Uudised

Maaehituse õppekava magistritööde kaitsmine toimub 6.-7. juunil 2018 kell 9.00
F. R. Kreutzwaldi 5 (Metsamaja) ruumis 1C2

Kellaaeg Magistrant Töö pealkiri Title of Thesis Juhendaja(d) Retsensent

   Soovitus: Ajakava paremaks lugemiseks telefonis
   hoidke seda horisontaalses asendis

6. juuni 2018

9.00

Andreas Raukas

Ehituse projektijuhtimiskultuuri analüüs Eesti ühiskonnas Anlysis of Construction Project Management Culture in Estonian Society Kaarel Sahk Joosep Jakobson
9.35 Indrek Allvee Ehitise hooldus- ja korrashoiu dokumentide tähtsus ehitusseadustiku mõistes (Vilcon Ehitus OÜ näitel) – ehitise tellija ootused The Significance of Facility Maintenance Documentation in the Context of Construction Law (Based on the Experience of Construction Firm Vilcon Ltd) – Hopes of the Building’s Owner Kaarel Sahk Vello Pallav
10.10 Henry Maask Klaasplastsarrusega betoontalade läbipainde uurimine Deflection of Concrete Beams Reinforced with Glass Fiber Polymer Bars Alexander Ryabchikov Jaak Valgur
10.45 Ivar Turja Klaasplastsarrusega betoontalade paindetõmbetugevuse tulekahjujärgne uurimine Investigation of Flexural Strength of Post Fire Concrete Beams Reinforced with Glass Fibre Polymer Bars Alexander Ryabchikov Jaak Valgur
11.20 Triinu Olm Tasapinnaliste puitkarkasselementidega soojustatud kortermajade ehitusfüüsikaliste parameetrite uurimine Investigation of Building Physics Parameters of Timber Frame Wall Elements in Multistorey Buildings Marko Teder Kadri Leiten
11.55 Markko Leimann Baer’i maja (Tartu linn, Veski tn 4) 3D modelleerimine, ehitustehnilise seisukorra hindamine ja renoveerimislahenduste pakkumine Baer’s House (Tartu city, Veski street 4) Modelling; Evaluation of Condition of Construction Engineering and Renovation Solutions Offering Tõnis Teppand Andrei Vassiljev
12.30 Senni Vels Epoksiidvaigu mõju okaspuidu füüsikalis-mehaanilistele omadustele Influence of Epoxy Resin to Physico-Mechanical Properties of Softwood Marko Teder Regino Kask
13.05 - 13.40 LÕUNA / LUNCH
13.40 Renee Tamm OSB/3 plaadi füüsikaliste ja mehaaniliste karakteristikute muutumine korduvate ligunemis- ja kuivamisperioodide tõttu Physical and Mechanical Characteristics of OSB/3-Boards After Repetitive Soaking and Oven-Drying Harri Lille,
Regino Kask
Marko Teder
14.15 Karry Jallai Terassarruse tugevusomaduste uurimine erinevates keskkondades Analysis of Strength Properties of Steel Rebars in Various Environments Vello Pallav Mihkel Kiviste
14.50 Sergei Nazarenko Täiteainete mõju betooni külmakindlusele ja survetugevusele The Influence of Aggregates to the Frost Resistance and Compression Strength of Concrete Vello Pallav Jaak Valgur
15.25 Kristo Peedosaar,
Genno Geven Luhtaru
Kontsentrilise asetusega erinevatest puiduliikidest lamellidega liimpuitlattide tugevusomaduste uurimine, nende kasutamiseks puitvõrkkoorikutes Analysing Strength Properties of Concentrically Positioned Glulam Bars made out of Various Species of Timber Lamellas for Usage in Timber Gridshells Tõnis Teppand Villu Leppik
16.00 Ken Karja Kaitsevõõpade mõju betooni kestvusele agressiivses keskkonnas Effect of Surface Treatments on Concrete Durability in an Aggressive Environment Jaan Miljan Mihkel Kiviste

 

Kellaaeg Magistrant Töö pealkiri Title of Thesis Juhendaja(d) Retsensent

 

7. juuni 2018

9.00 Alar Loo Ehitusmaksumuse plaanimise retroperspektiivne tagasivaade ja kaasaegne lähenemine peatöövõtu ettevõttes ehituskulude klassifikaatori aktualiseerimise teel (EVS 885 põhine lähenemine) Retrospective View and Analyze of Current Construction Cost Estimation with Reordering the Cost Classifier (EVS 885) – General Contractors Approach Kaarel Sahk Jüri Org
9.35 Liis Kullamaa Läbipainete ja jäävdeformatsioonide uurimine tsüklilisel koormamisel kiilukujulise ristlõikega puitlamellidest sillateki mudelitel Cyclic Loading Test for Analysing Deflections and Permanent Deformations of Bridge Deck Models Made of Wedge-Shaped Cross-Sectional Lumber Lamellae Tõnis Teppand Birgit
Tohus-Leppik
10.10 Tauno Truuts Teraskiudude ja betooni nakketugevuse uurimine Investigation of Adhesion Strength Between Steel Fibre and Concrete Alexander Ryabchikov Vello Pallav
10.45 Valdor Reigo OSB/3 plaadi kruvi kinnitustugevuse muutumine ligunemis- ja kuivamisperioodide tõttu Screw Withdrawal Resistance in OSB/3 Board After Soaking and Oven-Drying Periods Harri Lille,
Regino Kask
Martti-Jaan Miljan
11.20 Hindrek Hirschon Konstruktiivsetest soojusisolatsioonipaneelidest (SIP-paneelid) väikeelamu piirdetarindite soojustehniline analüüs ja tulemuste võrdlus puitkarkasshoonega Thermal Analysis of the Residential Envelope Built with Structural Insulated Panels (SIPs) and Comparison of Results to the Stick Frame Construction Martti-Jaan Miljan Kristina Akermann
11.55 Mart Müür Liimitud õhukeseseinaliste karptalade uurimine Examination of Glued Thin Webbed Box Beams Martti-Jaan Miljan Kaarel Hääl
12.30 Hendrik Park Ühtne infokeskkond projekteerimisprotsessi läbiviimiseks – infotehnoloogiline vaade Common Data Environment for project delivery – Information Technology perspective Kaarel Sahk Kaido Hanikat
13.05 – 14.00 Kaitsmiskomisjoni arutelu ja hinnete otsustamine