Meelespea lõputöö kaitsjale

Siit leiad kasulikud nõuanded lõputöö kaitsjale

Lõputöö vahele tuleb kõige lõppu lisada lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja /või üldsusele kättesaadavaks tegemiseks.

On võimalik, et hoolimata ülikoolile töö osas õiguste üleandmisest, ei kuulu lõputöö avalikustamisele erinevatel põhjustel. Mitteavalikustamiseks tuleb esitada PÕHJENDATUD taotlus.

Vastavad avalduse vormid leiate: EMÜ kodulehelt Õppijale - Õppimine - Dokumendivormid alt

NB! Avaldused tuleb esitada hiljemalt 3 kuud enne lõputöö kaitsmiskuupäeva instituudi õppedirektorile!

Enne lõputöö kirjutamist:

Tutvu MI kodulehel oleva lõputöö vormistamise juhendiga!

Alusta lõputöö koostamist piisava ajavaruga, sest alati jääb üks ööpäev puudu!

Enne lõputöö juhendajale esitamist:

 1. Loe kogu töö hoolikalt läbi!
 2. Paranda ise kirjavead ja jälgi ühtset stiili!
 3. Kontrolli,
  Kas peatükkide pealkirjad tekstis vastavad sisukorras olevatele?
  Kas tabelite ja jooniste peal- ja allkirjad ning numeratsioon on vastavuses?
  Kas viidatud kirjandus nii tekstis kui ka loetelus on korrektselt vormistatud ja vastavuses?
 4. Esita juhendajale töö kokkulepitud ajaks!

Enne lõputöö köitmisele viimist:

 1. Loe veelkord kogu töö hoolikalt läbi ja vajadusel paranda kirjavead. Kui vähegi võimalik, siis anna töö ka teisele inimesele (emale, isale, õele, vennale, sõbrale jne) lugeda, kes märkaks kirjavigu, mida ise enam ei näe.
  Eestikeelse teksti redigeerimisel on abiks: http://www.filosoft.ee/html_speller_et/
 2. Eriti kontrolli,
  et töö tiitellehel olevas pealkirjas poleks vigu;
  et töö tiitellehel olev pealkiri ja annotatsioonil olev pealkiri oleks täpselt ühesugused;
  et töö ingliskeelsel annotatsioonil olev pealkiri oleks õigekirjavigadeta;
  et nii eestikeelne kui ka ingliskeelne annotatsioon oleks õigekirjavigadeta.

Enne lõputöö esitamist vastava osakonna töötajale:

 1. Kontrolli, kas on olemas juhendaja allkiri?
  Kui on kaasjuhendaja(d), siis ka kaasjuhendaja või kõigi kaasjuhendajate allkiri!
  Veendu, et on olemas ka Su enda allkiri!
 2. Tööle lisa tagakaane taskusse CD, enne kontrolli, kas vajalikud failid on salvestunud!
 3. Esita lõputöö õigeks ajaks!


Lõputöö tuleb esitada kahes eksemplaris – hea, kui mõlemad on kõvas köites ja varustatud CD-ga. Aga üks eksemplar võib olla ka mittekõvas köites ja ilma CD-ta.
Raamatukogule esitada lõputöö elektroonselt läbi raamatukogu kodulehel oleva keskkonna hiljemalt 3 päeva enne kaitsmist:
http://library.emu.ee/loputoo_saatmine
pdf-formaadis eraldi failidena (samad failid peavad olema CD-l), kusjuures faili nimi peab kajastama töö autorit, õppekava, õppetaset, lõpetamise aastat ning kas tegu on kokkuvõtte, terviktööga või lisaga:
•    lõputöö lühikokkuvõte eesti keeles (nt Mets_Maria_LO_bak_2012_eesti_kokkuv);
•    lõputöö lühikokkuvõte inglise keeles (nt Mets_Maria_LO_bak_2012_ingl_kokkuv);
•    lõputöö tervikuna (nt Mets_Maria_LV_mag_2012);
•    vajadusel eraldi jooniste, graafikute vms osa (nt Mets_Maria_EH_ehins_2012_vundamendi_plaan)


Kaitsmisettekande koostamisel ja vormistamisel tee:

 1. Lühike ülevaade töö eesmärkidest ja metoodikast;
 2. Põhjalik ülevaade töö tulemustest ja järeldustest.


Ole valmis vastama kõigile tööd puudutavatele küsimustele, mida esitab kaitsmisettekande järel töö retsensent, kaitsmiskomisjon või auditoorium; mitte kõik kaitsmisel esitatavad küsimused pole eelnevalt teada.


Ettekande (on selleks siis kasutatud PowerPointi või mõnda muud tarkvara) fail salvestada lõpuks ka PDF-formaati. Sellega on esitluse ajal võimalik vältida olukorda, kus pildid on olulisel hetkel kadunud või valemid moondunud.

NB! Harjuta esitlust koos ajavõtuga.