Meelespea lõputöö kaitsjale

Lõputöö vahele tuleb kõige lõppu lisada lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja /või üldsusele kättesaadavaks tegemiseks.

On võimalik, et hoolimata ülikoolile töö osas õiguste üleandmisest, ei kuulu lõputöö avalikustamisele erinevatel põhjustel. Mitteavalikustamiseks tuleb esitada PÕHJENDATUD taotlus.

Vastavad avalduse vormid leiate: EMÜ kodulehelt Õppijale - Õppimine - Dokumendivormid alt

NB! Avaldused tuleb esitada hiljemalt 3 kuud enne lõputöö kaitsmiskuupäeva instituudi õppedirektorile!

Enne lõputöö kirjutamist:

Tutvu lõputöö vormistamise juhendiga!

Plagiaat - mis see on, kuidas seda vältida? Loe lähemalt!

 

Alusta lõputöö koostamist piisava ajavaruga, sest alati jääb üks ööpäev puudu!

Enne lõputöö juhendajale esitamist:

 1. Loe kogu töö hoolikalt läbi!
 2. Paranda ise kirjavead ja jälgi ühtset stiili!
 3. Kontrolli,
  Kas peatükkide pealkirjad tekstis vastavad sisukorras olevatele?
  Kas tabelite ja jooniste peal- ja allkirjad ning numeratsioon on vastavuses?
  Kas viidatud kirjandus nii tekstis kui ka loetelus on korrektselt vormistatud ja vastavuses?
 4. Esita juhendajale töö kokkulepitud ajaks!

 

Enne lõputöö esitamist Moodle keskkonnas:

 1. Loe veelkord kogu töö hoolikalt läbi ja vajadusel paranda kirjavead. Kui vähegi võimalik, siis anna töö ka teisele inimesele (emale, isale, õele, vennale, sõbrale jne) lugeda, kes märkaks kirjavigu, mida ise enam ei näe.
  Eestikeelse teksti redigeerimisel on abiks: http://www.filosoft.ee/html_speller_et/
 2. Eriti kontrolli,
  et töö tiitellehel olevas pealkirjas poleks vigu;
  et töö tiitellehel olev pealkiri ja annotatsioonil olev pealkiri oleks täpselt ühesugused;
  et töö ingliskeelsel annotatsioonil olev pealkiri oleks õigekirjavigadeta;
  et nii eestikeelne kui ka ingliskeelne annotatsioon oleks õigekirjavigadeta.
 3. Kontrolli, kas on olemas juhendaja allkiri?
  Kui on kaasjuhendaja(d), siis ka kaasjuhendaja või kõigi kaasjuhendajate allkiri!
  Veendu, et on olemas ka Su enda allkiri!
 4. Töö elektroonne esitamine (pdf-failina) https://moodle.hitsa.ee/ NB! Välja arvatud need tööd, mis on avalikustamise piiranguga.

MI.1821 Bakalaureusetöö 2021
MI.1931 Puidutöötlemise tehnoloogia lõputöö 2021
MI.1670 Magistritöö 2021
MI.1672 Lõputöö EHVE 2021 (sh avalikustamise piiranguga)

Esita lõputöö õigeks ajaks!

Lõputöö tuleb esitada:

Elektroonselt pdf-failina, see peab olema kõigi nõutud osapoolte poolt allkirjastatud (autor ja juhendaja või juhendajad):
* Moodle'i keskkonda (lõputöö, millele on kehtestatud avalikustamise piirang, Moodle'i keskkonda üles ei laeta, vaid edastatakse failina koos köidetud tööga kaitsmiskomisjoni esimehele);
* raamatukogu kodulehele: http://library.emu.ee/oppijale/

NB! Faili nimi peab kajastama töö autorit, õppekava, õppetaset, lõpetamise aastat ning kas tegu on kokkuvõtte, terviktööga või lisaga:
•    lõputöö lühikokkuvõte eesti keeles (nt Mets_Maria_2021MAG_EH_eesti_kokkuv);
•    lõputöö lühikokkuvõte inglise keeles (nt Mets_Maria_2021MAG_EH_ingl_kokkuv);
•    lõputöö tervikuna (nt Mets_ Maria_2021MAG_EH_taistekst);
•    vajadusel eraldi jooniste, graafikute vms osa (nt Mets_Maria_2021MAG_EH_vundamendi_plaan)

NB! Kui lõputöö on esitatud, siis seda enam muuta ei saa. Lõputöid välja vahetada ei saa!

Kaitsmisettekande koostamisel ja vormistamisel tee:

 1. Lühike ülevaade töö eesmärkidest ja metoodikast;
 2. Põhjalik ülevaade töö tulemustest ja järeldustest.


Ole valmis vastama kõigile tööd puudutavatele küsimustele, mida esitab kaitsmisettekande järel töö retsensent, kaitsmiskomisjon või auditoorium; mitte kõik kaitsmisel esitatavad küsimused pole eelnevalt teada.


Ettekande (on selleks siis kasutatud PowerPointi või mõnda muud tarkvara) fail salvestada lõpuks ka PDF-formaati. Sellega on esitluse ajal võimalik vältida olukorda, kus pildid on olulisel hetkel kadunud või valemid moondunud.

NB! Harjuta esitlust koos ajavõtuga.

 • Ettekandeks antud aega kaitsmise ajal ületada ei lasta - oluline osa võib seetõttu rääkimata jääda.
 • Kui ettekandeks antud ajast väga palju üle jääb - see ei ole hea märk, jätab mulje, et tööst ei osata midagi välja tuua. Võib-olla pole autor oma tööga ise üldse kursis?