EG LÕPETAJALE

 

Lõputööde teemad:
Ergonoomika magistritööde juhendamise teemad
Kaitsmisele lubatud üliõpilaste nimekiri
Uurimissuunad

Lõputöö teema valimise avaldus   
Lõputöö vormistamise nõuded
Lõputööde kaitsmise graafik

Bakalaureuse-ja magistrikraadi andmisetingimused ja kord
Metsanduse ja inseneeria instituudi õppedirektori korraldus, reg. nr. 6-1.MI/544 Lõputööde kaitsmisega seotud ajakava


Ergonoomika magistritööde koostamise ja kaitsmise ajakava

3.05.2024

Magistritöö teema valik
1. õppeaasta üliõpilased

Kraaditaotlejal esitada lõputöö teema valimise avaldus, koos juhendaja allkirjaga biomajandustehnoloogiate õppetooli

Lõputöö teema valimise avaldus täidetud ja allkirjastatud (sobib nii paberkandjal allkiri kui ka digitaalselt allkirjastatud) tuua biomajandustehnoloogiate õppetooli ruumi A224 või saata meilile galina.kononenko@emu.ee.

01.12.2023

Magistritöö plaan-graafiku esitamine
2. õppeaasta üliõpilased

Esitada juhendajale magistritöö seletuskirja struktuur, kirjanduse ülevaade, planeeritud lisade loetelu

25.04.2024

 KONVERENTS

 XVIII  MAGISTRANTIDE TEADUSKONVERENTS
  Osalemine on kohustuslik

Konverentsil esitatava ettekande kohta kirjalik ja juhendaja poolt  kinnitatud teksti esitamine konverentsi toimkonnale

 

XVII MAGISTRANTIDE TEADUSKONVERENTS 2023 aasta konverents

17.05.2024
kell 9.15
ruum A219

Eelkaitsmine

Tuleb teha ettekanne (15  min ) tehtud magistritööst. Aruteluks planeeritakse 5 min. Viimane tähtaeg lõputöö teema muutmise avalduse esitamiseks (koos juhendaja allkirjaga). 

24.05.2024

Plagiaadikontroll ja magistritöö esitamine retsenseerimiseks

 Lõputöö autor esitab lõputöö elektrooniliselt PDF-vormingus, digitaalselt allkirjastatuna, eelnevalt plagiaadikontrolli läbinud,  biomajandustehnoloogiate õppetooli. Kui lõputöö autoril puudub digitaalse allkirjastamise võimalus, võib erandkorras lõputöö esitada paberkandjal köidetult ja kirjalikult allkirjastatuna, kuid lisaks tuleb esitada oma lõputöö elektroonilisel kujul kaitsmiskomisjoni sekretärile PDF- vormingus. Biomajandustehnoloogiate õppetool esitab vähemalt seitse tööpäeva enne kaitsmist töö retsensendile retsensiooni kirjutamiseks. Retsensent esitab retsensiooni kas paberkandjal või elektrooniliselt hiljemalt kaks tööpäeva enne lõputöö kaitsmist.
Lõputöö autoril on võimalus tutvuda retsensendi kirjaliku arvamusega vähemalt üks tööpäev enne kaitsmist.

vähemalt
3 tööpäeva enne
kaitsmist

Lõputöö esitamine EMÜ
raamatukokku

Esitada oma lõputöö elektrooniliselt PDF-vormingus,  EMÜ raamatukogu lingi http://library.emu.ee/oppijale/loputoo-saatmine/ kaudu, kasutades Eesti Maaülikooli kasutajatunnust ja parooli. Faili nimi sisaldab autori ees- ja perekonnanime, lõpetamise aastat, õppetaset, õppekava ja seda, kas tegu on täisteksti, lühikokkuvõtte või lisaga (nt Maria_Mets_2024MA_EG_taistekst).

hiljemalt vastava istungi alguseks

Magistritöö ja retsensiooni esitamine kaitsmiskomisjoni sekretärile

Magistritöö esitatakse kaitsmiskomisjoni sekretärile hiljemalt üks tööpäev enne istungit PDF formaadis.
Lõpetaja peab oma lõputöö vahele lisama litsentsi, millega üliõpilane annab oma nõusoleku teha lõputöö kättesaadavaks üldsusele 

 7. juuni 2024
kell 10.15
ruum B136

Magistritööde kaitsmine

Tuleb teha ettekanne (kuni 20 min), vastata retsensendi, kaitsmiskomisjoni liikmete ja kuulajate küsimustele

18. juuni 2024
kell 12.00

peamaja aulas

 Lõpuaktus

https://www.emu.ee/oppijale/lopuaktused/