. Juhendaja: Kaarel Sahk.

Mitt, Siim. Parkimisalade laiendamine ja parkimiskorralduse planeerimine olemasolevatel vabaplaneeringuga korterelamualadel. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

Oja, Erle. Miljööväärtusliku piirkonna tajumine väljaspool kohalikku kogukonda. Juhendaja: Lauri Lihtmaa.

Pern, Alvar. Lõpptarbija valmisolek hoonete jätkusuutliku sertifitseerimissüsteemi rakendamiseks. Juhendaja: Lauri Lihtmaa.

Prükk, Bert. Jätkusuutlikkuse mõju elukondliku kinnisvara turuväärtusele. Juhendaja: Kaarel Sahk.

Purge, Marianne. Maareformi läbiviimisega seotud töötajate iseloomustus Eesti kohalikes omavalitsustes ja maavalitsustes aastatel 1991-2010. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

Salumäe, Kristi. Kinnisvara haldamise tsentraliseerimine Riigimetsa Majandamise Keskuse näitel. Juhendaja: Madis Kaing.

Teresk, Triin. Munitsipaallasteaedade renoveerimise majanduslik põhjendus Tartu Lasteaed „Sipsiku” ja Valga Lasteaed „Kasekese” näitel. Juhendaja: Madis Kaing.

Tikko, Annika. Aastatel 2003-2010 kinnisvara planeerimise ja maakorralduse eriala lõpetanute töökohad, tööülesannete iseloom ja rahulolu erialase ettevalmistusega. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

Toom, Mariliis. Omandireformi protseduuride modelleerimine. Juhendaja: Evelin Jürgenson.

Veeroja, Piret. Koostööplaneerimine seadusandluses ja praktikas: baseerudes Taani ja Eesti omavalitsuste näidetele. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

Viilu, Sandra. Eelisostuõiguse rakendamise otstarbekus riigivara võõrandamisel. Juhendaja: Kaarel Sahk.

 

2010

Boiko, Marit. Ebaseaduslike ehitiste seaduslikustamise probleemistik Tartu linna näitel. Juhendaja: Kaarel Sahk.

Jürgenson, Jane. Riigi ja kohaliku omavalitsuse vastuolud maa riigi omandisse jätmisel Tallinna linna näitel. Juhendaja: Evelin Jürgenson.

Kärson, Kadri. Kinnisvara kasutuskitsendused ja nende mõju hindamisele. Juhendaja: Kaarel Sahk.

Lobina, Olga. Aktuaalsed probleemid elukondliku kinnisvara hindamisel: riskipõhine lähenemine. Juhendaja: Kaarel Sahk.

Lust, Aigi. Jätkusuutlikkusel põhinevate hindamissüsteemide BREEAM ja LEED rakendamisvõimalustest Eestis. Juhendaja: Lauri Lihtmaa.

Margusoo, Anne. Detailplaneeringutele menetluse käigus esitatud vastuväidete ja ettepanekute analüüs ning mõju planeeringute kehtestamisele (Tallinna ja Tartu linna võrdlus). Juhendaja: Kaarel Sahk.

Metsaots, Maili. Avalikkuse teavitamine detailplaneeringute algatamisest Harjumaa omavalitsuste näitel. Juhendaja: Lauri Lihtmaa.

Peiker, Helena. Makromajanduslike tegurite mõju kinnisvara turuväärtusele (Tartu linna korterituru näitel). Juhendaja: Kaarel Sahk.

Prokofjeva, Tatjana. Sihtasutuse Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus Jõhvi valla logistika- ja äripargi projekti arengukava. Juhendaja: Madis Kaing.

Sepp, Heiki. Jätkusuutlikkusel põhinevate hindamissüsteemide BREEAM ja LEED rakendamisvõimalustest Eestis. Juhendaja: Lauri Lihtmaa.

Soomuste, Kersti. Jätkusuutlikkusel põhinevate hindamissüsteemide BREEAM ja LEED rakendamisvõimalustest Eestis. Juhendaja: Lauri Lihtmaa.

 

2009

Elbrecht, Helen. Kinnisvaraalaseid otsuseid mõjutavate tegurite uurimine. Juhendajad: Lauri Lihtmaa, Kaarel Sahk.

Filip, Olesja. Tartu lähivaldade elamuarendusprojektide analüüs ja perspektiivid. Juhendaja: Madis Kaing.

