Kaitstud tööd

Doktoritööd

 

2023

Marii Järve. Changes in agricultural land use in Estonia: opportunities for stable land use (Põllumajandusmaa kasutuse muutused Eestis: tasakaalustatud maakasutuse tagamise võimalused) (juh. E. Jürgenson ja A. Liibusk)

 

2017

Evelin Jürgenson. Implementation of the Land Reform in Estonia: Institutional Arrangement, Speed of Implementation and Land Plot Fragmentation (Maareformi elluviimine Eestis: institutsionaalne korraldus, elluviimise kiirus ja maade tükeldatus) (juh. S. Maasikamäe)

 

2016

Kall TarmoVertical crustal movements based on precise levellings in Estonia (Maakoore vertikaalliikumised Eestis täppisnivelleerimiste andmetel) (juh. J. Randjärv ja A. Liibusk)

 

2013

Liibusk, AiveRõhuanduritel põhinev täpne hüdrodünaamiline loodimine rakendatuna Eesti riikliku kõrgusvõrgu rekonstrueerimisel. (juh. H. Jürgenson ja A. Ellmann)

 

2012

Vain, Ants. Aerolaserskaneerimise intensiivsuse parandamine ja kalibreerimine looduslikke pindasid kasutades. (juh. N. Liba ja K. Sepp)

 

2005

Liba, Natalja. Fotogramm-meetria alused. (juh. J. Randjärv)

 

2004

Jürgenson, Harli. Eesti täppisgeoidi arvutus. (juh. J. Randjärv) 


Magistritööd (3+2 )

 

2023

 

Geodeesia suund

Adajatullin, Renat. Erinevate tarkvarade võrdlemine laserskaneerimise andmete registreerimisel. (H. Jürgenson)

Feoktistova, Jana. Eesti RTK tugivõrkude areng. (H. Jürgenson)

Kartau, Mariliis. Aerolaserskaneerimise andmetest saadud kõrgusmudelite võrdlemine GNSS-mõõtmise tulemustega. (A. Liibusk)

Treial, Tanel. Mehitamata õhusõiduki kasutamine mõõdistustööde läbiviimisel lumekuhja mahuarvutuse eesmärgil. (A. Liibusk)

Uisk, Age. Tehnovõrgud topo-geodeetilistel uuringutel. (K. Metsoja)

 

Maakorralduse suund

Ilves, Raili. Kohalike omavalitsuste maade omandamine jalgratta- ja jalgteede ehitamiseks pärast kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse jõustumist 01.07.2018. (K. Põdra)

Oras, Koit. Maavajaduse uurimus pumpelektrijaama rajamiseks Viru-Nigula valda. (S. Maasikamäe)

Soosaar, Liisbeth. Mullastiku varieeruvus Tartu maakonna põllumassiividel. (S. Maasikamäe)

Zirk, Kristo Mihkel. Metsamaa pindala muutused Eestis 1920 kuni 2022. (E. Jürgenson; K. Põdra)

Tuovinen, Laura Elina. Rohevõrgustiku mõju kinnisvara väärtusele Tallinna näitel. (S. Maasikamäe; A. Käärd)

 

 

2022

 

Geodeesia suund

Konks, Margot. Glatsioisostaatilised maastikud maa ja mere piiril. (A. Liibusk)

Künnapuu, Rauno. Mehitamata õhusõiduki abil tehtud aerofotode põhjal jäätmeaunade mahtude arvutamise täpsus. (N. Liba; K. Kokamägi)

Rahu, Oscar; Siim, Karmo. Järvselja õppe- ja katsemetskonna tormikahjude hindamine fotogramm-meetriliste meetoditega. (N. Liba; K. Türk)

 

Maakorralduse suund

Ao, Silver. Riigi maakorralduse läbiviimine kinnisasjade avalikes huvides omandamisel Rail Baltica projekti näitel. (S. Maasikamäe)

Jarne, Diana. Ehitusõiguse pindala tuvastamine Ehitisregistri ja Eesti topograafia andmekogu andmetel. (T. Kall; V. Ilsjan)

Troost, Patricia. Maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksuste vastavus maakorralduse nõuetele. (S. Maasikamäe)

 

 

2021

 

Geodeesia suund

Metsoja, Kärt. Kohalike geodeetiliste võrkude hooldamisest ja kasutamisest Tartu linna näitel (juh. T. Kall, J. Vään).

Taaleš, Tauri. Audru GNSS püsijaama stabiilsuse kontrollimine InSAR kaugseire põhjal määratud maapinna deformatsioonidega​ (juh. T. Kall).

 

Maakorralduse suund

Kompus, Anna Grete. Kohaliku omavalitsuse maakorraldaja tööks vajalikud teadmised ja oskused (juh. S. Maasikamäe).

Lokk, Krista. Erinevate objektide asukoha mõju Tallinna korterite hinnale 2019. ja 2020. aastal (juh. S. Maasikamäe).

Michelson, Sten. Parima võimaliku kasutuse sisustatus hindamisaruannete koostamisel ja selle mõju turuväärtusele (juh. K. Sahk).

Onga, Leigi. Parkimiskorralduse probleemid Tartu linnas Annelinna linnaosa näitel (juh. S. Maasikamäe).

Rand, Riina. Maakasutuse muutused maaparandusaladel Harjumaa valdade näitel (juh. E. Jürgenson).

Torop, Märt. Maakorralduse probleemid avalikes huvides maade omandamisel (S. Maasikamäe).

 

 

2020

 

Geodeesia suund

Kapsi, Ivar. Satelliitmissiooni Sentinel-3 altimeetria Tase-2 andmete valideerimine Eesti rannikuvetes (juh. A. Liibusk, T. Kall).

 

Maakorralduse suund

Taimsaare, Elery. Teenimata tulu haaramine kui vahend Eesti kohalike omavalitsuste investeerimisvõimekuse suurendamiseks (juh. E. Jürgenson).

 

 

2019

 

Geodeesia suund

Annok, Gerly. Mobiilse laserskaneerimise kõrguslik täpsus kinnise ja osaliselt avatud taevalaotuse korral (juh. N. Liba, V. Tammin).

Kirs, Even. Hoone aerofotogramm-meetriline mõõdistamine UAV-ga (juh. A. Liibusk, M. Viitkin).

Kruusla, Kätlin. Maakoore liikumised riikliku geodeetilise võrgu GNSS kordusmõõtmistest (juh. T. Kall).

Soodla, Daiva. Geoidi mudeli EST-GEOID2017 täpsuse analüüs Tartu linnas (juh. H. Jürgenson).

Õunas, Kadi. Satelliidi Sentinel-3 altimeetria andmete valideerimine Lääne- Eesti rannikulähedastel aladel (juh. A. Liibusk).

 

Maakorralduse suund

Kase, Kairit. Eesti kohalike omavalitsuste huvid mereala ruumilisel planeerimisel (juh. E. Jürgenson, P. Metspalu).

Simson, Sandra. Maa korralise hindamise süsteemi edasiarendamine Eestis lähiriikide näitel (juh. K. Sahk).

Toom, Pille. Rahvastikuregistri andmete alusel teede kasutuskoormuse määramise metoodika välja töötamine (juh. E. Jürgenson, M. Rasva). 

 

 

2018

 

Geodeesia suund

Kokamägi, Kaupo. Mehitamata õhusõiduki abil tehtud aerofotode põhjal puistangu mahtude arvutamise täpsus (juh. N. Liba, K. Must).

Roopalu, Reijo-Tero. Staatilise laserskaneerimise andmete põhjal puistangu mahtude arvutamise täpsus (juh. N. Liba).

Svežova, Margarita. Võrgu RTK mõõteseeriate täpsus (juh. H. Jürgenson).

 

Maakorralduse suund

Bärg, Pärja. Tee ehitamiseks vajaliku maa hankimise mõju maa kasutamise tingimustele (juh. S. Maasikamäe).

George, Taissia. Arendustegevusega kaasnevate kohustuste täitmine Kambja valla Räni aleviku elamurajoonide näitel (juh. E. Jürgenson).

Liias, Sabine. Kinnisvara arendusprojekti tasuvuse analüüs Talli maaüksuse näitel (juh. S. Maasikamäe).

Rea, Kadri. Maakasutuse koondumise hindamise keerukusest omavahel seotud ettevõtete tingimustes (juh. E. Jürgenson).

Ritsoson, Oliver. Maakasutuse muutused Tartu linna ümbruses Haaslava, Tähtvere ja Ülenurme valla näitel, võrreldes aastaid 2005 ja 2016 (juh. E. Jürgenson).

Õigus, Krista. Luunja valla planeeringute analüüs (juh. S. Maasikamäe).

 

 

2017

 

Geodeesia

Anier, Karoliina. Skaneeritud punktipilvest ehitusinformatsioonimudeli koostamine hoone haldamiseks Eesti Rahva Muuseumi näitel (juh. A. Liibusk).

Roosimäe, Triin. Kohalike omavalitsuste geoarhiivide olemasolu ja seisukord Eestis (juh. A. Liibusk).

Sagitov, Timur. Keskkonnatingimuste ja töömeetodite mõju Leica laser tracker AT401 täpsusele (juh. H. Jürgenson).

 

 Maakorraldus ja kinnisvara planeerimine

Eliste, Mihkel. Kinnisvara arenduskohustuste täitmine ja finantseerimine kohalikes omavalitsustes Sõmeru vallas asuva Pagusoo elamupiirkonna näitel (juh. K. Sahk).

Järvala, Jaanus. Kinnisvaraarenduste realiseerumine Rae ja Kose vallas aastatel 1998 kuni 2015 (juh. S. Maasikamäe).

Jürgens, Joel. Detailplaneeringutes kehtestatud tingimustest kõrvalekaldumine Viljandi linna näitel (juh. K. Sahk).

Kelement, Mikk.  Põllumajandustootjate maakasutuste killustatuse uurimus (juh. S. Maasikamäe).

Laanmets, Grete. Kompensatsiooni määramine sundvõõrandamisel üldistes huvides (juh. S. Maasikamäe).

Laiv, Rauno. Riigigümnaasiumite arendamine ja haldamine (juh. M. Kaing).

Laskar, Kadi. Mäksa valla teedevõrk ja kinnisasjadele juurdepääsu probleemid (juh. S. Maasikamäe).

Luik, Kersti. Aastatel 1998-2015 Tartu linnalähedastel aladel moodustatud uusarendused ja nende realiseerumist mõjutavad tegurid (juh. S. Maasikamäe).

Mäger, Mihkel. Büroohoone arendamine ja haldamine Pronksi 12, Tallinn (juh. M. Kaing).

Pillesson, Argo. Nõukogude Liidu perioodil ehitatud tüüpkorterelamute renoveerimine ja selle mõju korterite väärtusele –  tehinguandmete  analüüs erinevates piirkondades (juh. K. Sahk).

Põdra, Kätlin. Haritava maa võsastumine Tartu maakonnas (juh. K. Sikk).

Rasva, Marii. Põllumajandusliku maakasutuse koondumine Eestis (juh. E. Jürgenson).

Salomon, Kadri. Väärtusliku põllumajandusmaa määramise metoodikate võrdlus Tartu maakonna näitel (juh. S. Maasikamäe).

Sundla, Kaur. Ülevaade reformimata maast  Tartu maakonna valdades (juh. E. Jürgenson).

  

 

2016

 

Geodeesia

Härm, Mart. Nivelleerimisvigade käsitlemine insenertehnilistel töödel (juh. T. Kall).

Kõrgvee, Urmas. Gravimeetrilise anomaalvälja täpsustamine Valga maakonnas (juh. H. Jürgenson).

Nõgene, Aigar. Raskuskiirenduse anomaalvälja analüüs Eesti-Läti piirialal (juh. H. Jürgenson, T. Oja).

Orason, Toomas. Kõrgusliku täpsuse suurendamine RTK rakendustes Millimeeter GPS abil (juh. T. Kall).

 

Maakorraldus ja kinnisvara planeerimine

Adojaan, Reesika. Rootsi korterelamutele kehtestatud energiatõhususe nõuded ja nende mõju Kodumaja AS-i turule sisenemisel (juh. K. Sahk, I. Rehme).

Koitjärv, Kirsika. Katastriüksuste piiride määramise probleemid (juh. S. Maasikamäe).

Krillo, Birgit. Avalik õigusliku ülikooli kinnisvara: arendamine ja avalik huvi (Tartu Ülikooli spordihoone näitel) (juh. K. Sahk).

Lõhmus, Kerli. Parim võimalik kasutus kui kinnisvara hinda mõjutav tegur (juh. K. Sahk).

Lüll, Angela. Ülevaade maareformi lõpetamisega seotud probleemidest Ida-Virumaa kohalike omavalitsuste näitel (juh. E. Jürgenson).

Närap, Stiven. Haritava maa muutuste uurimus Tartu maakonna neljas vallas (juh. S. Maasikamäe).

Oeselg,Tiina.  Lihtsate maakorraldustoimingute analüüs ja ettepanekud regulatsioonide muutmiseks  (juh. M. Toom, E. Jürgenson).

Tooming, Reili. Planeerimine ja ehitamine Mustvees lähtudes planeerimisseadusest, ehitusseadustikust ning linna üldplaneeringust (juh. M. Kaing).

Vendel, Maarja. Katastrimõõdistamisel tekkivate probleemide analüüs Riigimetsa Majandamise Keskuse maade riigi omandisse jätmise näitel (juh. S. Maasikamäe).

