Magistritööd

Maaehitus

Maamõõtmine

Metsamajandus

Metsatööstus

Veemajandus

Maaehitus

Aleksandrov, Valeri. 2001. Ilmastku ja puidukaitsevahendite mõju puidu tugevusele. Juhendaja: Tõnu Keskküla.

Ilves, Mauro. 2003. Ühekorruseliste tootmishoonete kandekonstruktsioonide ratsionaalsed lahendused puitsõrestike näitel. Juhendajad: Jaan Miljan, Tõnu Keskküla.

Joosep, Ragnar. 2002. OÜ AEROC poorbetoontehase kandekonstruktsioonid. Juhendajad: Jakub Kõo, Jaak Valgur.

Kalk, Illimar. 2006. Aeroc poorbetoonist seinte arvutiprogramm AEROCsein. Juhendaja: Jaak Valgur.

Karu, Alo. 2007. Lamekatuste renoveerimine. Juhendaja: Tõnu Kesküla.

Karus, Aivar. 2004. Tartu linnale kuuluvate oonete hooldusraamatute koostamise käivitamine Tartu Linna Keskraamatukogu näitel. Juhendaja: Tõnu Keskküla.

Kiviste, Mihkel. 2004. Armatuurterase korrosioon ja selle mõju ribipaneelide kandevõimele. Juhendaja: Jaan Miljan.

Laurson, Mati. 1995. Maa-aluse teasest torujuhtme seinapaksuse määramisest. Juhendaja: Jakub Kõo.

Leetsaar, Lehar. 2005. Eesti saviehituse ajalugu ja savi ehitustehnilised karakteristikud. Juhendaja: Tõnu Keskküla.

Leheste, Evelin. 2009. Parklate järelpingestatud monoliitbetoonist laekonstruktsioonide võrdlus. Juhendajad: Jaak Valgur, Jakub Kõo.

Lombiots, Urmas. 1995. Raudbetoonist konsoolse hüpartugiseina konstruktsioon ja arvutusmetoodika. Juhendaja: Mihkel Leibur.

Pajumägi, Aime. 2001. Veiste sügavallapanul külmlautade sobivusest Eestis. Juhendaja: Jaan Miljan.

Reinart, Lauri. 2006. Aeroc poorbetoonsilluste arendus. Juhendajad: Jaak Valgur, Jaan Miljan.

Ryabchikov, Alexander. 1999. Определение остаточных напряжений в покрытиях методом замера продольной деформации цилиндрической подложки (Jääkpingete määramine pinnetes silindrilise aluse pikideformatsiooni mõõtmise meetodiga). Juhendajad: Harri Lille, Jakub Kõo.

Tomann, Heiki. 2004. Raudbetooni ja sarruse korrosiooni mõju raudbetoonkonstruktsioonide kandevõimele. Juhendaja: Jaan Miljan.

Valgur, Jaak. 1996. Silindriliste pindega detailide arvutipõhine jääkpingete eksperimentaalmehaanika. Juhendaja: Jakub Kõo.

 

Maamõõtmine

Jäetma, Nele. 2010. Tartu linna hoonete kolmemõõtmelise (3D) mudeli valmistamine aeropildistamise põhjal ja selle täpsus. Juhendaja: Natalja Liba.

Jürgenson, Harli. 1994. Eesti baas- ja põhikaardi projektsioon ning tasapinnaliste ristkoordinaatide süsteem. Juhendaja: Jaks Lankots.

Kajak, Maile. 2010. Kinnisvara hindamise kutsetegevuse kvaliteet ja probleemid Eestis. Juhendaja: Kaarel Sahk.

Kall, Tarmo. 1997. Maakoore vertikaalliikumiste määramine Lõuna-Eestis. Juhendaja: Jüri Randjärv.

Kargaja, Ave. 2003. Digitaalse ortofotokaardi kvaliteedi hindamine. Juhendaja: Natalja Liba.

Keem, Siret. 2010. Eesti väärtpaberite keskregistris registreeritud kinnisvarafondide tulemuslikkuse hindamine. Juhendaja: Kaarel Sahk.

