LÕPETAJALE

 

Tehnika- ja tehnoloogia bakalaureuseõpe lõputööde teemad
Valitud bakalaureuse lõputööde teemad
Juhendajate uurimissuunad

Kaitsmisele lubatud üliõpilaste nimekirjade, lõputööde pealkirjade, juhendajate ning retsensentide kinnitamine 
 

Lõputöö teema valimise avaldus   
Lõputööde vormistamise nõuded
Lõputööde kaitsmise graafik

       Bakalaureuse-ja magistrikraadi andmise tingimused ja kord
       Metsanduse ja inseneeria instituudi õppedirektori korraldus, reg. nr. 6-1.MI/544 Lõputööde kaitsmisega seotud ajakava

 

Tehnika- ja tehnoloogia õppekava tootmistehnika ja ergonoomika üliõpilaste lõputööde koostamise ja kaitsmise ajakava 

31.10.2023

Lõputöö teema valik

Lõpetajatel esitada lõputöö teema valimise avaldus, koos juhendaja allkirjaga  biomajandustehnoloogiate õppetooli
Palun ka nendel üliõpilastel, kes eelmisel õppeaastal esitasid avalduse aga lõputööd ei kaitsnud, esitada uus lõputöö avaldus.

Lõputöö teema valimise avaldus täidetud ja allkirjastatud (sobib nii paberkandjal allkiri kui ka digitaalselt allkirjastatud) tuua biomajandustehnoloogiate õppetooli ruumi A224 või saata meilile galina.kononenko@emu.ee.

01.12.2023

Lõputöö plaan-graafiku esitamine

Esitada juhendajale lõputöö seletuskirja struktuur, kirjanduse ülevaade, planeeritud lisade loetelu

01.03.2024
kell 10.00
ruum A315
 

Bakalaureusetöö vahearuanne

Üliõpilasel tuleb teha ettekanne (~7 min.) lõputöö käigust

 

14.05.2024
kell  9.15,
ruum B136
 

Eelkaitsmine

Esitada 13.05.2024 üldjoones valmis lõputöö elektrooniliselt PDF kujul aadressile galina.kononenko@emu.ee. Tuleb teha ettekanne (10…15 min) tehtud lõputööst. Viimane tähtaeg töö teema muutmise avalduse esitamiseks (koos juhendaja allkirjaga). 

Viis tööpäeva enne kaitsmiste perioodi kuupäeva

Kaitsmisele lubatute tööde nimekirja ja retsensentide kinnitamine

 vähemalt
10 päeva enne
 kaitsmist

Lõputöö esitamine retsenseerimiseks

Lõputöö autor esitab lõputöö  elektrooniliselt PDF-vormingus, digitaalselt allkirjastatuna, eelnevalt plagiaadikontrolli läbinud, biomajandustehnoloogiate õppetooli aadressile galina.kononenko@emu.ee. Kui lõputöö autoril puudub digitaalse allkirjastamise võimalus, võib erandkorras lõputöö esitada paberkandjal köidetult ja kirjalikult allkirjastatuna, kuid lisaks tuleb esitada oma lõputöö elektroonilisel kujul kaitsmiskomisjoni sekretärile PDF- vormingus. Biomajandustehnoloogiate õppetool esitab vähemalt seitse tööpäeva enne kaitsmist töö retsensendile retsensiooni kirjutamiseks. Retsensent esitab retsensiooni kas paberkandjal või elektrooniliselt hiljemalt kaks tööpäeva enne lõputöö kaitsmist.
Lõputöö autoril on võimalus tutvuda retsensendi kirjaliku arvamusega vähemalt üks tööpäev enne kaitsmist.

vähemalt
3 päeva enne kaitsmist

 Lõputöö esitamine
 EMÜ
 raamatukokku

 Lõputööde esitamine raamatukokku: tuleb igal lõpetajal
Esitada oma lõputöö elektrooniliselt PDF-vormingus,  EMÜ raamatukogu lingi  http://library.emu.ee/oppijale/loputoo-saatmine/  kaudu, kasutades Eesti Maaülikooli kasutajatunnust ja parooli. Faili nimi sisaldab autori ees- ja perekonnanime, lõpetamise aastat, õppetaset, õppekava ja seda, kas tegu on täisteksti, lühikokkuvõtte või lisaga (nt Maria_Mets_2024BA_TA_taistekst).

vähemalt
üks tööpäev enne  kaitsmist

Lõputöö ja retsensiooni esitamine kaitsmiskomisjoni sekretärile (r.A224), kui lõputöö autoril puudub digitaalse allkirjastamise võimalus

Bakalaureusetöö esitatakse kaitsmiskomisjoni sekretärile hiljemalt üks tööpäev enne istungit.
Tuleb esitada oma lõputöö elektroonilisel kujul kaitsmiskomisjoni sekretärile PDF formaadis. 
Lõpetaja peab oma lõputöö vahele lisama litsentsi, millega üliõpilane annab oma nõusoleku teha lõputöö kättesaadavaks üldsusele

12. juuni 2024
kell 9.15,
ruum B136

Bakalaureusetööde kaitsmine

Tuleb teha ettekanne (kuni 15 min), vastata retsensendi, kaitsmiskomisjoni liikmete ja auditooriumi küsimustele

18. juuni 2024
 kell 12.00
peamaja aulas

Lõpuaktus

https://www.emu.ee/oppijale/lopuaktused/