Metsamajandus

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

 

2019

Buht, Mikko. Kase maapealse biomassi fraktsionaalne jaotus, esialgsed biomassi mudelid ja tüvepuidu tihedus. Juhendaja: Hardo Becker.

Fjodorov, Merit. Juure- ja tüvemädanike kahjustuste analüüs üle 80 aastastes hariliku kuuse (Picea Abies (L.) Karst.) puistutes. Juhendajad: Rein Drenkhan, Tiia Drenkhan.

Nokkur, Ants. Süsiniku sidumine ja varud erineva vanusega jänesekapsa kasvukohatüübi kuusikute (Picea abies (L.) Karst.) maapealses biomassis. Juhendajad: Veiko Uri, Mats Varik.

Piiskop, Kätlin. Juure- ja tüvemädanike kahjustused 41-80 aastastes hariliku kuuse (Picea abies (L.) Karst.) puistutes. Juhendajad: Rein Drenkhan, Tiia Drenkham, Elisabeth Rähn.

Sepp, Kristjan. Eesti väikemetsaomanike kohaseotuse kvalitatiivne analüüs. Juhendaja: Priit Põllumäe.

Uri, Marek. Maapealne biomass, produktsioon ja süsiniku varud erineva vanusega palumännikutes. Juhendajad: Veiko Uri, Mats Varik.

Vellak, Priit. Järvselja õppe- ja katsemetskonnas aastatel 2015-2017 tehtud harvendusraiete ökonoomiline analüüs. Juhendajad: Paavo Kaimre, Risto Sirgmets.

 

2018

Kollo, Joonas. Harvendusraie mõju haaviku kasvule ja pärna teise rinde kujundamine. Juhendajad: Reimo Lutter, Hardi Tullus.

Luik, Kaspar. Harvendusraiega mõjutatud männikute seisundi hindamine riigi- ja erametsas. Juhendaja: Henn Korjus.

Lõhmus, Neeme. Harvendusraie mõju puude jämeduskasvule ning süsinikuvarudele ja -voogudele palumännikus. Juhendajad: Jürgen Aosaar, Marid Hordo, Veiko Uri.

Orumaa, Argo. Süsinikdioksiidi, metaani ja dilämmastikoksiidi eraldumine metsamullast Vihterpalu ja Nõva põlengujärgses aegreas. Juhendajad: Kajar Köster, Marek Metslaid.

Pindma, Kadi-Ly. Peenjuurte biomass ja produktsioon viljakates arukaasikutes. Juhendajad: Veiko Uri, Mats Varik.

Puust, Jaan. Hariliku kuuse raievanuse vähendamise mõju analüüs. Juhendaja: Henn Korjus.

Silm, Doris. Hariliku männi (Pinus sylvestris L.) maapealne ja maa-alune biomass ning sellesse seotud süsinikuvaru mustika kasvukohatüübis. Juhendajad: Veiko Uri, Mats Varik.

Tammejuur, Martin. Puittaimede introduktsioon Eestisse 19. sajandi esimesel poolel. Juhendaja: Ivar Sibul.

Tarmu, Toomas. Puistu ülakõrguse modelleerimine puistu kasvukäigu püsiproovitükkide andmeil. Juhendaja: Andres Kiviste.

Ärm, Aavo. Loodusliku uuenduse liigiline koosseis ja arvukus sõltuvalt maapinna ettevalmistusest. Juhendaja: Andres Jäärats.

 

2017

Aun, Kristiina. Harvendamise mõju noorte arukaasikute arengule. Juhendaja: Veiko Uri.

Laas, Marili. Invasiivse pruunvöötaudi tekitaja Lecanosticta acicola populatsiooni geneetiline analüüs. Juhendajad: Kalev Adamson, Rein Drenkhan.

Rist, Erik. Turberaied Uulu-Rannametsa luitemännikutes. Juhendajad: Reimo Lutter, Hardi Tullus.

 

2016

Korsten, Tiido. Hariliku kuuse kõrguskasv ja säilivus kohaliku ja imporditud kultiveerimismaterjali võrdlusel. Juhendaja: Andres Jäärats.

Potapov, Aleksei. Kuivendussüsteemi rajamise ja rekonstrueerimise mõju puude radiaalsele juurdekasvule. Juhendajad: Maris Hordo, Argo Strantsov.

