Prindi see leht

Master theses

Rural Building

Land Management

Forest Management

Forest Industry

Water Management

Rural Building

Aleksandrov, Valeri. 2001. Ilmastku ja puidukaitsevahendite mõju puidu tugevusele. Supervisor: Tõnu Keskküla.

Ilves, Mauro. 2003. Ühekorruseliste tootmishoonete kandekonstruktsioonide ratsionaalsed lahendused puitsõrestike näitel. Supervisors: Jaan Miljan, Tõnu Keskküla.

Joosep, Ragnar. 2002. OÜ AEROC poorbetoontehase kandekonstruktsioonid. Supervisors: Jakub Kõo, Jaak Valgur.

Kalk, Illimar. 2006. Aeroc poorbetoonist seinte arvutiprogramm AEROCsein. Supervisor: Jaak Valgur.

Karu, Alo. 2007. Renovation of low-pitched roofs. Supervisor: Tõnu Kesküla.

Karus, Aivar. 2004. Tartu linnale kuuluvate oonete hooldusraamatute koostamise käivitamine Tartu Linna Keskraamatukogu näitel. Supervisor: Tõnu Keskküla.

Kiviste, Mihkel. 2004. The influence of corrosion of steel reinforcement on the bearing capacity of ribbed reinforced concrete panels. Supervisor: Jaan Miljan.

Laurson, Mati. 1995. Maa-aluse teasest torujuhtme seinapaksuse määramisest. Supervisor: Jakub Kõo.

Leetsaar, Lehar. 2005. Eesti saviehituse ajalugu ja savi ehitustehnilised karakteristikud. Supervisor: Tõnu Keskküla.

Leheste, Evelin. 2009. Comparison of post-tensioned concrete floors of parking houses. Supervisors: Jaak Valgur, Jakub Kõo.

Lombiots, Urmas. 1995. Raudbetoonist konsoolse hüpartugiseina konstruktsioon ja arvutusmetoodika. Supervisor: Mihkel Leibur.

Pajumägi, Aime. 2001. Veiste sügavallapanul külmlautade sobivusest Eestis. Supervisor: Jaan Miljan.

Reinart, Lauri. 2006. Aeroc poorbetoonsilluste arendus. Supervisors: Jaak Valgur, Jaan Miljan.

Ryabchikov, Alexander. 1999. Определение остаточных напряжений в покрытиях методом замера продольной деформации цилиндрической подложки (Determination of residual stresses in coatings by the method of measuring the longitudinal deformation of a cylindrical substrate). Supervisors: Harri Lille, Jakub Kõo.

Tomann, Heiki. 2004. Raudbetooni ja sarruse korrosiooni mõju raudbetoonkonstruktsioonide kandevõimele. Supervisor: Jaan Miljan.

Valgur, Jaak. 1996. Computer-aided experimental mechanics of residual stresses of coated cylindrical parts. Supervisor: Jakub Kõo.

 

Land Mamagement

Jäetma, Nele. 2010. Compiling three dimensional (3D) model based on buildings in Tartu city, by using aerial photographing and its accuracy. Supervisor: Natalja Liba.

Jürgenson, Harli. 1994. Eesti baas- ja põhikaardi projektsioon ning tasapinnaliste ristkoordinaatide süsteem. Supervisor: Jaks Lankots.

Kajak, Maile. 2010. The quality and problems of professional real estate valuation in Estonia. Supervisor: Kaarel Sahk.

Kall, Tarmo. 1997. Determination of land uplift in South-Estonia. Supervisor: Jüri Randjärv.

Kargaja, Ave. 2003. Digital orthophotomap quality evaluation. Supervisor: Natalja Liba.

Keem, Siret. 2010. Measuring the performance of real estate funds registered in Estonian central register of securities. Supervisor: Kaarel Sahk.

Lihtmaa, Lauri. 2004. Piirkondlike maaparandusbüroode geograafilise infosüsteemi loomise alused. Supervisor: Siim Maasikamäe.

Liibusk, Aive. 2003. Raadio- ja GSM-side kasutamine RTK GPS-mõõtmisel. Supervisors: Jüri Randjärv, Harli Jürgenson.

Melnikova, Ina. 2005. Making orthophotomosaic about Tartu city with PHOTOMOD program and its geometrical quality. Supervisor: Natalja Liba.

Merusk, Lembit. 1993. Valla maakasutuse planeerimine (Nõo valla näitel). Supervisor: Aleksander Astaškin.

Morozova, Natalja. 2005. Gravimeetrilise geoidi NKG04 võrdlemine loodpinnaga Läänemerel. Supervisor: Harli Jürgenson.

Murumaa, Eve. 2011. Automated valuation models: Tallinn apartments case study. Supervisor: Siim Maasikamäe.