Lihtmaa, Lauri. 2004. Piirkondlike maaparandusbüroode geograafilise infosüsteemi loomise alused. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

Liibusk, Aive. 2003. Raadio- ja GSM-side kasutamine RTK GPS-mõõtmisel. Juhendajad: Jüri Randjärv, Harli Jürgenson.

Melnikova, Ina. 2005. Tartu linna ortofotomosaiigi valmistamine (programmi Photomod näitel) ja tema geomeetriline kvaliteet. Juhendaja: Natalja Liba.

Merusk, Lembit. 1993. Valla maakasutuse planeerimine (Nõo valla näitel). Juhendaja: Aleksander Astaškin.

Morozova, Natalja. 2005. Gravimeetrilise geoidi NKG04 võrdlemine loodpinnaga Läänemerel. Juhendaja: Harli Jürgenson.

Murumaa, Eve. 2011. Automaatsete hindamismudelite rakendamine korterite hindamisel Tallinna näitel. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

Punamäe, Hillar. 2006. Kinnisvaraspetsialistide infokasutus ja -vajadus lokaalsel eluasemeturul: Võru linnaregioon. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

Rahnu, Marje. 2001. Valla maainfosüsteemi loomise alused. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

Saal, Helen. 2011. Põllumajandusmaa võsastumine Haanja looduspargis. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

Salu, Eva. 2011. Metsapiiride määramise võimalused fotogramm-meetriliste ja laserskaneerimise andmete põhjal. Juhendaja: Natalja Liba.

Sander, Janika. 2005. Geodeetiline tihendusvõrk Eestis. Satelliidi-, vastuvõtja- ja keskkonnapõhiste veaallikate mõju. Juhendaja: Andres Rüdja.

Sippo, Irina. 2007. Maatulundusmaa kinnistute killustatuse analüüs. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

Tiits, Tambet. 1992. Maakatastri loomise probleemid Eestis. Juhendaja: Aleksander Astaškin.

Türk, Kristina. 2007. Uued globaalsed geopotentsiaalsed sfäärilis-harmoonilised mudelid, nende mõju Eesti geoidi mudelile. Juhendaja: Harli Jürgenson.

Vard, Aivo. 1994. GPS meetodil punktide määramine ja tulemuste sidumine geoinfosüsteemiga. Juhendaja: Jüri Randjärv.

 

Metsamajandus

Aavik, Aiki. 2009. Metsade looduslikkuse taastamine Eestis. Juhendaja: Henn Korjus.

Aiaots, Jaan. 2006. Puistu kasvumudel MOTTI testimine Eesti püsiproovitükkide andmeil ning puude väljalangevust mõjutavate tegurite uurimine. Juhendaja: Andres Kiviste.

Budenkova, Julia. 2006. Lageraiealade kaardistamine keskmise ruumilise lahutusega talvistelt satelliidipiltidelt. Juhendajad: Urmas Peterson, Andres Kiviste.

Drenkhan, Rein. 2002. Hariliku männi (Pinus sylvestris L.) okastust iseloomustavate tunnuste ning puude juurdekasvu võrdlev uurimine okkajälje meetodil põlisele metsamaale ning endisele põllumaale rajatud puistus. Juhendaja: Märt Hanso.

Drenkhan, Tiia. 2006. Bioregulaator ROTSTOP-R’ kasutamine juurepessu profülaktikas. Juhendaja: Märt Hanso.

Eenmäe, Alo. 2011. MODIS'e primaarproduktsiooni hinnangud Eesti erinevates metsatüüpides. Juhendajad: Mait Lang, Tiit Nilson.

Hepner, Heiki. 2002. Metsaseadus kui metsapoliitika instrument. Mõne Läänemeremaa metsaseaduste võrdlev analüüs. Juhendaja: Artur Nilson.

Hordo, Maris. 2004. Erindite diagnostika puistu kasvukäigu püsiproovitükkide andmestikul. Juhendaja: Andres Kiviste.

