Loodusvarade kasutamine ja kaitse

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

 

2018

Saar, Sandra. SMEAR Eesti seirejaama põhimasti neelualade analüüs ja puistute kirjeldus. Juhendajad: Ahto Kangur, Steffen Manfred Noe.

 

2017

Kaha, Mihkel. Puistute liigilise koosseisu hindamine multispektraalsete satelliitpiltide põhjal. Juhendaja: Mait Lang.

Lipmeister, Juta. Järvselja Looduskaitseala külastuskoormuse hindamine. Juhendaja: Ahto Kangur.

Pärna, Brit-Edy. Hariliku kuuse eeluuenduse kohanemine ja kasvudünaamika muutuvates tingimustes. Juhendaja: Marek Metslaid.

 

2016

Allikmäe, Eneli. Puude seisundi hindamine resistograafiga metsa kasvukäigu püsiproovitükkidel. Juhendajad: Henn Korjus, Diana Laarmann.

Kungla, Marite. Seemnekvaliteedi hindamine Eesti käokeelte segapopulatsioonides. Juhendajad: Tiiu Kull, Marilin Mõtlep.

Küngas, Kati. Voolutsütomeetria rakendamine genoomi ja eose suuruste mõõtmiseks valitud kandseente gruppides. Juhendaja: Bellis Kullman.

Künnapuu, Rauno. Ökosüsteemide süsinikuvood, mõõdetuna turbulentse kovariatsiooni meetodi alusel. Juhendaja: Kalev Jõgiste.

Palm, Kristiina. Hariliku saare (Fraxinus excelsior L.) seisukorrast Eestis. Juhendaja: Rein Drenkhan.

Rebane, Sille. Metsaökosüsteemi süsiniku dünaamika ja H2O voog - turbulentse kovariatsiooni meetod. Juhendaja: Kalev Jõgiste.

Rähn, Elisabeth. Okaspuuenamusega majandusmetsade seenpatogeenide levik ja dünaamika lõppraiete järgses metsamullas. Juhendajad: Rein Drenkhan, Tiia Drenkhan, Ivar Sibul.

Savikink, Lehar. Kase-, kuuse-, männi- ja haavapuude rinnasdiameetri sesoonne kasv dendromeetrite andmeil. Juhendajad: Maris Hordo, Andres Kiviste.

 

2015

Agan, Ahto. Saaresurma (Hymenoscyphus fraxineus) otsingud saare liikide (Fraxinus spp.) herbaareksemplaridelt. Juhendaja: Rein Drenkhan.

Alaru, Mai-Liis. Väetamise mõju energiapaju lehtede füsioloogiale. Juhendaja: Katrin Heinsoo.

Kalder, Reelika. Diplodia sapinea levik Eestis. Juhendajad: Rein Drenkhan, Kalev Adamson.

Kinep, Alari. Hariliku kuuse eeluuenduse püsiproovitükkide kordusmõõtmine ja andmete analüüs. Juhendajad: Kalev Jõgiste, Marek Metslaid.

Kivimaa, Henri. Radiaalse juurdekasvu analüüs endise Sagadi metskonna männikutes. Juhendaja: Maris Hordo.

Laanemäe, Tõnis. Maarjakase (Betula pendula var. Carelica) kloontaimede kasv ja fenoloogia. Juhendaja: Ivar Sibul.

Pertman, Annika. Mõnede lenduvate ühendite mõju hariliku männikärsaka (Hylobius abietis (L.)) lokomotoorsele käitumisele. Juhendajad: Irja Kivimägi, Ivar Sibul.

Poolak, Tiina. Endofüütsete seente antimikroobsed omadused. Juhendajad: Silver Türk, Triin Varvas.

Sabas, Signe. Phytophthora spp. leidudest puudel ja veekogudes Eestis. Juhendajad: Rein Drenkhan, Tiia Drenkhan.

Silm, Sandra. Rohunditerikaste kuusikute elupaiga seisundi ja taimestiku analüüs. Juhendajad: Henn Korjus, Teele Paluots.

Vester, Kerli. Mustika ja pohla saagikus Eesti erivanuselistes männikutes. Juhendaja: Taimi Paal.

 

2014

Ahtijäinen, Katri. Juuremädanike uuringud hariliku männi puistutes. Juhendajad: Rein Drenkhan, Tiia Drenkhan.

Allika, Signe. Aherainepuistangu rekultiveerimise tulemustest Tammiku kaevanduses. Juhendajad: Andres Jäärats, Allan Sims.

Dubolazov, Evar. Lehiste kasvu analüüs Sirgala tasandatud põlevkivikarjääri puistangul. Juhendaja: Maris Hordo.

