Bakalaureusetööde teemad

Teemad on grupeeritud juhendajate kaupa

Aive Liibusk


Teema: Erinevate GNSS püsijaamade võrkude täpsushinnang. Eesmärgiks on võrrelda RTK GNSS mõõtmistega punkti koordinaatide määramise täpsust kasutades erinevaid püsijaamade võrke. Töö käigus tuleb teostada RTK GNSS mõõtmised tuginedes erinevatele Eestis töötavatele GNSS püsijaamade võrkudele.

Harli Jürgenson


Teema: Geoidi mudeli kontrollmõõtmised GNSS meetodi ja nivelleerimisega. Töö eesmärk on välja selgitada geoidi mudeli piirkondlik täpsus. Selleks kasutatakse olemasolevaid ja uusi GNSS/nivelleerimispunkte. Töö käigus tuleb mõõta ise ka mõned kontrollpunktid ja teha vastavad võrdlusanalüüsid.

Natalja Liba


Teema: Terrestrilise (maapealse) laserskaneerimise võimalustest

Teema: Digitaalse ortofoto kvaliteedi hindamise võimalustest Eestis. Töös analüüsitakse varem tehtud tööd antud tematikal.

Teema: Mehitamata õhusõidukite kasutamine fotogramm-meetrias

Teema: Kaasaegne pildistamistehnika- fotogramm-meetrias

Tarmo Kall


Üldised teemad:

Teema: GNSS-püsijaamade andmetöötluse ja/või koordinaatide aegrea analüüsiga seotud teemad.

Teema: Geodeetiliste võrkude rajamise-, rekonstrueerimise- ja andmetöötlusega seotud teemad.

Teema: Koordinaat- ja referentssüsteemidega seotud teemad.

Teema: Maapinna ja/või ehitiste deformatsioonide uurimisega seotud teemad.

Konkreetne teema:

Teema: N linna/asula vanalt kõrgussüsteemilt BK77 uuele kõrgussüsteemile EH2000 ülemineku mudelpinna verifitseerimine.

Siim Maasikamäe

Maakasutuste ruumlised omadused ja nende mõju maa kasutamisele

Teema: Maakasutuse puudused N piirkonnas (vald, valla osa) ja nende kõrvaldamise võimalused. Töö keskendub maakasutuste ruumiliste omaduste uurimisele ja piiride asukohast tulenevate maakasutuse puuduste väljaselgitamisele. Tegemist on sügavalt maakorraldusliku teemaga ja töö tegemisel tuleb pidevalt kasutada GISi. Maakasutuse puuduste hindamise aluseks on eelkõige maakorralduse nõuded (vt Maakorralduseadus).

Teema: Põllumajandustootjate maakasutuste ruumiliste omaduste uurimine. Töö eesmärk on välja selgitada põllumajandustootjate rahulolu nende kasutuses olevate maatulundusmaa katastriüksuste ruumiliste omadustega. Uurimus baseerub ankeetküsitlusel ja 2010 aastal on tehtud ka sellekohane magistritöö, mis on töö metoodiliseks aluseks. Töö eduka koostamise eelduseks on võimalus küsitleda mingis piirkonnas (näiteks vald või valdade grupp) vähemalt 50 põllumajandustootjat ühe töö koostaja kohta. Kui töö koostatakse kahe või enama üliõpilase ühistööna siis on soovitatav, et iga üliõpilane teeks ankeetküsitluse oma piirkonnas. 

Teema: Kinnisvara arendused haritaval maal ja selle mõju (väärtislike) põllumaade kasutamisele.
Töö käigus tuleb uurida mingis piirkonnas (näiteks vald, valla osa) põllumaadel toimunud arendustegevust ja selgitada välja sellise arendustegevuse mõju põllumajandusele. Eesmärk on välja selgitada kas ja kuidas arenduspiirkonnad muudavad haritava maa kasutamise tingimusi ja võimalusi?

Teema: Põllumajanduslike maakasutuste suuruse, kuju ja sisemise killustatuse vaheliste seoste uurimine.
Töö eesmärk on välja selgitada kas on korrelatiivseid seosed maatükkide suuruse, kuju ja sisemise killustatuse vahel. Töö koostatakse üldjuhul  maakonna või selle osa kohta. Uurimispiirkonda on võimalik määrata ka teiste tunnuste alusel, näites lähtudes maastiku tüüpidest. Töö koostamine eeldab GISi ja statistiliste meetodite (eelkõige korrelatsioonanalüüs) kasutamist.


