Tehnikamaja ilmajaam:

Vaata ilmainfot

Doktoritöö: vedelkütused aitavad kriisiolukorras elektrienergiat toota

Foto: Pexels
Elektriliinid

14. aprillil tuleb Eesti Maaülikoolis kaitsmisele doktoritöö, mis keskendub vedelkütustele.

Veljo Raide kaitsmisele tulevast doktoritööst "Vedelkütustest moodustatud küttesegu töötlemise süsteem sädesüütega mootorgeneraatorites kasutamiseks kriisi olukorras. Liquid fuels air-fuel mixture processing system with spark ignition engine for use in generators in a crisis situation" selgub, et kriisiolukorras on riigi kriitilist infrastruktuuri võimalik vedelkütuste abil toetada.

Kriisi- ja sõjaajal on suure tõenäosusega elektrivõrkude töö häiritud ning seetõttu võivad osad jaotusvõrgud jääda elektrita. Elektrita on sellest tulenevalt ka riigi kriitilise informatsiooni- ja kommunikatsiooni tehnoloogia infrastruktuuri tuumvõrkude olulised sõlmed. Kriisisituatsioonis saab puuduvat elektrienergiat toota laialtlevinud sädesüütega mootor-generaatoritega, kuid nende puhul on oluline kütuste kasutamise paindlikkus.

Kriisiolukorras tuleb kasutada kõiki võimalikke mootorikütuseid, nii kerge- kui raskekütuseid. Mootor-generaatorite kasutamisel elektrienergia tootmiseks on probleemiks nende ühekütuselisus. Küttesegu kuumutamisega saadakse parem aurustumine ja nii on võimalik mööduda probleemist ning kasutada sädesüütega mootor-generaatoris elektrienergia tootmiseks kõiki sisepõlemismootorile ettenähtud vedelkütuseid.

Väitekiri on koostatud kuue artikli põhjal. Uurimustöös kirjeldati EL ja NATO seadusandlike aktide mõjusid Eestis kasutatavatele vedelkütustele, analüüsiti lahendusi energiajulgeolekuga seotud probleemide lahendamisele Eestis, analüüsiti diisli- ja biodiislikütuste kasutamise kitsaskohti survesüütega mootorites, töötati välja erinevatest kütustest valmistatud küttesegu töötlemise süsteemi tehniline lahendus, lahendust täiendati nii, et see sobiks kasutamiseks sädesüütega mootoril ning teostati mootorikatsetused.

Töö eesmärgiks oli töötada välja erinevatest vedelkütustest moodustatud küttesegu töötlemise süsteem sädesüütega mootorile ja hinnati selle sobivust praktikas. Süsteemi eesmärgiks on kohandada küttesegu sädesüütega mootoris kasutamiseks, et tagada kriisi- ja sõjaajal hajuseleketrienergia tootmine riigi kriitilise infrastruktuuri toetamiseks.

Läbiviidud uuringud ja väljatöötatud lahendus aitavad kaasa kriisi- või sõjaolukorras sädesüütega mootor-generaatoriga hajutatud elektrienergia tootmisele, kasutades selleks hetkel kättesaadavat vedelkütust, et varustada elektriga riigi IKT süsteeme kuniks vajadusel käivitub NATO artikkel 5.

Veljo Raide kaitseb filosoofiadoktori väitekirja 14. aprillil kell 12 Fr. R. Kreutzwaldi tn 56 (Tehnikamaja) ruumis B136 ja veebisruumis. Doktoritöö juhendajad on professor Jüri Olt ja kaasprofessor Risto Ilves, oponendid on professor Vladimir Horák (Faculty of Military Technology, University of Defence, Brno, Tšehhi) ja kaasprofessor Maris Gailis (Institute of Transport, Riga Technical University, Läti). Dissertatsiooniga saab tutvuda Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis EMU DSpace.