Ilisson, Triin. 2006. Tormikahjustatud alade struktuur ja uuenemine Tudu ja Halliku metskondades. Juhendaja: Kalev Jõgiste.

Jõgiste, Kalev. 1994. Hariliku kuuse-kase segapuistute struktuur ja dünaamika. Juhendaja: Endel Pihelgas.

Jäärats, Andres. 2004. Okaspuu istutusmaterjali kvaliteedi sõltuvus kasvatuse tehnoloogiast. Juhendaja: Heino Seemen.

Kaimre, Paavo. 1997. Eesti metsasektori arenguprogrammide rahvamajanduslik analüüs (magistritöö on inglise keeles). Juhendaja: Seppo Vehkamäki (Helsingi Ülikool).

Kangur, Ahto. 2005. Metsaökosüsteemide dünaamika kirjeldamine ja kasutamine metsade majandamise kavandamisel. Juhendajad: Kalev Jõgiste, Henn Korjus.

Kask, Priit. 1993. Eesti okaspuistute seisundi dendroklimatoloogiline analüüs. Juhendaja: Toomas Frey.

Korjus, Henn. 1994. Hooldusraiete arvutuslik kavandamine. Juhendaja: Artur Nilson.

Kosenkranius, Erik. 1996. Defoliatsiooni mõju puidu formeerumisele puu tüveosas. Juhendaja: Kalle Karoles.

Kull, Enn. 1999. Palumetsade takseerparameetrite hindamine kaugseire meetoditel. Juhendaja: Urmas Peterson.

Kurvits, Vahur. 2000. Võrastiku ehitus ja tüvepuidu tselluloosi- ja ligniinisisaldus erineva täiusega keskealistes pohlamöännikutes. Juhendajad: Heino Seemen, Krista Lõhmus (Tartu Ülikool).

Kusmin, Jürgen. 2006. Metsatüpoloogia põhimõtted ja meetodid Eestis. Juhendaja: Kalev Jõgiste.

Kuznetsova, Tatjana. 2004. Okaspuude seisund põlevkivikarjääride tasandatud puistangutel. Juhendajad: Malle Mandre, Henn Pärn.

Kõresaar, Priit. 2003. Edela-Eesti luitemännikute looduslikust uuenemisest sambliku ja pohla kasvukohatüübis. Juhendaja: Heino Seemen.

Köster, Kajar. 2005. Puidu lagunemise dünaamika Halliku ja Tudu tormialadel. Juhendaja: Kalev Jõgiste.

Külla, Tiit. 1997. Keskealise männiku ja kuusiku maapealse ja maa-aluse osa struktuur. Juhendajad: Krista Lõhmus (Tartu Ülikool), Heino Seemen.

Laarmann, Diana. 2007. Puude suremus ja seosed puistute looduslikkusega metsa kasvukäigu püsiproovitükkide andmetel. Juhendaja: Henn Korjus.

Laas, Eino-Endel. 1994. Männikultuuride tüübid Kagu-Eestis.

Lang, Mait. 2001. Satelliidipildi ja metsandusliku andmebaasi sidumine metsa heleduse mudeli abil. Juhendaja: Tiit Nilson.

Lastik, Renal. 2006. Biomass ja produktsioon endistel põllumaadel kasvavates lehtpuupuistutes. Juhendaja: Veiko Uri.

Lublo, Monika. 2011. Osalusdemokraatia põhimõtete rakendamine metsandust reguleerivate õigusaktide ja strateegiliste dokumentide koostamisel. Juhendaja: Henn Korjus.

Maaten, Tiit. 2007. Hariliku männi (Pinus sylvestris L.) geneetilise varieeruvuse analüüs Eesti populatsioonides mikrosatelliitide põhjal. Juhendaja: Malle Kurm.

Merenäkk, Margarete. 2007. CHRIS PROBA ja Landsat 7 ETM+ heleduste seosed Järvselja puistute takseerandmetega. Juhendaja: Mait Lang.

Merenäkk, Meelis. 2006. Rinnasdiameetri jaotuste lähendamine Johnsoni SB jaotusega. Juhendaja: Andres Kiviste.

