Magistritööd

Magistritööd (3+2 )

 

2023

 

Geodeesia suund

Adajatullin, Renat. Erinevate tarkvarade võrdlemine laserskaneerimise andmete registreerimisel. (H. Jürgenson)

Feoktistova, Jana. Eesti RTK tugivõrkude areng. (H. Jürgenson)

Kartau, Mariliis. Aerolaserskaneerimise andmetest saadud kõrgusmudelite võrdlemine GNSS-mõõtmise tulemustega. (A. Liibusk)

Treial, Tanel. Mehitamata õhusõiduki kasutamine mõõdistustööde läbiviimisel lumekuhja mahuarvutuse eesmärgil. (A. Liibusk)

Uisk, Age. Tehnovõrgud topo-geodeetilistel uuringutel. (K. Metsoja)

 

Maakorralduse suund

Ilves, Raili. Kohalike omavalitsuste maade omandamine jalgratta- ja jalgteede ehitamiseks pärast kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse jõustumist 01.07.2018. (K. Põdra)

Oras, Koit. Maavajaduse uurimus pumpelektrijaama rajamiseks Viru-Nigula valda. (S. Maasikamäe)

Soosaar, Liisbeth. Mullastiku varieeruvus Tartu maakonna põllumassiividel. (S. Maasikamäe)

Zirk, Kristo Mihkel. Metsamaa pindala muutused Eestis 1920 kuni 2022. (E. Jürgenson; K. Põdra)

Tuovinen, Laura Elina. Rohevõrgustiku mõju kinnisvara väärtusele Tallinna näitel. (S. Maasikamäe; A. Käärd)

 

 

2022

 

Geodeesia suund

Konks, Margot. Glatsioisostaatilised maastikud maa ja mere piiril. (A. Liibusk)

Künnapuu, Rauno. Mehitamata õhusõiduki abil tehtud aerofotode põhjal jäätmeaunade mahtude arvutamise täpsus. (N. Liba; K. Kokamägi)

Rahu, Oscar; Siim, Karmo. Järvselja õppe- ja katsemetskonna tormikahjude hindamine fotogramm-meetriliste meetoditega. (N. Liba; K. Türk)

 

Maakorralduse suund

Ao, Silver. Riigi maakorralduse läbiviimine kinnisasjade avalikes huvides omandamisel Rail Baltica projekti näitel. (S. Maasikamäe)

Jarne, Diana. Ehitusõiguse pindala tuvastamine Ehitisregistri ja Eesti topograafia andmekogu andmetel. (T. Kall; V. Ilsjan)

Troost, Patricia. Maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksuste vastavus maakorralduse nõuetele. (S. Maasikamäe)

 

 

2021

 

Geodeesia suund

Metsoja, Kärt. Kohalike geodeetiliste võrkude hooldamisest ja kasutamisest Tartu linna näitel (juh. T. Kall, J. Vään).

Taaleš, Tauri. Audru GNSS püsijaama stabiilsuse kontrollimine InSAR kaugseire põhjal määratud maapinna deformatsioonidega​ (juh. T. Kall).

 

Maakorralduse suund

Kompus, Anna Grete. Kohaliku omavalitsuse maakorraldaja tööks vajalikud teadmised ja oskused (juh. S. Maasikamäe).

Lokk, Krista. Erinevate objektide asukoha mõju Tallinna korterite hinnale 2019. ja 2020. aastal (juh. S. Maasikamäe).

Michelson, Sten. Parima võimaliku kasutuse sisustatus hindamisaruannete koostamisel ja selle mõju turuväärtusele (juh. K. Sahk).

Onga, Leigi. Parkimiskorralduse probleemid Tartu linnas Annelinna linnaosa näitel (juh. S. Maasikamäe).

Rand, Riina. Maakasutuse muutused maaparandusaladel Harjumaa valdade näitel (juh. E. Jürgenson).

Torop, Märt. Maakorralduse probleemid avalikes huvides maade omandamisel (S. Maasikamäe).

 

 

2020

 

Geodeesia suund

Kapsi, Ivar. Satelliitmissiooni Sentinel-3 altimeetria Tase-2 andmete valideerimine Eesti rannikuvetes (juh. A. Liibusk, T. Kall).