Puidet, Britt. Punavöötaudi tekitaja Dothistroma septosporum populatsioonide võrdlev analüüs ja teiste invasiivsete männiokka patogeenide levik Eestis. Juhendajad: Kalev Adamson, Rein Drenkhan.

Pärn, Priit. Metsaökosüsteemi taastumise analüüs põlevkivikarjääride taasmetsastamisel. Juhendajad: Diana Laarmann, Priit Põllumäe.

Salla, Marek. Metsise (Tetrao urogallus L.) elupaikade taastamise metsamajanduslikud võimalused. Juhendaja: Raul Rosenvald.

Valdner, Riine. Maapealse süsiniku varud kuuse-kase segapuistute vanusereas. Juhendajad: Veiko Uri, Mats Varik.

 

2015

Agarmaa, Mihkel. Mustika-kõdusoo kasvukohatüübi männikute (Pinus sylvestris L.) maapealne biomass ja kuivenduse mõju puude jämeduskasvule. Juhendajad: Jürgen Aosaar, Veiko Uri.

Alatalo, Triin. Peenjuurte biomass ja produktsioon sookaasikute (Betula pubescens Ehrh.) aegreas jänesekapsa-kõdusoo kasvukohatüübis. Juhendajad: Jürgen Aosaar, Mats Varik.

Kadak, Mikk. Jänesekapsa-kõdusoo kasvukohatüübi sookaasikute maapealne bioproduktsioon. Juhendajad: Jürgen Aosaar, Mats Varik.

Kannimäe, Taavi. Kliima mõju analüüs Järvselja lehisepuistutes. Juhendajad: Maris Hordo, Vivika Kängsepp.

Krusenvald, Taavi. Hariliku kuuse rinnasdiameetri juurdekasvu modelleerimine jänesekapsa kasvukohatüübis. Juhendajad: Maris Hordo, Andres Kiviste, Sandra Metslaid.

Lind, Allar. Kuusekultuuride esmane kõrguskasv sõltuvalt kasutatud istutusmaterjalist RMK Kagu regioonis. Juhendajad: Andres Jäärats, Henn Korjus.

Morozov, Sigrid. Lämmastiku netomineralisatsiooni dünaamika endise põllumaa arukaasikus. Juhendajad: Hardo Becker, Veiko Uri.

Muzakko, Tamar. Vanametsa täiuse mõju loodusliku uuenduse kasvule aegjärkse raiega majandatavates Kagu-Eesti männikutes. Juhendajad: Reimo Lutter, Hardi Tullus.

Möll, Heiki. Biomassi produktsioon ja süsiniku bilanss 40-aastases sookaasikus (Betula pubescens) jänesekapsa-kõdusoo kasvukohatüübis. Juhendajad: Veiko Uri, Mats Varik.

Tammemäe, Joosep. Lidarandmete kasutamine metsa kasvukäigu püsiproovitükkidel puistu kõrguse hindamiseks. Juhendajad: Tauri Arumäe, Diana Laarmann.

 

2014

Kaljund, Risto. Hariliku kuuse eeluuenduse kasv lageraie järgselt Järvselja püsiproovitükkide näitel. Juhendajad: Kalev Jõgiste, Marek Metslaid.

Keir, Kaido. Kändude juurimise energeetiline analüüs ja võimalikud keskkonnamõjud. Juhendaja: Veiko Uri.

Kevvai, Liis. Seemnepuude mõju uuele metsapõlvkonnale. Juhendaja: Henn Korjus.

Lokko, Siim. Haaviku majandamine Järvselja ÕKMK-s kvartal 243 asuva näidiskatseala põhjal. Juhendaja: Hardi Tullus.

Morozov, Gunnar. Kasvukeskkonna ja laasimise mõju maarjakase (Betula pendula var. carelica) kloonitaimede juurdekasvule kuivendatud mineraal- ja turvasmuldadel. Juhendajad: Kalev Jõgiste, Ivar Sibul.

Purret, Andre. Eesti puidutööstussektori arengu ja tulevikuväljavaadete analüüs. Juhendajad: Lauri Antero Hetemäki, Paavo Kaimre.

Soolmann, Erko. Aegjärksel raiel loodusliku uuenduse teket mõjutavad tegurid. Juhendaja: Raul Rosenvald.

