Metsatööstuse ettevõttepraktika

Metsatööstuse õppekava Ettevõtte- ja teaduspraktika

Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi metsatööstuse magistriõppekava üliõpilastel on kohustus läbida praktika ettevõttes.

Õppeainena on praktika nimetus: MI.0065 Ettevõtte- ja teaduspraktika

Toimumisaeg: üldjuhul I õppeaasta lõpus, peamiselt suvekuudel vastavalt EMÜ metsandus- ja maaehitusinstituudi õppedirektori korraldusega kinnitatud akadeemilisele kalendrile.

Praktika kestus: kuus nädalat, millest ettevõttes tehtava ettevõttepraktika ajaline kestus ei tohi olla lühem kui kaks nädalat.

Ettevõtte- ja teaduspraktika eesmärgid:
1. erialale vastava ettevõtte (metsanduse-, puidutöötlemise- jt ettevõtte) juhtimise ning tegevustega tutvumine;
2. kõrgkoolis saadud eriala teoreetiliste teadmiste kinnistamine tootmistöös;
3. erialaste praktiliste kogemuste täiendamine ja uute omandamine;
4. teadustööks vajaliku andmekogumise metoodika praktilise kogemuse saamine;
5. magistritööks ja kursusetöödeks vajalike andmete kogumine;
6. erialaoskuste arendamise kõrval üldiste oskuste ja enesekindluse arendamine;
7. asutuse struktuuri, töötingimuste ja -ülesannetega kohanemise õppimine;
8. sotsialiseerumine asutuse/ettevõtte kollektiiviga ühistegevuses ja -üritustel osalemisega.

Ettevõtte- ja teaduspraktika õpiväljundid: üliõpilane
- omab teadmisi ettevõtte juhtimisest ning seal tehtavatest töödest;
- on valmis kohanema uute olukordadega töökeskkonnas;
- oskab töötada meeskonnas;
- saab kogemuse teadustööks vajalikust andmekogumisest;
- oskab ennast ja oma tegevusi analüüsida ning teha järeldusi.

Praktika üldine korraldus:
- Üliõpilastele tutvustatakse ettevõtte- ja teaduspraktika toimumise korda esimese õppeaasta kevadsemestri õppetöö toimumise esimese kuu jooksul korraldataval seminaril.
- Üliõpilased valivad praktikakoha hiljemalt märtsikuu jooksul kooskõlastatult ülikoolipoolse praktikajuhendajaga.
- Hiljemalt praktika alguseks vormistatakse ülikoolipoolse esindaja (õppedirektor), ettevõttepoolse esindaja (volitatud isik, omanik vm) ning üliõpilase vahel kolmepoolne praktikaleping.
- Praktika jooksul täidab üliõpilane praktika päevikut.
- Praktika lõppeb üliõpilase poolt praktikaaruande koostamise ja kaitsmisega.

Praktikaga seonduvad dokumendid:
1. Praktika juhend;
2. Kolmepoolne praktikaleping;
3. Ohutusjuhend;
4. Praktikapäevik;
5. Ettevõttepoolse praktikajuhendaja tagasiside ankeet;
6. Praktikaaruanne.

Näiteid ettevõtetest, kus metsatööstuse õppekava üliõpilased on praktikal käinud: Puidukoda OÜ, Jaxel OÜ, AS Viiratsi Saeveski, UPM-Kymmene Otepää AS, AS Estonian Cell, Valga Puu OÜ, AS Tarmeko Spoon, Kohila Vineer OÜ, Rait AS, AS Aegviidu Puit, AS Palmako, Stora Enso Eesti AS, MPK Teenused OÜ, AS Barrus, AS Toftan.

 

Metsatööstuse magistriõppekava ettevõtte- ja teaduspraktikat koordineerib:
Peeter Muiste
peeter.muiste@emu.ee
tel. 731 3101
Kreutzwaldi 5 (Metsamaja), 1B10

Praktika kohta lähem info ja kõik dokumendid EMÜ õppeinfosüsteemis:
MI.0065 Ettevõtte- ja teaduspraktika