 

Maakorralduse suund

Taimsaare, Elery. Teenimata tulu haaramine kui vahend Eesti kohalike omavalitsuste investeerimisvõimekuse suurendamiseks (juh. E. Jürgenson).

 

 

2019

 

Geodeesia suund

Annok, Gerly. Mobiilse laserskaneerimise kõrguslik täpsus kinnise ja osaliselt avatud taevalaotuse korral (juh. N. Liba, V. Tammin).

Kirs, Even. Hoone aerofotogramm-meetriline mõõdistamine UAV-ga (juh. A. Liibusk, M. Viitkin).

Kruusla, Kätlin. Maakoore liikumised riikliku geodeetilise võrgu GNSS kordusmõõtmistest (juh. T. Kall).

Soodla, Daiva. Geoidi mudeli EST-GEOID2017 täpsuse analüüs Tartu linnas (juh. H. Jürgenson).

Õunas, Kadi. Satelliidi Sentinel-3 altimeetria andmete valideerimine Lääne- Eesti rannikulähedastel aladel (juh. A. Liibusk).

 

Maakorralduse suund

Kase, Kairit. Eesti kohalike omavalitsuste huvid mereala ruumilisel planeerimisel (juh. E. Jürgenson, P. Metspalu).

Simson, Sandra. Maa korralise hindamise süsteemi edasiarendamine Eestis lähiriikide näitel (juh. K. Sahk).

Toom, Pille. Rahvastikuregistri andmete alusel teede kasutuskoormuse määramise metoodika välja töötamine (juh. E. Jürgenson, M. Rasva). 

 

 

2018

 

Geodeesia suund

Kokamägi, Kaupo. Mehitamata õhusõiduki abil tehtud aerofotode põhjal puistangu mahtude arvutamise täpsus (juh. N. Liba, K. Must).

Roopalu, Reijo-Tero. Staatilise laserskaneerimise andmete põhjal puistangu mahtude arvutamise täpsus (juh. N. Liba).

Svežova, Margarita. Võrgu RTK mõõteseeriate täpsus (juh. H. Jürgenson).

 

Maakorralduse suund

Bärg, Pärja. Tee ehitamiseks vajaliku maa hankimise mõju maa kasutamise tingimustele (juh. S. Maasikamäe).

George, Taissia. Arendustegevusega kaasnevate kohustuste täitmine Kambja valla Räni aleviku elamurajoonide näitel (juh. E. Jürgenson).

Liias, Sabine. Kinnisvara arendusprojekti tasuvuse analüüs Talli maaüksuse näitel (juh. S. Maasikamäe).

Rea, Kadri. Maakasutuse koondumise hindamise keerukusest omavahel seotud ettevõtete tingimustes (juh. E. Jürgenson).

Ritsoson, Oliver. Maakasutuse muutused Tartu linna ümbruses Haaslava, Tähtvere ja Ülenurme valla näitel, võrreldes aastaid 2005 ja 2016 (juh. E. Jürgenson).

Õigus, Krista. Luunja valla planeeringute analüüs (juh. S. Maasikamäe).

 

 

2017

 

Geodeesia

Anier, Karoliina. Skaneeritud punktipilvest ehitusinformatsioonimudeli koostamine hoone haldamiseks Eesti Rahva Muuseumi näitel (juh. A. Liibusk).

Roosimäe, Triin. Kohalike omavalitsuste geoarhiivide olemasolu ja seisukord Eestis (juh. A. Liibusk).

Sagitov, Timur. Keskkonnatingimuste ja töömeetodite mõju Leica laser tracker AT401 täpsusele (juh. H. Jürgenson).

 

 Maakorraldus ja kinnisvara planeerimine

Eliste, Mihkel. Kinnisvara arenduskohustuste täitmine ja finantseerimine kohalikes omavalitsustes Sõmeru vallas asuva Pagusoo elamupiirkonna näitel (juh. K. Sahk).

Järvala, Jaanus. Kinnisvaraarenduste realiseerumine Rae ja Kose vallas aastatel 1998 kuni 2015 (juh. S. Maasikamäe).

