Õppedirektori korraldus nr. 6-1.MI/197 Lõputööde kaitsmisele lubatud üliõpilaste nimekirjade, lõputööde pealkirjade ja juhendajate ning retsensentide kinnitamine
10.06.24 kaitsmisele tulevad bakalaureusetööd
11.06.24 kaitsmisele tulevad
bakalaureusetööd

Teave bakalaureuseeksami kohta: TE.1054 Bakalaureuseeksam (10 EAP)
Lõputöö teema valimise korraga saate tutvuda siin: Lõputöö teema valimise kord energiakasutuse õppetoolis

NÄIDIS: LÕPUTÖÖ LÜHIKOKKUVÕTE JA ABSTRACT
Vabad lõputööde teemad
Üliõpilase ja juhendaja(te) poolt allkirjastatud lõputööde teemad 

Lõputöö koostamiseks vajalik avalduse vorm Avaldus lõputöö koostamiseks  
Metsanduse ja inseneeria instituudi õppedirektori korraldus, reg. nr. 6-1.MI/544 Lõputööde kaitsmisega seotud ajakava
Juhend lõputöö vormistamiseks (kehtib alates 30.01.2018)  Lõputöö vormistamise nõuded / lõputöö lisad doc-vormingus (tiitellehe näidis, lühikokkuvõtte vormid, lihtlitsents jm).
Eesti Maaülikooli senati määrus nr 1-28/4 Bakalaureuse- ja magistrikraadi andmise tingimused ja kord (kehtib alates 01.03.2020).

Lõpetaja peab oma lõputöö vahele lisama litsentsi, millega üliõpilane annab oma nõusoleku teha lõputöö kättesaadavaks üldsusele või  teha kättesaadavaks üldsusele peale tähtaja lõppu (tähtajaline piirang) või mitte teha kättesaadavaks (tähtajatu piirang). Lõputöö kaitsmise kinniseks kuulutamiseks ja/või lõputöö avalikustamisele piirangute seadmiseks esitab lõputöö autor vormikohase põhjendatud taotluse taotlus lõputöö kaitsmise kinniseks kuulutamise kohta vähemalt kolm kuud enne lõputöö kaitsmiskuupäeva instituudi õppedirektorile. Vaatamata sellele, kas töö hiljem avalikustatakse või ei avalikustata, lähevad tööd ikkagi üleslaadimisele EMÜ raamatukogu lõputööde digitaalarhiivi ja vähemalt 3 päeva enne kaitsmist peab lõputöö digitaalsel kujul edastama Eesti Maaülikooli raamatukogule. Lõputöö esitamist kaitsmiseks ja lõputöö avalikustamist reguleerib Eesti Maaülikooli senati määrus nr 1-28/4, Bakalaureuse- ja magistrikraadi andmise tingimused ja kord (vaata punkte 31-42).

Tehnika ja tehnoloogia õppekava energiakasutuse eriala üliõpilaste lõputööde koostamise ja kaitsmise ajakava
 

31.10.2023

Lõputöö teema valik

Lõpetajatel esitada  allkirjastatud avaldus lõputöö koostamiseks energiakasutuse õppetooli. Palun ka nendel üliõpilastel, kes eelmisel õppeaastal esitasid avalduse aga lõputööd ei kaitsnud, esitada uus lõputöö avaldus.

05.02.-19.02.24 Õppeainele "TE.1054 Bakalaureuseeksam" registreerimine
märts 2024 Õppeainele "TE.1054 Bakalaureuseeksam" registreeringu tühistamise lõpptähtaeg
17. mai 2024 (37. akad. nädal) Õppetöö võlgnevuste likvideerimise tähtaeg
28. mai kell 10.00 ruumis A202

Eelkaitsmine
registreeri siin:https://maaylikool-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/saaremets_emu_ee/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B069FF70A-DFF4-4E1A-941C-34EF9C25BBA5%7D&file=Eelkaitsmine%2028.%20mail.xlsx&action=default&mobileredirect=true

Viis tööpäeva enne kaitsmiste perioodi alguskuupäeva Kaitsmisele lubatute tööde nimekirja ja retsensentide kinnitamine

