TA LÕPETAJALE

 

Tootmistehnika magistriõpe lõputööde teemad
Valitud lõputööde teemad
õppeaasta kaitsmisele lubatud üliõpilaste nimekiri
Juhendajate uurimissuunad

Lõputöö teema valimise avaldus   
Lõputööde vormistamise nõuded
Lõputööde kaitsmise graafik

    Bakalaureuse-ja magistrikraadi andmisetingimused ja kord
    Metsanduse ja inseneeria instituudi õppedirektori korraldus, reg. nr. 6-1.MI/544 Lõputööde kaitsmisega seotud ajakava

    Tootmistehnika magistritööde koostamise ja kaitsmise ajakava

3.05.2024

Magistritöö teema valimine
      1. õppeaasta üliõpilased

Kraaditaotlejal esitada lõputöö teema valimise avaldus, koos juhendaja allkirjaga biomajandustehnoloogiate õppetooli

Lõputöö teema valimise avaldus täidetud ja allkirjastatud (sobib nii paberkandjal allkiri kui ka digitaalselt allkirjastatud) tuua biomajandustehnoloogiate õppetooli ruumi A224 või saata meilile galina.kononenko@emu.ee.

31.10.2023

Magistritöö teema
(lõplik variant)
       2. õppeaasta üliõpilased

Kraaditaotlejal esitada avaldus (lõplik variant) lõputöö koostamiseks, koos juhendaja  allkirjadega biomajandustehnoloogiate õppetooli.
Palun ka nendel üliõpilastel, kes eelmisel õppeaastal esitasid avalduse aga lõputööd ei kaitsnud, esitada uus lõputöö teema valimise avaldus.

30.11.2023

Magistritöö plaan-graafiku esitamine 

Esitada juhendajale magistritöö seletuskirja struktuur, kirjanduse ülevaade, planeeritud lisade loetelu

09. veebruar 2024
kell 10.00

Magistritöö vahearuanne

Üliõpilasel tuleb teha ettekanne (~7 min.) magistritöö käigust  
 

25.04.2024

 KONVERENTS

  XVIII MAGISTRANTIDE TEADUSKONVERENTS
  Osalemine on kohustuslik

14.05.2024
kell 9.15
 

Eelkaitsmine

Esitada 13.05.2024 üldjoones valmis magistritöö elektrooniliselt PDF kujul aadressile galina.kononenko@emu.ee. Tuleb teha ettekanne (kuni 10-15 min) tehtud magistritööst. Viimane tähtaeg töö teema muutmise avalduse esitamiseks (koos juhendaja allkirjaga). 

17.05.2024

Kaitsmisele lubatute nimekirja kinnitamine

 vähemalt
10 päeva enne
 kaitsmist

Magistritöö esitamine retsenseerimiseks

Lõputöö autor esitab lõputöö elektrooniliselt PDF-vormingus, digitaalselt allkirjastatuna, eelnevalt plagiaadikontrolli läbinud, biomajandustehnoloogiate õppetooli,  aadressile galina.kononenko@emu.ee. Kui lõputöö autoril puudub digitaalse allkirjastamise võimalus, võib erandkorras lõputöö esitada paberkandjal köidetult ja kirjalikult allkirjastatuna, kuid  lisaks tuleb esitada oma lõputöö elektroonilisel kujul kaitsmiskomisjoni sekretärile PDF- vormingus. Biomajandustehnoloogiate õppetool esitab vähemalt seitse tööpäeva enne kaitsmist töö retsensendile retsensiooni kirjutamiseks. Retsensent esitab retsensiooni kas paberkandjal või elektrooniliselt hiljemalt kaks tööpäeva enne lõputöö kaitsmist. Lõputöö autoril on võimalus tutvuda retsensendi kirjaliku arvamusega vähemalt üks tööpäev enne kaitsmist.

 vähemalt
 3 päeva enne
 kaitsmist

 Lõputöö esitamine EMÜ
 raamatukokku 

 Esitada oma lõputöö elektrooniliselt PDF-vormingus,  EMÜ raamatukogu lingi http://library.emu.ee/oppijale/loputoo-saatmine/ kaudu, kasutades Eesti Maaülikooli kasutajatunnust ja parooli. Faili nimi sisaldab autori ees- ja perekonnanime, lõpetamise aastat, õppetaset, õppekava ja seda, kas tegu on täisteksti, lühikokkuvõtte või lisaga (nt Maria_Mets_2024MA_TA_taistekst).

vähemalt
üks tööpäev enne  kaitsmist

Magistritöö ja retsensiooni esitamine kaitsmiskomisjoni sekretärile (r.A224), kui lõputöö autoril puudub digitaalse allkirjastamise võimalus

Magistritöö esitatakse kaitsmiskomisjoni sekretärile hiljemalt üks tööpäev enne istungit.
Tuleb esitada oma lõputöö elektroonilisel kujul kaitsmiskomisjoni sekretärile PDF formaadis. 
Lõpetaja peab oma lõputöö vahele lisama litsentsi, millega üliõpilane annab oma nõusoleku teha lõputöö kättesaadavaks üldsusele 

13. juuni 2024
kell 9.15

Magistritööde kaitsmine

Tuleb teha ettekanne (kuni 20 min), vastata retsensendi, kaitsmiskomisjoni liikmete ja auditooriumi küsimustele

18. juuni 2024
kell 12.00

peamaja aulas

Lõpuaktus

https://www.emu.ee/oppijale/lopuaktused/