Kõivik, Kristi. Erinevate raiete esteetiline väärtus. Juhendajad: Pille Aasamets, Raul Rosenvald.

Loogus, Marko. Süsinikuvoo mõõtmised turbulentse kovariatsiooni meetodil. Juhendaja: Kalev Jõgiste.

Maalaps, Kristiina. Sperma kasutus meemesilastel: Spermatosoidide loendus viljastatud munarakkudel ema viljakuse mõõtmiseks. Juhendajad: Susanne den Boer, Marika Mänd.

Pruuli, Marietta. Hariliku männi kasv ja häiringute mõju analüüs Käsmu poolsaarel. Juhendaja: Maris Hordo.

Rõigas, Rivo-Erich. Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti põllumajandusmaa metsastamise toetusega rajatud metsakultuuride kasvamaminek ja seisukord. Juhendaja: Ivar Sibul.

Seglinš, Katrin. Mullahingamise dünaamika Vihterpalu ja Nõva põlengualade näitel. Juhendajad: Kajar Köster, Kristi Parro.

Siir, Leena. Looduslikkuse taastamistegevuse hindamine püsiproovitükkidel. Juhendajad: Henn Korjus, Diana Laarmann.

Tee, Martin. Eksoot-saareliikide (Fraxinus spp.) tervislik seisund ning seente mitmekesisus saareliikide lehestikus. Juhendaja: Rein Drenkhan.

Tishler, Martin. Männiku uuendamine turberaiega Järvselja näidis-katsealal. Juhendaja: Hardi Tullus.

 

2013

Elm, Kerttu. Puutuha ning puu- ja põlevkivi segutuha mõju puude maapealse ja maaaluse biomassi formeerumisele ammendatud freesturbaväljadel. Juhendajad: Tatjana Kuznetsova, Katri Ots.

Gross, Helen. Eesti lääneranniku roostike satelliitseire spektri optilises piirkonnas. Juhendaja: Urmas Peterson.

Jürisoo, Kristiina. Taimkatte muutused Järvselja ürgmetsakvartali püsiproovialadel. Juhendajad: Jaanus Paal (Tartu Ülikool), Taimi Paal.

Kaare, Priit. Punavöötaudi tekitaja (Dothistroma septosporum) sporulatsioonist ja levikust Eestis. Juhendaja: Rein Drenkhan.

Kase, Sille. Phytophthora spp. määramise võimalustest ning patogeeni leidudest taimlates ja metsas. Juhendaja: Rein Drenkhan.

Kängsepp, Vivika. Looduslikult uuenenud noorendike kõrguskasvu dünaamika analüüs Järvselja püsikatsealadel. Juhendaja: Ahto Kangur.

Laherand, Sander. Tihu loodusala kaitsekorralduskava 2014-2023. Juhendajad: Henn Korjus, Toomas Kukk.

Laos, Liisi. Metskitse (Capreolus capreolus) talvine elupaigakasutus Tipu uurimisalal aastatel 2009-2013. Juhendajad: Karli Ligi, Rauno Veeroja.

Lätti, Triin. Järvede kaldaveetaimestiku kaardistamine keskmise ruumilise lahutusega satelliidipiltidelt. Juhendaja: Urmas Peterson.

Pink, Tõnis. Järvselja metsakorralduslik mudelala. Juhendajad: Ahto Kangur, Henn Korjus.

Puppart, Priit. Ehitusmaavarade karjääride korrastamise dünaamika ja selle põhjused Eesti näitel. Juhendajad: Andres Jäärats, Tiit Kaasik.

Sarjas, Kärt. Natura 2000 võrgustik vaadatuna juriidilisest aspektist. Juhendajad: Rait Sarjas, Meelis Teder.

Sinijärv, Liis. Vanade loodusmetsade ökosüsteemi teenuste majandusliku väärtuse hindamine Järvselja põlismetsa näitel. Juhendaja: Aija Kosk.

Tamm, Liilia. Alustaimestu seisund ja muutumine RMK Saare- ja Hiiumaa puhkeala objektidel. Juhendajad: Jaanus Paal (Tartu Ülikool), Taimi Paal.

Varik, Timo. Puistu struktuuri taastamise esmased mõjud Karula rahvuspargis. Juhendaja: Diana Laarmann.

 

2012

Kattai, Kai. Uus ja karantiinne seenhaigus pruunvöötaud (Mycosphaerella dearnessii) Eestis. Juhendaja: Rein Drenkhan.

Krumm, Leevi. Kastikuloometsade alustaimestiku analüüs Saaremaa ja Raplamaa proovitükkide näitel. Juhendaja: Diana Laarmann.

Luppa, Maria. Puidukaitsevahendite efektiivsus männipuidu kaitsmisel. Juhendaja: Regino Kask.