Punamäe, Hillar. 2006. Kinnisvaraspetsialistide infokasutus ja -vajadus lokaalsel eluasemeturul: Võru linnaregioon. Supervisor: Siim Maasikamäe.

Rahnu, Marje. 2001. Valla maainfosüsteemi loomise alused. Supervisor: Siim Maasikamäe.

Saal, Helen. 2011. Covering agricultural land with brushwood in Nature Protection Park Haanja. Supervisor: Siim Maasikamäe.

Salu, Eva. 2011. The possibilities to use photogrammetric and airborne laser scanning data to determine forest boundaries. Supervisor: Natalja Liba.

Sander, Janika. 2005. Geodeetiline tihendusvõrk Eestis. Satelliidi-, vastuvõtja- ja keskkonnapõhiste veaallikate mõju. Supervisor: Andres Rüdja.

Sippo, Irina. 2007. The analysis of agricultural properties fragmentation. Supervisor: Siim Maasikamäe.

Tiits, Tambet. 1992. Maakatastri loomise probleemid Eestis. Supervisor: Aleksander Astaškin.

Türk, Kristina. 2007. New geopotential spherical harmonics models and their effect on Estonian geoid model. Supervisor: Harli Jürgenson.

Vard, Aivo. 1994. GPS meetodil punktide määramine ja tulemuste sidumine geoinfosüsteemiga. Supervisor: Jüri Randjärv.

 

Forest Management

Aavik, Aiki. 2009. Ecological restoration of forests in Estonia. Supervisor: Henn Korjus.

Aiaots, Jaan. 2006. Puistu kasvumudel MOTTI testimine Eesti püsiproovitükkide andmeil ning puude väljalangevust mõjutavate tegurite uurimine. Supervisor: Andres Kiviste.

Budenkova, Julia. 2006. Forest clear-cut mapping with medium spatial resolution satellite winter images. Supervisors: Urmas Peterson, Andres Kiviste.

Drenkhan, Rein. 2002. Hariliku männi (Pinus sylvestris L.) okastust iseloomustavate tunnuste ning puude juurdekasvu võrdlev uurimine okkajälje meetodil põlisele metsamaale ning endisele põllumaale rajatud puistus. Supervisor: Märt Hanso.

Drenkhan, Tiia. 2006. Bioregulaator ROTSTOP-R’ kasutamine juurepessu profülaktikas. Supervisor: Märt Hanso.

Eenmäe, Alo. 2011. MODIS estimates of primary production in Estonian forest types. Supervisors: Mait Lang, Tiit Nilson.

Hepner, Heiki. 2002. Metsaseadus kui metsapoliitika instrument. Mõne Läänemeremaa metsaseaduste võrdlev analüüs. Supervisor: Artur Nilson.

Hordo, Maris. 2004. Erindite diagnostika puistu kasvukäigu püsiproovitükkide andmestikul. Supervisor: Andres Kiviste.

Ilisson, Triin. 2006. Tormikahjustatud alade struktuur ja uuenemine Tudu ja Halliku metskondades. Supervisor: Kalev Jõgiste.

Jõgiste, Kalev. 1994. Hariliku kuuse-kase segapuistute struktuur ja dünaamika. Supervisor: Endel Pihelgas.

Jäärats, Andres. 2004. Coniferous planting stock quality dependence of the growth technology. Supervisor: Heino Seemen.

Kaimre, Paavo. 1997. Eesti metsasektori arenguprogrammide rahvamajanduslik analüüs (magistritöö on inglise keeles). Supervisor: Seppo Vehkamäki (Helsinki University).

Kangur, Ahto. 2005. Metsaökosüsteemide dünaamika kirjeldamine ja kasutamine metsade majandamise kavandamisel. Supervisors: Kalev Jõgiste, Henn Korjus.

Kask, Priit. 1993. Eesti okaspuistute seisundi dendroklimatoloogiline analüüs. Supervisor: Toomas Frey.

Korjus, Henn. 1994. Mathematical modelling of thinnings. Supervisor: Artur Nilson.

Kosenkranius, Erik. 1996. Defoliatsiooni mõju puidu formeerumisele puu tüveosas. Supervisor: Kalle Karoles.

Kull, Enn. 1999. Palumetsade takseerparameetrite hindamine kaugseire meetoditel. Supervisor: Urmas Peterson.

Kurvits, Vahur. 2000. Võrastiku ehitus ja tüvepuidu tselluloosi- ja ligniinisisaldus erineva täiusega keskealistes pohlamöännikutes. Supervisors: Heino Seemen, Krista Lõhmus (Tartu University).

Kusmin, Jürgen. 2006. Metsatüpoloogia põhimõtted ja meetodid Eestis. Supervisor: Kalev Jõgiste.

