Maaehituse ettevõttepraktika

Maaehituse õppekava erialapraktikad

Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi Maaehituse õppekava üliõpilastel on kohustus läbida mitu praktikat ettevõttes: Ehitustehnoloogia menetluspraktika, Ehituseriala menetluspraktika ning Ehituseriala diplomipraktika.

 

MI.1014 Ehitustehnoloogia menetluspraktika.

Toimumisaeg: eeldatavalt II õppeaasta lõpus, peamiselt suvekuudel vastavalt EMÜ metsandus- ja maaehitusinstituudi õppedirektori korraldusega kinnitatud akadeemilisele kalendrile.

Praktika kestus: neli nädalat, sh üks nädal sooritatakse praktiliste kogemuste omandamiseks Tartu Kutsehariduskeskuses sealsete juhendajate käe all vastavalt EMÜ poolt planeeritud graafikule, 3 nädalat sooritatakse praktikandi poolt valitud ettevõttes.

Ehitustehnoloogia menetluspraktika eesmärgid:
1) varemomandatud teoreetiliste teadmiste kinnistamine,
2) ehitustöö praktiliste kogemuste omandamine konkreetsete ehitustööde tegemisel.

Ehitustehnoloogia menetluspraktika õpiväljundid:
a) praktikant teab ja oskab kirjeldada:
- ehituses kasutatavaid mõisteid (terminoloogiat);
- ehituses kasutatavaid transpordiviise ja meetodeid;
- ehitusprotsessis vajalikke seadmeid;
- pääste- ja kaitsevahendeid.
b) Praktikant oskab analüüsida:
- ehitusalaseid õigusakte (seadused, määrused j.m.s.);
- ehituse tehnoloogilist protsessi, selle osasid ja ajalist ülesehitust.
c) Praktikant on oma töös saavutanud üldised pädevused:
- suuline- ja kirjalik eneseväljendusoskus suhtlusel teiste ehitusspetsialistide tasanditega;
- praktilise õppimise võime;
- multikultuursuse tunnistamine ja rahvusvahelise koostöö oskus;
- eetilised tõekspidamised ehituses – hea ehitustava tundmine.

Praktika üldine korraldus:
- Üliõpilastele tutvustatakse menetluspraktika toimumise korda teise õppeaasta kevadsemestril korraldataval seminaril.
- Üliõpilased valivad praktikakoha iseseisvalt ehitusvaldkonnas tegutsevate ettevõttete s.h. projekteerimisbüroode seast ning teatavad sellest praktika eest vastutavale õppejõule E-maili või kirja teel hiljemalt suvesemestri 01.juuliks (kell 00.00).
- Hiljemalt praktika alguseks vormistatakse ülikoolipoolse esindaja (õppedirektor), ettevõttepoolse esindaja (volitatud isik, omanik vm) ning üliõpilase vahel kolmepoolne praktikaleping.
- Praktika jooksul täidab üliõpilane praktika päevikut.
- Praktika lõppeb üliõpilase poolt praktikaaruande koostamise ja kaitsmisega.

Praktikaga seonduvad dokumendid:
1. Praktika juhend;
2. Kolmepoolne praktikaleping;
3. Ohutusjuhend;
4. Praktikaaruanne, mille osad on:
4.1. Sissejuhatus;
4.2. Praktikakoha iseloomustus;
4.3. Praktikapäevik;
4.4. Menetluspraktika õpiväljundid ja nende saavutamise hinnang;
4.5. Menetluspraktika juhendaja hinnang.

 

Maaehituse õppekava Ehitustehnoloogia menetluspraktikat koordineerib:
Vello Pallav
vello.pallav@emu.ee
tel. 731 3184
F. R. Kreutzwaldi 5 (Metsamaja), 1C7

Praktika kohta lähem info ja kõik dokumendid EMÜ õppeinfosüsteemis:
MI.1014 Ehitustehnoloogia menetluspraktika

 

MI.1846 Ehituseriala menetluspraktika.

Toimumisaeg: eeldatavalt III õppeaasta lõpus, peamiselt suvekuudel vastavalt EMÜ metsandus- ja maaehitusinstituudi õppedirektori korraldusega kinnitatud akadeemilisele kalendrile.

Praktika kestus: neli nädalat.

Ehituseriala menetluspraktika eesmärgid:
1) varemomandatud teoreetiliste teadmiste kinnistamine,
2) erialaste praktiliste kogemuste omandamine konkreetsete.