Villemson, Karmen. Tartu linna idapoolse ringtee postimaja liiklussõlme rajamisega seotud maakorralduslikud probleemid (juh. S. Maasikamäe).

 

 

2015

 

Geodeesia eriala

Berg-Jürgens, Jaano. Erinevate meetoditega loodud ortofotomosaiikide täpsus mehitamata lennuki MUST Q  aerofotode näitel (juh. N. Liba).

 

Kinnisvara planeerimine

Tõugjas, Hannes. Probleemsete korterelamute arendus Valga linnas (juh. M. Kaing, J.Tintera).

Soome-Vihtla, Ly. Riigi Kinnisvara AS-i kinnisvara korrashoiu optimeerimine Politsei- ja Piirivalveameti ning Päästeameti Elva objektide näitel (juh. M. Kaing).

Kraavi, Kati. Eesti ja Saksamaa ümberkruntimise regulatsioonide ja organisatsioonilise korralduse võrdlus (juh. M. Toom, E. Jürgenson)

 

Maakorraldus

Birk, Annika. Suurte joonobjektide rajamise mõju põllumajanduslikele maakasutustele: Kehtna Mõisa OÜ näitel (juh. S. Maasikamäe).

Heil, Eddy; Maltis, Mari. Tartumaa kinnisvaraarendused haritaval maal ja nende mõju haritava maa kasutamisele (juh. S. Maasikamäe).

Ivanova, Olga. Parkimiskorralduse probleemid Kohtla-Järve kortermajade juures, Ahtme linnaosa, Iidla asumi näitel (juh. S. Maasikamäe).

Pokk, Maarja. Tartu maakonna haritava maa massiivide killustatuse erinevad aspektid (juh. K. Sikk ja S. Maasikamäe).

 

 

2014

 

Geodeesia eriala

Pehlak, Anna-Liisa. Gravimeetrilise anomaalvälja uuringud Tartu- ja Võrumaal (juh. H. Jürgenson).

Tamm, Maarja-Chris. Põllumajandusmaa võsastumise monitooring aerolaserskaneerimise andmetega (juh. N. Liba ja A. Vain).

 

Kinnisvara planeerimine

Adojaan, Jaan-Ain. Investeerimisvõimalused Tallinna elamispindade turul (juh. Sahk).

Helmes, Maarja. Kinnisasja omanike andmete analüüsimise võimalustest Rõngu ja Ülenurme valdade näitel (juh. M. Toom ja E. Jürgenson).

Kerb, Kerli. Eesti Maaülikooli geomaatika osakonna vilistlaste erialase ettevalmistuse uuring (juh. M. Toom).

Kähi, Helen. Perioodil 1960-1990 ehitatud korterelamute seisukord ja korrashoiu perspektiivid maa-asulates (Vastse-Kuuste valla näitel) (juh. J. Leetsar ja K. Sahk).

Käära, Kadri; Raudmäe, Hanna ja Saarep, Karmen. Eksperthinnangutes kasutatavate võrdluselementide mõju korteriomandite ostu-müügi tehingute hindadele Tartu linna näitel (juh. K. Sahk).

Lepland, Triin ja Pintson, Marian. Rail Balticu mõju Kehtna valla maatulundusmaa kinnistutele (juh. S. Maasikamäe).

Rõivas, Tanel. Tehnoparkide arendusprojektide realiseerumise analüüs Ülenurme valla näitel  (juh. S. Maasikamäe).

Toots, Janika. Jõgeva maakonna ääremaastumise muutused 2010.-2014. aastatel (juh. S. Maasikamäe).

Tšikin, Maris. Põllumajandustootjate maakasutuste ruumiliste omaduste analüüs Tartumaa valdades (juh. S. Maasikamäe).

Vahtra, Jürgen. Linna ruumiline geomeetria, funktsioonide kättesaadavus ja mitmekesisus – Tartu linna konfiguratsiooniline uuring (juh. L. Lihtmaa ja H. Kalberg)

 

Maakorraldus

Aasmäe, Kristjan. Endiste 1940-ndate maaüksuste ning maareformi käigus moodustatud katastriüksuste võrdlemise võimalustest (juh. E. Jürgenson).

Sikk,  Kristiin. Põllumajandustootjate maakasutuse killustatuse uurimine Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti toetuste taotluste andmetel (juh. S. Maasikamäe).

Taremaa, Liis. Maareformi elluviimisega seotud Eesti kohalike omavalitsuste töötajate hariduslik taust ja selle mõju maareformi elluviimise kiirusele (juh. E. Jürgenson).

 

 

2013

 

Geodeesia

Alnek, Karmen. Täpse positsioneerimise meetodi kvaliteet riigi geodeetilise põhivõrgu 1. klassi 1997. ja 2008. A mõõtmiste põhjal (juh. Tarmo Kall)

Dun, Yulia. Tartu kohaliku geodeetilise võrgu ajalooline ülevaade (juh. Jüri Randjärv) 

Elisson, Jaan. Toila GNSS püsijaama aegrea analüüs (juh. Tarmo Kall)

Heinmaa, Preedik ja Pulk, Dargo. Veetaseme väärtustega korigeeritud satellitaltimeetria andmete valideerimine Väinameres kasutades gravimeetrilist geoidi GRAV-GEOID2011 (juh. Aive Liibusk)

Kiiman; Kauri. Terresrtiliste laserskannerite kauguste ja koordinaatmääramise testimine selleks rajatud testirajal (juh. Natalja Liba ja Tarvo Mill)

Laars, Pilleriin. Gravimeetrilise anomaalvälja täpsustamine Tartumaal (juh. Harli Jürgenson)

Maranik, Andres. Eesti geoidi mudelite ja nende korrigeerimispunktide hindamine uue kõrgtäpse nivelleerimise andmetega (juh. Harli Jürgenson)

Sirk, Martin. Tartu laululava kõlaekraani kontrollmõõtmised (juh. Ene Ilves ja Jüri Randjärv)

Vilde, Sandre. Eesti kõrgusvõrgu reeperite stabiilsuse hindamine graafilisel meetodil (juh. Tarmo Kall)

 

Kinnisvara planeerimine

Lest, Kadri. Detailplaneeringuga kehtestatud ehitusõiguse tõlgendamine ehitusloa andmisel kohlikuomavalitsuse poolt (juh. L. Lihtmaa)

Liivamets, Andrus. Kinnisvara halduse muutus läbi renoveerimisprotsessi Tartu valla lasteaedade näitel (juh. M. Kaing)

Sihver, Andres. Korterealmute arendamise majandusliku efektiivsuse väljaselgitamine Tartu linnas Meloni 30 arendusprojekti näitel (juh. K. Sahk)

Värnik, Reet. Tehnorajatistest mõjutatud kinnisvara väärtuse hindamine (juh. K. Sahk)

 

Maakorraldus

Kütt, Jana. Maareformi protseduure puudutavate õiguslike probleemide tekkepõhjuste analüüs riigikohtu halduskolleegiumi praktika näitel perioodil 2002.2012 (juh. E. Jürgenson)

Rebane, Krista. Erateede kasutamisega seotud maakonfliktid Eestis (juh. E. Jürgenson)

Trei, Ly. Detailplaneeringute koostamise korraldamine Ülenurma valla detailplaneeringute näitel (juh. S. Maasikamäe)

 

 

2012

 

Geodeesia

Must,  Kristo. Gravimeetrilise anomaalvälja mõõdistamine Lääne-Eestis. (juh. H. Jürgenson)

Mätlik, Margit. Topo-geodeetiliste tööde tasuvusarvestus. (juh. J. Randjärv)

Rand, Marian. Digitaalse ortofotomosaiigi loomise võimalused maatriksaerofotodest. Photomod tarkvaraga ja nende geomeetriline kvaliteet.  (juh. N. Liba, I. Järve)

Tänavsuu, Kalmer. Eesti kõrgusvõrgu fundamentaalreeperite postglatsiaalne vertikaalliikumine 1933.-2010. aasta nivelleerimisandmete põhjal. (juh. T. Kall)

Viibur, Maarja. Eesti geoidi mudelite  kontrollimine uue kõrgtäpse nivelleerimise andmetega. (juh. H. Jürgenson)

 

Kinnisvara planeerimine

Alekask,  Priit. Saku vallas aastatel 1999 - 2007 kehtestatud elamukinnisvara arenduste detailplaneeringute realiseerumine. (juh. S. Maasikamäe)

Aruväli,  Eveli; Biedermann, Asta; Paiste, Piret. Maareformi läbiviimise kiirust mõjutanud tegurid Kambja, Võnnu, Rõngu, Alatskivi, Vara ja Rannu vallas. (juh. E. Jürgenson)

Koroljova, Tatjana. Energiatõhususe meetmed ja nende mõju kulude kokkuhoiuks (Tallinna elamufondi näitel). (juh. M. Kaing)

Kund, Katrin; Semilarski, Margot. Korteriühistute sotsiaalne ja finantsiline võimekus korterelamute renoveerimiseks. (juh. L. Lihtmaa)

Mandel, Merit. Maakasutuse jälgimine ja arvestus Eesti Topograafilise Andmekogu põhjal. (juh. E. Jürgenson)

Talumets, Pille. LEADER toetuse kasutamine hoonete ning nendes paiknevate tehnosüsteemide ehitamiseks ja renoveerimiseks Eesti omavalitsustes ajavahemikul 2009-2012. (juh. S. Maasikamäe)

Tamm, Mailin. Ehitusprojektide mittevastavus detailplaneeringutes ja projekteerimistingimustes esitatud nõuetele. (juh. L. Lihtmaa)

Vutt, Ivika. Planeerimisprotsessides osalevate osapoolte käsitlused miljööst ja selle säilitamisest. (juh. L. Lihtmaa)

 

Maakorraldus

Kõiv,  Elliko. Tegevuskava Paide linna maade administreerimise süsteemi loomiseks aastateks 2012-2014. (juh. E. Jürgenson)

Nekrassova, Anna. Väärtusliku põllumaa määratlemine kohalike omavalitsuste tasemel Tartu maakonna näitel. (juh. E. Jürgenson)

Prisk,  Helen; Vainola, Kaido. Maatulundusmaa arvestus erinevates registrites ja nende võrdlus. (juh. S. Maasikamäe)

Tõnisson, Esko. Eesti Maaülikooli spordihoone haldamise ja hooldamise mudel. (juh. M. Kaing)

Virk, Merli. Teede ehitamiseks vajaliku maa hankimise probleemid. (juh. S. Maasikamäe)


 

 

2011

Geodeesia

Neithal, Alari. Ilmastikutingimuste mõju veetaseme muutustele ning kõrguste üle vee kandmisele. (juh. A. Liibusk)

Rist, Martin. Ehitusgeodeesia tolerantsid, probleemid ja kaugusmõõturite kontroll. (juh. J. Randjärv)

Šeffer, Jaana. Digitaalsete stereomudelite ja ortofotomosaiigi valmistamine riba-aerofotodest ning nende geomeetriline kvaliteet .(juh. N. Liba)

Sulaoja, Margis. Gravimeetri LaCoste & Romberg G-191 kalibreerimine. (juh. K. Türk)

 

Kinnisvaraplaneerimine

Eenkivi, Margus.Planeeringute mõju valglinnastumise intensiivsusele (Tartu linna näitel). (juh. K. Sahk)

Kesküla, Kerli. Turismimajanduse arenduse võimalused Võrtsjärve lähiümbruses – Rannu ja Rõngu valdades. (juh. M. Kaing)

Kuusk, Katrin. Tuuleparkide mõju kinnisvara hinnale ja elukeskkonnale Saaremaa näitel. (juh. K. Sahk)

Luik, Liilian. Eesti maamaksusüsteemi analüüs ja selle arenguvõimalused. (juh. K. Sahk)

Mitt, Siim. Parkimisalade laiendamine ja parkimiskorralduse planeerimine olemasolevatel vabaplaneeringuga korterelamualadel. (juh. S. Maasikamäe)

Oja, Erle. Miljööväärtusliku piirkonna tajumine väljaspool kohalikku kogukonda. (juh. L. Lihtmaa)

Pern, Alver. Lõpptarbija valmisolek hoonete jätkusuutliku sertifitseerimissüsteemi rakendamiseks. (juh. L. Lihtmaa)

Prükk, Bert. Jätkusuutlikkuse mõju elukondliku kinnisvara turuväärtusele. (juh. K. Sahk)

Purge, Marianne. Maareformi läbiviimisega seotud töötajate iseloomustus Eesti kohalikes omavalitsustes ja maavalitsustes aastatel 1991-2010 (juh. S. Maasikamäe)

Salumäe, Kristi. Kinnisvara haldamise tsentraliseerimine Riigimetsa Majandamise Keskuse näitel. (juh. M. Kaing)

Teresk, Triin. Munitsipaallasteaedade renoveerimise majanduslik põhjendus Tartu Lasteaed „Sipsiku” ja Valga Lasteaed „Kasekese” näitel. (juh. M. Kaing)

Tikko, Annika. Aastatel 2003-2010 kinnisvara planeerimise ja maakorralduse eriala lõpetanute töökohad, tööülesannete iseloom ja rahulolu erialase ettevalmistusega (juh. S. Maasikamäe)

Toom, Mariliis. Omandireformi protseduuride modelleerimine. (juh. E. Jürgenson)

Veeroja, Piret. Koostööplaneerimine seadusandluses ja praktikas: baseerudes Taani ja Eesti omavalitsuste näidetele. (juh. S. Maasikamäe)

Viilu, Sandra. Eelisostuõiguse rakendamise otstarbekus riigivara võõrandamisel. (juh. K. Sahk)