Kuznetsova, Tatjana. 2004. State of conifers on exhausted oil shale opencast mines. Supervisors: Malle Mandre, Henn Pärn.

Kõresaar, Priit. 2003. The dune pine forest natural renewal at the Vaccinium vitis-idaea and at the Cladina site type on the South-Western coast of Estonia. Supervisor: Heino Seemen.

Köster, Kajar. 2005. Puidu lagunemise dünaamika Halliku ja Tudu tormialadel. Supervisor: Kalev Jõgiste.

Külla, Tiit. 1997. Keskealise männiku ja kuusiku maapealse ja maa-aluse osa struktuur. Supervisors: Krista Lõhmus (Tartu University), Heino Seemen.

Laarmann, Diana. 2007. Individual tree mortality in relationship with naturalness of forest stands on the permanent sample plot data. Supervisor: Henn Korjus.

Laas, Eino-Endel. 1994. Männikultuuride tüübid Kagu-Eestis.

Lang, Mait. 2001. Forest reflectance model as and interface between inventory databases and satellite images. Supervisor: Tiit Nilson.

Lastik, Renal. 2006. Biomass ja produktsioon endistel põllumaadel kasvavates lehtpuupuistutes. Supervisor: Veiko Uri.

Lublo, Monika. 2011. Implementation of participatory democracy principles in elaboration of legislative and strategic documents of forestry. Supervisor: Henn Korjus.

Maaten, Tiit. 2007. Analysis of genetic variation of Scots pine (Pinus sylvestris L.) populations in Estonia based on DNA microsatellite markers. Supervisor: Malle Kurm.

Merenäkk, Margarete. 2007. Relationships between CHRIS PROBA and Landsat 7 ETM+ reflectance data and forest inventory parameters at Järvselja training and experimental forestry district. Supervisor: Mait Lang.

Merenäkk, Meelis. 2006. Rinnasdiameetri jaotuste lähendamine Johnsoni SB jaotusega. Supervisor: Andres Kiviste.

Metslaid, Marek. 2004. Acclimation of Norway spruce advance regeneration after clearcut. Supervisor: Kalev Jõgiste.

Männiste, Kairi. 2005. Mikroobne antagonism kuuse-juurepessu (Heterobasidion parviporum Niemelä & Korhonen) elukeskkonna kujundajana järelkasvukuuse võraokkas. Supervisor: Märt Hanso.

Ots, Katri. 1996. Growth and development of conifers under alkaline industrial pollution. Supervisors: Malle Mandre, Hardi Tullus.

Padari, Allar. 2004. RaieWin - a program for forest stand valuation. Supervisors: Andres Kiviste, Artur Nilson.

Pihu, Raul. 2002. Hariliku kuuse kasvu sõltuvus seemnepartii tüübist. Supervisors: Ivar Etverk, Tõnu Möls.

Raudoja, Ahto. 2007. Research and methodology of traditional building in Setomaa and pilot inventory. Supervisors: Hardi Tullus, Mart Külvik.

Rauk, Jüri. 1997. Okaspuude radiaaljuurdekasv ja vitaalsus tsemenditööstuse mõjupiirkonnas. Supervisors: Malle Mandre, Hardi Tullus.

Reisner, Vaike. 1997. Kasvuhoonegaaside dünaamika Eesti metsades. Supervisors: Malle Mandre, Hardi Tullus.

Rosenvald, Raul. 2002. The influence of forest management and forest structure on the nesting of Black stork (Ciconia nigra). Supervisors: Hardi Tullus, Asko Lõhmus (Tartu University).

Rähn, Ahto. 2011. Precommercial thinning in 2010 by the State Management Centre considering new requirements. Supervisors: Andres Kiviste, Andres Jäärats.

Sepp, Teet. 2008. Classification of non-industrial private forest owners for applications in Estonia. Supervisor: Henn Korjus.

Sims, Allan. 2003. The database of forestry models. Supervisor: Andres Kiviste.

Sirgmets, Risto. 2005. Riigimetsa majandaja tegevuse hindamine. Supervisor: Paavo Kaimre.

Soo, Tea. 2006. Higher forestry education in Estonia and Latvia before 1920. Supervisor: Toivo Meikar.

Tasa, Tea. 2002. Hübriidmustika (Vaccinium corymbosum x Vaccinium angustifolium) sortide ’Northblue’ ja ’Northcountry’ kasvatamisvõimalused ja -tehnoloogiad Tartumaal. Supervisor: Taimi Paal.

Teder, Meelis. 1996. Eesti Puiduturu seos välisturgudega. Supervisor: Artur Nilson.