Ehituseriala menetluspraktika õpiväljundid:
a) oskab praktikant:
- koostada ehituse tehnilist dokumentatsiooni s.h.
 * eelarve;
 * ehitustööde päevik;
 * kaetud tööde akt;
 * töökoosoleku protokoll;
- lugeda ehituslikke projekte ehitustööde teostamise käigus;
- arvestada materjalikulu ja tööaega, teha vajalikke mõõdistusi;
- koostada ja muuta (muudatusi kooskõlastada) ehituse kalendergraafikut;
- määratleda ja ära tunda põhilisi ohuallikaid ehitusobjektidel ning koostada riskianalüüsi;
- kasutada pääste - ja kaitsevahendeid ning tegutseda tööõnnetuse korral.
b) Praktikant on jälginud ja oskab analüüsida:
- objekti varustamist materjalide, detailide ja konstruktsioonidega;
- töö koordineerimist ja dokumenteerimist allhankijatega;
- töö organiseerimist (kalenderplaan) ja tasustamist;
- töötervishoiu s.h. tööhügieeni seisukorda objektil;
- tööohutuse, tuleohutuse, elektriohutuse, keskkonnaohutuse (s.h. jäätmekäitluse) seisukorda objektil;
- kvaliteedikontrolli süsteemi ja kvaliteedi võimalikke tolerantse;
- objekti tööjuhi probleemistikku.
c) Praktikant on oma töös saavutanud üldised pädevused:
- analüüsimis- ja sünteesivõime ehitusobjektil;
- suuline- ja kirjalik eneseväljendusoskus suhtlusel teiste ehitusspetsialistide tasanditega;
- praktilise õppimise võime;
- informatsiooni haldamise võime;
- otsuste tegemine;
- meeskonnatöö oskused;
- juhtimisvõime;
- multikultuursuse tunnistamine ja rahvusvahelise koostöö oskus;
- eetilised tõekspidamised ehituses – hea ehitustava tundmine.

Praktika üldine korraldus:
- Üliõpilastele tutvustatakse menetluspraktika toimumise korda teise õppeaasta kevadsemestril korraldataval seminaril.
- Üliõpilased valivad praktikakoha iseseisvalt ehitusvaldkonnas tegutsevate ettevõttete s.h. projekteerimisbüroode seast ning teatavad sellest praktika eest vastutavale õppejõule E-maili või kirja teel hiljemalt suvesemestri 01.juuliks (kell 00.00).
- Hiljemalt praktika alguseks vormistatakse ülikoolipoolse esindaja (õppedirektor), ettevõttepoolse esindaja (volitatud isik, omanik vm) ning üliõpilase vahel kolmepoolne praktikaleping.
- Praktika jooksul täidab üliõpilane praktika päevikut.
- Praktika lõppeb üliõpilase poolt praktikaaruande koostamise ja kaitsmisega.

Praktikaga seonduvad dokumendid:
1. Praktika juhend;
2. Kolmepoolne praktikaleping;
3. Ohutusjuhend;
4. Praktikaaruanne, mille osad on:
4.1. Sissejuhatus;
4.2. Praktikakoha iseloomustus;
4.3. Praktikapäevik;
4.4. Menetluspraktika õpiväljundid ja nende saavutamise hinnang;
4.5. Menetluspraktika juhendaja hinnang.

 

Maaehituse õppekava Ehituseriala menetluspraktikat koordineerib:
Vello Pallav
vello.pallav@emu.ee
tel. 731 3184
F. R. Kreutzwaldi 5 (Metsamaja), 1C7

Praktika kohta lähem info ja kõik dokumendid EMÜ õppeinfosüsteemis:
MI.1846 Ehituseriala menetluspraktika

 

