Geodeesia ja maakorralduse õppekavade erialapraktika

Geodeesia ja maakorralduse õppekavade erialapraktika

Bakalaureuseaste

Magistriaste

 

Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi Geodeesia, kinnisvara- ja maakorralduse bakalaureuse- ja magistriastme õppekava üliõpilastel on kohustus läbida praktika ettevõttes.

 

Bakalaureuse üliõpilastele

Õppeainena on praktika nimetus: MI.1879 Erialapraktika (6 EAP)

Toimumisaeg: eeldatavalt II õppeaasta lõpus, üldjuhul kokkuleppel praktikakohaga.

Erialapraktika eesmärk:
Praktika eesmärgiks on erialase töökogemuse saamine ja iseseisva töö oskuse arendamine. Praktika võimaldab üliõpilastel rakendada õpingute jooksul omandatud teoreetilisi teadmisi igapäevases töös. Selle tulemusel tekivad ja arenevad seosed teoreetiliste teadmiste ja praktilise töö vahel.

Õpiväljundid:
Praktika edukalt läbinud üliõpilane:

-omab esmaseid erialase praktilise töö kogemusi ja oskab neid kogemusi kriitiliselt hinnata;

-oskab selgitada seoseid õpitud teoreetiliste teadmiste ja praktilise töö vahel;

-saab aru praktika jooksul sooritatud tööde sisust ja tähtsusest praktika sooritamise kohaks olnud asutuse või ettevõtte (või selle allüksuse) jaoks ja oskab seda selgitada.

Praktika üldine korraldus:
Praktika toimub geodeesia või maakorralduse ja kinnisvara haldamisega tegelevas riigi asutuses või era ettevõttes. Praktika sisu ja täidetavad ülesanded peavad olema kooskõlas õpitava erialaga. Praktika sooritamise koht valitakse üliõpilase ja ülikooli poolse juhendaja koostöös.

Praktika sooritamisel lähtub üliõpilane ülikooli poolsest praktika juhendist ja praktika sooritamise kohas määratud juhendaja suunistest. Praktika sooritamise järel koostab üliõpilane nõuetekohase aruande, esitab selle ülikooli poolsele praktika juhendajale ja selgitab avalikul praktikaaruannete kaitsmisel oma töö tulemusi.

Praktikaga seonduvad dokumendid:
1. Praktika juhend;
2. Kolmepoolne praktikaleping;
3. Ohutusjuhend;
4. Praktikaaruanne, mille osad on:
4.1. Praktika kirjeldus;
4.2. Praktikapäevik;
4.3. Enesehinnang;
4.4. Ettevõttepoolse praktikajuhendaja poolt täidetud tagasiside ankeet.

 

Erialapraktikat koordineerib:
Natalja Liba
natalja.liba@emu.ee
tel. 731 3125
Kreutzwaldi 5 (Metsamaja), 2A19

 

Magistrandid

Õppeainena on praktika nimetus: MI.1977 Erialapraktika (10 EAP)

Toimumisaeg: eeldatavalt I õppeaasta lõpus, üldjuhul kokkuleppel praktikakohaga.

Erialapraktika eesmärk:
Praktika eesmärgiks on anda süvendatud tööalaseid kogemusi geodeesia või kinnisvara või maakorralduse mõnes kitsamas valdkonnas. Praktika võimaldab igapäevases töö rakendada eelnevalt omandatud teoreetilisi teadmisi. Selle tulemusena arenevad ja täienevad üliõpilase jaoks seosed teoreetiliste õpingute ja praktilise töö vahel. Praktika läbimise tulemusena suureneb üliõpilase iseseisva töö oskus ja vastutustunne.

Õpiväljundid:
Praktika edukalt läbinud üliõpilane:

-omab süvendatud praktilise töö kogemusi geodeesia või kinnisvara või maakorralduse kitsamas valdkonnas ja oskab neid kogemusi kriitiliselt hinnata;

-saab aru õpitud teoreetiliste teadmiste vajalikkust igapäevases praktilises töös ja oskab seda selgitada;

-saab aru praktika sooritamise kohaks olnud asutuse või ettevõte (või selle allüksuse) erialasest rollist ühiskonnas ja oskab seda selgitada;

-on täiendanud oma iseseisva töö oskusi.

Praktika üldine korraldus:
Praktika toimub geodeesia või kinnisvara või maakorraldusega tegelevas riigi - või kohaliku omavalitsuse asutuses või era ettevõttes. Praktika sisu ja täidetavad ülesanded peavad olema kooskõlas õpitava erialaga. Praktika sooritamise koht valitakse üliõpilase ja ülikooli poolse juhendaja koostöös. Praktika sooritamisel lähtub üliõpilane ülikooli poolsest praktika juhendist ja praktika sooritamise kohas määratud juhendaja suunistest. Praktika sooritamise järel koostab üliõpilane nõuetekohase aruande, esitab selle ülikooli poolsele praktika juhendajale ja selgitab avalikul praktikaaruannete kaitsmisel oma töö tulemusi.

Praktikaga seonduvad dokumendid:
1. Praktika juhend;
2. Kolmepoolne praktikaleping;
3. Ohutusjuhend;
4. Praktikaaruanne, mille osad on:
4.1. Praktika kirjeldus;
4.2. Praktikapäevik;
4.3. Enesehinnang;
4.4. Ettevõttepoolse praktikajuhendaja poolt täidetud tagasiside ankeet.

 

Erialapraktikat koordineerib:
Natalja Liba
Natalja.liba@emu.ee
tel. 731 3125
Kreutzwaldi 5 (Metsamaja), 2A19

 

Näiteid ettevõtetest, kus geodeesia ja maakorralduse õppekava üliõpilased on praktikal käinud: Maa-amet, Domus Kinnisvara Lõuna-Eesti OÜ, Teearu Grupp OÜ, Hades Geodeesia OÜ, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA), Estonian Fiber OÜ, Kinnisvarabüroo Uus Maa OÜ, OÜ Hendrikson & Ko, Tartu Linnavalitsuse Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond, Geomel OÜ, Raxoest OÜ, Ober-Haus Kinnisvara AS, Riigi Kinnisvara AS, Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK), OÜ Piibeleht Arendus, OÜ Ropka Elamu, Borg Kinnisvara OÜ, Geodeesia OÜ, Ober-Haus Hindamisteenuste OÜ, Aaba Kinnisvara OÜ, Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ, OÜ GPK Partnerid, Geomel OÜ, Reib OÜ, Sirged Sihid OÜ, Mäger Poegadega OÜ, GPK Partnerid OÜ, Mäksa Vallavalitsus, 1Partner Kinnisvara Tartu OÜ, Maamõõdu ja Arhitektuuribüroo, Pindi Kinnisvara OÜ, Harku Vallavalitsus, Arco Real Estate AS, Robinson Kinnisvara OÜ.