Metslaid, Marek. 2004. Hariliku kuuse eeluuenduse kohanemine lageraie järgselt. Juhendaja: Kalev Jõgiste.

Männiste, Kairi. 2005. Mikroobne antagonism kuuse-juurepessu (Heterobasidion parviporum Niemelä & Korhonen) elukeskkonna kujundajana järelkasvukuuse võraokkas. Juhendaja: Märt Hanso.

Ots, Katri. 1996. Okaspuude kasv ja areng leeliselise tööstusliku õhusaaste tingimustes. Juhendajad: Malle Mandre, Hardi Tullus.

Padari, Allar. 2004. Metsahindamisprogramm "RaieWin". Juhendajad: Andres Kiviste, Artur Nilson.

Pihu, Raul. 2002. Hariliku kuuse kasvu sõltuvus seemnepartii tüübist. Juhendajad: Ivar Etverk, Tõnu Möls.

Raudoja, Ahto. 2007. Setomaa traditsioonilise hoonestuse uurimise metoodika ja katseinventuur. Juhendajad: Hardi Tullus, Mart Külvik.

Rauk, Jüri. 1997. Okaspuude radiaaljuurdekasv ja vitaalsus tsemenditööstuse mõjupiirkonnas. Juhendajad: Malle Mandre, Hardi Tullus.

Reisner, Vaike. 1997. Kasvuhoonegaaside dünaamika Eesti metsades. Juhendajad: Malle Mandre, Hardi Tullus.

Rosenvald, Raul. 2002. Metsamajanduse ja metsade struktuuri mõju must-toonekure (Ciconia nigra) pesitsemisele. Juhendajad: Hardi Tullus, Asko Lõhmus (Tartu Ülikool).

Rähn, Ahto. 2011. Riigimetsa Majandamise Keskuse 2010. aasta valgustusraied uute normatiivide taustal. Juhendajad: Andres Kiviste, Andres Jäärats.

Sepp, Teet. 2008. Erametsaomanike klassifitseerimise võimalused ja nende rakendamine Eestis. Juhendaja: Henn Korjus.

Sims, Allan. 2003. Metsanduslike mudelite andmebaas. Juhendaja: Andres Kiviste.

Sirgmets, Risto. 2005. Riigimetsa majandaja tegevuse hindamine. Juhendaja: Paavo Kaimre.

Soo, Tea. 2006. Kõrgem metsanduslik haridus Eestis ja Lätis enne 1920. aastat. Juhendaja: Toivo Meikar.

Tasa, Tea. 2002. Hübriidmustika (Vaccinium corymbosum x Vaccinium angustifolium) sortide ’Northblue’ ja ’Northcountry’ kasvatamisvõimalused ja -tehnoloogiad Tartumaal. Juhendaja: Taimi Paal.

Teder, Meelis. 1996. Eesti Puiduturu seos välisturgudega. Juhendaja: Artur Nilson.

Traagel, Kaja. 1997. Mõnede introdutseeritud kuuseliikide kasvatamise tulemustest Järvseljal. Juhendaja: Eino-Endel Laas.

Tullus, Arvo. 2005. Hübriidhaava kasvatamine Eestis: esimese viie aasta tulemused. Juhendajad: Hardi Tullus, Aivo Vares.

Uiga, Rainis. 2003. Raiete avastamine satelliidipiltidelt ning harvendusraie kraadi ja heleduse muudu seose leidmine. Juhendajad: Tiit Nilson, Mait Lang.

Uri, Veiko.1997. Harvendamise mõju hariliku männi tüve ja okste teiskasvule. Juhendajad: Hardi Tullus, Krista Lõhmus (Tartu Ülikool).

Vahter, Tarmo. 2007. Hirvlaste tekitatud metsakahjustuste hindamise metoodika väljatöötamine. Juhendaja: Paavo Kaimre.

Vares, Aivo. 1999. Biomass, produktsioon ja peamised mineraaltoitained sanglepakultuurides. Juhendajad: Hardi Tullus, Krista Lõhmus (Tartu Ülikool).

