Projektid

 

Sihtfinantseerimine

 • Metsatehnoloogiate ja -tehnika ning puidu ratsionaalse kasutamise majanduslik analüüs ja prognoos (1995-1997). Projekti juht P. Muiste.
 • Projekt  nr. 0170129s98: Eesti metsade uuendamis- ja raiesüsteemid (1998-2001). Projekti juht prof. H. Tullus, üks alateema täitjatest P. Muiste.
 • Projekt nr. SF2002/SF0172100s02: Eesti metsade säästlik ja looduslähedane majandamine (2003-2006). ” Projekti juht prof. H. Tullus, üks põhitäitjatest P. Muiste.

 

 

ETF grandid

 

 • Grant 2659 Biokütuste potentsiaal ja kasutamise arengutendentsid (1997-1999) Granti hoidja prof. P. Muiste.
 • Grant 4968 Männipuidu omadused mõnedes kasvukohatüüpides (2002-2004) Granti hoidja dots. J. Pikk.
 • Grant 2685 Toitumistingimuste järsust halvenemisest tingitud taandarengulised protsessid puistustes (1997- 2000) Granti hoidja dots. J. Pikk.

 

 

Eesti Maaülikooli baasfinantseerimise grant

 

 • Puit - formeerumine, omadused, kasutamine (2005 – 2008). Projekti juht prof. P. Muiste. Projekti täitjad J. Pikk (Ph. D.), J. Kõo (Dr. Sc.), R. Kask (M.Sc.), L. Pärn (M.Sc.), R. Mitt (M.Sc.), A. Padari (M.Sc.). T. Kuznetsova (M.Sc.).

 

 

Rakendusuuringud

 

 • Eesti Keskkonnafond: Puiduenergia kasutamist soodustavate meetmete väljatöötamine (1999-2000).
 • SA KIK uurimisprojekt nr. 70 Männi (Pinus sylvesteris L.) puidu füüsikalised ja mehaanilised omadused mõnedes kasvukohatüüpides (1999-2000).
 • SA KIK uurimisprojekt nr. 13 Metsatööstuse inimressursi kasutamise ja arendamise analüüs. (2000).
 • SA KIK uurimisprojekt nr. 14 Metsatööstuse tootmis- ja puiduressursi kasutamise analüüs.(2000).
 • SA KIK uurimisprojekt nr. 19 Kütusena kasutatavate raiejäätmete potentsiaal erinevates metsa kasvukohatüüpides.(2002-2003).
 • Eesti Energia AS, RMK ja  Erametsa Majandamise Ühistu grant: Biokütuste ressurss ja tootmispotentsiaal Eestis. (2003).
 • SA KIK uurimisprojekt nr. 45 Kütusena kasutatavate raiejäätmete potentsiaal erinevates metsa kasvukohatüüpides /jätkuprojekt/ (2004-2005).
 • OÜ Digismart projekt :Tallinna biokütusel koostootmisjaama biokütuse ressursi uuring. (2004)
 • Eesti Energia AS projekt: Biofuel resources and production capacity in the neighbourhood of Ahtme. ( 2004).
 • Põlva maakonna, Briti Saatkonna ja Majandus- ja Kommunikatsiooni-ministeeriumi grant: Põlva maakonna taastuvad energiaressursid ja nende kasutamise võimalused. (2006). Projekti alateema täitjad: P. Muiste, A. Padari, H. Roostalu
 • SA KIK uurimisprojekt nr. 42 Kütusena kasutatavate raiejäätmete potentsiaal /jätkuprojekt/ (2006-2007).
 • Eesti puitkütuste potentsiaali hindamine mudelpuude meetodil  8-2/T8129MIMI  Metsanduse programm, 2008.a. 2008-2010
 • Kuusekändude varumise metsanduslikud aspektid ja kaasnevate keskkonnamõjude hindamine  8-2/T11082MIMK  siseriiklik leping  2011-2014
 • Majandusruum biomassi kasutamisel Eestis ja ülevaade võimalikest toormeressurssidest ning nende juurdekasvust  8-2/T12096MIMT  siseriiklik leping  2012
 • Pakendatud kaminapuude niiskusesisalduse muutumine ladustamisel  8-2/T11162MIMT  siseriiklik leping  2011
 • Raiejäätmete pikaajalise ladustamise mõju puitkütuse energeetilistele omadustele  8-2/T11160MIMT  siseriiklik leping  2011-2012
 • Setomaa ja Ape regiooni loodus- ja inimressursside alane uuring Eesti -Läti koostööprojekti BY LOCAL raames  8-2/10004  siseriiklik leping  2009-2010
 • Tallinna Tehnikaülikooli ja Eesti Maaülikooli ühisõppekava "Taastuvatel energiaallikatel põhinev hajaenergeetika"  8-2/T10178MIMI  Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine  2010-2014
 • Taustauuring kavandatava puidutööstuse jäätmetest granuleeritud biokütuse tootmise tehase käivitamiseks  8-2/T10220MIMI  siseriiklik leping  2011
 • Wood based energy systems for Nordic forests  8-2/T12118MIMT  Sustainable Energy Systems 2050  2012-2015