Maakorraldus

Kask, Karel. Munitsipaliseeritud maade kasutuse analüüs Pärnu maakonnas. (juh. S. Maasikamäe)

Sulaoja, Helen. Maareformi seaduse muudatuste iseloom aastatel 1992-2010. (juh. S. Maasikamäe)


 

2010

Geodeesia

Abdurahmanova, Tatjana. Erinevatel aerotriangulatsiooni printsiipidel koostatud ortofotomosaiikide geomeetrilise kvaliteedi kontroll. (juh. Natalja Liba, Ina Järve)

Michelson, Martin. Viljandimaa gravimeetrilise anomaalvälja täpsusta­mine ja SRTM-mudeli täpsuse hindamine. (juh. Harli Jürgenson)

Mölder, Jane. Topo-geodeetilised tööd trasside rajamisel (EOMAP Maamõõdukeskus OÜ tööde näitel). (juh. Jüri Randjärv)

Nikolenko, Tatjana. Raskuskiirenduse mõõtmine ja tasandamine Puhja – Rõngu – Tõrva piirkonnas aastatel 2009–2010. (juh. Harli Jürgenson)

Ojamäe, Maris. Tallinna kesklinna piirkonna reeperite vajumine 2000 ja 2008 nivelleerimisandmete põhjal. (juh. Tarmo Kall)

Villak, Kristo. Magnetilise deklinatsiooni määramine Eesti Kaitse­väe keskpolügoonil. (juh. Aive Liibusk)

 

Kinnisvaraplaneerimine

Boiko, Marit. Ebaseaduslike ehitiste seaduslikustamisetik Tartu linna näitel. (juh. Kaarel Sahk)

Jürgenson, Jane. Riigi ja kohaliku omavalitsuse vastuolud maa riigi omandisse jätmisel Tallinna linna näitel. (juh. Evelin Jürgenson)

Kärson, Kadri. Kinnisvara kasutuskitsendused ja nende mõju hinda­misele. (juh. Kaarel Sahk)

Lobina, Olga. Aktuaalsed probleemid elukondliku kinnisvara hindamisel: riskipõhine lähenemine. (juh. Kaarel Sahk)

Lust, Aigi; Sepp, Heiki; Soomuste, Kersti. Jätkusuutlikkusel põhinevate hindamissüsteemide BREEAM ja LEED rakendamisvõimalustest Eestis. (juh. Lauri Lihtmaa)

Margusoo, Anne. Detailplaneeringutele menetluse käigus esitatud vastuväidete ja ettepanekute analüüs ning mõju planeeringute kehtestamisele (Tallinna ja Tartu linna võrdlus). (juh. Kaarel Sahk)

Metsaots, Maili. Avalikkuse teavitamine detailplaneeringute algata-misest Harjumaa omavalitsuste näitel. (juh. Lauri Lihtmaa)

Peiker, Helena. Makromajanduslike tegurite mõju kinnisvara turuväärtusele (Tartu linna korterituru näitel). (juh. Kaarel Sahk)

Prokofjeva, Tatjana. Sihtasutuse Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus Jõhvi valla logistika- ja äripargi projekti arengukava. (juh. Madis Kaing)

 

Maakorraldus

Huugen, Kadri. Perioodil 2003-2008 kehtestatud detailplaneeringute realiseerimine Ridala vallas. (juh. Siim Maasikamäe)

Jakobson, Silver. Maareformi lõpetamise võimalustest Ridala vallas. (juh. Evelin Jürgenson)

Jõgi, Helina. Põllumajandustootjate maakasutuste ruumiliste omaduste analüüs kolme Põlvamaa valla näitel. (juh. Siim Maasikamäe)

Luik, Janelle. Detailplaneeringute jooniste digitaalse koostamise analüüs Türi valla näitel. (juh. Siim Maasikamäe)

Saarna, Karel. Rõuge-Haanja piirkonda maastikujalgrattaradade võrgustiku rajamise võimaluste uuring. (juh. Siim Maasikamäe)

Simmulmann, Kadri. Keskkonnaministeeriumi halduses maareformi käigus riigi omandisse vormistatud maade uurimus 1993-2009 aastate lõikes. (juh. Evelin Jürgenson)

Tõll, Anti. Munitsipaliseeritud maade kasutuse analüüs Jõgeva maakonnas. (juh. Siim Maasikamäe)


 

2009

Geodeesia

Enno, Birgit. Erinevate meetodite kasutamine normkõrguste üle vee kandmisel ja Kihnu saare kõrguse täpsustamine. (juh. A. Liibusk)

Raamat, Rivo. Maakoore vertikaalliikumised Peipsi järve veevaatlusandemete põhjal. (juh. T. Kall

 

Kinnisvaraplaneerimine

Elbrecht, Helen. Kinnisvaraalaseid otsuseid mõjutavate tegurite uurimine. (juh. K. Sahk, L. Lihtmaa)

Filip, Olesja. Tartu lähivaldade elamuarendusprojektide analüüs ja perspektiivid. (juh. M. Kaing)

Ivanova, Jekaterina. Maakonnaplaneering üldplaneeringute koostamisel Lääne maakonna näitel. (juh. L. Lihtmaa, K. Kivimaa)

Kalbina, Jelena. Kinnisvaramaakleri tegevuse analüüs korterite müügi- ja üüritehingute vahendamisel ning selle kvaliteedi tõstmise võimalused Eestis. (juh. M. Kaing)

Känd, Karoliina. Maa-ameti valduses olevate riigimaade korrashoid. (juh. E. Jürgenson)

Leis, Teivi. Planeeringute ja ehitustegevuse kohtuliku vaidlustamise põhjuste analüüs. (juh. S. Maasikamäe)

Makejeva Kristina. Arendatavate korterelamute kvaliteediga seotud problemaatika Tartu linna näitel. (juh. M. Kaing)

Must, Marin. Riigimaade arvestuse pidamise tõhusamaks muutmine Maa-ameti näitel. (juh. E. Jürgenson)

Müür, Kätlin. Maareformi lõpetamise probleemid Tartu linnas. (juh. S. Maasikamäe)

Naar, Kadi. Vabariigi Valitsuse korralduste alusel tasuta munitsipaalomandisse antud maad. (juh. L. Lihtmaa, R. Ermus)

Pajus, Katrina. Kinnisvara hindamise kvaliteet: teenusepõhine lähenemine. (juh. K. Sahk)

Pill, Kärt. Maa-alale detailplaneeringu lahenduse leidmine Jõhvi – Tartu – Valga maantee, Tartu – Vahi maantee ja Vana – Narva maantee vahelise maa-ala detailplaneeringu näitel. (juh. L. Lihtmaa)

Türbsal, Kadri. Maa-ameti kaasamine üldplaneeringute koostamise protsessi. (juh. L. Lihtmaa)

 

Maakorraldus

Hass, Helena. Tartu linnas aastatel 2000 – 2005 algatatud ja kehtestatud detailplaneeringute analüüs. (juh. S. Maasikamäe)

Tereesa, Kink. Reformimata maade olemus Puhja valla näitel. (juh. E. Jürgenson)

Lesment, Svetlana. Kinnisvara hinda mõjutavate objektide asukoha mõju uurimine GISi abil (Tartu linna korterituru näitel). (juh. S. Maasikamäe)

Satsi, Annika. Maareformi läbiviimine Tallinna linnale kuulunud endistel kinnistutel. (juh. E. Jürgenson, A. Kass)


 

2008

Geodeesia

Kerner, Liis; Uibo, Külliki. Digitaalse ortofoto M 1:10 000 geomeetrilise kvaliteedi hindamine (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti tellimuse näitel). (juh. N. Liba, M. Tee )

Lill, Tanel. Eesti viimaste aastate gravimeetriliste marsruutmõõtmiste analüüs. (juh. H. Jürgenson)

Pihl, Peeter. Ehitusgeodeetiliste tööde täpsus. (juh. E. Ilves)

Saetalu, Daisi. GPS-tehnoloogia kasutamine metsas. (juh. A. Liibusk)

Vain, Ants. Aerolaserskaneerimisest saadud maapinna kõrgusmudelite täpsuse hindamine. (juh. N. Liba)

Õunpuu, Kristel. Väikesaare kõrgusvõrgu sidumine veevaatlusandmete põhjal. (juh. A. Liibusk)

 

Kinnisvaraplaneerimine

Hiire, Kaisa. Võrdlustehingute andmebaaside probleemidest kinnisvara hindamisel. (juh. K. Gross)

Klandorf, Karen. Miljööalade planeerimine Paide linna näitel. (juh. L. Lihtmaa)

Kraut, Ott. Kinnisvara hinnataseme modelleerimine (Tartu linna Annelinna linnaosa korterituru näitel). (juh. K. Sahk)

Saldre, Kärt. Kirde-Brasiilias asuva Bahia osariigi turismikinnisvara ülevaade ning arendustegevuse kasumlikkuse analüüs Villa São José projekti põhjal. (juh. M. Kaing)

Tõrva, Anneli. Tartu valla kinnisvaraarenduse analüüs ja arenguperspektiivid. (juh. M. Kaing)

Uustalu, Kerli. Ehitusõigus kui kompaktne õigus ning selle käsitlus kinnisvara erakorralisel hindamisel. (juh. K. Sahk)

Ventsel, Liisi. Arendusobjekte kirjeldavate indikaatorite uurimine elamuarenduste näitel. (juh. L. Lihtmaa)

 

Maakorraldus

Piunov, Maret. Maamõõdu tööde käigus tekkivad administratiivpiiride määramise probleemid Tartu linna näitel. (juh. S. Maasikamäe)


 

2007

Geodeesia

Käiss, Piret; Mõttus, Janne. Maaülikooli geomaatika osakonna GPS tugijaama funktsionaalsus. (juh. H. Jürgenson)

Nõu, Kerli. 2005. aastal FM Kartta OY poolt toodetud ortofotode visuaalse kvaliteedi hindamine. (juh. N. Liba, M. Tee)

Pertmann, Jüri Aleksander. Tartu linna geodeetilise põhivõrgu 2. ja 3. järgu täpsuse hindamine. (juh. T. Kall)

 

Kinnisvaraplaneerimine

Arula, Astrid. Kinnisvara arendusprojekti teostatavuse analüüs Sõbra 54 ärihoone näitel. (juh. M. Kaing)

Ereline, Piret. Korteriühistulise tegevuse analüüs ja arengu suunad Luunja vallas. (juh. M. Kaing)

Koosa, Auli. Põllumajandusettevõtte arengut mõjutavad maakasutuse tingimused. (juh. S. Maasikamäe)

Lankots, Kertu. Riigi maareservi moodustamise ja maareservi avalikul enampakkumisel võõrandamise analüüs. (juh. M. Kaing)

Lapp, Karin. Viljandi linna korterite turuanalüüs aastatel 2004-2006. (juh. S. Maasikamäe)

Liiv, Kaidi. Tartu linnas 2005 ja 2006 aastal kehtestatud detailplaneeringute menetlemise käigus esitatud ettepanekute ja vastuväidete analüüs. (juh. L. Lihtmaa)

Silm, Marja. Infrastruktuuri mõju kinnisvara turuväärtusele. (juh. M. Kaing)

Talli, Ave. Tööstusparkide arendus Eestis. (juh. M. Kaing)

 

Maakorraldus

Kõõra, Mari-Liis. Kohaliku omavalitsuse roll maakasutuse planeerimisel. (juh. S. Maasikamäe)

Rummel, Kaire. Ortofotode kasutamise võimaluste uurimine metsade takseerimisel. (juh. S. Maasikamäe)


 

Magistritööd (4+2)

2011

Geodeesia

Salu, Eva. Metsapiiride määramise võimalused fotogramm-meetriliste ja laserskaneerimise andmete põhjal. (juh. N. Liba)

Maakorraldus

Saal, Helen. Põllumajandusmaa võsastumine Haanja looduspargis. (juh. S. Maasikamäe)


Kinnisvaraplaneerimine

Murumaa, Eve. Automaatsete hindamismudelite rakendamine korterite hindamisel Tallinna näitel. (juh. S. Maasikamäe)


2010

Geodeesia

Jäetma, Nele. Tartu linna hoonete kolmemõõtmelise (3D) mudeli valmistamine aeropildistamise põhjal ja selle täpsus. (juh. N. Liba)


2007

Geodeesia

Türk, Kristina. Uued globaalsed geopotentsiaalsed sfäärilis-harmoonilised mudelid, nende mõju Eesti geoidi mudelile. (juh. H. Jürgenson)


Maakorraldus

Sippo, Irina. Maatulundusmaa kinnistute killustatuse analüüs. (juh. S. Maasikamäe)


2006

Kinnisvaraplaneerimine
Punamäe, Hillar
. Kinnisvaraspetsialistide infokasutus ja –vajadus lokaalsel eluasemeturul: Võru linnaregioon. (juh. S. Maasikamäe)


2005

Geodeesia

Melnikova, Ina. Tartu linna ortofotomosaiigi valmistamine (programmi Photomod näitel) ja tema geomeetriline kvaliteet. (juh. N. Liba)

Sander, Janika. Geodeetiline tihendusvõrk Eestis. Satelliidi-, vastuvõtja- ja keskkonnapõhiste veaallikate mõju. (juh. A. Rüdja)

Morozova, Natalja. Gravimeetrilise geoidi NKG04 võrdlemine loodpinnaga Läänemerel. (juh. H. Jürgenson)


2004

Maakorraldus

Lihtmaa, Lauri. Piirkondlike maaparandusbüroode geograafilise infosüsteemi loomise alused. (juh. S. Maasikamäe)