Tamm, Jürgen. Nõmme-võrgendivaablase (Acantholyda posticalis) hulgisigimine Saaremaal. Juhendaja: Kaljo Voolma.

 

2013

Aasver, Tarvo. Viljakate kasvukohtade männi-, kuuse- ja kasepuistute majandamise tasuvus lühikese raieringi korral. Juhendaja: Henn Korjus.

Asi, Ants. Männiokaste kasv ja anatoomiline ehitus Kunda tsemenditehase mõjupiirkonnas. Juhendaja: Katri Ots.

Koger, Lauri. Lehevarise ja alustaimestiku roll keskealiste hall-lepikute (Alnus incana) süsiniku ja lämmastiku ringes. Juhendajad: Jürgen Aosaar, Veiko Uri.

Kurrikoff, Riin. Metsa loodusliku uuenduse ja külvi kordaminek Järvselja turberaie näidis-katsealadel. Juhendajad: Andres Jäärats, Eino-Endel Laas.

Leppik, Rivo. Lageraie mõju lämmastiku netomineralisatsioonile hall-lepikus. Juhendajad: Hardo Becker, Veiko Uri.

Lust, Asko. SA Järvselja Õppe- ja Katsemetskonna metsamajandusliku tegevuse vastavus FSC nõuetele. Juhendaja: Hardi Tullus.

Lutter, Reimo. Noorte kaasikute kasvukäik endisel põllumajandusmaal. Juhendajad: Arvo Tullus, Hardi Tullus.

Lõhmus, Kaur. Ülevaade erametsanduse kasumlikkuse hindamisest erinevates riikides ning erametsanduse tasuvuse hindamine Eestis 2010-2011. Juhendaja: Meelis Teder.

Mölder, Taavi. Kändude juurimise metsakasvatuslik mõju jänesekapsa, mustika ja sinilille kasvukohatüübis. Juhendajad: Veiko Uri, Mats Varik.

Paju, Teet. Raiete mõju metsiste (Tetrao urogallus L.) populatsioonile. Juhendajad: Meelis Leivits, Ivar Ojaste, Tiit Randveer.

Sild, Björn. Kuusekändude juurimise mõju lämmastiku netomineralisatsioonile. Juhendajad: Hardo Becker, Veiko Uri.

Sisask, Silver. Kuivenduse mõju rabamänniku arengule metsakvartali JS115 näitel. Juhendaja: Veiko Uri.

Sopp, Reeno. Hübriidhaava ja arukase kasv metsaökosüsteemi õhuniiskusega manipuleerimise (FAHM) katsealal. Juhendajad: Arvo Tullus, Hardi Tullus.

Veelak, Steven. Peenjuurte roll keskealiste hall-lepikute (Alnus incana) süsinikubilansis. Juhendajad: Jürgen Aosaar, Veiko Uri.

Õun, Sven. Metsa ökosüsteemi taastumise analüüs Sirgala tasandatud põlevkivikarjääri puistangul. Juhendajad: Diana Laarmann, Allan Sims.

 

2012

Adoberg, Ardo. Kuusekändude varumise metsanduslikud aspektid sinilille kasvukohatüübis. Juhendajad: Jürgen Aosaar, Mats Varik.

Andres, Olavi. Hübriidhaavikute kasvukäik ja majandamine. Juhendajad: Arvo Tullus, Hardi Tullus.

Becker, Hardo. Lämmastiku vood ja varud hall-lepikus ja lageraie järgselt. Juhendaja: Veiko Uri.

Eelsalu, Edvard. Hübriidhaava kloonide kasv ja fenoloogia. Juhendajad: Arvo Tullus, Hardi Tullus.

Kall, Meelis. Hariliku kuuse kändude juurimine jänesekapsa ja mustika kasvukohatüübis. Juhendajad: Veiko Uri, Mats Varik.

Kannel, Margit. Hariliku kuuse istutusmaterjali kasvatamine sõltuvalt seemiku tüübist RMK Kullenga taimlas. Juhendajad: Andres Jäärats, Aivo Vares.

Link, Diana. Erineva juurestikutüübiga istutusmaterjali kasutamise tulemustest metsakultiveerimisel. Juhendaja: Andres Jäärats.

Looga, Olav. Digitaalsete maakattekaartide täpsuse hindamine. Juhendaja: Mait Lang.

