Praktikad

MI.0065 Ettevõtte- ja teaduspraktika

Ettevõtte- ja teaduspraktikal osalejad

Metsamajanduse, metsatööstuse ning loodusvarade kasutamise ja kaitse magistriõppekavade üliõpilased.

 

Ettevõtte- ja teaduspraktika eesmärk:

 1. erialale vastava ettevõtte (metsanduse-, puidutöötlemise- jt ettevõtte) juhtimise ning tegevustega tutvumine;
 2. kõrgkoolis saadud eriala teoreetiliste teadmiste kinnistamine tootmistöös;
 3. erialaste praktiliste kogemuste täiendamine ja uute omandamine;
 4. teadustööks vajaliku andmekogumise metoodika praktilise kogemuse saamine,
 5. magistritööks ja kursusetöödeks vajalike andmete kogumine;
 6. erialaoskuste arendamise kõrval üldiste oskuste ja enesekindluse arendamine;
 7. asutuse struktuuri, töötingimuste ja -ülesannetega kohanemise õppimine;
 8. sotsialiseerumine asutuse/ettevõtte kollektiiviga ühistegevuses ja -üritustel osalemisega

 

Ettevõtte- ja teaduspraktika õpiväljundid: üliõpilane

- omab teadmisi ettevõtte juhtimisest ning seal tehtavatest töödest;
- on valmis kohanema uute olukordadega töökeskkonnas;
- oskab töötada meeskonnas;
- saab kogemuse teadustööks vajalikust andmekogumisest;
- oskab ennast ja oma tegevusi analüüsida ning teha järeldusi.

 

Ettevõtte- ja teaduspraktika toimumiskoht

Ettevõtte- ja teaduspraktika toimub praktikaasutus(t)es, milleks on metsamajanduse, loodusvarade kasutamise ja kaitse, metsa ülestöötamise või puidutöötlemisega tegelev asutus/ettevõte; teadusliku tööga tegelev uurimisrühm, õppeasutus või omavalitsus (edaspidi ettevõte). Praktikakoha leidmine toimub üliõpilase initsiatiivil, arvestades oma võimalusi majutuse ja transpordi osas.

 

Ettevõtte- ja teaduspraktika toimumise aeg

Ettevõtte- ja teaduspraktika toimub magistriastmes pärast esimese õppeaasta läbimist suvekuudel vastavalt EMÜ metsandus- ja maaehitusinstituudi õppedirektori korraldusega kinnitatud akadeemilisele kalendrile. Praktika üldine ajaline kestus on kuus nädalat, millest ettevõttes tehtava ettevõttepraktika ajaline kestus ei tohi olla lühem kui kaks nädalat. Isiklik praktika kalender-graafik tuleb koostada koos magistritöö juhendajaga selliselt, et oleks tagatud vajaliku algmaterjali kogumine magistritöö koostamiseks.

 

Ohutustehnika ettevõtte- ja teaduspraktika toimumise ajal

Praktikakohal võib üliõpilast praktilistele töödele rakendada alles pärast instrueerimist töökohal ja ohutute töövõtete tutvustamist. Üliõpilane võib teha ainult seda tööd, mida talle on antud ja mille ohutustehnikas on teda instrueeritud ning vastavalt tööle lubatud. Seadmete ja masinate omavoliline kasutamine on keelatud.

 

Praktika üldine korraldus

Üliõpilastele tutvustatakse ettevõtte- ja teaduspraktika toimumise korda esimese õppeaasta kevadsemestri õppetöö toimumise esimese kuu jooksul korraldataval seminaril. Üliõpilased valivad praktikakoha hiljemalt märtsikuu jooksul kooskõlastatult ülikoolipoolse praktikajuhendajaga. Ülikoolipoolseks praktikajuhendajaks on vastavalt õppekavale üldjuhul:

Metsamajanduse õppekava – professor Hardi Tullus;
Metsatööstuse õppekava – professor Peeter Muiste;
Loodusvarade kasutamise ja kaitse õppekava – dotsent Henn Korjus.

Vajadusel vormistatakse hiljemalt praktika alguseks  ülikoolipoolse praktikajuhendaja, ettevõttepoolse praktikajuhendaja ning üliõpilase vahel kolmepoolne praktikaleping. Ettevõttes võidakse praktikant vormistada palgalisele töökohale. Sel juhul makstakse talle töötasu vastavalt praktikakohal kehtestatud reeglitele. Töötasu saamine stipendiumi või õppetoetuse määramist ei mõjuta. Üliõpilane võib mõne ettevõtte töötaja kõrval töötada ka ilma ametisse vormistamata. Mitmekülgsemate kogemuste saamiseks on vajalik praktika kestel tööülesandeid vahetada. Ametikohtade vahetus toimub üliõpilase ettevõttepraktika individuaalse tegevuskava kohaselt, et praktikandil oleks kõigi kavas olnud ülesannete täitmiseks piisavalt aega.

 

Praktika ülikoolipoolse juhendaja õigused ja kohustused:

 1. vajadusel aidata praktikale suunduval üliõpilasel leida praktikakoht;
 2. vajadusel sõlmida kolmepoolne praktikaleping;
 3. väljastada üliõpilasele praktikapäevik;
 4. vajadusel koostada praktikale suunduvale üliõpilasele individuaalne tegevuskava;
 5. aidata lahendada praktika käigus tekkinud probleeme;
 6. vajadusel nõustada enne praktika algust ettevõttepoolset praktika juhendajat;
 7. vajadusel anda nõu magistritöö ja kursusetööde andmete kogumisel.

