Doktoritööd

Metsandus, metsamajandus

Tehnikateadus

Metsandus, metsamajandus

Adamson, Kalev. 28.03.2017. Invasiivsete okka- ja võrsehaiguste levik ja nende tekitajate populatsioonide võrdlev analüüs okaspuudel Põhja-Euroopas. Juhendaja: Rein Drenkhan.

Aosaar, Jürgen. 21.12.2012. Endisele põllumaale rajatud hall-lepiku areng, biomassi produktsioon ja lämmastiku- ning süsiniku dünaamika. Juhendaja: Veiko Uri.

Becker, Hardo. 25.08.2016. Metsamajandamise mõju süsiniku- ja lämmastikuvoogudele ning varudele erinevates metsaökosüsteemides. Juhendaja: Veiko Uri.

Drenkhan, Rein. 13.01.2011. Okkajäljemeetodi kasutamisest männi okkahaiguste epidemioloogilises uurimistöös. Juhendaja: Märt Hanso.

Drenkhan, Tiia. 19.06.2017. Hariliku männikärsaka (Hylobius abietis L.) seos patogeensete ja saprotroofsete seente ning viirustega. Juhendajad: Kaljo Voolma, Ibar Sibul, Risto Kasanen (Helsingi Ülikool).

Hordo, Maris. 27.04.2011. Dendroklimatoloogiliste meetodite kasutamine puistu kasvukäigu modelleerimisel. Juhendajad: Andres Kiviste, Helena Henttonen (Finnish Forest Research Institute), Samuli Helama (Helsingi Ülikool).

Jõgiste, Kalev. 27.03.1998. Individuaalse puu kasv ja uuenemise seaduspärasused hariliku kuuse ja kase segapuistus. Juhendajad: Pertti Hari (Helsingi Ülikool), Hardi Tullus.

Jäärats, Andres. 01.06.2018. Istutusmaterjali ja maapinna ettevalmistamise mõju metsa uunedamisele. Juhendajad: Heino Seemen, Ivar Sibul, Arvo Tullus (Tartu Ülikool).

Kaimre, Paavo. 26.06.2002. Metsanduse ökonoomika (monograafia). Juhendaja: Artur Nilson.

Kangur, Ahto. 26.08.2009. Metsade pikaajaline dünaamika: püsikatsealade andmestik modelleerimiseks. Juhendajad: Andres Kiviste, Kalev Jõgiste.

Kask, Regino. 15.06.2015. Kasvutingimuste mõju hariliku männi (Pinus sylvestris L.) puidu füüsikalis-mehaanilistele omadustele Eestis. Juhendaja: Jaak Pikk.

Klõšeiko, Jaan. 29.08.2003. Okaspuude süsivesikute ainevahetus leelistunud kasvutingimustes. Juhendaja: Malle Mandre.

Korjus, Henn. 16.06.2009. Metsakorralduse teoreetilisi ja praktilisi aspekte Eestis. Juhendajad: Andres Kiviste, Artur Nilson.

Kuuseoks, Eimar. 2000. Ilmastikutingimuste ja alusmetsa vanuselise koostise analüüs Suure Järvistu puistutes. Juhendajad: David D. Reed (Michigan Technological University), Jianping Dong (Michigan Technological University).

Kuznetsova, Tatjana. 25.01.2011. Kodumaiste ja võõrliigiliste puistute kasv põlevkivikarjääride tasandatud puistangutel. Juhendajad: Malle Mandre, Henn Pärn.

Köster, Kajar. 16.06.2009. Elusa ja surnud puidu biomassi dünaamika tormijärgses metsa ökosüsteemis. Juhendaja: Kalev Jõgiste.

Laarmann, Diana. 29.08.2014. Metsaökosüsteemi taastamise seire ja analüüs. Juhendajad: Henn Korjus, John Stanturf.

Lang, Mait. 30.11.2006. Lehestiku massi ning võra raadiuse mudelite sobivusest metsa heleduse mudeli sisendandmete koostamisel. Juhendajad: Tiit Nilson (Tartu Observatoorium), Andres Kiviste.

Lutter Reimo. 15.09.2017. Keskealiste hübriidhaava- ja arukaseistandike kasvukäik ja ökoloogia endistel põllumajandusmaadel. Juhendajad: Hardi Tullus, Arvo Tullus (Tartu Ülikool).

Maleki, Kobra. 09.12.2016. Puude konkurentsi- ja struktuuriindeksite analüüs arukase (Betula pendula Roth) puistute modelleerimise eesmärgil. Juhendajad: Henn Korjus, Andres Kiviste, Klaus von Gadow (Georg-August-University, Göttingen, Saksamaa).

Metslaid, Marek. 29.08.2008. Hariliku kuuse eeluuenduse kasv lageraie järgselt. Juhendajad: Kalev Jõgiste, Eero Nikinmaa (Helsingi Ülikool).

Metslaid, Sandra. 09.06.2017. Kliima mõju hindamine hariliku männi (Pinus sylvestris L.) kasvule Eestis. Juhendajad: Andres Kiviste, Ahto Kangur.

Ots, Katri. 26.06.2002. Tööstusliku õhusaaste mõju okaspuude kasvule Kirde-Eesti tööstuspiirkonnas. Juhendajad: Malle Mandre, Hardi Tullus.

Põllumäe, Priit. 21.08.2015. Eesti erametsaomanike koostöö analüüs. Juhendaja: Henn Korjus.