Poderat, Keiu. Maapinna mineraliseerimise mõju hariliku männi looduslikule uuenemisele turberaie aladel. Juhendaja: Andres Jäärats.

Salujõe, Heidi. Jahimeeste ja maaomanike vahelised suhted Eestis. Juhendaja: Tiit Randveer.

Sepp, Stellan. Puude rinnetesse määramise võimalustest kasvukäigu püsiproovitükkide näidetel. Juhendaja: Allan Sims.

Võsu, Ain. Hall-lepikute bioproduktsioon 20-45 aastastes puistutes. Juhendajad: Jürgen Aosaar, Mats Varik.

 

2011

Fjodorov, Anton. Peenjuurte biomass erivanuselistes arukaasikutes. Juhendaja: Veiko Uri.

Junkin, Lauri. Hariliku männi kõrguskasvude analüüs mudelpuude mõõtmiste andmetel. Juhendajad: Ahto Kangur, Allan Sims.

Jõesaar, Indrek. Eelmise metsakorralduse perioodi metsade majandamise analüüs Järvselja ÕKMK näitel. Juhendaja: Henn Korjus.

Jürgenstein, Siiri. Hariliku saare (Fraxinus excelsior L.) hukkumise põhjuste analüüs. Juhendaja: Rein Drenkhan.

Kollom, Manuela. Järvselja põlismetsa puistute kasvudünaamika uurimine metsakorraldusandmete põhjal. Juhendaja: Ahto Kangur.

Kons, Katrin. Peenjuurte biomassi varieeruvuse seos kasvukoha parameetritega Järvselja jänesekapsa-mustika segametsade näitel. Juhendajad: Kajar Köster, Ülle Pütsepp.

Käo, Marek. Harvestermõõtmise tulemuste võrdlus metsa takseerandmetega jänesekapsa-mustika kasvukohatüübis RMK lageraielankidel. Juhendaja: Henn Korjus.

Nilson, Priit. Hariliku männi tüvevormi analüüs. Juhendajad: Allan Sims, Ahto Kangur.

Nurk, Viljar. Biomassi produktsioon ja süsiniku akumuleerumine jänesekapsa kasvukohatüübi arukaasikutes. Juhendaja: Veiko Uri.

Otsa, Marianna. Hooldusraied kaasikutes. Juhendaja: Hardi Tullus.

Rämonen, Rain. Vegetatsiooniperioodi muutuste kasutamine metsade kaardistamiseks satelliidipiltidelt. Juhendaja: Mait Lang.

Villako, Peeter. Harvendusraied männikutes. Juhendaja: Hardi Tullus.

 

2010

Aasamets, Pille. Maksukeskkonna võimalik mõju Eesti erametsaomanike looduskasutuslikele eesmärkidele. Juhendaja: Henn Korjus.

Andrianov, Aleksei. Surnud puidu kogused erineva inimmõjuga metsades Järvseljal. Juhendajad: Raul Rosenvald, Hardi Tullus.

Gulov, Igor. Puude rinnasdiameetri jaotuse modelleerimine Weibulli funktsiooniga puistu kasvukäigu püsiproovitükkide andmestikul. Juhendaja: Andres Kiviste.

Kiivramees, Piia. Digitaalfotodelt virnastatud ümarpuidu mahu määramise täpsusest ja efektiivsusest. Juhendaja: Jüri Järvis.

Kingla, Illa. Harvendusraied sanglepikutes. Juhendaja: Hardi Tullus.

Kingumets, Krista. Puistu kasvukäigu püsiproovitükid põlevkivikarjäärides ja hooldusraie parameetrite simulatsioon püsiproovitükkide andmetel. Juhendaja: Andres Kiviste.

Lilleleht, Ando. Puistu juurdekasvu ja koosseisu vahelisi seoseid. Juhendajad: Andres Kiviste, Allan Sims.

Männiste, Mikk. Paljasjuursetele ja suletud juurekavaga hariliku kuuse taimedele metskitse tekitatud kahjustuste võrdlus. Juhendaja: Tiit Randveer.

Põllumäe, Priit. Metsasektori innovatsioon ja RMK struktuurimuudatused. Juhendaja: Meelis Teder.

Rool, Siim. Intensiivse metsamajanduse tasuvuse analüüsimine MOTTI tarkvaraga. Juhendaja: Henn Korjus.

