Metsakorralduse ja metsatööstuse õppetool

Doktoritööd

Sandra Metslaid, 2017. Kliima mõju hindamine hariliku männi (Pinus sylvestris L.) kasvule Eestis. Juhendajad prof Andres Kiviste, dotsent Ahto Kangur. (pdf)

Meelis Teder, 2017. Institutsionaalse innovatsiooni roll Eesti metsasektori arengus. Juhendajad dotsent Paavo Kaimre, prof Peeter Muiste. (pdf)

Valdek Tamme, 2016. Elektriliste takistus-tüüpi kontrollimeetodite arendamine puidukuivatuses. Juhendajad prof Peeter Muiste. (pdf)

Kobra Maleki, 2016. Puistu struktuuri ja konkurentsi modelleerimine keskkonnasäästlike metsamajanduslike võtete kavandamisel. Juhendajad prof Henn Korjus, prof Andres Kiviste, prof Klaus von Gadow. (pdf)

Regino Kask, 2015. Kasvutingimuste mõju hariliku männi (Pinus sylvestris L.) puidu füüsikalis-mehaanilistele omadustele Eestis. Juhendaja dotsent Jaak Pikk. (pdf)

Priit Põllumäe, 2015. Eesti erametsaomanike koostöö analüüs. Juhendaja dotsent Henn Korjus. (pdf)

Diana Laarmann, 2014 Metsaökosüsteemi taastamise seire ja analüüs. Juhendajad dotsent Henn Korjus, dr. John A. Stanturf (USDA). (pdf)

Maris Hordo, 2011. Dendroklimatoloogiliste meetodite kasutamine puistu kasvukäigu modelleerimisel. Juhendajad prof Andres Kiviste, dr. Helena Henttonen (METLA), dr. Samuli Helama (Helsinki Ülikool). (pdf)

Allan Sims, 2009. Takseermudelite ja andmestike infosüsteem puistu kasvukäigu modelleerimiseks. Juhendaja prof. Andres Kiviste. (pdf)

Ahto Kangur, 2009. Metsade pikaajaline dünaamika: püsikatsealade andmestik modelleerimiseks. Juhendajad prof. Kalev Jõgiste, prof. Andres Kiviste. (pdf)

Henn Korjus, 2009. Metsakorralduse teoreetilisi ja praktilisi aspekte Eestis. Juhendajad prof. Andres Kiviste, emer. prof. Artur Nilson. (pdf)