Ivanova, Jekaterina. Maakonnaplaneering üldplaneeringute koostamisel Lääne maakonna näitel. Juhendajad: Kristi Kivimaa, Lauri Lihtmaa.

Kalbina, Jelena. Kinnisvaramaakleri tegevuse analüüs korterite müügi- ja üüritehingute vahendamisel ning selle kvaliteedi tõstmise võimalused Eestis. Juhendaja: Madis Kaing.

Känd, Karoliina. Maa-ameti valduses olevate riigimaade korrashoid. Juhendaja: Evelin Jürgenson.

Leis, Teivi. Planeeringute ja ehitustegevuse kohtuliku vaidlustamise põhjuste analüüs. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

Makajeva, Kristina. Arendatavate korterelamute kvaliteediga seotud problemaatika Tartu linna näitel. Juhendaja: Madis Kaing.

Must, Marin. Riigimaade arvestuse pidamise tõhusamaks muutmine Maa-ameti näitel. Juhendaja: Evelin Jürgenson.

Müür, Kätlin. Maareformi lõpetamise probleemid Tartu linnas. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

Naar, Kadi. Vabariigi Valitsuse korralduste alusel tasuta munitsipaalomandisse antud maad. Juhendajad: Raul Ermus, Lauri Lihtmaa.

Pajus, Katrina. Kinnisvara hindamise kvaliteet: teenusepõhine lähenemine. Juhendaja: Kaarel Sahk.

Pill, Kärt. Maa-alale detailplaneeringu lahenduse leidmine Jõhvi -Tartu - Valga maantee, Tartu - Vahi maantee ja Vana - Narva maantee vahelise maa-ala detailplaneeringu näitel. Juhendaja: Lauri Lihtmaa.

Türbsal, Kadri. Maa-ameti kaasamine üldplaneeringute koostamise protsessi. Juhendajad: Kristi Kivimaa, Lauri Lihtmaa.

 

2008

Hiire, Kaisa. Võrdlustehingute andmebaaside probleemidest kinnisvara hindamisel. Juhendajad: Kristjan Gross, Kaarel Sahk.

Klandorf, Karen. Miljööalade planeerimine Paide linna näitel. Juhendaja: Lauri Lihtmaa.

Kraut, Ott. Kinnisvara hinnataseme modelleerimine (Tartu linna Annelinna linnaosa korterituru näitel). Juhendajad: Lauri Lihtmaa, Kaarel Sahk.

Saldre, Kärt. Kirde-Brasiilias asuva Bahia osariigi turismikinnisvara ülevaade ning arendustegevuse kasumlikkuse analüüs Villa São José projekti põhjal. Juhendaja: Madis Kaing.

Tõrva, Anneli. Tartu valla kinnisvaraarenduse analüüs ja arenguperspektiivid. Juhendaja: Madis Kaing.

Uustalu, Kerli. Ehitusõigus kui kompaktne õigus ning selle käsitlus kinnisvara erakorralisel hindamisel. Juhendaja: Kaarel Sahk.

Ventsel, Liisi. Arendusobjekte kirjeldavate indikaatorite uurimine elamuarenduste näitel. Juhendaja: Lauri Lihtmaa.

 

2007

Arula, Astrid. Kinnisvara arendusprojekti teostatavuse analüüs Sõbra 54 ärihoone näitel. Juhendaja: Madis Kaing.

Ereline, Piret. Korteriühistulise tegevuse analüüs ja arengu suunad Luunja vallas. Juhendaja: Madis Kaing.

Koosa, Auli. Põllumajandusettevõtte arengut mõjutavad maakasutuse tingimused. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

Lankots, Kertu. Riigi maareservi moodustamise ja maareservi avalikul enampakkumisel võõrandamise analüüs. Juhendaja: Madis Kaing.

Lapp, Karin. Viljandi linna korterite turuanalüüs aastatel 2004-2006. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

Liiv, Kaidi. Tartu linnas 2005 ja 2006 aastal kehtestatud detailplaneeringute menetlemise käigus esitatud ettepanekute ja vastuväidete analüüs. Juhendaja: Lauri Lihtmaa.

Silm, Marja. Infrastruktuuri mõju kinnisvara turuväärtusele. Juhendaja: Madis Kaing.

Talli, Ave. Tööstusparkide arendus Eestis. Juhendaja: Madis Kaing.