Viilma, Kaili. 1999. Metsareservaatide loomine männikutes lähtuvalt Eesti geobotaanilisest rajoneeringust.  Juhendaja: Eino-Endel Laas.

Vildo, Merit. 2005. Hariliku männi külvikultuuride ehitus ja kõrguskasv pohla kasvukohatüübis Ilumetsa ja Kiidjärve metskondades. Juhendajad: Maris Hordo, Aivo Vares.

Volkov, Aarne. 2005. Metsaõigusnormide rikkumised Võrumaal aastatel 2000-2004. Juhendaja: Henn Korjus.

Väät, Toomas. 2004. Kasvutingimuste mõju okaspuude loodusliku uuenduse tekkele ja kasvule. Juhendaja: Eino-Endel Laas.

 

Metsatööstus

Habanen, Erki. 2008. Haava paberipuidu kvaliteet AS Estonian Cell näitel. Juhendaja: Henn Korjus.

Kakko, Tauri. 2011. Energiapuidu varumistehnoloogiate areng Eestis aastatel 1990-2010. Juhendaja: Peeter Muiste.

Kask, Regino. 2003. Hariliku männi (Pinus sylvestris L.) puidu mehaanilised ja füüsikalised omadused pohla ja mustika metsakasvukohatüübis. Juhendaja: Jaak Pikk.

Lepik, Angelika. 2009. Höövlitööstust mõjutavad tegurid. Juhendaja: Peeter Muiste.

Mitt, Risto. 2006. Elektriliinide trassidelt saadava võsa energeetiline potentsiaal. Juhendaja: Peeter Muiste.

Niklus, Tanel. 2006. Kuivenduskraavidel kasvav puitmass. Juhendaja: Peeter Muiste.

Pärn, Katrin. 2006. Metsaõigusnormide rikkumised Pärnu maakonnas aastatel 2000-2005. Juhendaja: Vahur Kurvits.

Pärn, Linnar. 2005. Puidupõhise bioõli tootmise võimalused Eestis. Juhendaja: Peeter Muiste.

Sulg, Andres. 2005. Termotöötlemise mõju puidu omadustele. Juhendajad: Regino Kask, Vahur Kurvits.

Zuba, Haana. 2001. Kuusepuidu tihedus, painde- ja survetugevus jänesekapsa kasvukohatüübis. Juhendaja: Peeter Muiste.

Uus, Andres. 2003. XX sajandi alguse traditsiooniline palkehitus Kagu-Eesti Misso valla näitel. Juhendaja: Peeter Muiste.

Uustalu, Jaanus. 2005. Sisepõlemismootoritega laadimismasinad puitu mehaaniliselt töötlevates tööstustes Eestis. Juhendaja: Toomas Frey.

 

Veemajandus

Derman, Katrin. 2006. Kiirekasvuliste puuliikide niisutamine eelpuhastatud reoveega Kambja reoveepuhasti näitel. Juhendaja: Toomas Tamm.

Napp, Peeter. 2008. Kaldhariülevooludega kalapääsu hüdraulika uurimine. Juhendaja: Heiti Haldre.

Nikulnikova, Anna. 2008. Olmevee tarbimine kortermajades. Juhendajad: Karl Mägi, Toomas Tamm.

Saaremäe, Egle. 2008. Õppeainete veevarustus ja kanalisatsioon I ja II nüüdisajastamine e-õppe abil. Juhendaja: Karl Mägi.

Šmeljova, Jelena. 2006. Taimkattefiltrid (Salix) maailmas ja Eestis Kambja looduslähedase reoveepuhasti näitel. Juhendaja: Toomas Tamm.

Tomberg, Meelis. 2006. Joogivee kvaliteedi parandamine Sauga alevikus. Juhendaja: Toomas Timmusk.

Tõnismäe, Mati. 2008. Maaparanduse mõju üleujutusele ja riskide vähendamise võimalused. Juhendajad: Koit Alekand, Toomas Timmusk.