Lõputööde retsenseerimise juhend

Siit leiad juhendi, mille järgi retsensent lõputööle hinnangu annab

Bakalaureusetöö on autori iseseisev uurimusliku/praktilise/loomingulise suunitlusega töö või projekt. Bakalaureusetöö vormid on: uurimistöö, tarkvaraarendus, õppevahend või projekt.

Magistritöö on autori iseseisev, teaduslikul tasemel analüüsiv ja sünteesiv uurimuslik, arenduslik või muu loomingulise suunitlusega töö, milles sisaldub vastava erialaga seotud probleemi püstitus ja lahendus koos lahenduskäigu kirjeldusega. Magistritöö vormid on: katsel, eksperimendil või küsitlusel põhinev uurimistöö, publikatsioonide kogum, õppevahend, tarkvaraarendus või projekt.

Eeldatavalt on tööst võimalik üliõpilase panus välja lugeda.

 1. Eesmärk: Anda hinnang üliõpilase kirjalikule väljendusoskusele
 • Töö pealkiri on selge ja vastab sisule;
 • Töö sissejuhatus avab uuritava teema tausta ja on seotud teemaga;
 • Uurimistöö eesmärgid ja tööülesannete formuleerimine on selge;
 • Kirjandusülevaade on teemale vastav ja põhjalik;
 • Järeldused on seoses uurimisega ja töö eesmärkidega;
 • Lõputöös esitatud mõtted on väljendatud selgelt ning arusaadavalt;
 • Lõputöös esitatud mõtted ja analüüsi on üliõpilane ise ja iseseisvalt kirjutanud.

 

 1. Eesmärk: Anda hinnang üliõpilase töö teostuse kvaliteedile
 • Lõputöö on loogiliselt üles ehitatud ning moodustab ühtse terviku;
 • Lõputöö erinevate osade vaheline proportsioon on paigas, sissejuhatus ja kokkuvõte moodustavad kumbki 5…10% (kokku 10…20%) kogu töö mahust;
 • Töö üldilme ja kujundus/vormistus on korrektsed ning vastavad üldtunnustatud üliõpilastööde vormistamise reeglitele;
 • Töö on piisavalt ja otstarbekalt illustreeritud (joonised, skeemid);
 • Joonised ja tabelid on korrektsed, iseseisvalt mõistetavad ja viidatud;
 • Terminid, lühendid ja valemid on veatud;
 • Ingliskeelne kokkuvõte on grammatiliselt õige ja arusaadav;
 • Viited ja kirjanduse loend on veatud;
 • Keelekasutus ja stiil on korrektne;
 • Töös ei esine õigekirja- ega trükivigu.

 

 1. Eesmärk: Anda hinnang üliõpilase töö sisule
 • Uurimistöö teema on aktuaalne;
 • Metoodika on sobiv ning töö tulemused põhinevad sellel;
 • Lõputöö tugineb kaasaegsele erialasele- ja teaduskirjandusele (teadusartiklid, monograafiad, käsiraamatud);
 • Töö tulemused on tõesed ja usaldusväärsed.

 

Vabas vormis toob retsensent retsensioonis välja:

1. Uurimistöö tugevad küljed.
2. Olulised puudused (kaitsmisel loetakse ette vaid kõige peamised).
3. Peamised küsimused diskussiooniks (tähtsuse järjekorras, võivad diskussiooni käigus muutuda).
4. Hinne vastavalt EMÜ hindamissüsteemile.


Vormistusliku aspekti võtab retsensent kokku mõnesse lausesse, ei keskendu puuduvate või ülearuste kirjavahemärkide üleslugemisele. Pikem arutelu on põhjendatud juhul, kui lauseehitus ei võimalda aru saada selle sisust.