Energeetikamajanduse praktika

Õppeaine TE.0348 Energeetikamajanduse praktika (5,0 EAP) ainekaart „Practical Training in power engineering management“.

Praktika eesmärk: Teoreetiliste teadmiste kinnistamine ja praktiliste kogemuste omandamine energeetikamajanduse ning elektri-, soojus- ja automaatikaseadmete käidul

Annotatsioon: Ettevõtte energiamajanduse struktuur, infosüsteemid, töökorraldus. Elektri- ja soojusenergeetika seadmed, tehnohoolduse ja remondi korraldus, seadmete rikete põhjused, ohutushoid seadmete käidul. Energia kasutamine ja sääst. Ettevõtte tegevuse tulemuslikkus, puuduste analüüs ja ettepanekud olukorra parendamiseks. Praktika kohaks on energeetika- ja automaatikaseadmeid valmistavad, vahendavad ja kasutamist korraldavad ettevõtted või muusuunaliste ettevõtete (ühistute, valitsusasutuste jt.) energeetikateenistused, aga ka suurtalud.

Eeldusained: soovitavalt elektriseadmete kasutamine

Õpet läbiviiv osakond: Energiakasutuse õppetool (EQ)

Vastutav õppejõud: dotsent Toivo Kabanen

Praktika kohaks võivad olla energeetika- ja automaatikaseadmeid valmistavad, vahendavad, projekteerivad või käitu korraldavad ettevõtted, firmad, ühistud või muusuunaliste ettevõtete, firmade, ühistute, valitsusasutuste energeetikaosakonnad, aga ka suurtalud. (praktikakohad)

Praktika ülesanded. Praktikal tutvuvad üliõpilased elektri-, soojusenergeetika- ja auto­maatikaseadmetega, energeetikamajanduse töökorraldusega, nende seadmete projekteerimise, valmistamise ja hooldamisega ning koguvad andmeid lõputöö koostamiseks. Praktikakohta saabudes tutvub üliõpilane eelkõige seal kehtestatud üld- ja erieeskirjadega, õpib selgeks ja täidab ohutushoiu eeskirju. Praktika ajal peab üliõpilane saama ammendava ülevaate ettevõtte energeetilisest baasist, elektriseadmete osast selles, energia tarbimisest tootmisharudes, pöörates põhitähelepanu elektri- ja soojusenergiale üldises energiabilansis; ettevõttes energeetikateenistuse töö korraldusest, energeetikateenistuse koosseisudest ja nende mää­ramise metoodikast, elektri- ja soojusseadmete tehnoteenindamise ja remontide planeerimisest ja läbiviimisest, meetmetest ohutuse tagamiseks seadmete käidul. Erilist tähelepanu tuleb pöörata energia säästule ettevõttes.

Õpiväljundid. Praktika tulemusena peab üliõpilane tundma õppima ettevõtte energeetikateenistuse struktuuri, selle koosseisude moodustamise aluseid, suhteid valla, maakonna või linna vastavate üksustega. Peab omandama oskuse ohutu töö organiseerimiseks energeetikateenistuses tehnoloogiliste seadmete, madalpinge õhu- ja kaabelliinide, sisejuhtmestiku ja olmeelektriseadmete teenindamisel ja remondil; läbi viia kollektiivis tehnilisi õppusi ning hoida korras tehnilist dokumentatsiooni. Kogub andmeid lõputöö, kursuseprojekti jaoks, mis sisaldab energeetikamajanduse töö korraldust, selle parendamise analüüsi jt. küsimusi.

Praktika korraldus. Praktika toimub reeglina tulemuslikult töötavates ettevõtetes, ühistutes või suurtaludes. Üliõpilased on praktika ajal vastava ettevõtte töötajad. Üliõpilane võib olla inseneri, projekteerija, tehniku või mõnel muul energeetikaseadmetega tegeleva töötaja ametikohal.

Praktika aeg on soovitav valida vahemikus pärast esimese õppeaasta kevadsemestri lõppu kuni üks nädal enne järgneva õppeaasta algust.