Jürgens, Joel. Detailplaneeringutes kehtestatud tingimustest kõrvalekaldumine Viljandi linna näitel (juh. K. Sahk).

Kelement, Mikk.  Põllumajandustootjate maakasutuste killustatuse uurimus (juh. S. Maasikamäe).

Laanmets, Grete. Kompensatsiooni määramine sundvõõrandamisel üldistes huvides (juh. S. Maasikamäe).

Laiv, Rauno. Riigigümnaasiumite arendamine ja haldamine (juh. M. Kaing).

Laskar, Kadi. Mäksa valla teedevõrk ja kinnisasjadele juurdepääsu probleemid (juh. S. Maasikamäe).

Luik, Kersti. Aastatel 1998-2015 Tartu linnalähedastel aladel moodustatud uusarendused ja nende realiseerumist mõjutavad tegurid (juh. S. Maasikamäe).

Mäger, Mihkel. Büroohoone arendamine ja haldamine Pronksi 12, Tallinn (juh. M. Kaing).

Pillesson, Argo. Nõukogude Liidu perioodil ehitatud tüüpkorterelamute renoveerimine ja selle mõju korterite väärtusele –  tehinguandmete  analüüs erinevates piirkondades (juh. K. Sahk).

Põdra, Kätlin. Haritava maa võsastumine Tartu maakonnas (juh. K. Sikk).

Rasva, Marii. Põllumajandusliku maakasutuse koondumine Eestis (juh. E. Jürgenson).

Salomon, Kadri. Väärtusliku põllumajandusmaa määramise metoodikate võrdlus Tartu maakonna näitel (juh. S. Maasikamäe).

Sundla, Kaur. Ülevaade reformimata maast  Tartu maakonna valdades (juh. E. Jürgenson).

  

 

2016

 

Geodeesia

Härm, Mart. Nivelleerimisvigade käsitlemine insenertehnilistel töödel (juh. T. Kall).

Kõrgvee, Urmas. Gravimeetrilise anomaalvälja täpsustamine Valga maakonnas (juh. H. Jürgenson).

Nõgene, Aigar. Raskuskiirenduse anomaalvälja analüüs Eesti-Läti piirialal (juh. H. Jürgenson, T. Oja).

Orason, Toomas. Kõrgusliku täpsuse suurendamine RTK rakendustes Millimeeter GPS abil (juh. T. Kall).

 

Maakorraldus ja kinnisvara planeerimine

Adojaan, Reesika. Rootsi korterelamutele kehtestatud energiatõhususe nõuded ja nende mõju Kodumaja AS-i turule sisenemisel (juh. K. Sahk, I. Rehme).

Koitjärv, Kirsika. Katastriüksuste piiride määramise probleemid (juh. S. Maasikamäe).

Krillo, Birgit. Avalik õigusliku ülikooli kinnisvara: arendamine ja avalik huvi (Tartu Ülikooli spordihoone näitel) (juh. K. Sahk).

Lõhmus, Kerli. Parim võimalik kasutus kui kinnisvara hinda mõjutav tegur (juh. K. Sahk).

Lüll, Angela. Ülevaade maareformi lõpetamisega seotud probleemidest Ida-Virumaa kohalike omavalitsuste näitel (juh. E. Jürgenson).

Närap, Stiven. Haritava maa muutuste uurimus Tartu maakonna neljas vallas (juh. S. Maasikamäe).

Oeselg,Tiina.  Lihtsate maakorraldustoimingute analüüs ja ettepanekud regulatsioonide muutmiseks  (juh. M. Toom, E. Jürgenson).

Tooming, Reili. Planeerimine ja ehitamine Mustvees lähtudes planeerimisseadusest, ehitusseadustikust ning linna üldplaneeringust (juh. M. Kaing).

Vendel, Maarja. Katastrimõõdistamisel tekkivate probleemide analüüs Riigimetsa Majandamise Keskuse maade riigi omandisse jätmise näitel (juh. S. Maasikamäe).

Villemson, Karmen. Tartu linna idapoolse ringtee postimaja liiklussõlme rajamisega seotud maakorralduslikud probleemid (juh. S. Maasikamäe).