Rõõmussar, Raigo. Arukase, halli lepa ja hübriidlepa maapealne biomass ja biomassi produktsioon endistel põllumaadel. Juhendaja: Veiko Uri.

Strantsov, Argo. Kuivendamise mõjust soomännikute kasvule Järvselja Õppe- ja Katsemetskonnas. Juhendajad: Andres Jäärats, Heino Seemen.

 

2009

Ilus, Margus. Suurendatud õhuniiskuse mõju arukase (Betula pendula Roth) ja hübriidhaava (Populus x wettsteinii Hämet-Ahti) lehe hüdraulilisele arhitektuurile ja hüdraulilisele juhtivusele. Juhendaja: Krõõt Aasamaa.

Jänes, Endel. Hübriidhaava- ja arukasekultuuride kasvukäik. Juhendajad: Arvo Tullus, Hardi Tullus, Aivo Vares.

Kaur, Ursula. Kasvuomaduste erinevuste uurimine hariliku männi järglaskatsetes. Juhendajad: Andres Kiviste, Malle Kurm.

Loks, Mihkel. Seemnete päritolupiirkonna mõju puude kasvuomadustele hariliku männi (Pinus sylvestris L.) geograafilistes katsekultuurides. Juhendaja: Tiit Maaten.

Lukken, Margus. Suurendatud õhuniiskuse mõju arukase (Betula pendula Roth) ja hübriidhaava (Populus x wettsteinii Hämet-Ahti) õhulõhede ehitusele ja juhtivusele. Juhendaja: Krõõt Aasamaa.

Raiesmaa, Ray. Puutuha mõju männinoorendiku kasvule kanarbiku kasvukohatüübis. Juhendaja: Katri Ots.

Tagen, Allan. Männi diameetri ja kõrguse kasvu modelleerimine männikutes puistu kasvukäigu püsiproovitükkide võrgustiku andmeil. Juhendaja: Andres Kiviste.

Varik, Mats. Biomassi produktsioon ja süsiniku akumulatsioon jänesekapsa kasvukohatüübi arukaasikutes. Juhendaja: Veiko Uri.

Võsoberg, Veiko. Arukase, halli lepa ja hübriidlepa biomass ja produktsioon endistel põllumaadel. Juhendaja: Veiko Uri.

 

2008

Kardakov, Anton. Lageraide järgsed heleduse muutused metsakooslustes keskmise ruumilise lahutusega Landsat TM talvistel satelliidipiltidel. Juhendajad: Urmas Peterson, Andres Kiviste.

Kikamägi, Karin. Erinevate tootmisjääkide (puu- ja turbatuhk) mõju kuusetaimede kasvule. Juhendaja: Katri Ots.

Piir, Tanel. Hariliku kuuse eeluuenduse püsikatseala andmestik ja selle analüüs. Juhendaja: Marek Metslaid.

Tattar, Taavi. Männikute ja kaasikute uuenemine aegjärkse raie kasutamise korral Kagu-Eestis. Juhendaja: Heino Seemen.

Teppo, Peep. Männikute ja kaasikute uuenemine aegjärkse raie kasutamise korral Kagu-Eestis. Juhendaja: Heino Seemen.

 

2007

Aosaar, Jürgen. Väetamise mõju uurimine hariliku kuuse (Picea abies (L.) Karst.) poogenditele Pauska seemlas. Juhendajad: Malle Kurm, Andres Kiviste.

Hämäläinen, Merle. Üksikpuude mahu arvutamine noorendikes. Juhendajad: Ahto Kangur, Allar Padari, Andres Kiviste.

Kaer, Relika. Puistu keskmise kõrguse arvutamine noorendikes. Juhendajad: Ahto Kangur, Andres Kiviste.

Kõresaar, Kadri. Männikute ökoloogilised iseärasused ja järelkasv Edela-Eesti luitemaastikul. Juhendaja: Malle Mandre.

Lukk, Ulvi. Kiirekasvuliste lehtpuude produktsioon endisel põllumaal. Juhendaja: Veiko Uri.

Sepp, Leno. Metsa kõrvalkasutusest Tartumaa erametsaomanike seas ja kõrvalsaaduste kasutamisest Pärnumaal. Juhendaja: Taimi Paal.