Energiakasutuse ettevõttepraktika

Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi energiakasutuse magistriõppekava üliõpilastel on kohustus läbida praktika ettevõttes.

Õppeainena on praktika nimetus: TE.0348 Energeetikamajanduse praktika

Toimumisaeg: üldjuhul I õppeaasta lõpus, peamiselt suvekuudel vastavalt EMÜ metsandus- ja maaehitusinstituudi õppedirektori korraldusega kinnitatud akadeemilisele kalendrile.

Praktika kestus: kuus nädalat.

Ettevõttepraktika eesmärgid on järgmised:
Üliõpilased kinnistavad teoreetilisi teadmisi ja omandavad praktilisi oskusi energeetikamajanduses ning elektri-, soojus- ning automaatikaseadmete käidul. Ettevõttes omandavad üliõpilased elektri- ja soojusenergeetika seadmete tehnohoolduse, remondi ja ohutushoiu korralduse. Üliõpilased saavad praktilised oskused ettevõtte energiamajanduse, infosüsteemide ja töökorralduse kohta.
Ettevõttepraktika õpiväljundid: üliõpilane
- omab teadmisi ettevõtte juhtimisest ning seal tehtavatest töödest;
- oskab töötada meeskonnas;
- oskab ennast ja oma tegevusi analüüsida ning teha järeldusi;
- tunneb ettevõtte energeetikateenistuse struktuuri, selle koosseisude moodustamise aluseid;
- omandab oskuse ohutu töö organiseerimiseks energeetikateenistuses seadmete teenindamisel ja remondil;
- oskab pidada energia arvestust, läbi viia kollektiivis tehnilisi õppusi ja hoida korras energiamajanduse dokumentatsiooni.

Praktika käigus käsitletavad teemad:
- ülevaade ettevõtte energiamajanduse struktuurist ja töökorraldusest;
- tutvumine praktika koha üld- ja erieeskirjadega, üliõpilane õpib selgeks ja täidab ohutushoiu eeskirju;
 - andmed elektri-, soojusenergeetika- ja automaatikaseadmete rikete kohta koos põhjuste analüüsiga;
 - elektri- ja soojusenergia kasutamine, energiasääst;
- energeetikamajanduse personal, kvalifikatsioon;
- elektri- ja soojusseadmete tehnoteenindamine, remontide planeerimine, meetmed ohutuse tagamiseks seadmete käidul;
- keskonnahoid ja meetmed selle tagamiseks;
- puuduste analüüs ja ettepanekud olukorra parendamiseks.

Praktika üldine korraldus:
- Üliõpilastele tutvustatakse ettevõttepraktika toimumise korda esimese õppeaasta kevadsemestri õppetöö toimumise esimese kuu jooksul korraldataval seminaril.
- Üliõpilased valivad praktikakoha hiljemalt aprilli kuu jooksul kooskõlastatult ülikoolipoolse praktikajuhendajaga.
- Hiljemalt praktika alguseks vormistatakse ülikoolipoolse esindaja (õppedirektor), ettevõttepoolse esindaja (volitatud isik, omanik vm) ning üliõpilase vahel kolmepoolne praktikaleping.
- Praktika jooksul täidab üliõpilane praktika päevikut.
- Praktika lõppeb üliõpilase poolt praktikaaruande koostamise ja kaitsmisega.

Praktikaga seonduvad dokumendid:
1. praktika juhend;
2. kolmepoolne praktikaleping;
3. ohutusjuhend;
4. praktikaaruanne.

Energiakasutuse magistriõppekava ettevõttepraktikat koordineerib:
Toivo Kabanen
Toivo.kabanen@emu.ee
tel. 731 3315
Fr. R. Kreutzwaldi 56/1-A301 (Tehnikamaja)

Praktika kohta lähem info ja kõik dokumendid EMÜ õppeinfosüsteemis:
TE.0348 Energeetikamajanduse praktika