Maaküsimused ja õigusaktid

Teema: Maaga seotud konflikti(de) analüüs – juhtumi uuring. Töö eesmärk on välja selgitada konflikti tekkimise põhjusi ja hinnata maakorralduse võimlusi konflikti lahendamiseks. Uuritav konflikt peab olema maakorraldusliku iseloomuga. Ei sobi näiteks juhtumid, kus puudub maakorralduslik aspekt. Kui töö koostatakse kahe või enama üliõpilase ühistööna siis peab töös olema üks kaasus üliõpilase kohta ja lõpuks kõigi kaasuste analüütiline võrdlus. Kaasused peavad olema olemuselt sarnased, et nende võrdlemine oleks võimalik.

Teema: Maakorraldusseaduse seosed teiste õigusaktidega.  Teema nimetus on üldine ja täpsustub edaspidi. Töö eesmärk on välja selgitada seosed maakorraldusseaduse ja teiste õigusaktide vahel ja koostada nendest analüütiline ülevaade. Töö baseerub õigusaktide uurimisel ja eeldab huvi uuride süvendatult õigusaktide tekste.

Teema: Maareformiseaduse seosed teiste õigusaktidega.  Teema nimetus on üldine ja täpsustub edaspidi. Töö eesmärk on välja selgitada seosed maareformiseaduse ja teiste õigusaktide vahel ja koostada nendest analüütiline ülevaade. Töö baseerub õigusaktide uurimisel ja eeldab huvi uuride süvendatult õigusaktide tekste. Selle teemaga seoses on koostatud üks töö, mida tuleks edasi arendada.

Kaugseire ja geoinformaatika kasutamine
maakorralduses ja maaressursside haldamisel

Teema: Võrdlev ülevaade põllumajandusmaa kasutamise monitooringu erinevatest meetoditest.  Töö käigus tuleb erialase kirjanduse (valdavalt inglise keelne) põhjal koostada süstematiseeritud ülevaade erinevatest monitooringu meetoditest (kaugseire, laserskaneerimine jm), mis võimaldavad hinnata põllumajandusmaa kasutamist. Teema sobib ka geodeesia erial üliõpilastele. 

Jüri Randjärv


Teema: N asula kohaliku geodeetilise võrgu rekonstrueerimise projekt. Olemasoleva geodeetilise võrgu olukorra analüüs. Maa-ameti juhend kaasaegse geodeetilise võrgu rajamise nõuetega. Tänapäevased geodeetilise võrgu rajamise tehnoloogiad ja instrumendid. Geodeetiliste punktide tähistamine ja kindlustamine maastikul. N asula kohaliku geodeetilise võrgu mõõtmine ja mõõtmistulemuste matemaatiline töötlemine.

Teema: Maaüksuse pindala määramise täpsuse sõltuvus piiripunktide asendi täpsusest. Maaüksuse üldpindala määramise erinevate viiside ülevaade. Piiripunktide koordinaatide määramise erinevad viisid ja täpsus. Maaüksuse üldpindala määramise tänapäevased nõuded lähtuvalt maakatastri seadusest.

Teema: Kohaliku geodeetilise võrgu ligipääsmatute orientiirpunktide asendi määramise täpsus. Kohaliku geodeetilise võrgu rajamise viiside täpsuse analüüs ja klassifikatsioon. Kohaliku geodeetilise võrgu sidumine riigi geodeetilise võrguga. Ligipääsmatute orientiirpunktide määramise viisid ja nende täpsus. Maa-ameti poolt kehtestatud juhendi nõuded kasutatavate instrumentide, mõõtmisviiside ja tööde täpsuse osas.

Teema: Trigonomeetrilise nivelleerimise kasutamise võimalustest kohaliku kõrgusvõrgu rajamisel. Kohaliku geodeetilise võrgu kõrgusliku sidumise viisid ja täpsusnõuded riikliku kõrgusvõrguga. Trigonomeetrilise nivelleerimise viiside ja mõõtmisvahendite ülevaade. Trigonomeetrilise nivelleerimise täpsust mõjutavad tegurid.

Teema: Mõõdistamise geodeetilise võrgu erinevate viisidega tasandamise analüüs. Mõõdistamise geodeetilise võrgu rajamise viiside ja mõõtmisvahendite ülevaade. Mõõdistamise geodeetilise võrgu rajamise skeemid. Mõõtmistulemuste matemaatilise töötlemise tehnoloogia. Erinevate tasandamisviiside ülevaade ja mõõtmistulemuste parandite arvutamine.