Noormägi, Riina. Mullahingamise dünaamika tormialadel - Sõõru tormikahjustatud alade näitel. Juhendaja: Kajar Köster.

Pegolainen, Kristiina. Kasetaimede kasvatamine Eesti taimlates ja arukasel (Betula pendula) esinevad seenhaigused. Juhendajad: Rein Drenkhan, Andres Jäärats, Eda Tetlov.

Renel, Getter. Majandamisviiside mõju põlengujärgse metsa uuenemisele Vihterpalu põlengualade näitel. Juhendajad: Marek Metslaid, Kristo Teppo.

Suvi, Siim. Toorme ladustamistingimuste mõju hakkpuidu kvaliteedile RMK näitel. Juhendaja: Peeter Muiste.

 

2011

Aosaar, Kaidi. Mahu-Rannametsa looduskaitseala kaitsekorralduskava 2011-2020. Juhendaja: Henn Korjus.

Kelner, Maris. Põlvamaa soode inventeerimine; nende seisund, looduskaitseline väärtus ja klassifikatsioonistruktuur. Juhendajad: Taimi Paal, Jaanus Paal (Tartu Ülikool).

Koppel, Elina. Matkaradade mõju taimestikule. Juhendaja: Tiiu Kull.

Mändma, Ruth. Puude väljalangevus ja suremise põhjused erineva majandusrežiimiga puistutes metsa kasvukäigu proovitükkide andmetel. Juhendajad: Diana Laarmann, Allan Sims.

Nigul, Kristi. Vääriselupaikade inventeerimine Järvseljal. Juhendaja: Henn Korjus.

Osja, Annika. Puhkemajanduslik infrastruktuur ja turismiinfopunkti külastajate analüüs Valga maakonnas. Juhendajad: Henn Korjus, Andres Kiviste.

Ots, Maarja. Puidu hakkimine hakkpuidu tootmist mõjutava tegurina. Juhendaja: Peeter Muiste.

Promet, Jüri. Puistu kasv põlevkivi sügavuste gradiendilt Viivikonna põlevkivikarjääri tasandatud puistanguil. Juhendajad: Andres Kiviste, Henn Korjus.

Ruus, Mari-Liis. Taastamisvõtete esmase mõju hindamine metsade looduslikkuse taastamise püsikatsealadel Eestis. Juhendaja: Diana Laarmann.

Sild, Anette. Põlengujärgsed alustaimestiku muutused Vihterpalu häiringualadel. Juhendajad: Kajar Köster, Marek Metslaid.

Suurkivi, Gerda. Lääne-Virumaa põhjapoolse osa soode inventeerimine: nende seisund, looduskaitseline väärtus ja klassifikatsioonistruktuur. Juhendajad: Taimi Paal, Jaanus Paal (Tartu Ülikool).

Suurkivi, Kätrin. Lääne-Virumaa lõunapoolse osa soode inventeerimine: nende seisund, looduskaitseline väärtus ja klassifikatsioonistruktuur. Juhendajad: Taimi Paal, Jaanus Paal (Tartu Ülikool).

Tomson, Marii. RMK puhkealade kasutamine loodushariduslikel eesmärkidel ja külastuskoormuse hindamine. Juhendajad: Henn Korjus, Andres Kiviste.

Tulev, Teele. Pärandkultuuri inventeerimine Luunja vallas. Juhendajad: Henn Korjus, Jürgen Kusmin.

 

2010

Aavik, Katrin. Must-toonekure (Ciconia nigra) toitumisalade kvaliteet Eestis, uuring GPS-telemeetria abil. Juhendaja: Raul Rosenvald.

Aidak, Krista. Välisõhu kvaliteedi muutused ja nende põhjuste hindamine Tartus. Juhendaja: Veljo Kimmel.

Ivandi, Kristina. Hariliku timuti (Phleum pratense L.) endofüütsete seeneliikide mitmekesisus määratuna rDNA ITS regiooni alusel. Juhendaja: Bellis Kullman.

Jõesalu, Jens. Metaani oksüdeeriv kattekiht prügilatele. Juhendaja: Mait Kriipsalu.

Jürimäe, Madis. Metsade mõju osooni ja osakeste tekkele atmosfääris, Järvselja mõõtmiste analüüs. Juhendajad: Veljo Kimmel, Steffen Manfred Noe.

Kuresoo, Liis. Võrtsjärve rannaroostike dünaamika kaugseireandmetest. Juhendaja: Urmas Peterson.

Leemets, Janely. Kaitsealade arendamine ökoloogiliselt toimivaks võrgustikuks Viljandimaa metsade näitel. Juhendaja: Henn Korjus.