 


2003

Geodeesia

Kargaja, Ave. Digitaalse ortofotokaardi kvaliteedi hindamine. (juh. N. Liba)

Liibusk, Aive. Raadio- ja GSM-side kasutamine RTK GPS-mõõtmisel. (juh. J. Randjärv, H. Jürgenson)


2001

Maakorraldus

Rahnu, Marje. Valla maainfosüsteemi loomise alused. (juh. S. Maasikamäe)


1997

Geodeesia

Kall, Tarmo. Maakoore vertikaalliikumiste määramine Lõuna-Eestis (Cum Laude). (juh. J. Randjärv)


1994

Geodeesia

Jürgenson, Harli. Eesti baas- ja põhikaardi projektsioon ning tasapinnaliste ristkoordinaatide süsteem. (juh. J. Lankots)

Vard, Aivo. GPS meetodil punktide määramine ja tulemuste sidumine geoinfosüsteemiga. (juh. J. Randjärv)


1993

Maakorraldus
Merusk, Lembit. 
Valla maakasutuse planeerimine (Nõo valla näitel). (juh. A. Astaškin)


1992

Maakorraldus

Tiits, Tambet. Maakatastri loomise probleemid Eestis. (juh. A. Astaškin)


 

Kaitstud bakalaureusetööd (3+2)

2023

Allikoja, Kaisa. Ülevaade hoonete energiatõhususe parandamise korraldusest. (K. Sahk)

Dimitrijeva, Veroonika. Kontrollmõõtmised Eesti RTK võrkudes. (H. Jürgenson)

Kamarik, Anett. Erialapraktika roll Eesti Maaülikooli geodeesia, kinnisvara- ja maakorralduse õppekava õppurite erialases arengus. (K. Metsoja; N. Liba)

Kask, Kadi. PPP-meetodi kasutamine staatiliselt kogutud GNSS-andmete järeltöötluseks. (A. Liibusk)

Kirs, Kaari-Lotta. Mahajäetud tööstusalade taasakasutusse võtmine Tartu keskkatlamaja näitel. (S. Maasikamäe)

Kiisler, Kermo. Erinevate terrestriliste laserskannerite täpsus puutüvede läbimõõdu mõõtmisel. (A. Liibusk)

Kivi, Hans-Andero. Laserskaneerimise resolutsiooni mõju 3D-mudeli täpsusele. (N. Liba)

Kokla, Katariin. Rekonstrueerimise mõju üksikelamu turuväärtusele Allika tänav 7 näitel. (K. Sahk)

Koll, Richard. Staatilise terrestrilise laserskaneerimise punktipilvede registreerimine erinevates tarkvarades. (N. Liba; K. Metsoja)

Kons, Steven. Korterituru dünaamika 2022. aasta hinnaralli ajal Tartu linna näitel. (K. Sahk)

Kotka, Alo. Katastriüksuse moodustamise korra mõju katastrimõõdistamise kvaliteedile. (S. Maasikamäe)

Krivonogova, Leana. ESTPOS-võrgu erinevate ühenduspunktide täpsus. (A. Liibusk)

Külm, Kurmo. Vastulõike meetodi täpsushinnang integreeritud mõõtmisel. (T. Kall)

Markna, Marian. Tartu linnaosade korteriomandituru võrdlus aastatel 2011–2012 ja 2021–2022. (S. Maasikamäe; G. Laanmets)

Mihhailov, Liisa Maria; Zahhartšenko, Anton. Elektrontahhümeetri prismata mõõtmise täpsus kaldpindadel. (H. Jürgenson)

Muts, Elisabeth. Maakasutuse muutused looduslikest aladest tehisaladeks Viljandi linna lähiümbruses võrreldes aastaid 2011 ja 2023. (E. Jürgenson; K. Põdra)

Ortiz, Salome Lole Dominguez. Suurte põllumajandustootjate maaomandi ja maakasutuse uurimus. (S. Maasikamäe)

Põldma, Grete Eliise. Aiandusega tegelevate ettevõtete maakasutuse uurimus. (S. Maasikamäe)

Reimann, Kadri. Laserkiire tagasipeegeldumine erineval kaugusel ja erinevat värvi pindadelt laserskanner FARO Focus S70 näitel. (A. Liibusk; M. Sirk)

Sikora, Kaisa. Looduslike alade muutused tehisaladeks Tartu maakonnas võrreldes aastaid 2011 ja 2022. (K. Põdra; E. Jürgenson)

Sokk, Marthen. Energiamärgise põhine lähenemine korterelamute rekonstrueerimise tulemuslikkusele – Tartu elamuseeria 1-317 ehk nn hruštšovkade näitel. (K. Sahk)

Sõna, Raili. Eesti Maaülikooli Metsamaja ArcGIS Indoors sisepositsioneerimise süsteemi loomine. (K. Põdra; K. Metsoja)

Talts, Kendra. Elva valla korteriomandite turu analüüs. (M. Kaing; G. Laanmets)

Ülper, Helen. GNSS seadme Spectra Geospatial SP60 efektiivsuse analüüs. (H. Jürgenson)

 

2022

Juuse, Robert. Iseseisva kasutusvõimaluseta maad ja nende potentsiaalsed sihtotstarbed Alutaguse vallas. (E. Jürgenson; K. Põdra)

Põlgast, Laura-Laurelia. Suurte põllumajandustootjate maaomandite ja põllumajandusmaa kasutuste võrdlev uurimus. (S. Maasikamäe)

Tamm, Tim-Jürgen. Korteriomandite hinnadünaamika aastatel 2010– 2021 (Annelinna näitel). (K. Sahk)

Vinkman, Emil. Kohaliku omavalitsuse eeskuju päikeseenergia kasutamisel Tallinna linna näitel. (K. Sahk)

Tsvek, Marina. Eemaltjuhitava tahhümeetri prisma leidmine RTK ja autonoomse GNSS seadmega. (H. Jürgenson)

Illus, Karolin. Puutüvede läbimõõdu määramine mehitamata õhusõiduki laserskaneerimise andmete põhjal. (A. Liibusk)

Viidas, Kirti Kristi. Trimble GEDO CE mõõtesüsteemi aja- ja kuluefektiivsus raudtee mõõdistamisel. (A. Liibusk; R. Vanikov)

Raudsepp, Daily; Paurson, Raido. Markeerimispunktide mõju mehitamata õhusõidukite aerofotodest loodud 3D pinnamudelite kõrguslikule täpsusele. (N. Liba; K. Metsoja)

Kändler, Liisbeth. Erinevatel kõrgustel tehtud aerolaserskaneerimise mõju hoonete tuvastamise täpsusele. (S. Maasikamäe)

Kärt, Egert. Kõrguse määramise täpsus RTK GNSS seadmega. (A. Liibusk)

Kivivare, Kerdo. Prügila auna mahu arvutamine mehitamata õhusõidukiga tehtud aerofotode põhjal. (N. Liba)

Salem, Karlo. Trimble ning South RTK GNSS seadmete täpsuse analüüs rasketes tingimustes. (H. Jürgenson)

Jaar, Omar. Automaatsed leppemärgid Trimble Business Center vahendusel. (H. Jürgenson)

Mikulina, Kristina. Kaldeparandi täpsuse hindamine South GNSS seadmetel Galaxy G1 Plus ja Galaxy G7. (H. Jürgenson)

 

2021

Koit, Kaarel. Mehitamata õhusõidukite kasutamise ülevaade erinevates Eesti asutustes (juh. N. Liba, K. Kokamägi).

Küüsmaa, Sten. RTK GNSS seadme kontrollimine ja välikalibreerimine (juh. T. Kall).

Krier, Karl-Clemet. Tarkvara Carlson SurvPC sobivuse analüüs Eesti katastrimõõtmises (juh. H. Jürgenson).

Lehes, Eduard. Korterelamute rekonstrueerimise mõju korteriomandite väärtusele - Tartu elamuseeria 1-317 ehk nn hruštšovkade näitel (juh. K. Sahk).

Nikolajev, Artjom. Prisma kiirleidmine tahhümeetri eemaltjuhtimisel (juh. H. Jürgenson).

Rehkalt, Vaike-Liine; Soosaar, Liisbeth. Põllumajandustootjate maakasutuste uurimine: juhtumiuurimus (juh. S. Maasikamäe).

 

2020

Konsin, Siim. Mehitamata õhusõidukiga aerofotogramm-meetrilise mõõdistamise kõrgusliku täpsuse hindamine teedeehituse näitel (juh. K. Türk, N. Liba)

Maila, Kaspar. Korteriomandite turu areng Tallinnas Mustamäe ja Lasnamäe linnaosade näitel aastatel 2010-2019 ning selle seosed kinnisvaraturu analüüsiga (juh. K. Sahk)

Sammpere, Ranno. Puude juurdekasvu hindamine laserskaneerimisega (juh. K. Türk, A. Liibusk)

Teder, Argo. Trimble GEDO CE kasutamine rööbasteede mõõdistamisel (juh. H. Jürgenson).

 

2019

Arumäe, Risto. Põllumajandustootjate maakasutuse muutused Lääne-Virumaal võrreldes aastaid 2013, 2015 ja 2017 (juh. M. Rasva, E. Jürgenson).

Kartau, Mariliis. Ehituslike muudatuste mõju kinnisvara väärtusele objekti näitel (juh. K. Sahk).

Michelson, Sten. Väikeelamute areng kinnisvaraturul Tartu näitel (juh. M. Kaing).

Rahu, Oscar, Siim, Karmo. Mehitamata õhusõidukiga pildistatud aerofotodest valmistatud ortofotomosaiikide ja 3D-punktipilvede täpsust mõjutavad faktorid (juh. N. Liba, K. Türk).

Ruul, Kristi. Trimble CX laserskanneri efektiivsuse ja täpsuse analüüs (juh. K. Türk, H. Jürgenson).

Säälik, Aimar. Põllumajandustootjate maakasutuse muutused Jõgeva maakonnas aastatel 2015 ja 2017 (juh. M. Rasva, E. Jürgenson).

Taaleš, Tauri. Galileo satelliitsüsteemi mõju RTK GNSS mõõtmistele (juh. T. Kall).

Talas, Rainer. Elukoha vahetamise põhjused ja asukoha eelistused Tartu linna näitel (juh. K. Sahk).

Trik, Birgit. Erateede kasutamisega seotud maakonfliktid Eestis 2015-2017 (juh. E. Jürgenson).

Uusmaa, Jorma. Hadnet võrgu täpsus ja efektiivsus (juh. H. Jürgenson).

 

2018

Kapsi, Ivar. Elektrontahhümeetri Leica Viva TS15 monitooringu lahenduste analüüs (juh. E. Ilves. H. Jürgenson).

Konts, Ingo. Tallinna Paepargi rippsilla deformatsioonide mõõtmine (juh. T. Kall).

Kuuler, Helar. Torma alevi kohaliku geodeetilise põhivõrgu rekonstrueerimine (juh. T. Kall).

Kõre, Karel. RTK GNSS mõõtmiste stabiilsus ja täpsus erinevates  püsijaamade võrkudes (juh. A. Liibusk).

Leontjev, Helena. Eesti rannikuäärsete linnade üleujutuasalade kaardistamine kõrgusmudeli andmete abil (juh. A. Liibusk).

Luts, Kristjan. Haritava maa muutused Tartu maakonna alevikes aastatel 1989-2015 (juh. S. Maasikamäe).

Metsoja, Kärt. Fotokaamerate ja tarkvarade võrdlus lähifotogramm-meetriliste 3D mudelite loomisel (juh. N. Liba, R. Saage).

Nõgene, Kristin. Regionaalsete keskuste mõju kinnisvara hinnale (juh. M. Kaing).

Onga, Leigi. Maakorralduse ja kinnisvara valdkonna töötajatele vajalike teadmiste ja oskuste uuring (juh. S. Maasikamäe).

Pant, Kädi. Elamu kinnisvara hedonistlike indikaatorite mõju ostu otsusele. Ostja, kasutaja ja arendaja põhine lähenemine (juh. K. Sahk).

Piibeleht, Kaarel. Abiturientide teadlikkus geomaatikast (juh. A. Liibusk).

Rosenberg, Brenda. Võrgu RTK (VRS) kõrguslik täpsus Lõuna-Eestis (juh. H. Jürgenson).

Važnõi, Mihail. Põlva linna tihendamise võimalused (juh. S. Maasikamäe).

 

2017

Annok, Gerly. Mobiilse laserskaneerimise kõrguslik täpsus metsa ja lageda ala korral (juh. N. Liba, K. Kokamägi).

Haljend, Emil. Tahhümeetrite prisma automaatjälgimis süsteemi täpsuse uuring (juh. T. Kall, H. Jürgenson).

Hääl, Helger. Põllumajandusliku suurtootja maakasutuse ruumiliste omaduste uurimine (juh. S. Maasikamäe).

Kapp, Kristo. Ülevaade mere veemõõdujaamade ajaloolistest  arhiiviandmetest ja nende aegridade analüüs (juh. A. Liibusk).

Kase, Kairit. Teemakaartide kasutusvõimalused kinnisvara turu uurimisel (juh. S. Maasikamäe).

Kirs, Even. Eesti RTK GNSS võrkude täpsuse hindamine (juh. A. Liibusk).

Kruusla, Kätlin. Maapinna relatiivsete vertikaalliikumiste arvutamine Peipsi järve veetaseme andmete põhjal (juh. T. Kall).

