Õppedirektori korraldus nr. 6-1.MI/197 Lõputööde kaitsmisele lubatud üliõpilaste nimekirjade, lõputööde pealkirjade ja juhendajate ning retsensentide kinnitamine
12.06.24 kaitsmisele tulevad magistritööd
13.06.24 kaitsmisele tulevad magistritööd

Üliõpilase ja juhendaja poolt allkirjastatud lõputöö avaldus (esimene kursus)
Üliõpilase ja juhendaja poolt allkirjastatud lõputöö avaldus (teine kursus)
Vabad teemad


Lõputöö koostamiseks vajalik avalduse vorm  Avaldus lõputöö koostamiseks
Metsanduse ja inseneeria instituudi õppedirektori korraldus, reg. nr. 6-1.MI/544 Lõputööde kaitsmisega seotud ajakava
Juhend lõputöö vormistamiseks (kehtib alates 30.01.2018)  Lõputöö vormistamise nõuded / lõputöö lisad doc-vormingus (tiitellehe näidis, lühikokkuvõtte vormid, lihtlitsents jm).

Eesti Maaülikooli senati määrus nr 1-28/4 Bakalaureuse- ja magistrikraadi andmise tingimused ja kord (kehtib alates 31.03.2020).

Lõpetaja peab oma lõputöö vahele lisama litsentsi, millega üliõpilane annab oma nõusoleku teha lõputöö kättesaadavaks üldsusele või  teha kättesaadavaks üldsusele peale tähtaja lõppu (tähtajaline piirang) või mitte teha kättesaadavaks (tähtajatu piirang). Lõputöö kaitsmise kinniseks kuulutamiseks ja/või lõputöö avalikustamisele piirangute seadmiseks esitab lõputöö autor vormikohase põhjendatud taotluse taotlus lõputöö kaitsmise kinniseks kuulutamise kohta vähemalt kolm kuud enne lõputöö kaitsmiskuupäeva instituudi õppedirektorile. Vaatamata sellele, kas töö hiljem avalikustatakse või ei avalikustata, lähevad tööd ikkagi üleslaadimisele EMÜ raamatukogu lõputööde digitaalarhiivi ja vähemalt 3 päeva enne kaitsmist peab lõputöö digitaalsel kujul edastama Eesti Maaülikooli raamatukogule. Lõputöö esitamist kaitsmiseks ja lõputöö avalikustamist reguleerib Eesti Maaülikooli senati määrus nr 1-28/4 Bakalaureuse- ja magistrikraadi andmise tingimused ja kord (vaata punkte 31-42).

Energiakasutuse õppekava üliõpilaste magistritööde koostamise ja kaitsmise ajakava
 

31.10.2023

 

Magistritöö teema valik
2. õppeaasta üliõpilased

Kraaditaotlejal esitada allkirjastatud lõputöö avaldus  energiakasutuse õppetooli. Palun ka nendel üliõpilastel, kes eelmisel õppeaastal esitasid avalduse aga lõputööd ei kaitsnud, esitada uus lõputöö avaldus.

01.04.-07.04.2024   Magistritöö teema valik
1. õppeaasta üliõpilased
NB! Lõputöö teema peab valima esimesel õppeaastal.
Üliõpilane valib lõputöö teema ja suhtleb juhendajaga. Juhendaja nõusolekul teemat juhendada, kirjutab üliõpilane  lõputöö avalduse, mis allkirjastatakse nii juhendaja kui ka üliõpilase poolt ja avaldus esitatakse energiakasutuse õppetooli (heli.saaremets@emu.ee). 
25. aprill 2024   XVI Magistrantide teaduskonverents (soovituslik)
       
17. mai 2024 (37. akad. nädal)   Õppetöö võlgnevuste likvideerimise tähtaeg
28. mai kell 10.00 ruumis A202   Eelkaitsmine
registreeri siin:  https://maaylikool-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/saaremets_emu_ee/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B069FF70A-DFF4-4E1A-941C-34EF9C25BBA5%7D&file=Eelkaitsmine%2028.%20mail.xlsx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1
Viis tööpäeva enne kaitsmiste perioodi alguskuupäeva   Kaitsmisele lubatud tööde nimekirja ja retsensentide kinnitamine

Hiljemalt 30. mai 2024

 

Lõputöö esitamine energiakasutuse õppetooli

Magistritöö (soovituslik maht lisadeta 50-70 lk) vormistatakse elektrooniliselt PDF-failina ja allkirjastatakse digitaalselt nii üliõpilase kui ka juhendaja poolt. Palun jälgige,et lihtlitsentsile kirjutate väljale lõputöö autor (allkiri) oma nime ja 
"(allkirjastatud digitaalselt)" ja väljale juhendaja nimi ja allkiri kirjutate juhendaja nime ning samuti
"(allkirjastatud digitaalselt)".

Digitaalselt allkirjastatud PDF-fail laadige üles https://nextcloud.emu.ee/, keskkonda sisse logimisel kasutage Eesti Maaülikooli kasutajatunnust ja parooli ning lõputöö link saatke (jagage) hiljemalt juuni 24  energiakasutuse õppetooli assistent Heli Saaremetsale heli.saaremets@emu.ee. Kui lõputöö autoril puudub digitaalse allkirjastamise võimalus, võib erandkorras lõputöö esitada paberkandjal köidetult ja kirjalikult allkirjastatuna.

Hiljemalt juuni algus 2024   Lõputöö esitamine retsensendile Energiakasutuse õppetool saadab üliõpilase magistritöö retsensendile. Retsensent esitab retsensiooni elektrooniliselt, digitaalselt allkirjastatuna energiakasutuse õppetooli hiljemalt kaks tööpäeva enne metsanduse ja inseneeria instituudi õppedirektori korraldusega kinnitatud lõputööde kaitsmise kuupäeva. Erandjuhul võib retsensiooni esitada paberkandjal.
Lõputöö autoril on võimalus tutvuda retsensendi kirjaliku arvamusega vähemalt üks tööpäev enne kaitsmist.

juuni 2024

 

Lõputöö esitamine EMÜ
raamatukokku

Üliõpilane esitab oma lõputöö elektrooniliselt EMÜ raamatukokku. Kõik lõputöö juurde kuuluvad failid (täistekst, lisad, joonised) peavad olema saadetud DigiDoc konteinerina (allkirjastatud digitaalselt).
Lõputöö saatmise juhend
Töö tuleb esitada läbi lingi http://library.emu.ee/vaitekirja_saatmine

Faili nimi peab sisaldama autori ees- ja perekonnanime, lõpetamise aastat, õppetaset (BA, MA), õppekava (TT, EK) ja seda, kas tegu on täisteksti või lisaga. Näiteks: Maria_Mets_MA2020_EK_täistekst, Valter_Kuusk_2020BA_TT_täisteks.

12.06.-13.06.24

 

Magistritööde kaitsmine

Tuleb teha ettekanne (kuni 15 min), vastata retsensendi, kaitsmiskomisjoni liikmete ja kuulajate küsimustele.

18. juuni 2024     Lõpuaktus