Näiteid ettevõtetest, kus maaehituse õppekava üliõpilased on käinud ehitustehnoloogia ja ehituseriala menetluspraktikal: KRC Ehitus OÜ, Savekate OÜ, Welement AS, Innore OÜ, Rennes OÜ, Natural House Production OÜ, Raivo Tabri arhiektuuribüroo OÜ, Timbeco Woodhouse OÜ, Mapri Ehitus OÜ, OÜ Elektrikeskus, AS Taalri Varahaldus, Estlandscape OÜ, Ryxsan OÜ, Bsick AS, KMG Inseneriehituse AS, LVeix Ehitus OÜ, OÜ Keskkonnaprojekt, Vincom OÜ, Maanteeamet, Anpe Ehitus OÜ, RAMM EHituse OÜ, AS Tartu Ehitus, Hiie Arenduse OÜ, P.P. Ehitusjärelevalve OÜ, OÜ Näppepiteh, Pinska OÜ, OÜ Helmetal IMS, BST Projekt OÜ, AS VMT Ehitus, AS Eviko, E-betoonelement, Kodumajatehase AS, Põltsamaa Ehirest OÜ, Hemland Projekt OÜ, Tesman AS, Villaare OÜ, Vilcon Ehitus OÜ jpt.

 

MI.0293 Ehituseriala diplomipraktika.

Toimumisaeg: eeldatavalt IV õppeaasta lõpus, peamiselt suvekuudel vastavalt EMÜ metsandus- ja maaehitusinstituudi õppedirektori korraldusega kinnitatud akadeemilisele kalendrile.

Praktika kestus: neli nädalat.

Ehituseriala diplomipraktika eesmärgid:
1. Lõputöö jaoks vajaliku materjali kogumine ja analüüs;
2. Lõputööga seotud individuaalse õppe läbiviimine vastavalt üliõpilase poolt koostatud ja juhendaja poolt kinnitatud kavale. Individuaalne õpe võib toimuda ühes või mitmes järgnevas vormis (kooskõlastada juhendajaga):
a) lõputöö teemaga  seotud erialase, kavandatava kirjanduse põhjalik läbitöötamine ja analüüs;
b) tutvumine katse- ja uurimismeetoditega ning uurimismeetodi ja katseseadmete valik. Katsete esialgne kavandamine;
c) lõputööna kavandatava projekti algmaterjalide kogumine ja analüüs;
d) ehitusprojekti (suurobjekti ehitamiseks) ehituskorralduseks  ja projektijuhtimiseks vajalike materjalide kogumine.

Ehituseriala diplomipraktika õpiväljundid:
- oskab teabekirjanduse baasil ja praktikal saadud info põhjal analüüsida magistritöö teemat;
- oskab katseandmeid töödelda ja esitada magistritöö jaoks sobivas vormis;
- saadud info põhjal püstitab magistritöö eesmärgid;
- koostab praktika aruande ja magistritöö ajakava;
- koostab ettekande ja kaitseb oma seisukohti avalikul kaitsmisel..

Praktika üldine korraldus:
Diplomipraktikat viiakse läbi vastavalt juhendaja poolt kinnitatud kavale ja selles määratletud kohas. Vahendeid diplomipraktika sooritamiseks, juhul, kui praktika toimub ettevõttes, siis hangib ettevõte ja kui praktika toimub üliõpilase erihuvidest lähtuvalt, siis hangib vahendid üliõpilane ise. Juhul, kui diplomipraktika kohaks on ülikool, hangib praktika tegemiseks vajalikud vahendid juhendav õppejõud, kelle erialase teadustegevusega  kavandatud lõputöö temaatika ühildub või organisatsioon, kelle huvides vastavasisuline uurimus kavandatakse.
Praktika lõppeb üliõpilase poolt praktikaaruande koostamise ja kaitsmisega.

Praktikaga seonduvad dokumendid:
1. Praktika juhend;
2. Kolmepoolne praktikaleping (juhul, kui praktika toimub ettevõttes);
3. Ohutusjuhend (juhul, kui praktika toimub ettevõttes);
4. Praktikaaruanne, mille osad on:
4.1. Sissejuhatus;
4.2. Praktikakoha iseloomustus;
4.3. Praktika ajal tehtud tööd ja toimingud;
4.4. Praktikapäevik;
4.5. Lõputöö esialgne sisukord;
4.5. Diplomipraktika juhendaja hinnang.

 

Maaehituse õppekava Ehituseriala diplomipraktikat koordineerib üliõpilase poolt valitud lõputöö juhendaja, üldkoordinaator on õppekava juht:
Alexander Ryabchikov
alexander.ryabchikov@emu.ee
tel. 731 3173
F. R. Kreutzwaldi 5 (Metsamaja), 1C8

Praktika kohta lähem info ja kõik dokumendid EMÜ õppeinfosüsteemis:
MI.0293 Ehituseriala diplomipraktika