Rosenvald, Raul. 23.01.2008. Säilikpuude elustiku ja säiluvuse seosed raiesmiku ja puu omadustega. Juhendajad: Hardi Tullus, Asko Lõhmus (Tartu Ülikool).

Seedre, Meelis. 16.12.2013. Häiringurežiimi mõju boreaalse metsaökosüsteemi süsinikuvoogudele. Juhendajad: Kalev Jõgiste, Han Chen (Lakehead'i Ülikool).

Sibul, Ivar. 01.04.2005. Mõnede taimsete insektitsiidide ning keskkonnategurite mõju hariliku männikärsaka Hylobius abietis (L.) (Coleoptera, Curculionidae) käitumisele ja füsioloogiale. Juhendajad: Hardi Tullus, Kaljo Voolma.

Sims, Allan. 26.08.2009. Takseermudelite ja andmestike infosüsteem puistu kasvukäigu modelleerimiseks. Juhendaja: Andres Kiviste.

Tamme, Valdek. 25.08.2016. Elektriliste takistus-tüüpi kontrollimeetodite arendamine puidukuivatuses. Juhendaja: Peeter Muiste.

Teder, Meelis. 13.02.2017. Institutsionaalse innovatsiooni roll Eesti metsasektori arengus. Juhendajad: Paavo Kaimre, Peeter Muiste.

Tilk, Mari. 12.12.2018. Alustaimestiku mitmekesisus ja geobotaaniline analüüs Edela-Eesti luitemännikutes. Juhendajad: Katri Ots, Malle Mandre, Tea Tullus.

Tullus, Arvo. 21.06.2010. Puude kasv ja seda mõjutavad tegurid noortes hübriidhaavainstandikes. Juhendajad: Hardi Tullus, Aivo Vares (Riigimetsa Majandamise Keskus).

Tullus, Tea. 22.05.2013. Alustaimestik ja seda mõjutavad tegurid endistel põllumajandusmaadel kasvavates noortes lehtpuuistandikes. Juhendajad: Hardi Tullus, Elle Roosaluste (Tartu Ülikool).

Uri, Veiko. 25.10.2001. Produktsiooni ja mineraaltoitainete dünaamika endisele põllumaale rajatud halli- ja hübriidlepa kultuurides. Juhendajad: Hardi Tullus, Krista Lõhmus (Tartu Ülikool).

Vares, Aivo. 2005. Noorte lehtpuistute kasv ja areng erinevates kasvukohatingimustes. Juhendajad: Hardi Tullus, Krista Lõhmus (Tartu Ülikool).

Varik, Mats. 29.08.2014. Süsiniku vood ja varud erivanuselistes arukaasikutes. Juhendajad: Veiko Uri, Krista Lõhmus (Tartu Ülikool).

Vodde, Floortje. 16.12.2013. Tormikahjustuste käigus tekkinud mikroalade dünaamika ja häiringujärgne puurinde uuenemine hemiboreaalses segametsas. Juhendajad: Kalev Jõgiste, Godefridus Maria Johannes Mohren (Wageningeni Ülikool).

 

Tehnikateadus

Jürgenson, Evelin. 27.10.2017. Maareformi elluviimine Eestis: institutsionaalne korraldus, elluviimise kiirus ja maade tükeldatus. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

Jürgenson, Harli. 21.05.2003. Eesti täppisgeoidi arvutus. Juhendaja: Jüri Randjärv.

Kall,Tarmo. 03.05.2016. Maakoore vertikaalliikumised  Eestis täppisnivelleerimiste  andmetel. Juhendajad: Aive Liibusk, Jüri  Randjärv.

Kiviste, Mihkel. 21.01.2011. Olemasolevate raudbetoonitarindite seisund ja jääkkandevõime. Juhendaja: Jaan Miljan.

Liba, Natalja. 19.04.2005. Fotogramm-meetria alused (monograafia). Juhendaja: Jüri Randjärv.

Liibusk, Aive. 22.04.2013. Rõhuanduritel põhinev täpne hüdrodünaamiline loodimine rakendatuna Eesti riikliku kõrgusvõrgu rekonstrueerimisel. Juhendajad: Harli Jürgenson, Artu Ellmann (Tallinna Tehnikaülikool).

Ozola, Lilita. 2005. Puitkonstruktsioonide kandevõimet mõjutavate ebamäärasuste ja faktorite muutlikkuse mõju arvestamine. Juhendajad: Tõnu Keskküla, Jaan Miljan.

Ruus, Aime. 23.02.2007. Soojustamata veiselaudad: ventilatsioon ja ehitusfüüsikalisi aspekte. Juhendajad: Jaan Miljan, Tõnu Keskküla. 

Ryabchikov, Alexander. 2005. Development of some mechanical methods for measurement of residual stresses in coatings. Juhendajad: Jakub Kõo, Harri Lille.

Teder, Marko. 29.08.2016. Puidu ja liimpuidu füüsikalis-mehaaniliste omaduste uurimine mittepurustavate meetoditega. Juhendajad: Jaan Miljan, Xiping Wang.

Vain, Ants. 18.06.2012. Aerolaserskaneerimise intensiivsuse parandamine ja kalibreerimine looduslikke pindasid kasutades. Juhendajad: Natalja Liba, Kalev Sepp.

Valgur, Jaak. 29.06.2001. Pindega kerade, ketaste, silindrite ja plaatide arvutipõhine jääkpingete eksperimentaalmehaanika. Juhendaja: Jakub Kõo.