Õppepraktikad

Järvselja ühiselamute sisekorraeeskiri

I PÕHIALUSED

1. Käesolev sisekorraeeskiri (edaspidi eeskiri) on kohustuslikuks järgimiseks kõikidele SA Järvselja Õppe- ja Katsemetskonna ühiselamuid kasutavatele isikutele.

2. Eeskiri määrab ja reguleerib kasutajate suhteid ühiselamuga ning määrab kasutajate käitumisreeglid.
 

IPÕHIALUSED

1. Käesolev sisekorraeeskiri (edaspidi eeskiri) on kohustuslikuks järgimiseks kõikidele SA Järvselja Õppe- ja Katsemetskonna ühiselamuid kasutavatele isikutele.

2. Eeskiri määrab ja reguleerib kasutajate suhteid ühiselamuga ning määrab kasutajate käitumisreeglid.

II ÜLDINE KORD ÜHISELAMUTES

2.1. Ühiselamus on keelatud:
2.1.1. alkoholi, narkootiliste ja toksiliste ainete pruukimine ja alkoholijoobes, narkootiliste või toksiliste ainete mõju all ringiliikumine;
2.1.2. omavoliline elektriseadmete ja -juhtmete paigaldamine;
2.1.3. esemete ja vedelike aknast väljaloopimine;
2.1.4. inventari, valgustite, fassaadielementide, akende, uste, tuletõrjevahendite, tehnosüsteemide jms. lõhkumine, rikkumine või muul viisil kahjustamine;
2.1.5. suitsetamine ja vesipiibu kasutamine. Väljaspool tubasid on suitsetamine lubatud ainult selleks ettenähtud suitsetamiskohtades;
2.1.6. loomade pidamine;
2.1.7. ükskõik millisel viisil avaliku korra rikkumine.

2.2. Öörahu ühiselamus on kella 23.00-st kuni 6.00-ni. Öörahu ajal on ühiselamus ja selle ümbruses keelatud lärm, muusikariistade valjuhäälne mängimine, teiste inimeste unerahu häirimine jms. Ühiselamu kasutaja peab järgima üldtunnustatud eetika- ja käitumisreegleid.

2.3. Ühiselamu kasutaja on kohustatud:
2.3.1. võtma ühiselamu toa vastu sihtasutuse komandandilt, esitades oma nime ja kinnitades selle oma allkirjaga;
2.3.2. hoidma puhtust ja korda ühiselamu toas ning ühisruumides ühiselamu territooriumil;
2.3.3. mitte jätma järelvalveta sisselülitatud elektriseadmeid;
2.3.4. kasutama säästlikult vett ja elektrienergiat;
2.3.5. pidama kinni tuleohutuse ja keskkonnakaitse nõuetest;
2.3.6. täitma kõiki sihtasutuse administratiivesindajate ( komandant, haldur, metsaülem jt.) või praktika juhendaja õigusandlikke korraldusi;
2.3.7. hoidma ühiselamu inventari hävimast nii nende endi, kui ka kellegi teise käe läbi, nii tahtlikult kui ettevaatamatuse tõttu. Tekitatud kahju hüvitab süüdlane kahju tekkimise päeva hindades, süüdlase mitteselgumisel hüvitavad kahju vastava toa- või maja kasutajad solidaarselt.
2.3.8. lukustavate uste avamisel on kasutajal kohustus need enda järel lukustada.

2.4. Külalised:
2.4.1. üliõpilaste külalised, kellel on kaasas alkohoolsed joogid või on ise alkoholijoobes, ühiselamusse ei pääse;
2.4.2. ühiselamu kasutaja vastutab oma külaliste eest ning nende poolt tekitatud kahju ja segaduste eest.

2.5. Koristamine:
2.5.1. oma toa ja esiku koristab kasutaja ise. Prügi viivad ühiselamu kasutajad ise välja selleks ettenähtud prügikonteineritesse;
2.5.2. ühiskasutatavaid ruume (duširuum, WC jm.) koristavad kasutajad ühiselt. Duširuumis eemalda kord nädalas dušši äravoolurest ning puhasta trapp;
2.5.3. pärast köögi kasutamist tuleb enda järelt koristada köök ning puhastada pliit, köögist lahkudes lülitada pliit välja.

III ÜHISELAMU KASUTAMISE LÕPETAMINE

3.1. Ühiselamu kasutamise lõpetamisel on kasutaja kohustatud koristama tema kasutuses olnud ruumid ning hoolitsema selle eest, et vara üleandmisel oleks toas kõik sinna kuuluvad mööbliesemed ning muu vara alles, terved ja korras.

3.2. Ühiselamu kasutamise lõpetamisel annab kasutaja toa üle sihtasutuse komandandile, kinnitades selle oma allkirjaga.

3.3. Ühiselamute sisekorraeeskirjast mitte kinni pidavatel üliõpilastel tuleb koheselt lahkuda SA Järvselja Õppe- ja Katsemetskonna territooriumilt. Õppekorralduseeskirja alusel on õppejõul õigus algatada üliõpilase eksmatrikuleerimine üliõpilasele sobimatu käitumise tõttu.