Merirand, Merilin. Vändra valla teedevõrk ja juurdepääs maaomandile (juh. S. Maasikamäe).

Pint, Jesse. Nutitelefonides kasutatavate GPS-ide täpsus (juh. A. Liibusk).

Pullmann, Veiko. Staatiliste GNSS andmetöötlustarkvarade võrdlus (juh. T. Kall).

Reimann, Kevin. Elektrontahhümeetri laserkaugusmõõturi täpsus sõltuvalt mõõdetavast pinnast (juh. E. Ilves, M. Sirk).

Resev, Jürgen. Eesti  Rahva Muuseumi varikatuse vajumisvaatlused (juh. M. Sirk, E. Ilves).

Runtal, Erki. Prisma asendi mõju kõrguse märkimise täpsusele (juh. E. Ilves, M. Sirk).

Sauk, Sander.  Sundvõõrandamise protsessi keerukus ning mõju kinnisvara hindamisele (juh. K. Sahk).

Simson, Sandra. Korterelamu kompleksse renoveerimise mõju kinnisvara väärtusele Tartu Annelinna näitel (juh. K. Sahk).

Sirgit Zoober. Kinnisvaraturu nõudlus- ja pakkumispoolsete tegurite analüüs kui tööriist hinnamulli tuvastamiseks Eesti korteromandite näitel (juh. K. Sahk).

Tamm, Kristin. Maatükkide ruumiliste omaduste mõju haritava maa hinnale (juh. S. Maasikamäe).

Toom, Pille. Väärtusliku põllumajandusmaa määramise metoodikate võrdlus Mäksa valla näitel (juh. S. Maasikamäe).

Õunas Kadi. Metsa lageraie tuvastamine Sentinel-2A satelliitpiltide põhjal (juh. A. Liibusk).

 

2016

Aarna, Silver; Roopalu, Reijo-Tero.  Punktipilvede registreerimise meetodite mõju staatilise terrestrilise laserskaneerimise täpsusele (juh. N. Liba).

Andra, Annica. Kinnisvaraarendused haritaval maal ja selle mõju põllumaade kasutamisele (juh. S. Maasikamäe).

Ao, Silver. Põllumajandustootja maakasutuse ruumiliste omaduste uurimine (juh. K. Sikk, S. Maasikamäe).

Avarmaa, Merli. Endiste tööstusalade ümberkujundamise barjäärid – Tartu endise lihakombinaadi ala näitel (juh. H. Hass, S. Maasikamäe).

Hiop, Jane; Orle, Laura. Eesti erinevate RTK GNSS võrkude efektiivsuse hindamine (juh. A. Liibusk).

Kangur, Martin. Fotokaameraga tehtud fotode põhjal loodud 3D mudeli kvaliteeti mõjutavad faktorid (juh. N. Liba).

Kokamägi, Kaupo. Mobiilse laserskaneerimise kõrgusliku täpsuse hindamine erineva taimestiku korral. (juh. N. Liba, K. Must).

Kütt, Joonas. Elektrontahhümeetri täppishorisonteerimise  vajaduse analüüs (juh. M. Sirk, H. Jürgenson).

Liias, Sabine. Ehitiste ebaseaduslikkuse mõju vara väärtusele (juh. K. Sahk).

Lokk, Krista. Põllumajandustootjate maakasutuse muutused Valgamaal võrreldes aastaid 2011 ja 2015 (juh. E. Jürgenson, K. Sikk).

Oja, Merlin. Geodeesiavaldkonna reguleerimine seadusandlike õigusaktidega (juh. T. Kall).

Rea, Kadri. Ülevaade merekatastri olemusest (juh. S. Maasikamäe).

Soodla, Daiva. Geoidi mudelite Est-Geoid2003 ja Est-Geoid2011 täpsuse analüüs Tartu linnas (juh. H. Jürgenson).

Sulg, Riho. Administratiivpiiri ja katastriüksuse piiri erinevused Tartu maakonna näitel (juh. S. Maasikamäe).

Torop, Märt. Aerolidari kasutamine metsas puude tüvemahu hindamisel (juh. M. Lang).

 

2015

Anier, Karoliina. Erateede kasutamisega seotud maakonfliktid Eestis 2010 – 2014 (juh. M. Toom).

Ansu, Jakob; Kasak, Alvar. EMÜ Geomaatika osakonna GPS seadmete efektiivsuse analüüs (juh. H. Jürgenson).

Eliste, Mihkel. Majanduskriisi mõju kinnisvaraturu arengutrendidele (K. Sahk).

Hansing, Robert. Kohalike omavalitsuste ametnike maakorralduse ja ruumilise planeerimise kompetentside kaardistamine arengu ja tugiteenuste vajaduse hindamiseks (juh. M. Toom).

Järvala, Jaanus; Järve, Margus. RTK GNSS kõrgusmäärangu täpsus (juh. T. Kall).

Jürgens, Joel. Viljandi linna kinnisvara näidis-haldusmudel kolme munitsipaallasteaia näitel (juh. M. Kaing).

Kelement, Mikk; Pinka, Mario. Põllumajandustootjate maakasutuste ruumiliste omaduste uurimine (juh. S. Maasikamäe).

Kirss, Mari. Avalikkuse kaasamine teemaplaneeringute koostamisel: Supilinna näide (K. Sikk).

Laanmets, Grete. NIMBY sündroom Tartu linna näitel: mitmene juhtumiuuring (juh. S. Maasikamäe).

Laskar, Kadi. Mahajäetud tööstusalade taaskasutusse võtmine Põlva Linavabriku ala näitel (juh. S. Maasikamäe).

Lilienthal, Triin. Valglinnastumine Jõelähtme vallas (juh. S. Maasikamäe).

Liländer, Gretelis. Vigala valla kohaliku geodeetilise põhivõrgu ülevaade ja rekonstrueerimise vajaduse hindamine (juh. J. Randjärv).

Luik, Kersti. Haritava maa hinda mõjutavad tegurid Eestis 2013.-2014. aastal (juh. S. Maasikamäe).

Piirimäe, Triinu. Kinnisvaraturgu mõjutavad tegurid Eesti linnades 2004-2013 (juh. M. Kaing).

Põdra, Kätlin. Linnade tihendamine Siili piirkonna näitel (juh. S. Maasikamäe).

Rasva, Marii. Maade haaramine Brasiilias ja Aafrikas, Hiina ja Euroopa osalemine maade haaramises ning põllumajandusliku maakasutuse koondumine suurtootjate kätte Eestis (juh. E. Jürgenson).

Sabalisk, Karin. Käigu integreeritud mõõtmine ja tasandamine Leica Viva TS15 ja Trimble S6 näitel (juh. H. Jürgenson, E. Ilves).

Salomon, Kadri. Põllumajandusmaa määramine planeeringutes (juh. S. Maasikamäe).

Uppin, Priit. Keskus-tagamaa suhted hoonestamata elamumaa turuanalüüsi alusel (juh. M. Kaing).

Viks, Agne. Elektrooniliste kaugusmõõturite kalibreerimine (juh. T. Kall).

 

2014

Aasma, Aivar ja Leppsoo, Diana. Koordinaatgeomeetria arvutused Leica TS15 elektrontahhümeetri näitel (juh. E. Ilves).

Adojaan, Reesika. Eesti eluasemevaldkonna käsitlus ja prioriteedid riiklikus strateegilises planeerimises: peamiste probleemide kajastatuse analüüs (juh. M. Kaing).

Böckler, Ken ja Keskküla, Hannes. Kuressaare prügila mõõdistamine ja 3D mudeli analüüs (juh.H Jürgenson).

Hain, Jaanika. Parima kasutuse analüüs arendusotsuste puhul (kinnistu Lossi 11 näitel) (juh. K . Sahk).

Karon, Kerttu. 2000-2013. aasta geomaatika osakonna vilistlaste uuring (juh. M. Toom).

Kriisa, Kristjan. Lähte vaatetorni monitooring Leica TS15 elektrontahhümeetriga (juh. T. Kall).

Kurvits, Taavi. Põllumajandusmaade pindalaline muutus Euroopa Liidu liikmesriikides (sh Eestis) aastatel 1992-2011 (juh. E. Jürgenson).

Nõgene, Aigar ja Zilmer, Kristjan. Järvselja puude kõrguse kõrgtäpne mõõtmine (juh. H Jürgenson).

Pulk, Talis ja Roosimäe, Triin. Tallinna vanalinna sprintorienteerumise kaardi koostamine (juh. A. Liibusk ja S. Oras).

Saukas, Stieven. Haritava maa muutus aastatel 1990-2012 Tartu maakonna valdade näitel (juh. S. Maasikamäe).

Samoilov, Jevgeni. Valgevene ning Eesti omandi- ja maareformi võrdlus (juh. M. Toom ja E. Jürgenson).

Suits, Kristi. Maakasutuse puudused põllumajandustootjate seisukohalt (juh. S. Maasikamäe).

Sundla, Kaur. Kinnisvara hindamise areng Eesti Vabariigis I ja II iseseisvuse ajal (juh. K . Sahk).

Svežova, Margarita. Erinevate Eesti VRS võrkude ja üksikute  GNSS baasjaamade täpsushinnang (juh. A. Liibusk).

Toss, Triinu. Tiheasustuse piiridel asuvate elamuarenduste atraktiivsuse kujundamine ja seda mõjutavad faktorid (juh. K . Sahk).

Valdner, Riine. Maareformi protsessis osalenud maamõõdu ettevõtete kaardistus Tartu maakonna valdades (juh. E. Jürgenson).

Veeber, Margus. Tartu linna büroohoonete arenduste tasuvus ja prognoos (juh. M. Kaing).

Vendel, Maarja. Maaüksuse pindala määramise täpsuse sõltuvus piiripunktide asendi täpsusest (juh. J. Randjärv).

Villemson, Karmen. Kinnisvaramaaklerite teenuse standardiseerimine ning maakleritele esitatavad haridusnõuded, mõju teenuse kvaliteedile (juh. K . Sahk).

Värat, Koit. Kinnisvara väärtust ja hinda mõjutavad tegurid (juh. K . Sahk).

 

2013

Berg-Jürgens, Jaano. Erinevate meetoditega loodud aerotriangulatsiooni täpsus maatriksaerofotode näitel (juh. Natalja Liba) 

Bärg, Pärja. Tee ehitamisega kaasnevad maaüksuste ruumiliste omaduste muutused ja mõju maa kasutamise tingimustele (juh. Siim Maasikamäe )

George, Taissia. Kinnisasjale juurdepääsu võimaluse uurimine Ülenurme valla Räni küla näitel (juh. Siim Maasikamäe)

Heil, Eddy ja Maltis, Mari. Tartumaa kinnisvaraarendused haritaval maal ja nende mõju haritava maa kasutamisele (juh. Siim Maasikamäe)

Kaljusaar, Hardi. Väliandmete laadimine CAD süsteemidesse (juh. Harli Jürgenson)

Kirt, Tani. Halinga valla maamaks ning selle laekumise analüüs (juh. Madis Kaing)

Makarjev, Anton. Geodeetilise võrgu rajamine Järvselja ürgmetsas (juh.Harli Jürgenson)

Murik, Serli. Looduslike ja katastriüksuste piiride kokkulangemise uurimine Ahja valla näitel (juh. Siim Maasikamäe)

Mustasaar, Madis. Laekvere valla koolihoonete valikute analüüs (juh. Madis Kaing) 

Musting, Laura. Kaasomandis oleva vara hindamine laenu tagatiseks (juh. Kaarel Sahk ja Riho Lubi)

Piller, Jaanus. GPS tugijaamad Eestis (juh. Harli Jürgenson)

Pirnpuu, Liis. Kinnisvaraturgu olulisemalt mõjutavad tegurid Viljandimaal 2007-2011 (juh. Kaarel Sahk)

Sokk, Evelin. Eesti Maaülikooli üliõpilaste eelistused elukoha valikul (juh. Madis Kaing)

Tõugjas, Hannes. Eesti Maaülikooli peahoone Fr. R. Kreutzwaldi 1a hooldamine ja haldamine (juh. Madis Kaing)

 

2012

Aasmäe, Kristjan. Looduslike piiride ja katastriüksuste piiride kokkulangemine. (juh. S. Maasikamäe)

Belov,  Juri. Erinevate riikide katastrisüsteemid. (juh. S. Maasikamäe)

Birk, Annika; Sikk,  Kristiin. Kõlvikute ja maakatte tüüpide klassifikatsioonide suhe Eestis. (juh. S. Maasikamäe)

Helmes, Maarja. Kinnisvaraturu protsesside visualiseerimine GIS abil. (juh. M. Toom)

Henn,  Karin; Pilt, Marili; Saarep,  Karmen. Korteriomandite turuanalüüs Tallinnas, Tartus ja Pärnus 2004-2011. (juh. S. Maasikamäe)

Kask, Madis; Raju, Martin. Elektrontahhümeetri Trimble S6 täpsuse uuringud. (juh. J. Randjärv)

Kerb,  Kerli; Kivisalu, Kristo. Kasutusse lubatud uute eluruumide struktuur ja dünaamika Eestis aastatel 1996-2011. (juh. S. Maasikamäe)

Käära, Kadri; Raudmäe, Hanna. Korteri omandi- ja üürituru analüüs üliõpilaste seisukohalt Tartu linna näitel aastatel 2002-2009. (juh. M. Kaing)

Laur, Eidi; Tamm, Maarja-Chris. Eesti Maaülikooli mõõdistamisvõrgu punktide kõrguste määramine III klassi nivelleerimisega. (juh. E. Ilves, J. Randjärv)