Traagel, Kaja. 1997. Mõnede introdutseeritud kuuseliikide kasvatamise tulemustest Järvseljal. Supervisor: Eino-Endel Laas.

Tullus, Arvo. 2005. Cultivation of hybrid aspen in Estonia: the results from the first five years. Supervisors: Hardi Tullus, Aivo Vares.

Uiga, Rainis. 2003. Raiete avastamine satelliidipiltidelt ning harvendusraie kraadi ja heleduse muudu seose leidmine. Supervisors: Tiit Nilson, Mait Lang.

Uri, Veiko.1997. The influence of the forest thinnings on pine stem and branches increment. Supervisors: Hardi Tullus, Krista Lõhmus (Tartu University).

Vahter, Tarmo. 2007. Development of method for assessment of forest damage by cervids. Supervisor: Paavo Kaimre.

Vares, Aivo. 1999. Biomass, produktsioon ja peamised mineraaltoitained sanglepakultuurides. Supervisors: Hardi Tullus, Krista Lõhmus (Tartu University).

Viilma, Kaili. 1999. Metsareservaatide loomine männikutes lähtuvalt Eesti geobotaanilisest rajoneeringust.  Supervisor: Eino-Endel Laas.

Vildo, Merit. 2005. Hariliku männi külvikultuuride ehitus ja kõrguskasv pohla kasvukohatüübis Ilumetsa ja Kiidjärve metskondades. Supervisors: Maris Hordo, Aivo Vares.

Volkov, Aarne. 2005. Metsaõigusnormide rikkumised Võrumaal aastatel 2000-2004. Supervisor: Henn Korjus.

Väät, Toomas. 2004. Kasvutingimuste mõju okaspuude loodusliku uuenduse tekkele ja kasvule. Supervisor: Eino-Endel Laas.

 

Forest Industry

Habanen, Erki. 2008. Quality of aspen pulpwood at AS Estonian Cell. Supervisor: Henn Korjus.

Kakko, Tauri. 2011. Development of energy wood collecting technologies in Estonia during 1990-2010. Supervisor: Peeter Muiste.

Kask, Regino. 2003. Physical and mecchanical properties of Scots pine (Pinus sylvestris L.) on bilberry and cowberry forest site types. Supervisor: Jaak Pikk.

Lepik, Angelika. 2009. Factors, that influence planing industry. Supervisor: Peeter Muiste.

Mitt, Risto. 2006. Elektriliinide trassidelt saadava võsa energeetiline potentsiaal. Supervisor: Peeter Muiste.

Niklus, Tanel. 2006. Kuivenduskraavidel kasvav puitmass. Supervisor: Peeter Muiste.

Pärn, Katrin. 2006. Metsaõigusnormide rikkumised Pärnu maakonnas aastatel 2000-2005. Supervisor: Vahur Kurvits.

Pärn, Linnar. 2005. Puidupõhise bioõli tootmise võimalused Eestis. Supervisor: Peeter Muiste.

Sulg, Andres. 2005. Termotöötlemise mõju puidu omadustele. Supervisors: Regino Kask, Vahur Kurvits.

Zuba, Haana. 2001. Kuusepuidu tihedus, painde- ja survetugevus jänesekapsa kasvukohatüübis. Supervisor: Peeter Muiste.

Uus, Andres. 2003. The traditional log construction of farm buildings at the beginning of the 20th century by the example of Misso parish in Southeast Estonia. Supervisor: Peeter Muiste.

Uustalu, Jaanus. 2005. Sisepõlemismootoritega laadimismasinad puitu mehaaniliselt töötlevates tööstustes Eestis. Supervisor: Toomas Frey.

 

Water Management

Derman, Katrin. 2006. Kiirekasvuliste puuliikide niisutamine eelpuhastatud reoveega Kambja reoveepuhasti näitel. Supervisor: Toomas Tamm.

Napp, Peeter. 2008. Exploring of hydraulic of fish pass with inclined crest weirs. Supervisor: Heiti Haldre.

Nikulnikova, Anna. 2008. Domestic water consumption in apartment buildings. Supervisors: Karl Mägi, Toomas Tamm.

Saaremäe, Egle. 2008. Moderniziation of the course Water Supply and Sewerage I and II by using e-teaching and e-learning. Supervisor: Karl Mägi.

Šmeljova, Jelena. 2006. Taimkattefiltrid (Salix) maailmas ja Eestis Kambja looduslähedase reoveepuhasti näitel. Supervisor: Toomas Tamm.

Tomberg, Meelis. 2006. Joogivee kvaliteedi parandamine Sauga alevikus. Supervisor: Toomas Timmusk.

Tõnismäe, Mati. 2008. The effect of land improvement on flooding and means of decreasing the related risks. Supervisors: Koit Alekand, Toomas Timmusk.