Vesiehituse ja veekaitse ettevõttepraktika

Vesiehituse ja veekaitse õppekava Veemajanduse erialapraktika

Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi vesiehituse ja veekaitse õppekava üliõpilastel on kohustus läbida praktika ettevõttes.

Praktika eesmärgiks on teoreetiliste teadmiste kinnistamine ja erialaste praktiliste kogemuste omandamine töötamisel vesiehituse ja veekaitse (veemajanduse) valdkonna projekteerimis-, ehitusettevõttes või järelvalveasutuses.

Praktika ajal osaleb üliõpilane vahetult tootmistöös ja selle organiseerimises, rakendades loengutel saadud teoreetilisi teadmisi.

Erialapraktika toimumisaeg on määratud õppeplaaniga. Erialapraktika toimub pärast neljandat õppeaastat kohustuslike erialaainete (veevarustus, kanalisatsioon, veekaitse, vesiehitised, kuivendus, jäätmekäitlus) läbimise järel.

Praktika maht  on 5 EAP, mis vastab ligikaudu 3,0 nädalale praktilisele tööle ettevõttes (lisandub sissejuhatav seminar ja aruande kaitsmine ülikoolis). Praktika algus ja lõpp määratakse praktikalepingus ning see võib toimuda kokkuleppel praktikaasutusega kogu suvesemestri  jooksul.

Praktika koht. Praktika koha valib üliõpilane vastavalt oma huvidele või arvestades tulevase töökoha nõudeid. Selleks võivad olla vesiehituse ja veekaitse (veemajanduse) erialale vastavad  uurimis- ja projekteerimistöödega,  teaduslike uurimistöödega, ehitustöödega  või järelvalvega tegelevad firmad ja asutused. Praktikakoha valikul tuleb arvestada, et tegevus oleks võimalikult mitmekesine, vesiehituse ja veekaitse ehitusinseneriõppe eesmärkidega ning praktika õpiväljunditega seotud.
Parema kogemuse saamiseks on soovitav töötada võimaluse korral erinevates allüksustes.
Praktika koht ja aeg kooskõlastatakse eelnevalt praktikat juhendava õppejõuga.

Näiteid ettevõtetest, kus vesiehituse ja veekaitse õppekava üliõpilased on praktikal käinud: AS Tartu Veevärk, AS Emajõe Veevärk, AS Tallinna Vesi, Altren Projekt OÜ, Vesiliiv OÜ, OÜ TAVT, OÜ Keskkonnaprojekt, AS Kobras, Raamprojekt OÜ, AS KE Infra, Diggerpower OÜ, Baurexi OÜ.

Üliõpilase kohustused praktikaasutuses:
* praktikant peab olema distsiplineeritud ja täitma antud ametkohale ettenähtud töösisekorra eeskirju,  töökaitse-, ohutustehnika- ja tuleohutusreegleid;
* võtma aktiivselt osa praktikakoha tööst;
* pidama praktikal tehtud tööde kohta päevikut.

Praktika ajal üliõpilase EMÜ poolsed ülesanded (vastavalt praktikakohale):
* Tutvumine ettevõtte profiili, struktuuri ja juhtimise, toodangu nomenklatuuri, tootmisvõimsuse, tehnoloogiate, toodangu kvaliteedi kontrolli süsteemiga;
* Tutvumine praktiliste töövõtete ja -meetoditega töödest vahetu osavõtu teel;
* Tutvumine ehitus-tehnoloogia, kasutatavate masinate, seadmete ja tööriistadega, töökoha organiseerimisega;
* Ohutushoid ja tuleohutus ehitusplatsil;
* Ehituse materiaalne varustamine, ehituse organiseerimine ja juhtimine  tootmistingimustes, töö tasustamine ning kvaliteedi kontroll;
* Peale nende objektide, millel töötab praktikant, tuleb võimaluse korral külastada ka teisi tutvumaks uute masinate, materjalide ja tehnoloogiaga.
Praktika käigus tuleb võimalusel koguda materjali lõputöö koostamiseks.

Erialapraktika arvestamine:
* arvestuse aluseks on praktikakoha esindaja positiivne hinnang praktikandi tegevusele,
* kirjalik aruanne ja selle kaitsmine.

 

Vesiehituse ja veekaitse õppekava Veemajanduse erialapraktikat koordineerib:
Priit Tamm
priit@veeprojekt.ee
tel. 731 3127
F. R. Kreutzwaldi 5 (Metsamaja), D156

Praktika kohta lähem info ja kõik dokumendid EMÜ õppeinfosüsteemis:
MI.0194 Veemajanduse erialapraktika