 

Praktika ettevõttepoolse juhendaja õigused ja kohustused:

 1. korraldada üliõpilase praktika vastavalt tema individuaalsele tegevuskavale;
 2. tagada töökaitse ja ohutustehnika instruktaaži läbiviimine töökohal;
 3. tutvustada üliõpilasele konkreetsel töökohal töökorraldust, tehnilisi vahendeid ja seadmeid ning nendega ohutut töötamist;
 4. kontrollida üliõpilase individuaalse tegevuskava täitmist ning praktika kulgu;
 5. vajadusel saada enne praktika algust ülikoolipoolselt juhendajalt praktikaalast nõustamist;
 6. anda ettevõtte juhtkonnale aru praktika käigust (kui juhendaja ei ole ettevõtte juht);
 7. anda praktikandile aega magistritöö ja kursusetööde jaoks andmete kogumiseks;
 8. praktika lõppedes anda praktikandile hinnang ning täita tagasiside ankeet vastavalt ülikooli poolt esitatud vormile;
 9. peatada praktika üliõpilase ebaväärika käitumise, praktikale mitteilmumise vms tõttu sellest koheselt ülikoolipoolset juhendajat teavitades.

 

Ettevõtte- ja teaduspraktikal viibiva üliõpilase õigused ja kohustused:

 1. vajadusel saada abi praktikakoha leidmisel;
 2. ilmuda praktika toimumiskohta praktika alguseks ja järgida kokkulepitud ajakava kogu praktikaperioodi jooksul;
 3. täita ettevõtte töösisekorraeeskirja ja ohutustehnika nõudeid;
 4. saada pädevat juhendamist nii ettevõttepoolselt kui ka ülikoolipoolselt praktika juhendajalt;
 5. täita vastutustundlikult ja korrektselt nii ülikoolipoolse kui ka ettevõttepoolse juhendaja õigusandlikke korraldusi;
 6. metsamajanduse õppekava üliõpilastel koguda õppekavas ette nähtud kursusetööde jaoks andmeid;
 7. saada aega magistritöö jaoks andmete kogumiseks;
 8. pidada praktika jooksul praktika päevikut, millesse iga päeva lõpus kirjutada päeva jooksul tehtud tööd;
 9. teavitada lahendamata probleemidest praktika ülikoolipoolset ja/või ettevõttepoolset juhendajat.

 

Ettevõtte- ja teaduspraktika lõpetamine

Päevik. Päevikusse kantakse kuupäev, töökoht, täidetud töö lühike kirjeldus ning tehtud töö maht. Päeviku lõpus annab ettevõttepoolne praktika juhendaja hinnangu praktikandi-üliõpilase töö ja töödistsipliini ning teoreetilise ettevalmistuse kohta, märkides ära puudused, osavõtu asutuse tööst jm.

Tagasiside ankeet. Ettevõttepoolne juhendaja täidab üliõpilase poolt talle esitatud tagasiside ankeedi ning tagastab selle kinnises ümbrikus üliõpilasele. Üliõpilane esitab kinnises ümbrikus tagasiside ankeedi koos aruandega ülikoolipoolsele praktika juhendajale.

Aruanne. Praktika lõpus koostab üliõpilane korralikult vormistatud teadus- ja menetluspraktika aruande, mis peab sisaldama järgmist:

 1. praktika toimumise aeg ja koht;
 2. ülevaade ettevõtte struktuurist, tegevussuundadest, majandusnäitajatest;
 3. metsatööstuse erialal ülevaade metsavarumise (puidutöötlemise) tehnoloogia(te)st, masinate ja seadmete tehnilistest andmetest;
 4. arvamust asutuse/ettevõtte kohta ning ettepanekuid olukorra parandamiseks (sõltuvalt praktikakohast – hinnang ettevõttes kasutatavatele tehnoloogiatele, kaadripoliitikale, turustamisele jne);
 5. tehtud tööde kirjeldus, nende analüüs;
 6. ülevaade kursusetööde (metsamajanduse õppekava üliõpilastel) ja magistritöö jaoks kogutud andmetest, nende analüüsi esmane plaan;
 7. praktika käigus õpitu analüüs (millised uued seosed tekkisid teoreetiliste teadmiste ning praktikas kogetu vahel; kus saaks uusi kogemusi kasutada; mis tundus kordamisena; mis oli juba eelnevalt teada; millega nõus ei ole);
 8. järeldused ja ettepanekud praktika korralduse ja ülesehituse kohta;
 9. võimalusel lisada aruandele ettevõtet tutvustavaid trükiseid, seadmete ja tehnoloogiate kirjeldusi, puidu ja saematerjalide hindade tabeleid, mitmesuguste teenuste ja kaupade hinnakirju jne.

Aruanne koosneb järgmistest osadest: tiitelleht, sisukord koos lisade loeteluga, sissejuhatus, praktikaasutuse kirjeldus, tehtud tööde kirjeldus ning analüüs iseseisvate peatükkide ja alapeatükkidena, järeldused ja ettepanekud praktika kohta; kinnises ümbrikus ettevõttepoolselt juhendajalt saadud tagasiside ankeet.

Üliõpilane esitab praktika aruande ülikoolipoolsele praktika juhendajale 1. novembriks.

 

Kaitsmine ja hindamine. Ettevõtte- ja teaduspraktika kaitsmine toimub teise õppeaasta sügissemestri jooksul korraldataval seminaril. Kaitsmine ja hindamine toimub juhendava osakonna komisjoni ees, kus arvestatakse praktikal tehtud töid, sisulist analüüsi, hinnanguid (sh hinnanguid ettevõtte protsessidele), kogutud andmete hulka, aruande vormistamist ja aruande kaitsmist. Praktika kaitsmise tulemus sisestatakse Eesti Maaülikooli õppeinfosüsteemi hiljemalt sügissemestri lõpuks.