Nurmla, Mirjam. Must-toonekure (Ciconia nigra) pesitsuspiirkondade vooluveekogud ja nende ajaloolised muutused. Juhendaja: Raul Rosenvald.

Parro, Kristi. Taimestiku muutused tulehäiringutega metsaaladel. Juhendaja: Kalev Jõgiste.

Savi, Helen. Pikaajalise ladustamise mõju kase küttepuidu mahumassile ja kõvadusele. Juhendajad: Regino Kask, Peeter Muiste.

Zettur, Irma. Perekonna Neottiella (Pezizales, Ascomycota) süstemaatika. Juhendaja: Bellis Kullman.

Varvas,Triin. Hariliku timuti (Phleum pratense L.) endofüütsete seente eristamine puhaskultuuri tunnuste alusel. Juhendaja: Bellis Kullman.

Õunapuu, Liisi. Pilditöötluse ja ruumianalüüsivõtted metsastuva põllumajandusmaa kaardistamisel keskmise ruumilise lahutusega satelliidipiltidelt. Juhendaja: Urmas Peterson.

 

2009

Hein, Katre. Päideroo (Phalaris arundinacea) põldude saak ja kvaliteet bioenergia tootmiseks. Juhendaja: Katrin Heinsoo.

Mulk, Vallo. Kutseliste kalurite püügiandmed Matsalu lahes 2003-2008 ja nende võrdlus Eesti Mereinstituudi seirepüükidega. Juhendajad: Henn Korjus, Markus Vetemaa.

Reiman, Reet. Mõisapargi kui looduskaitsealuse objekti ajalooline areng. Erinevate riigikordade mõju Võrumaa mõisaparkide näitel. Juhendaja: Urmas Roht.

Seer, Eleri. Tartu katlamajade tuha kasutusvõimalused. Juhendajad: Mait Kriipsalu, Pille Kängsepp.

Vijar, Sirli. Tallinna tugipiirkonna loodusharidusüksuste analüüs. Juhendajad: Paavo Kaimre, Kristel Vilbaste.

 

2008

Bedaš, Aksana. Välisõhu kvaliteedi muutused ja nende põhjuste hindamine Kohtla-Järvel. Juhendajad: Veljo Kimmel, Valdo Liblik.

Lukk, Heinrich. Põdra talveperioodi asustustihedus ja elupaigaeelistused Alam-Pedja looduskaitsealal. Juhendaja: Tiit Randveer.

Melts, Indrek. Poollooduslike rohumaade rohtse biomassi energeetiline potentsiaal Eestis. Juhendajad: Katrin Heinsoo, Marek Sammul.

Ostroukhova, Alyona. Kasutamata põllumajandusmaade potentsiaal bioenergia tootmiseks Ida-Viru maakonnas. Juhendajad: Alar Astover, Peeter Muiste.

Punder, Triinu. Noorte harilike mändide (Pinus sylvestris L.) kasvu- ja okastikutunnuste dünaamika. Juhendajad: Rein Drenkhan, Märt Hanso.

Suuster, Elsa. Kasutamata põllumajandusmaade potentsiaal bioenergia tootmiseks Saare maakonnas. Juhendajad: Alar Astover, Peeter Muiste.

 

2007

Kaasik, Age. Taimkate ja seda mõjutavad tegurid Tartumaa mõningates karjäärides. Juhendajad: Taimi Paal, Jaanus Paal (Tartu Ülikool).

Kurg, Kaie. Värska liivikute taimkattest. Juhendajad: Taimi Paal, Jaanus Paal (Tartu Ülikool).

Laes, Maren. Taimkate ja seda mõjutavad tegurid Saaremaa mõningates karjäärides. Juhendajad: Taimi Paal, Jaanus Paal (Tartu Ülikool).

Paomees, Kadri. Vicia sativa L. liigikompleksi morfoloogiline mitmekesisus. Juhendaja: Malle Leht.

Põesaste, Lilli. Kiviõli poolkoksimäe ja Kukruse aherainemäe taimkate. Juhendajad: Taimi Paal, Jaanus Paal (Tartu Ülikool).

Rattur, Andres. Vihmausskompostimine Tallinna loomaaia näitel. Juhendaja: Mari Ivask.

Remmel, Maris. Metssigade mõjust orhideede populatsioonidele. Juhendaja: Tiiu Kull.

Rääbus, Liisi. Taimkate ja seda kujundavad tegurid Viljandimaa mõnedes karjäärides. Juhendajad: Taimi Paal, Jaanus Paal (Tartu Ülikool).

Sell, Indrek. Tuletaeliku (Phellinus igniarius) liikide süstemaatika ja spetsialiseerumine. Juhendajad: Erast Parmasto, Kadri Põldmaa.