Lepland, Triin; Pintson. Marian. Tähtvere valla detailplaneeringute mõju maakasutusele. (juh. S. Maasikamäe)

Miljukov, Esko. Tahhümeetri automaatsuunamise täpsuse sõltuvus kaugusest ja prismast. (juh. H. Jürgenson)

Müller, Erika; Rohtla, Helen. Keskkonnamõju strateegilise hindamise mõju detailplaneeringutele. (juh. L.  Lihtmaa)

Nurk, Jaanika; Tšikin, Maris. Põllumajandustootjate maakasutuste ruumiliste omaduste analüüs. (juh. S. Maasikamäe)

Pau, Vesta; Pehlak, Anna-Liisa. Maakaabli teostusmõõdistamine. (juh. E. Ilves)

Piik, Reelika; Taremaa, Liis. Maareformi andmete analüüs Võnnu, Rõngu, Meeksi, Konguta, Alatskivi ja Rannu vallas. (juh. E. Jürgenson)

Uusna Silvar. Põllumajandustootjate maakasutuste ruumiliste omaduste uurimine Jõgeva valla näitel (juh.  S. Maasikamäe)

Vares, Ilona; Äär, Helerin. Prismata mõõtmise rakendused tahhümeetriga Trimble S6 DR300+. (juh. H. Jürgenson)


 

Kaitstud bakalaureusetööd (4-aastane õpe)

 

2009

Kinnisvaraplaneerimine

Kõiv, Elliko. Paide linna detailplaneeringute analüüs (juh. S. Maasikamäe)


 

2008

Kinnisvaraplaneerimine

Lõhmus, Monika. Maa korralise hindamise ja maksustamise analüüs Tallinna näitel". (juh. M.Kaing)

Noor, Liisa. Kinnisvarahindajate praktilise töö analüüs ja parendamise võimalused (Pärnu linna näitel). (juh. M.Kaing)

Põder, Anneka. Haljastuse planeerimise ja arendamise analüüs Antsla linnas. (juh. K. Sahk)

Kibin, Eneli. Kinnisvara arendusprojekti analüüs Kärneri tn 3 kinnistu näitel. (juh. K. Sahk)


 

2007

Geodeesia

Udalov, Roman. Lasermõõtmised tahhümeetri Nikon NPL-332 näitel. (juh. H. Jürgenson)

 

Kinnisvaraplaneerimine

Kulak, Olga. Korteriühistute korrashoiu analüüs Mõisavahe 9 ja Mõisavahe 16 näitel. (juh. M. Kaing)

Kokka, Jaak. Kinnisvaraarenduse analüüs ja perspektiivid Võru linnas. (juh. M. Kaing)

Lepik, Ilmar. Kaitseväe kinnisvara haldusmudeli loomine. (juh. M. Kaing)

Pagland, Kertu. Arengutegevuse põhimõtted Nõmme linnaosas aastatel 1872 – 2006 ning tulevikuperspektiivid. (juh. S. Maasikamäe)

Ruus, Anu. Võrumaa põllumajandusmaa kasutamise probleemid. (juh. S. Maasikamäe)

Saar, Marju. Maa hinna muutused Kuressaare linnas peale viimast maade korralist hindamist. (juh. K. Sahk)

 

Maakorraldus

Kaljuste, Gert. Tartu Ülikooli spordihoone (Ujula tänav 4) juurdeehituse geodeetilised tööd. (juh. A.Tamm)

Keemu, Mihkel. Kaku-Väini maaüksuse arenguvõimaluste analüüs. (juh. S. Maasikamäe)

Kutjavin, Aleksei. Erinevate elektrontahhümeetrite võrdlev uurimine. (juh. S. Maasikamäe)


 

2006

Kinnisvaraplaneerimine

Gusljajeva, Galina. Uute korterelamute arendus Tartu linnas (Näituse tn. elamukvartali näitel). (juh. M. Kaing)

Halgma, Tarvo. Valglinnastumine ja hoonestamata maa turg Tartu linnas ja temaga piirnevates valdades. (juh. S. Maasikamäe)

Jarkova, Janina. Elurajoonide planeerimine Eestis 20. sajandil Tartu linna näitel. (juh. M. Kaing)

Sorokina, Diana. Maapoliitika teostamise võimalused Kiviõli linnas. (juh. M. Kaing)

Vorobjov, Pavel. Tartu korteriturg. (juh. M. Kaing)

Aas, Elina. Kinnisvara jagamine ja selle registreerimine riigi põhiregistrites (Jõgeva maakonna näitel). (juh. F. Virma)

Allmaa, Sirje. Kinnisvara turuanalüüsis kasutatavad parameetrid ja rakendamine Eestis. (juh. K. Sahk)

Kamber, Hille. Maade hindamise ja maamaksu analüüs Võru linna näitel. (juh. M. Kaing)

Kams, Eva. Kinnisvara turuanalüüsis kasutatavad parameetrid ja rakendamine Eestis. (juh. K. Sahk)

Karapetjan, Anna. Korterelamute arenduse kasumlikkuse analüüs Viimsi valla näitel. (juh. M. Kaing)

Kivimäe, Ivar. Kinnisvara väärtustamine läbi korterelamute renoveerimise. (juh. M. Kaing)

Kruševskaja, Darja. Kaasaegse linna planeerimise probleemid Tartu linna näitel. (juh. Marje Olsen)

Kutman, Martin. Tähtvere piirkonna korterelamute tehnilise seisundi hindamine ja renoveerimise mõju korteri turuväärtusele. (juh. M. Kaing)

Kuusemets, Ave. Planeering – kinnisvaraarenduse koostisosa Jõelähtme valla näitel. (juh. M. Kaing)

Kuusik, Tiiu. Põllumaade väärtust mõjutavad tegurid Pärnu maakonna näitel. (juh. M. Kaing)

Lind, Piibe. Spekulatsioonid kinnisvaraga ja selle mõju kinnisvaraturule: 2005. a Eesti kinnisvaraturul toimunu näitel. (juh. S. Maasikamäe)

Metsaots, Maili. Kinnisvaramaakleri ja kinnisvarahindaja kutse omistamine Eestis ja Soomes. (juh. M. Kaing)

Osja, Aire. Kinnisvara haldamise tarkvaraprogrammi ELKIS juurutamine Eesti Maaülikoolis. (juh. M. Kaing)

Raag, Egle. Korteriühistute laenutingimused Eesti kommertspankades. (juh. K. Kask)

Rõigas, Neeme. Tartu linna lähiümbruse valdade kinnisvaraturu üldpilt, turueelised ja valglinnastumine Ülenurme valla näitel. (juh. M. Kaing)

Sokk, Andra. Kinnisvaraarenduse ja infrastruktuuri vastastikune mõju Tartus kesklinna näitel. (juh. M. Kaing)

Tamme, Ly. Ettevalmistustööd Kambja valla üldplaneeringu koostamiseks. (juh. S. Maasikamäe)

Vihtla, Ly Soome. Arendusprojektide analüüs Ülenurme valla näitel. (juh. M. Kaing)

 

Maakorraldus

Ansi, Ilona. Valga linna detailplaneeringute analüüs. (juh. F. Virma)

Kozlov, Henri. Maareformi probleemid Põlvamaa juhtumite näitel. (juh. S. Maasikamäe)


 

2005

Geodeesia

Ilves, Maris. Geodeetilise mõõdistusvõrgu tasandamine erinevatel meetoditel. (juh. J. Randjärv)

Ilvesmets, Germo. Automaatsed täisvõtted elektrontahhümeetriga Trimble 5601DR. (juh. H. Jürgenson)

Timo, Jaanus. Elektrontahhümeetria mõõtmisvigadest. (juh. A. Tamm)

Jäetma, Nele. Digitaalsel kaardil olevate objektide täpsuse hindamise metoodika stereomudeli alusel. (juh. N. Liba)

Kalanepp, Romet. Kohaliku plaanilise geodeetilise põhivõrgu rajamine maamõõdu praktikumide läbiviimiseks Tartu Tähtvere linnajaos. (juh. A. Liibusk)

Kirisaare, Arvi. Teodoliitkäikude tasandamise metoodikad. (juh. A. Tamm)

Kuusik, Kairi. GPS tehnoloogiate arengud. (juh. J. Randjärv)

Künnapas, Ingrit. Gravimeetrilise regionaalse andmebaasi kontrollimine. (juh. H. Jürgenson)

Metusala, Egon. Kolmemõõtmelise maastikumudeli modelleerimine programmis ArchiCAD. (juh. A. Tamm)

Põrk, Kaido. Tee profiilide koostamine ja mahtude määramine Geo programmi abil. (juh. E. Ilves)

Tirol, Tõnu. Geodeetilised tööd Tartu tunnelkollektor K-2 ehitusel. Geodetic. (juh. A. Vallner, A. Tamm)

Viidul, Gerd. Täpse nivelleerimise kaasaegsed meetodid. (juh. T. Kall)

 

Kinnisvaraplaneerimine

Arukaev, Anu. Eluasemepoliitika ja–turu analüüs Tartu linna näitel. (juh. M. Kaing)

Halapuu, Rudolf. Büroopindade haldamine Tallinnas. (juh. M. Kaing)

Henno, Lauri. Ehitusettevõtte kui arendaja roll kinnisvaraturul. (juh. K. Sahk)

Hingla, Lenna. Kinnisvarakeskkonna planeerimine väikelinnas Valga linna näitel. (juh. M. Kaing)

Kaasik, Valdur. Informatsiooni kättesaadavus ja selle mõju hindamistulemusele: turutehingute võrdlusmeetodi juhtumanalüüs. (juh. K. Kask)

Kajak, Maile; Keem, Siret. Eksperthinnangutega seotud kasutajapõhised probleemid Eestis. (juh. K. Sahk)

Kangro, Ester. Kinnisvara väärtust vähendavad kahjulikud tingimused Eesti näitel. (juh. K. Sahk)

Kirsimäe, Annika. Kinnisvaratehingute vormistamise nõuded ja tehinguga seotud kulude arvestus. (juh. M. Rahnu)

Koha, Taavi. Kinnisvaraarenduse seotus detailplaneerimise ja ehituskorralduse protsessiga. (juh. K. Sahk)

Kustjakov,a Jana. Uute korterelamute arenduse perspektiivid Tartu linna näitel. (juh. M. Kaing)

Lepp, Sergei. Uute korterelamute arendus ja perspektiivid Tartus. (juh. M. Kaing)

Morozova, Natalja. Korteri hinna muutumise analüüs ja prognoosimise võimalused. (juh. S. Maasikamäe)

Mõttus, Märt. Munitsipaalkinnisvara piirkonna arengu mõjutajana. (juh. K. Sahk)

Ostrat, Kairi. Võrdlusmeetodi rakendamine kinnisvara hindamisel (BRC Kinnisvara näitel). (juh. K. Sahk)

Paas, Annika. Detailplaneeringute analüüs Tartu linna näitel. (juh. L. Lihtmaa)

Piunov, Piret. Elamurajoonide arendus Tartus ja selle lähiümbruses. (juh. M. Kaing)

Rüütel Natalja. Korteriühistute haldamine Tartu korteriühistute näitel. (juh. M. Kaing)

Sammas Maris. Kinnisvaramaakleri roll kinnisvaraturul. (juh. M. Kaing)

Soodla Kerti. Võrdlusmeetodi kasutamine kinnisvara hindamisel (AS Vestman Kinnisvara baasil). (juh. K. Sahk)

Suu Lauri. Natura 2000 ja selle mõjutused kinnisvara arendusele. (juh. K. Sepp,)

Vesi Maarja. Omandireformiga kaasnenud sundüürnike probleemid Tartu linna näitel. (juh. K. Sahk)

Ehamaa, Alvar. Kinnisvara arendamine Saadjärve lähiümbruses. (juh. M. Kaing)

Gansen, Kairi. Kinnisvara korrashoid ja perspektiivid Türil OÜ Türi elamu näitel. (juh. M. Kaing)

Kruuse, Ester. Korterituru areng Tallinna kesklinnas ja uute kortermajade arendamine Brookusmäe kinnistu näitel. (juh. M. Kõiv)

Kõo, Andrus. Madsa puhkeküla arendamine Otepää vallas Arula külas. (juh. M. Kaing)

Padar, Heidi. Uute kortermajade arendusprojektide analüüs ja perspektiivid Tartu linnas. (juh. M. Kaing)

Puna, Meljo. Valga linna koolide haldamise analüüs. (juh. M. Kaing)

Pulk, Rain. Väikeelamumaa arendamine Audru vallas Papsaare külas Meremetsa elamupiirkonna arenduse näitel. (juh. M. Kaing)

Rebane, Ingrid. Äriotstarbelise kinnisvara analüüs ja perspektiivid Rakvere linnas. (juh. M. Kaing)

Rebane, Raigo. Maa kui kinnisvara kasutamise analüüs Vinni vallas läbi maareformide endise Rägavere mõisa maa-ala näitel. (juh. M. Kaing)

Seerman, Michale. Kinnisvaraarendus ja selle võimalused Viljandi linna näitel. (juh. M. Kaing)

Tormis, Priit. Mereäärsete maade areng Läänemaal Ridala valla näitel. (juh. M. Kaing)

Tarkus, Helen. Kinnisvara haldamine Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuses. (juh. M. Kaing)

 

Maakorraldus

Kiveste, Raiko. Võrumaa omavalitsuste munitsipaalmaa analüüs. (juh. S. Maasikamäe)

Kolberg, Hasse. Rakvere linna detailplaneeringute analüüs. (juh. S. Maasikamäe)

