Lõputööde retsenseerimise juhend

Siit leiad lõputööde retsenseerimise juhendi.

Vastavalt EMÜ "Bakalaureuse- ja magistrikraadi ning rakenduskõrgharidusõppe diplomi andmise tingimustele ja korrale":

Bakalaureusetöö on iseseisev uurimuslik või praktilise suunitlusega töö. Bakalaureusetöö võib olla uurimus, tarkvaraarendus, õppevahend või projekt.

Rakenduskõrgharidusõppe lõputöö on uurimusliku või praktilise suunitlusega töö, mis sisaldab probleemi analüüsi, kaasaaegsel metoodikal põhineval tehnilise lahenduse väljatöötamist ja töö rakendamiseks vajalikku tehnilist dokumentatsiooni. Rakenduskõrgharidusõppe lõputöö võib olla uurimus, tarkvaraarendus, õppevahend või projekt.

Magistritöö, ehitusinseneriõppe ning loomaarstiõppe lõputöö on autori iseseisev, teaduslikul tasemel analüüsiv ja sünteesiv uurimuslik või arenduslik töö, milles sisaldub vastava erialaga seotud probleemi püstitus ja lahendus koos lahenduskäigu kirjeldusega. Magistritöö võib olla uurimus, teadusartikkel, õppevahend, tarkvaraarendus või projekt.

Mis on uurimus, teadusartikkel, tarkvaraarendus, õppevahend või projekt, on lahti kirjutatud eespoolnimetatud korras.

46. Lõputöö retsensioon sisaldab järgmisi aspekte:
46.1. probleemi püstituse loogilisus, otstarbekus, töö eesmärgi selge määratlus;
46.2. töö ülesehituse loogilisus, põhjendatus;
46.3. teoreetiline käsitlus (kirjanduse ülevaates käsitletud probleemide ulatus, ajakohasus, terminoloogia);
46.4. valitud metoodika sobivus püstitatud eesmärgi saavutamiseks ja ülesannete lahendamiseks;
46.5. töös kasutatud andmehalduse ja -töötluse kohasus;
46.6. tulemuste tõlgendamise oskus;
46.7. kasutatud kirjandusallikad (piisavus, vastavus teemale, vormistus);
46.8. kokkuvõtte (järelduste) vastavus töös püstitatud eesmärkidele ja sisulises osas käsitletule;
46.9. töö stiil ja keel (sõnavalik, lauseehitus, akadeemiline neutraalsus, üldine mõistetavus jms);
46.10. töö tehnilise vormistuse kvaliteet;
46.11. retsensendi küsimused ja märkused töö kohta;
46.12. üldhinnang tööle (ei tarvitse olla üksikute hinnete aritmeetiline keskmine).

47. Lisaks hinnangu andmisele hindab retsensent lõputööd ülikoolis kehtiva eristava hindamise skaala alusel.

48. Retsensent esitab retsensiooni elektrooniliselt, digitaalselt allkirjastatuna instituudi/kolledži õppekorralduse spetsialistile või selleks määratud isikule hiljemalt kaks tööpäeva enne instituudi õppedirektori / kolledži direktori korraldusega kinnitatud lõputööde kaitsmise kuupäeva. Kui retsensendil puudub digitaalse allkirjastamise võimalus, võib erandkorras retsensiooni esitada paberkandjal kirjalikult allkirjastatuna.

49. Lõputöö autoril on võimalus tutvuda retsensendi kirjaliku arvamusega vähemalt üks tööpäev enne kaitsmist.

50. Retsensioon säilitatakse koos elektroonilise lõputööga raamatukogu digiarhiivis DSpace, paberkandjal esitatud retsensiooni säilitamiseks retsensioon skannitakse ja viiakse PDF-vormingusse. Paberkandjal esitatud retsensiooni originaal säilitatakse vastavalt ülikooli dokumendihalduskorras sätestatule. Digiarhiivis olevat retsensiooni ei avalikustata.