Puidutöötlemise tehnoloogia ettevõttepraktika

Puidutöötlemise tehnoloogia õppekava erialapraktikad

Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi Puidutöötlemise tehnoloogia rakenduskõrgharidusõppe õppekava üliõpilastel on kohustus läbida mitu praktikat ettevõttes: Sissejuhatav ettevõttepraktika, Ettevõttepraktika ning Diplomipraktika.

 

MI.1804 Sissejuhatav ettevõttepraktika.

Toimumisaeg: üldjuhul III õppeaasta kevadsemestri lõpus vastavalt EMÜ metsandus- ja maaehitusinstituudi õppedirektori korraldusega kinnitatud akadeemilisele kalendrile.

Praktika kestus: kaks õppenädalat ehk 78 tundi, sellest praktikabaasis tuleb sooritada 72 töötundi (9 tööpäeva). Ülejäänud aeg on planeeritud praktikadokumentidega tutvumiseks ja aruande koostamiseks.

Praktikale pääsemise kriteerium: õppekavajärgse õppemahu vähemalt 75%-line sooritus.

Sissejuhatava ettevõttepraktika peamine eesmärk on anda üliõpilasele võimalus saada teadmised eriala puudutava ettevõtte tööst ja selle korraldusest.

Sissejuhatav ettevõttepraktika õpiväljundid: üliõpilane
- tunneb oma eriala valdkonnas tegutsevat ettevõtet või asutust (tegevuse eesmärgid, struktuur jne);
- tunneb ettevõtte tegevust reguleerivaid dokumente (põhikiri, töösisekorra eeskiri, asjaajamiskord, personalipoliitika ja majandamisreeglid jms);
- omab ülevaadet praktikaettevõtte põhilistest tegevusvaldkondadest, kasutatavatest tehnoloogilistest protsessidest, toodangule esitatavatest kvaliteedinõuetest;
- saab teadmisi eriala valdkonnas töötavate spetsialistide tööülesannetest ja oskab neid kirjeldada;
- omandab aruannete koostamise, eneseanalüüsi, ajaplaneerimise ja suhtlemisoskuse kogemusi.

Praktika üldine korraldus:
- Üliõpilastele tutvustatakse ettevõttepraktika toimumise korda kolmanda õppeaasta kevadsemestril märtsi esimesel nädalal korraldataval seminaril.
- Üliõpilased valivad praktikakoha iseseisvalt puidutöötlemise tehnoloogia erialaga seotud tööstus- või arendusettevõtete seast.
- Hiljemalt praktika alguse esimesel päeval vormistatakse ülikoolipoolse esindaja (õppedirektor), ettevõttepoolse esindaja (volitatud isik, omanik vm) ning üliõpilase vahel kolmepoolne praktikaleping.
- Praktika algusest nelja päeva jooksul esitab üliõpilane individuaalse praktikaplaani praktika juhendajale.
- Praktika lõppeb üliõpilase poolt praktikaaruande koostamise ja kaitsmisega.

Praktikaga seonduvad dokumendid:
1. Praktika juhend;
2. Kolmepoolne praktikaleping;
3. Ohutusjuhend;
4. Individuaalne praktikaplaan;
5. Ettevõttepoolse praktikajuhendaja tagasiside ankeet;
6. Praktikaaruanne.

 

Puidutöötlemise tehnoloogia õppekava Sissejuhatavat ettevõttepraktikat koordineerib:
Linnar Pärn
linnar.parn@emu.ee
tel. 731 3157
Kreutzwaldi 5 (Metsamaja), 2A7

Praktika kohta lähem info ja kõik dokumendid EMÜ õppeinfosüsteemis:
MI.1804 Sissejuhatav ettevõttepraktika

 

 

MI.1805 Ettevõttepraktika.

Toimumisaeg: üldjuhul 1. osa III õppeaasta kevadsemestri lõpus ning 2. osa IV õppeaasta sügissemestri alguses vastavalt EMÜ metsandus- ja maaehitusinstituudi õppedirektori korraldusega kinnitatud akadeemilisele kalendrile.

Praktika kestus: kaheksa õppenädalat ehk 312 tundi, sellest praktikabaasis tuleb sooritada 304 töötundi (38 tööpäeva), 8 tundi on planeeritud praktikajuhendiga tutvumisele ja praktikaaruande koostamisele.