Lillemäe, Kert. Detailplaneering. Erinevate osapoolte õigused ja vabadused planeerimisprotsessis osalemiseks. Eestis toimunud kohtuvaidlused detailplaneeringute osas. (juh. M. Rahnu)

Mõistus, Tõnis. Kinnisvara arendusprojektide tõrked ja nende põhjused. (juh. S. Maasikamäe)


 

2004

Geodeesia

Antson, Kristiina. Ülevaade digitaalfotogramm-meetriast. (juh. J. Randjärv)

Kajak, Taivi. Satelliitpildid, nende kasutamine ja täpsuse analüüs. (juh. N. Liba)

Klaus, Jaanus. Maakoore vertikaalsete liikumiste kaartide võrdlus. (juh. T. Kall)

Koit, Alar. Pindade jagamise programm. (juh. A. Tamm)

Obuhova, Tatjana. Tasandamisest tingitud moonutused reeperite kõrgustes Eestis. (juh. T. Kall)

Ostrovskaja, Jekaterina. Mudeli Est-Geoid2003 kontrollimine. (juh. H. Jürgenson)

Parol, Aare. Eesti põhikaardi väli- ja digitaalkaardistuse kvaliteet aastate 2001 ja 2002 lõikes põhinedes ühel kaardistusettevõttel. (juh. K. Mõisja)

Pertmann, Jüri Aleksander. Geodeetilise mõõdistusvõrgu koostasandus programmiga GEO 2003. (juh. H. Jürgenson)

Tenson, Ivar. Pärnu ranna kõrgusmudeli loomine kasutades RTK GPS tehnoloogiat. (juh. A. Liibusk)

Türk, Kristina. Globaalsed geoidi mudelid satelliitmissioonidest CHAMP ja GRACE. (juh. H. Jürgenson)

 

Kinnisvaraplaneerimine

Antonova, Jevgenia. Eesti suuremate linnade kinnisvaraturu analüüs aastatel 1999-2003. (juh. M. Kaing)

Einla, Maret. Kinnisvara arendusvõimalused Rõuge valla näitel. (juh. F. Virma)

Ilisson, Karin. Korterituru analüüs aastatel 1998-2003 ja perspektiivid Tallinnas. (juh. M. Kaing)

Jeedas, Marju. Kaubanduskeskuste areng ja perspektiivid Tartu linnas. (juh. E. Elbrecht, K. Sahk)

Jefimova, Ljudmila. Kinnisvara hindamine ja kinnisvaraturu potentsiaalid Narvas. (juh. M. Kaing)

Joost, Kertu. Maa või kinnisvara maksustamine Eesti Vabariigis. (juh. V. Aasmäe)

Kallas, Liisa. Kaitseala piiresse ulatuva kinnisasja vahetamine ja vahetusmaa vajadus Soomaa Rahvuspargi näitel. (juh. E. Mugu)

Kangur, Meret. Tallinna kaubanduskeskuste analüüs ja perspektiivid. (juh. A. Tomson)

Kangur, Raili. Hoonestamata elamumaa arendamine Haabersti linnaosas Pikaliiva II näitel. (juh. M. Kaing)

Kare, Katrin. Korteriturg Tartus aastatel 1999-2004. (juh. M. Kaing)

Kolomeitseva, Oksana. Eluasemelaenu õiguslik ja majanduslik analüüs Tartu korterituru näitel. (juh. M. Kaing)

Kulland, Annely. Elamukruntide arendusprojektide analüüs Tartu linna lähiümbruse valdades. (juh. E. Elbrecht,)

Kuusik, Ailen. Kinnisvaraturu analüüs ja arendusvõimalused Võru linna näitel. (juh. M. Kaing)

Kõivupuu, Kadri; Sirk, Rain. Korterelamute tehnilise seisundi hindamine ja renoveerimise mõju korteri turuväärtusele Tartu linna Anne elamurajooni näitel. (juh. T. Keskküla, M. Kaing)

Mets, Maarja. Kaubanduspindade turuanalüüs (Tallinna näitel). (juh. K. Sahk,)

Murumaa, Eve. Türi valla maatulundusmaa killustatus. (juh. S. Maasikamäe)

Mägi, Agne. Haldusteenuse pakkumise perspektiiv Eesti linnades. (juh. M. Kaing)

Männason, Marek. Hotellipindade turuanalüüs Tartumaal. (juh. K. Sahk)

Organova, Alla. Eluasemelaenu turu analüüs Eesti kommertspankade baasil aastatel 1998-2003. (juh. K. Kask)

Perner, Kairit. Kinnisvara perioodiline maksustamine: Eesti ja teiste arenenud riikide võrdlevanalüüs. (juh. K. Kask)

Petrova, Margit. Erialase kõrghariduse harmoniseerumine kinnisvara hindaja kutsekvalifikatsiooni nõuetega. (juh. K. Sahk)

Preema, Riina; Pärn, Piret. Hoonestamata elamumaa kruntide asukoha ja suuruse mõju maa hinnale Harku ja Viimsi valla näitel. (juh. M. Kaing)

Pärnapuu, Riivo. Lähenemised kvaliteedisüsteemi ISO 9001:2000 juurutamisele kinnisvara hindamisteenuse osas. (juh. K. Sahk)

Rattasepp, Mikk; Vender, Priit. Elamispindade arendamise tingimused (Tartu linna näitel). (juh. E. Vigel)

Reimand, Heilin. Kinnisvara hindamisteenuse areng Eestis. (juh. K. Sahk)

Rännik, Aivar. Maa hindamise analüüs ja kinnisvara arenduse perspektiivid Elva linnas. (juh. M. Kaing)

Salmann, Eero. Õigustatud subjektide kindlaksmääramine ning õigusvastaselt võõrandatud varade ja maade tagastamine omandi- ja maareformi käigus. (juh. F. Virma)

Tammekivi, Crisly. Kinnisvaraarenduse teoreetilised alused ja uued korterelamud ning nende perspektiiv Tallinnas. (juh. M. Kaing)

Tsõbulko, Aleksandr. Arestitud kinnisvara väärtuse hindamine selle müügiks täitemenetluses (vene keeles). (juh. K. Sahk)

Viilik, Katri. Pärnu eluasemeturu analüüs ja perspektiivid. (juh. M. Kaing)

Vuks, Liisa. Eluasemelaenud elamuturu elementidena Eestis. (juh. K. Sahk)

Väljaots, Kristi. Elamufondi haldamine ja selle perspektiivid Tartu linna näitel. (juh. M. Kaing)

Aas, Heda. Kaitseväe harjutusväljade maakasutuse formeerimine. (juh. S. Maasikamäe)

Fuks, Vahur. Nõukogude Armee maakasutus ja selle mõju maa väärtusele. (juh. S. Maasikamäe)

Hallik, Anne. Narva vanalinna areng läbi aja. (juh. F. Virma)

Kuningas, Toomas. Kaitseliidu kinnisvaralise tegevusega seonduvad probleemid, põhjused ja lahendused. (juh. B. Leesik)

Lainjärv, Helen. Maa korraline hindamine ja maksustamine Viimsi vallas. (juh. M. Kaing)

Linde, Jüri. Pöide valla arengukava ja üldplaneeringu ettevalmistustööd. (juh. S. Maasikamäe)

Luther, Sirje. Hoonestusõigus ja selle rakendamise võimalusi Eestis. (juh. M. Kaing)

Maripuu, Heli. Riigimaa hüpoteegiga erastamine Pärnu maakonna näitel. (juh. M. Kaing)

Pajupuu, Eneli. Kinnisvara jagamise registreerimine riigi põhiregistrites. (juh. A. Valvas)

Punamäe, Hillar. Informatsiooni nappus Eesti kinnisvaraturul metsakinnisvara näitel. (juh. S. Maasikamäe,)

Pärna, Danilla. Kinnisvara-keskkonna korrashoiu analüüs Tallinna Pedagoogikaülikooli näitel. (juh. M. Kaing)

Raie, Kristiina. Kinnisvaraarenduse erinevused tihe- ja hajaasustuses. (juh. S. Maasikamäe)

 

Maakorraldus

Karvak, Margus. Maareform ja selle lõpetamise probleemid Tõlliste vallas. (juh. F. Virma)

Kaska, Kadri. Sänna-Pärlijõe väärtusliku maastiku ala maakasutuse uurimine. (juh. S. Maasikamäe)

Liblik, Maie. AS-i Hareto Põld Võnnu vallas asuva maakasutuse iseloomustus. (juh. F. Virma,)

Palm, Liis. Põlva valla teedevõrgu uurimine maakorralduslikust aspektist. (juh. S. Maasikamäe)

Rautsik, Krista. Maakatastri seisund ja ta rakendamise probleemid Jõgeva maakonnas. (juh. F. Virma)

Saal, Helen. Kaitseala piiresse ulatuvate kinnisasjade vahetamine ja vahetusmaa vajadus Haanja looduspargi näitel. (juh. E. Mugu)

Savisikk, Mati. Taasmoodustatud talude maakasutuspuudused Mäksa vallas. (juh. F. Virma)

Sikk, Ene. Detailplaneeringute koostamise alused, erinevused ja tulemused läbi aegade (Tartu linna detailplaneeringute näidetel). (juh. F. Virma)

Tšornaja, Aljona. Mikitamäe valla maatulundusmaa kinnistute ruumiliste omaduste uurimine. (juh. S. Maasikamäe)


 

2003

Geodeesia

Kaju, Argo. Voldemar Maasiku regionaalmõõdistuse andmete kontroll. (juh. H. Jürgenson)

Kõrgvee, Urmas. Vanade gravimeetriliste kaartide transformeerimine IGSN71 süsteemi. (juh. H. Jürgenson)

Morozova, Natalja. Kõrgussüsteemide N60 ja BK77 võrdlus. (juh. H. Jürgenson)

Rebane, Kaili; Tarkmeel, Liina. Geoidi mudeli Est-Geoid2003 täpsustamine ja kontrollimine. (juh. H. Jürgenson)

Salu, Eva. Perspektiivse transformeeritud digitaalfoto täpsuse analüüs. (juh. N. Liba)

Sõber, Arpo. RTK täpsus ja efektiivsus kaugel baasjaamast. (juh. )

 

Kinnisvaraplaneerimine

Aare, Taavi. Kinnisvaraga seotud riskide olemus, hindamine ja juhtimine (AS Erahariduskeskus näitel). (juh. K. Õunapuu)

Eerik, Ülleke. Hoonestamata elamumaa arendamine (Haapsalus, Bürgermeistri holmi elamukruntide arenduse näitel). (juh. M. Kaing)

Juhkason, Liilia. Maapoliitika mõju maa hinnale Tartu linna näitel. (juh. M. Kaing)

Järv, Esta. Sundvõõrandamise võimalikkusest Eestis. (juh. E. Mugu)

Kahre, Kristian. Tartu eluasemeturg. (juh. E. Elbrecht,)

Karro, Meelis. Elamuturu arendus Eestis, suunitlusega Tartus (renoveerimine Kroonuaia 35 ja 37 näitel). (juh. M. Kaing)

Kippar, Hendrik. Uute elamurajoonide ja korterite turg Tallinnas. (juh. A. Teder)

Klaassen, Indrek. Kinnisvara hindamine tulumeetodil kaubanduskeskuse "A" näitel. (juh. K. Kask)

Koemets, Epp. Kitsenduste mõju kinnisomandi turuväärtusele metsakinnistute näitel. (juh. P. Kaimre)

Konks, Liia. Kinnisvara haldamine ja selle analüüs Eesti Energia ASi kinnstutest Kagupiirkonnas. (juh. I. Barkala,)

Laansoo, Enn. Riigiasutuste valduses olevate kinnisvarade kasutuse analüüs Ida-Virumaa näitel. (juh. M. Kaing)

Länik, Maile. Kinnisvara haldamine Tartu Ülikoolis Biomeedikumi näitel. (juh. M. Kaing)

Moisa, Merili. Äärelinna uute korterelamute hinna ja vajaduse analüüs Tallinna näitel. (juh. M. Kaing)

Morozov, Kerli; Tamm, Terri. Maa müük välismaalastele. (juh. M. Kaing)

Mägi, Kristel. Kinnisvara kitsendused ja nende mõju kinnisvara hinnale (Tartus Karlova linnaosa näitel). (juh. M. Kaing)

Mägi, Külli. Väikeelamu arendusprojektid ja nende perspektiiv Tallinnas ning Harjumaal. (juh. M. Kaing)

Männiste, Eva. Kasvava metsa väärtuse hindamine. (juh. M. Vaus)

Mõts, Liina. Maa korraline hindamine Tartumaa valdades ja selle analüüs. (juh. F. Virma)

Nurmine, Marti. Korteriühistute mõju eluaseme turuväärtusele läbi haldamise korralduse (Tartu linna näitel). (juh. K. Sahk)

Olli, Merily. Üldplaneeringu realiseerimine detailplaneeringute kaudu Tartu näitel. (juh. L. Lihtmaa,)

Panifilov, Ele. Maa korraliste hindamiste tulemused ja tehinguhindade analüüs Valga maakonnas. (juh. M. Kaing)

Piirak, Helena. Korterelamute ehituse perspektiiv aastani 2010. (juh. M. Kaing)

Raave, Solveig. Majandus- ja kinnisvaraturutsüklid. (juh. K. Sahk)

Salei, Lea. Metsakinnistute turuväärtus. (juh. M. Vaus)

