Metsakorralduse ja metsatööstuse õppetool

Doktorandid

Laura Peedosaar. Juhendajad dotsent Priit Põllumäe, prof Henn Korjus. Virtuaalreaalsuse kasutamine kaasavas metsakorralduses.

Joonas Kollo. Juhendajad dotsent Ahto Kangur, vanemteadur Steffen Manfred Noe Atmosfääri ja metsaökosüsteemi aastasisene ja mitmeaastane gaasivoogude dünaamika.

Pauls Zeltinš. Juhendaja dotsent Ahto Kangur. Geneetilise selektsiooniga parendatud kuusikute, männikute ja arukaasikute kasvu võrdlev modelleerimine.

Kristi Nigul. Juhendajad dotsent Ahto Kangur, Lee E. Frelich. Looduslike ja inimtekkeliste häiringute esinemise riski hindamine ja modelleerimine pikaajalise säästliku metsamajandamise kavandamisel.

Seyedeh Azimeh Motallebi Hasankola. Juhendajad dotsent Ahto Kangur, prof Andres Kiviste. Inimtekkeliste ja looduslike häiringute modelleerimine keskkonnasäästliku ja jätkusuutliku metsanduse kavandamisel.

Tauri Arumäe. Juhendaja vanemteadur Mait Lang. Lennukilidari kasutamine metsa struktuuri kirjeldamisel.

Liis Kuresoo. Juhendajad dotsent Urmas Peterson, Jaan Liira (Tartu Ülikool). Maastikes aeglaselt kulgevate nähtuste tuvastamise kaugseiremeetodite täiustamine.

Teele Paluots. Juhendajad professor Henn Korjus, Jerry Forest Franklin. Metsaelupaikade struktuuri ja dünaamika kirjeldamine ning taastamistegevuste kavandamine.

Vivika Kängsepp. Juhendaja dotsent Ahto Kangur. Puude juurdekasvu modelleerimine looduslikult kujunenud lehtpuuenamusega segametsades.

Eneli Põldveer. Juhendajad prof Henn Korjus, dotsent Diana Laarmann. Metsaökosüsteemide struktuur ja dünaamika.

Aleksei Potapov. Juhendaja dotsent Maris Hordo. Puu ja puistu kasvukäigu modelleerimine muutuvates kasvutingimustes ja majanduslik analüüs.

Maris Nikopensius. Juhendaja vanemteadur Mait Lang. Süsiniku hulga ja selle muutuse kaardistamine kaugseire ja maapealsete meetodite abil hemiboreaalsetes metsades.

Lauri Aavik. Juhendajad dotsent Regino Kask, dotsent Maris Hordo. Kasvutingimuste mõju hariliku kuuse (Picea abies) tähtsamatele puidu füüsikalis-mehaanilistele ja anatoomilistele omadustele.

Marek Irdla. Juhendaja prof Peeter Muiste. Puitkütuste optimaalsete tarneahelate väljatöötamine.

Hannes Tamme. Juhendajad prof Peeter Muiste, teadur Valdek Tamme. Puidu kuivatamise kontrolli ja optimiseerimise meetodite arendamine.