Õppepraktikad

Suvepraktikumide graafikud 2024. aastal

Õppepraktikatele registreerumise juhend

Suvistesse õppepraktika rühmadesse registreerumine toimub õppeinfosüsteemi kaudu. Registreerumise avanemise kohta saadetakse üliõpilastele teade ÕIS-i kaudu.

Õppepraktikate kord

 

Käesolev kord reguleerib Eesti Maaülikooli (EMÜ) metsanduse ja inseneeria instituudi õppekavade üliõpilaste õppepraktikate toimumist:

Bakalaureuseaste: metsanduse ning loodusvarade kasutamise ja kaitse õppekavade üliõpilased;

Magistriaste: metsamajanduse ja metsaökoloogia üliõpilased.

 

Õppepraktikate eesmärk:

 1. õppeainetes omandatud teoreetiliste teadmiste kinnistamine praktilise kogemuse kaudu;
 2. erialaste praktiliste kogemuste täiendamine ja uute omandamine;
 3. ohutute töövõtete omandamine;
 4. eriala eetiliste hoiakute omandamine.

 

Õppepraktikate õpiväljundid:

Õppepraktikate õpiväljundid on kirjeldatud iga õppeaine õpiväljundite juures EMÜ õppeinfosüsteemis.

 

Õppepraktikate toimumiskoht

Metsanduse ja inseneeria instituudi üliõpilaste peamine õppepraktika baas on Järvselja Õppe- ja Katsemetskond. Sõltuvalt õppepraktika sisust võib õppepraktika toimuda ka teistes Eestimaa paikades.

Järvseljal on üliõpilaste jaoks majutusvõimalus, see on üliõpilastele tasuta. Seal on üliõpilaste jaoks tekid, padjad ning voodipesu. Üliõpilane võtab Järvseljal ühiselamukoha vastu ja annab koha üle komandandile viimase poolt kehtestatud korra alusel. Järvseljal toitlustamise eest tasub üliõpilane ise. Sööklas söömise soovi korral tuleb saabudes registreerida sööklas. 

Õppepraktikate toimumise aeg

Õppepraktika toimub bakalaureuseastmes esimese ja teise õppeaasta lõpus, magistriastmes esimese õppeaasta lõpus üldjuhul kevad- ja suvekuudel vastavalt EMÜ metsanduse ja inseneeria instituudi õppedirektori korraldusega kinnitatud akadeemilise kalendri täiendustele.

Suviste õppepraktikate ajaline graafik koostatakse metsakasvatuse osakonnas hiljemalt veebruarikuu jooksul, graafikusse lisatakse teiste Maaülikooli õppekavade õppepraktikad, mis toimuvad Järvseljal. Õppepraktikate ajalise graafiku alusel registreeruvad üliõpilased õppeinfosüsteemis praktikumirühmadesse hiljemalt märtsi lõpuks. Üliõpilasel on kohustus osaleda selle rühma graafikujärgses õppepraktikas, millesse ta on registreerunud.

 

Ohutustehnika õppepraktika toimumise ajal

Õppepraktikal võib üliõpilast praktilistele töödele rakendada alles pärast instrueerimist ja ohutute töövõtete tutvustamist praktikat läbiviiva õppejõu poolt. Üliõpilane võib teha ainult seda tööd, mis talle on õppeülesandena antud ja mille ohutustehnikas on teda instrueeritud. Seadmete ja masinate omavoliline kasutamine on keelatud.

Metsanduse ja inseneeria instituudi üliõpilastele kompenseeritakse struktuuriüksuse eelarvest 50% puukentsefaliidi vastase vaktsineerimise maksumusest.
Ühel üliõpilasel on õigus kogu ülikooli õpingute ajal kuni kolme süsti kulude hüvitamisele.
Hüvitise taotleja esitab metsandus- ja maaehitusinstituudi direktorile vastava avalduse (lisa 1) lisades avaldusele tehtud kulu tõendava dokumendi (tšekk, arve vmt). Avaldus ning kulu tõendavad dokumendid tuleb esitada metsandus- ja maaehitusinstituudi dekanaati kulu tekkimise kalendriaastal.

Süste tehakse esimesel aastal kaks süsti ühekuulise vahega ning kolmas süst esimesest aastase vahega. Kõige lihtsam viis on osta apteegist vaktsiin ning lasta perearstil süst teha. Avaldus ning tšekk (tšekid) tuleb esitada metsandus- ja maaehitusinstituudi dekanaati kulu tekkimise kalendriaastal (ei saa kokku koguda kõigi kolme süsti tšekke ning need siis korraga esitada).

Puugihammustuse vältimise võimalused ning tegutsemine juhul, kui puuk on hammustanud, on toodud lisas 2.

 

Õppepraktikat läbi viiva õppejõu õigused ja kohustused

 1. kontrollida rühmadesse registreerunud üliõpilaste nimekirja hiljemalt üks nädal enne vastava rühma suvepraktika algust ning eemaldada nimekirjast õppepraktikale mitte lubatud üliõpilased;
 2. lubada üliõpilasi õppepraktikale ainult nimekirja alusel;
 3. teavitada üliõpilasi aegsasti õppepraktika algusajast, kohast, vajalikest vahenditest ja riietusest. Vastav info saata ainele registreeritud üliõpilastele läbi õppeinfosüsteemi;
 4. kinni pidada praktikumi kestusest, viimase muutmisel otsekoheselt informeerida üliõpilasi ja sööklat;
 5. anda üliõpilasele allkirja vastu välja õppepraktikal vajalikke õppe- ning mõõtmisvahendeid;
 6. tagada üliõpilaste kord nende õppepraktikal viibimise ajal.

 

Õppepraktikal viibiva üliõpilase õigused ja kohustused:

 1. ilmuda praktika toimumiskohta praktika alguseks ja järgida kokkulepitud ajakava kogu praktikaperioodi jooksul;
 2. käituda õppepraktika ajal ning majutuskohas korrektselt, kohusetundlikult ning kaasüliõpilasi arvestavalt;
 3. täita ohutustehnika nõudeid;
 4. täita vastutustundlikult ja korrektselt õppepraktika juhendaja õigusandlikke korraldusi;
 5. hoida heaperemehelikult tema kätte usaldatud vara;
 6. hüvitada tahtlikult  tekitatud varaline kahju;
 7. teavitada lahendamist vajavatest probleemidest õppepraktika juhendajat ja/või Järvselja Õppe- ja Katsemetskonna komandanti või haldurit;
 8. keelatud on mootorsõidukitega sõitmine ja parkimine ühiselamuga piirnevatel kõnniteedel ja haljasaladel, mootorsõidukitega sõitmine ühiselamutest sööklasse Selgjärve äärsel teel. Sõidukid tuleb parkida selleks ettenähtud kohtadesse. Sihtasutus ei vastuta transpordivahenditele tekitatud kahjude eest..

 

Õppepraktikate läbimise tingimused ja hindamine

Õppepraktikate läbimise tingimused ja hindamiskriteeriumid on kirjeldatud iga õppeaine õpiväljundite juures EMÜ õppeinfosüsteemis. 

 

Järvselja ühiselamute sisekorraeeskiri

I PÕHIALUSED

1. Käesolev sisekorraeeskiri (edaspidi eeskiri) on kohustuslikuks järgimiseks kõikidele SA Järvselja Õppe- ja Katsemetskonna ühiselamuid kasutavatele isikutele.

2. Eeskiri määrab ja reguleerib kasutajate suhteid ühiselamuga ning määrab kasutajate käitumisreeglid.
 

Toitlustamine ja majutus Järvseljal