Tehnikamaja ilmajaam:

Vaata ilmainfot

Maaülikoolis uuriti väikejärve tervendamise võimalusi

Foto: Priit Tammeorg
Proovivõtt Mustijärvel 2018. aasta vegetatsiooniperioodil

Eesti Maaülikoolis valmis Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel projekt, milles uuriti jätkusuutliku väikejärve tervendamise võimalusi setete eemaldamise ja taaskasutuse teel.

Sette eemaldamine ja selles sisalduva fosfori (P) taaskasutamine on üks keskkonnamajanduse prioriteetsemaid suundi, sest see võimaldaks lahendada korraga kaht fosfori jätkusuutlikkuse probleemi: keskkonnareostust ja looduslike fosforivarude piiratust. Aastate vältel põhjasetetesse talletunud fosfor (setetest fosfori vabanemine ehk sisekoormus) on tihti vähendanud veekaitsemeetmete tulemuslikkust. Teisalt on mineraalsed fosforivarud maailmas piiratud.

Käesolev projekt oli unikaalne kahe aspekti poolest. Esmakordselt maailmas analüüsiti kogu järve ökosüsteemi, ka fosfori sisekoormust pärast täies mahus sette eemaldamist. Enamasti raporteeritakse sette eemaldamise mõjusid vaid veekeemiale ja primaarprodutsentidele. Siiski põhjustavad muutused madalamal ökosüsteemi tasandil tihti muutusi ka järgnevatel tasanditel. Vähesed uuringud, mis käsitlevad veeökosüsteemi tervikuna, on tehtud vaid pindmise settekihi eemaldamise järel. Teiseks, esmakordselt uuriti järve fosfori sisekoormust ja selle fosfori taaskasutamise võimalust samaaegselt. Seni on neid kahte küsimust käsitletud eraldi. Samas on sette fosfori vabanemist järves kontrollivad tegurid sarnased neile, mis mõjutavad fosfori kättesaadavust agroökosüsteemides.

Projekti tulemused näitasid väga kõrget järve tervendamise potentsiaali jätkusuutlikul moel ehk sette eemaldamise ja selle fosfori taaskasutuse teel. Uuritud väikejärve setteomadused (eelkõige madal raua ja fosfori suhe) olid soodsad taimede (raiheina) kasvu jaoks. Seda leiti nii vastavas kasvuhoonekatses kui ka põldkatses. Järve veekvaliteedi paranemise eelduseks on aga piisavalt vähendatud toiteainete väliskoormus.

Käesolevas uuringus oli sette väljakaevamise (toiteainete sisekoormuse allika eemaldamise) mõju järvele siiski lühiajaline, seda suure toiteainete väliskoormuse tõttu. Tekkis uus settekiht, mis külvas fosforit vette valdaval osal vegetatsiooniperioodist (juunist-septembrini) aasta pärast sette väljakaevamist. Seetõttu osutasid hüdrokeemilised ja hüdrobioloogilised kvaliteedinäitajad uuritud väikejärve kõrgele troofsusele. Töörühm jätkab projektidega, muuhulgas on plaanis katsetada uuemaid meetodeid väliskoormuse vähendamiseks.

 

Projektiga seotud teaduspublikatsioonid:

Kiani, M., Tammeorg, P., Niemistö, J., Simojoki, A., & Tammeorg, O. (2020). Internal phosphorus loading in a small shallow Lake: Response after sediment removal. Science of The Total Environment: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138279

Kiani, M., Raave, H., Simojoki, A., Tammeorg, O., & Tammeorg, P. (2021). Recycling lake sediment to agriculture: Effects on plant growth, nutrient availability, and leaching. Science of the Total Environment: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.141984.