Praktikale pääsemise kriteerium: õppekavajärgse õppemahu vähemalt 75%-line sooritus.

Ettevõttepraktika eesmärgiks on anda üliõpilasele võimalus kinnistada erialaseid teadmisi ja oskusi ning rakendada neid praktilises töös. Lisaks praktilise töö kogemusele tutvub üliõpilane keskastmejuhi tööde ja ülesannetega ning tootmise planeerimise protsessiga

Ettevõttepraktika õpiväljundid: üliõpilane
- tunneb praktikaettevõtte organisatsiooni ja orienteerub valdkonna probleemides;
- oskab rakendada õppeprotsessis omandatud teadmisi praktilises töös;
- oskab analüüsida töö käigus saadud tulemusi, praktikaettevõttes kasutatavaid tehnoloogiaid, -seadmeid ja töökorraldust;
- arendab suhtlemis- ja meeskonnatööoskusi tootmise tingimustes, mõistab oma rolli meeskonna liikmena ühiste eesmärkide saavutamisel;
- oskab analüüsida ja kriitiliselt hinnata enda ja teiste tehtud tööd ning suudab leida tööprotsessis esinevaid kitsaskohti;
- oskab praktika käigus saadud erialaseid teadmisi ja andmeid üldistada ning vormistada kirjalikku aruannet.

Praktika üldine korraldus:
- Üliõpilastele tutvustatakse ettevõttepraktika toimumise korda kolmanda õppeaasta kevadsemestril märtsi esimesel nädalal korraldataval seminaril.
- Üliõpilased valivad praktikakoha iseseisvalt puidutöötlemise tehnoloogia erialaga seotud tööstus- või arendusettevõtete seast.
- Hiljemalt praktika alguse esimesel päeval vormistatakse ülikoolipoolse esindaja (õppedirektor), ettevõttepoolse esindaja (volitatud isik, omanik vm) ning üliõpilase vahel kolmepoolne praktikaleping.
- Enne praktikale asumist üliõpilane koostab ja kooskõlastab juhendajatega individuaalse praktikaplaani.
- Praktika lõppeb üliõpilase poolt praktikaaruande koostamise ja kaitsmisega.

Praktikaga seonduvad dokumendid:
1. Praktika juhend;
2. Kolmepoolne praktikaleping;
3. Ohutusjuhend;
4. Individuaalne praktikaplaan;
5. Ettevõttepoolse praktikajuhendaja tagasiside ankeet;
6. Praktikaaruanne.

 

Puidutöötlemise tehnoloogia õppekava Ettevõttepraktikat koordineerib:
Linnar Pärn
linnar.parn@emu.ee
tel. 731 3157
Kreutzwaldi 5 (Metsamaja), 2A7

Praktika kohta lähem info ja kõik dokumendid EMÜ õppeinfosüsteemis:
MI.1805 Ettevõttepraktika

 

Näiteid ettevõtetest, kus puidutöötlemise tehnoloogia õppekava üliõpilased on ettevõttepraktikal käinud: OÜ Taumar Puit, Arens-Mööbel AS, MET-Terakeskus AS, Eesti Höövelliist OÜ.

 

MI.1806 Diplomipraktika.

Toimumisaeg: üldjuhul IV õppeaasta jooksul vastavalt lõputöö juhendajaga kokku lepitud graafikule.

Praktika maht: 6 EAP (1 EAP vastab 26 tunnile üliõpilase tööle).

Diplomipraktika eesmärgiks on lõputööga seotud kirjanduse analüüsimine ning lõputööks lähteandmete kogumine.

Diplomipraktika õpiväljundid: üliõpilane
- oskab teabekirjanduse baasil ja praktikal saadud info põhjal analüüsida lõputöö teemat;
- oskab katseandmeid töödelda ja esitada lõputöö jaoks sobivas vormis;
- saadud info põhjal püstitab lõputöö eesmärgid;
- koostab praktika aruande ja lõputöö ajakava;
- koostab ettekande ja kaitseb oma seisukohti avalikul kaitsmisel.

 

Puidutöötlemise tehnoloogia õppekava Diplomipraktikat koordineerib:
Linnar Pärn
linnar.parn@emu.ee
tel. 731 3157
Kreutzwaldi 5 (Metsamaja), 2A7

Praktika kohta lähem info ja kõik dokumendid EMÜ õppeinfosüsteemis:
MI.1806 Diplomipraktika