Hiljemalt 30. mai 2024

Lõputöö esitamine energiakasutuse õppetooli

Bakalaureusetöö (soovituslik maht lisadeta 35-45 lk) vormistatakse elektrooniliselt PDF-failina ja allkirjastatakse digitaalselt nii üliõpilase kui ka juhendaja poolt. Palun jälgige,et lihtlitsentsile kirjutate väljale lõputöö autor (allkiri) oma nime ja "allkirjastatud digitaalselt" ja väljale juhendaja nimi ja allkiri kirjutate juhendaja nime ning samuti  "allkirjastatud digitaalselt". Digitaalselt allkirjastatud PDF-fail laadige üles https://nextcloud.emu.ee/, keskkonda sisse logimisel kasutage Eesti Maaülikooli kasutajatunnust ja parooli ning lõputöö link saatke (jagage) hiljemalt mai lõpus energiakasutuse õppetooli assistent Heli Saaremetsale heli.saaremets@emu.ee. Kui lõputöö autoril puudub digitaalse allkirjastamise võimalus, võib erandkorras lõputöö esitada paberkandjal köidetult ja kirjalikult allkirjastatuna.

Hiljemalt 30. mai 2024 Lõputöö esitamine retsensendile Energiakasutuse õppetool saadab üliõpilase bakalaureusetöö retsensendile. Retsensent esitab retsensiooni elektrooniliselt, digitaalselt allkirjastatuna energiakasutuse õppetooli hiljemalt kaks tööpäeva enne metsanduse ja inseneeria õppedirektori korraldusega kinnitatud lõputööde kaitsmise kuupäeva. Erandjuhul võib retsensiooni esitada paberkandjal.
Lõputöö autoril on võimalus tutvuda retsensendi kirjaliku arvamusega vähemalt üks tööpäev enne kaitsmist.

Hiljemalt juuni algus 2024

Lõputöö esitamine EMÜ
raamatukokku

Üliõpilane esitab oma lõputöö elektrooniliselt EMÜ raamatukokku. Kõik lõputöö juurde kuuluvad failid (täistekst, lisad, joonised) peavad olema saadetud DigiDoc konteinerina (allkirjastatud digitaalselt).
Lõputöö saatmise juhend
Töö tuleb esitada läbi lingi http://library.emu.ee/vaitekirja_saatmine

Faili nimi peab sisaldama autori ees- ja perekonnanime, lõpetamise aastat, õppetaset (BA, MA), õppekava (TT, EK) ja seda, kas tegu on täisteksti või lisaga. Näiteks: Maria_Mets_BA2020_TT_täistekst Valter_Kuusk_MA2020_EK_täistekst. 

10.06.-11.06.24

Bakalaureusetööde kaitsmine

 Tuleb teha ettekanne (kuni 10 min), vastata retsensendi, kaitsmiskomisjoni liikmete ja kuulajate küsimustele. Bakalaureusetöö kaitsmise kestus on orienteeruvalt 30 minutit (ettekanne 10 min, retsensiooni ettelugemine ja retsensioonis olevatele küsimustele vastamine ning kaitsmiskomisjoni liikmete ja kuulajaskonna küsimustele vastamine umbes 20 minutit).

 

Juuni 2024 "TE.1054 Bakalaureuseeksam" I osa
Eksami I osas tuleb teha kirjalik test, mis kontrollib erialamoodulisse kuuluvate ainete õpuväljundeid. Kordamisteemad on Moodle'is. Esimese osa tegemisel on lubatud kasutada kirjutusvahendit ja kalkulaatorit. Muud materjalid ei ole lubatud. Eksami esimese osa tulemused selguvad hiljemalt juunis 2024. Tulemused saate teada e-õppe keskkonnast Moodle.
Eksami teist osa lubatakse tegema ainult need üliõpilased, kes saavad esimesest osast tulemuseks vähemalt 51%.
 
Juuni 2024 "TE.1054 Bakalaureuseeksam" II osa
Eksami II osa koosneb spetsialiseerumismoodulis õpetatavatel ainetel põhinevate ülesannete lahendamisel.  Teise osa kirjutamisel on lubatud kasutada ka raamatuid, väljaprinte, konspekte jms pabermaterjali. Sidevahendite ning elektrooniliste salvestusseadmete kasutamine ei ole lubatud.

Eksami lõpptulemus moodustub järgmiselt: 40% eksami esimene osa, 60% eksami teine osa.
Eksami lõpphinded kantakse ÕIS'i hiljemalt juuni 2024.

 

18. juuni 2024 Lõpuaktus