Sermandi, Reet; Soomets, Kristjan. Kinnisvaraalane teave ja infosüsteemid. (juh. S. Maasikamäe)

Suits, Triinu. Kinnisvara haldamis- ja hooldusteenuste turg Viljandis. (juh. M. Kaing)

Tamm, Klaari. Munitsipaalkinnisvara kasutusvõimalused Tartu linna näitel. (juh. M. Kaing)

Teesalu, Kairi. Väikeelamumaa turg Lääne-Virumaal 1997-2001. (juh. M. Kaing)

Tiits, Tanel. Riik kinnisvara omanikuna ja Riigi Kinnisvara AS riigi kinnisvara omanikuna. (juh. M. Kaing)

Timm, Jana. Siseveekogude mõju kinnisvara hinnale Otepää valla näitel. (juh. M. Kaing)

Kõmmus, Silvi. Maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistute maakasutuspuudused Saarde vallas. (juh. F. Virma)

 

Maakorraldus

Leskova, Kairi. Tartu linna elamufondi situatsioon ja selle tulevik. (juh. K. Sahk)

Mõttus, Ergo. Kinnisvara hindamine tulumeetodil. Erinevused praktikas ja teoorias. (juh. K. Sahk)

Namsing, Mart. Kinnisvara oluliste osade (komponentide) turuväärtuse määramine ja nende väärtuste vahelised (funktsionaalsed) seosed (Tartu linna näitel) põhjal. (juh. R. Sulp)

Pungar, Anti. Kinnisvara sundvõõrandamise probleemid Tallinna-Tartu maantee laindamisel. (juh. M. Kaing)

Sippo, Irina. Rõngu valla maatulundusmaa kinnistute ruumiliste omaduste uurimine. (juh. S. Maasikamäe)

Suvi, Reelika. Maasuhete ja maakasutuse areng Palamuse vallas. (juh. F. Virma)

Tiimann, Tauno. Luunja valla maatulundusmaa kinnistute ruumiliste omaduste uurimine. (juh. S. Maasikamäe)

Tamme, Kaarel. Väätsa ja Türi valla maatulundusmaa ruumilised omadused ja maa kasutamine. (juh. S. Maasikamäe)


 

2002

Maamõõtmine

Aro, Meelis. Mikitamäe valla maa kui kinnisvara kasutamine. (juh. M. Kaing)

Kaart, Siivi. Valga maakonna maa korralise hindamise ja müügihindade võrdlus valdade lõikes. (juh. M. Kaing)

Kargaja, Ave; Melnikova, Ina. Satelliitpiltide tootmine ja kasutamine. (juh. N. Liba)

Laas, Marko. Ehitusgeodeetilised tööd ehitusplatsidel. (juh. E. Ilves)

Leenurm, Vahur. Ettevalmistustööd Emmaste valla arengukava ja üldplaneeringu koostamiseks. (juh. S. Maasikamäe)

Lill, Jaanis. Maamõõtmise kvaliteedijuhtimissüsteem. (juh. J. Randjärv)

Perv, Marko. Kohaliku omavalitsuse maapoliitika Tartu linna näitel. (juh. M. Kaing)

Peterson, Pille Tenson, Külli. GPS-nivelleerimine Eesti geoidi mudeli täpsustamiseks. (juh. H. Jürgenson)

Rahu, Kristi. Digitaalse ortofotokaardi 1:10 000 geomeetriline täpsus ja täpsuse analüüs. (juh. N. Liba)

Sepp, Bruno. GPS-tehnoloogia kasutamine geodeetilistel töödel. (juh. J. Randjärv)

Taaber, Taimar. Võru linna kohaliku geodeetilise põhivõrgu rekonstrueerimine. (juh. J. Randjärv)

Toots, Jaanus. Eesti digitaalse põhikaardi kasutusjuhendi väljatöötamine. (juh. J. Randjärv)

Turk, Märt. Kuressaare linna kohaliku põhivõrgu rekonstrueerimise projekt. (juh. J. Randjärv)

Viileberg, Sven. EUREF ja Eesti. (juh. T. Kall)


 

2001

Maamõõtmine

Aru, Lauri. Geodeetilise otse- ja vastuülesande analüüs. (juh. H. Jürgenson)

Elbrecht, Eduard. Tehingu registrid ja nende rakendamine kinnisvara hindamisel. (juh. H. Elmet)

Ermel, Margus. Tartu linna elamumaa maksustamishinna määramine. (juh. H. Elmet)

Järvet, Mart. Maareform Torgu vallas. (juh. F. Virma)

Jürgenson, Janika. Maakorralduskava juriidilised ja finantsilised alused Jõgeva valla Jõgeva maakorralduspiirkonnas. (juh. M. Kaing)

Kallion, Reiko. Põllumajandusmaade hindamine Ülenurme vallas. (juh. H. Elmet)

Krasilnikov, Martin. Suuna parand Lamberti koonilises projektsioonis Eesti alal. (juh. H. Jürgenson)

Kreela, Ülar; Liibusk, Aive. GPS püsijaamade võrgu rajamine Eestisse. (juh. T. Kall)

Kriisa, Marge Virk, Merli. Territooriumi organiseerimise probleemid seoses haldusreformiga Põlva maakonna näitel. (juh. S. Maasikamäe)

Kutsar, Kristjan. Maakataster Põlva maakonnas. (juh. F. Virma)

Laksberg, Gert. Põlva valla Himmaste küla maade ümberkruntimiskava. (juh. F. Virma)

Laukse, Andres. Teede oamndiõiguse probleemide analüüs. (juh. S. Maasikamäe)

Liiva, Rein. Põllumajanduslike maade hindamine Tõlliste vallas. (juh. H. Elmet)

Masing, Juhan. Kaardid Internetis. (juh. J. Lankots)

Mehilane, Rivo. Digitaalse ortofoto kaardi 1:10 000 valmistamise tehnoloogia Eesti Kaardikeskuses. (juh. N. Liba)

Miil, Lembit. Vaivara valla Kudruküla piirkonna maakorraldusprojekt. (juh. F. Virma)

Mäemees, Kati. Maareformi kulgemine Karksi vallas ja ülevaade haldusreformi käigust Viljandi maakonnas. (juh. M. Kaing)

Noorak, Erki. Gravimeetrilised mõõtmised Võrtsjärvel. (juh. H. Jürgenson)

Orlov, Christian. Tartu linna 1 järgu polügonomeetria võrgu tasandamine L-Est 92 süsteemis. (juh. T. Kall)

Pajula, Andrus. Maa riigi omandisse jätmine Järva ja Põlva maakondade näitel. (juh. M. Kaing)

Paabo, Taivo. Magnetilise deklinatsiooni määramine Tartu piirkonnas. (juh. A. Tamm)

Proovel, Karin. Eesti Põllumajandusülikooli kinnistute moodustamine ja nende kasutamise võimalused. (juh. M. Kaing)

Puusepp, Sirle. Hoonestusõiguse seadmisest maareformi ajal. (juh. E. Mugu)

Ratnik, Kristiina. Maareformi keerdkäigud Sauga valla Pulli küla näitel. (juh. F. Virma)

Rego, Margit. Maareform Väike-Maarja vallas. (juh. F. Virma)

Saarm, Freddy. Põllumajandusmaade kasutamise analüüs Ülenurme vallas. (juh. S. Maasikamäe)

Teder, Katrin. Tartu maakonna Tähtvere valla Palsa kinnistu detailplaneering. (juh. R. Kurss)

Telling, Viljar. Programm GEO analüüs. (juh. H. Jürgenson)

Kask, Triin. Maa riigi omandisse jätmine Tartu maakonna näitel. (juh. M. Kaing)

Peetsu, Joel. Maasuhete ja maareformi areng Hummuli valla näitel. (juh. F. Virma)

Pullmann, Priit. Antsla valla Tsooru küla tiheasustusega ala planeering. (juh. M. Kaing)

Rea, Jaan. Maareform Pärnu maakonna Tõstamaa vallas. (juh. F. Virma)

Rohejärv, Kristian. Mareform Järva maakonna Paide vallas. (juh. F. Virma)

Viska, Viljar. Maareform Rapla maakonna Märjamaa vallas. (juh. F. Virma)


 

2000

Maamõõtmine

Allas, Anti. Maakonna- ja üldplaneeringute analüüs. (juh. S. Maasikamäe)

Arnek, Virgo. Olemasolevate garaazilinnakute kruntimiskava koostamine maareformi läbiviimiseks Tartu linna Jaamamõisa garaazilinnakute näitel. (juh. M. Kaing)

Dovnar, Tanel. Maamõõdualased tarvikud programmile MicroStation (juh. A. Tamm)

Gross, Kristjan. Omandi maksustamine. (juh. H. Elmet)

Ilves, Ahto. Maareform Põlva maakonna Kõlleste vallas. (juh. S. Maasikamäe)

Ilves, Eiki. Kaugseire kasutamine maakorralduses. (juh. F. Virma)

Kabanen, Mattiko. Geodeetilise mõõdistamisvõrgu tasandustarkvara. (juh. H. Jürgenson)

Kiiver, Ever. Maareform Tartu maakonna Rõngu vallas (juh. F. Virma)

Kruusmaa, Tõnis. Riia ja Raja tänava vahelise ala detailplaneering (juh. R. Kurss)

Krünvald, Rainer. Maareform Põlva vallas. (juh. F. Virma)

Lätt, Nele Sander, Janika. Tihendusvõrgu täpsuse hindamine.(Vastseliina ja Tartu objekti näitel). (juh. T. Kall)

Metspalu, Tormi. Teedevõrgu õiguslikud, tehnilised ja maakorralduslikud alused . (juh. M. Kaing)

Müür, Kalev. AS Eesti Raudtee maa erastamise korraldamine Valga- ja Võrumaal. (juh. F. Virma)

Pussak, Merle. Maareformi seis ja perspektiivid Valga maakonnas. (juh. F. Virma)

Põder, Vallo. Tõrva linna geodeetilise võrgu rekognostseerimine ja L-Est'92 süsteemi transformeerimine. (juh. N. Liba)

Päädam, Argo. Maareform Roosna-Alliku vallas. (juh. M. Kaing)

Saarma, Merje. Jõgeva maakonna Saare valla Voore-Maardla-Kallivere piirkonna maakorraldusprojekt. (juh. F. Virma)

Seeman, Andres. Linnamaade hindamine ja maksustamine Tartu linna näitel. (juh. M. Kaing)

Tamm, Uku. Erinevate GPS vastuvõtjate ja mõõtmisviiside mõju mõõdistamisvõrgu punktide ja katastriüksuse piiripunktide koordineerimise täpsusele. (juh. T. Kall)

Tomson, Marika. Korteriomandi seadmine Tartu linna näitel. (juh. M. Kaing)

Tooming, Mait. Maareform Jõgeva maakonna Puurmani vallas. (juh. F. Virma)

Tõnisson, Mart. Tartu kohaliku geodeetilise süsteemi teisendamine riigi geodeetilisse süsteemi L-Est'92. (juh. J. Randjärv)

Unt, Riho. Maade hindamine ja maksustamine Karula vallas. (juh. H. Elmet)

Veermets, Taavi. Põhikaardi valmistamise tehnoloogia Eesti Kaardikeskuse tööde näitel. (juh. N. Liba)


 

1999

Maamõõtmine

Jakoby, Janek. Laheda valla Tilsi küla maakorraldusprojekt. (juh. F. Virma)

Kaareste, Andre. Kinnisomandi kitsendused ja nende rakendus maakorralduses Tabivere valla näitel. (juh. M. Kaing)

Kala, Kati. Maareform Valga maakonna Sangaste vallas. (juh. F. Virma)

Lihtmaa, Lauri. Valla arengu planeerimiseks vajalikud andmed ja informatsioon. (juh. S. Maasikamäe)

Luts, Lembitu. Maareform Viljandi maakonnas Kõo vallas. (juh. M. Kaing)

Meremäe, Rain. Maa kasutamise optimeerimise võimalused põllumajanduses. (juh. S. Maasikamäe)

Pallon, Alar. Maateabe levimise probleemid Tartu linna näitel. (juh. M. Rahnu)

Palumaa, Aivar. GPS/nivelleerimise täpsus. (juh. H. Jürgenson; T. Kall)

Reidolv, Alo. Maareform Taru maakonna Rõngu vallas. (juh. F. Virma)


 

1998

Maamõõtmine

Braun, Meelis. Valga maakonna maafond, selle kasutamistingimused ja maareformi seis. (juh. F. Virma)

Juss, Andres. Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine Rapla maakonnas (juh. M. Kaing)

Justus, Eve. Maa munitsipaliseerimine Tartu linnas (juh. M. Kaing; K. Kell)

Laos, Kullo. Järva maakonna Väätsa valla Lintsi piirkonna maakorraldusprojekt (juh. F. Virma)

Lensment, Indrek. Maareformi kulg Ida-Viru maakonna Mäetaguse vallas (juh. M. Kaing)

Mikk, Margus; Vendla, Anne. Paketi Map Info kasutamise võimalused maakonna ja valla maainfosüsteemi loomisel (juh. S. Maasikamäe)

Neeme, Mihkel. Endised talupiirid ja nende sobivus tänapäeva (juh. F. Virma)

Sarnik, Teet. Korteriomandi seadmine Tartu linna näitel (juh. M. Kaing)

Tamm, Uku. Maareformi käik ja probleemid Tartu maakonna Mäksa vallas (juh. S. Maasikamäe)

Vään, Janno. Võru maakonna Antsla valla geodeetilise mõõdistamisvõrgu projekt (juh. J. Randjärv)