Konverentsi teade 2012

Eesti Maaülikooli Tehnikainstituut

Eesti Lennuakadeemia

VI Magistrantide teaduskonverents
INIMENE JA TEHNOLOOGIAD

HUMAN AND ENGINEERING

Tehnikamajas
18. aprill  2012. a., Tartus, Fr. R. Kreutzwaldi 56

Esimene teatamine

EESMÄRK

Üliõpilaste uurimistulemuste esitamine ja arutelu.

Esinemisvõimalus magistrantidele täitmaks EMÜ Tehnikainstituudi magistritöö kaitsmise tingimused ja kord nõudeid.

TEEMAD

Tootmistehnika
Ergonoomika
Energiakasutus
Elektrivõrgud
Ohutuse juhtimine

TÖÖKEEL

Eesti keel

REGISTREERIMINE

Ettekandega esinejail palutakse täita eel-registreerimisvorm (saadaval http://te.emu.ee/

/struktuur/farmitehnika-ja-ergonoomika-osakond/

/magkonv-2012/) ja saata toimkonna sekretärile hiljemalt 14. märts 2012.

ETTEKANNE

Konverentsiettekanne on lühikokkuvõte magistritöö vahe- või lõpptulemustest.

Ettekanne vormistatakse kirjalikult ja kantakse konverentsil ette suuliselt. Kirjalik ettekanne jälgib teadusartiklile sarnast struktuuri. Suulist ettekannet on soovitav toetada ja illustreerida visuaalsete vahenditega.

Ettekanne peab tutvustama töös sisalduva probleemi lahendust ja põhitulemusi.

Ettekande tekst koostatakse 2…3 leheküljel formaadis A4 ning esitatakse juhendaja kirjalikul nõusolekul toimkonna sekretärile nii paberil kui ka elektrooniliselt hiljemalt

9. aprillil 2012.

Koostamisel järgida Tehnikainstituudi üli-õpilastööde vormistamise juhendit

(http://te.emu.ee/userfiles/instituudid/te/TE/Juhend 2009.pdf).

Suulise ettekande kestus on 10…15 min, lisanduvad küsimused-vastused. Võimalik on kasutada tahvlit, arvutit, grafo- ja videoprojektorit.

TÄHTAJAD

Eelregistreerimine ja ettekande
lühikokkuvõte esitamine           14. märts 2012
Ettekande kavasse võtmise
teate väljasaatmine                   26. märts 2012
Ettekande teksti esitamine          9. aprill 2012
Konverentsi kutse ja kava
väljasaatmine                            13. aprill 2012

TOIMKOND

Esimees:      emer.prof. Boris Reppo
Liikmed:        dots.  Tõnis Peets
                     lektor Tõnu Sõõro
                     spetsialist  Märt Reinvee
Sekretär:      Galina Kononenko

 

INFO

Galina Kononenko
Fr. R. Kreutzwaldi 56 ruum 224
Tel.  7313 309
E-mail: galina.kononenko@emu.ee