 

 

2015

 

Geodeesia eriala

Berg-Jürgens, Jaano. Erinevate meetoditega loodud ortofotomosaiikide täpsus mehitamata lennuki MUST Q  aerofotode näitel (juh. N. Liba).

 

Kinnisvara planeerimine

Tõugjas, Hannes. Probleemsete korterelamute arendus Valga linnas (juh. M. Kaing, J.Tintera).

Soome-Vihtla, Ly. Riigi Kinnisvara AS-i kinnisvara korrashoiu optimeerimine Politsei- ja Piirivalveameti ning Päästeameti Elva objektide näitel (juh. M. Kaing).

Kraavi, Kati. Eesti ja Saksamaa ümberkruntimise regulatsioonide ja organisatsioonilise korralduse võrdlus (juh. M. Toom, E. Jürgenson)

 

Maakorraldus

Birk, Annika. Suurte joonobjektide rajamise mõju põllumajanduslikele maakasutustele: Kehtna Mõisa OÜ näitel (juh. S. Maasikamäe).

Heil, Eddy; Maltis, Mari. Tartumaa kinnisvaraarendused haritaval maal ja nende mõju haritava maa kasutamisele (juh. S. Maasikamäe).

Ivanova, Olga. Parkimiskorralduse probleemid Kohtla-Järve kortermajade juures, Ahtme linnaosa, Iidla asumi näitel (juh. S. Maasikamäe).

Pokk, Maarja. Tartu maakonna haritava maa massiivide killustatuse erinevad aspektid (juh. K. Sikk ja S. Maasikamäe).

 

 

2014

 

Geodeesia eriala

Pehlak, Anna-Liisa. Gravimeetrilise anomaalvälja uuringud Tartu- ja Võrumaal (juh. H. Jürgenson).

Tamm, Maarja-Chris. Põllumajandusmaa võsastumise monitooring aerolaserskaneerimise andmetega (juh. N. Liba ja A. Vain).

 

Kinnisvara planeerimine

Adojaan, Jaan-Ain. Investeerimisvõimalused Tallinna elamispindade turul (juh. Sahk).

Helmes, Maarja. Kinnisasja omanike andmete analüüsimise võimalustest Rõngu ja Ülenurme valdade näitel (juh. M. Toom ja E. Jürgenson).

Kerb, Kerli. Eesti Maaülikooli geomaatika osakonna vilistlaste erialase ettevalmistuse uuring (juh. M. Toom).

Kähi, Helen. Perioodil 1960-1990 ehitatud korterelamute seisukord ja korrashoiu perspektiivid maa-asulates (Vastse-Kuuste valla näitel) (juh. J. Leetsar ja K. Sahk).

Käära, Kadri; Raudmäe, Hanna ja Saarep, Karmen. Eksperthinnangutes kasutatavate võrdluselementide mõju korteriomandite ostu-müügi tehingute hindadele Tartu linna näitel (juh. K. Sahk).

Lepland, Triin ja Pintson, Marian. Rail Balticu mõju Kehtna valla maatulundusmaa kinnistutele (juh. S. Maasikamäe).

Rõivas, Tanel. Tehnoparkide arendusprojektide realiseerumise analüüs Ülenurme valla näitel  (juh. S. Maasikamäe).

Toots, Janika. Jõgeva maakonna ääremaastumise muutused 2010.-2014. aastatel (juh. S. Maasikamäe).

Tšikin, Maris. Põllumajandustootjate maakasutuste ruumiliste omaduste analüüs Tartumaa valdades (juh. S. Maasikamäe).

Vahtra, Jürgen. Linna ruumiline geomeetria, funktsioonide kättesaadavus ja mitmekesisus – Tartu linna konfiguratsiooniline uuring (juh. L. Lihtmaa ja H. Kalberg)

 

Maakorraldus

Aasmäe, Kristjan. Endiste 1940-ndate maaüksuste ning maareformi käigus moodustatud katastriüksuste võrdlemise võimalustest (juh. E. Jürgenson).

Sikk,  Kristiin. Põllumajandustootjate maakasutuse killustatuse uurimine Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti toetuste taotluste andmetel (juh. S. Maasikamäe).

Taremaa, Liis. Maareformi elluviimisega seotud Eesti kohalike omavalitsuste töötajate hariduslik taust ja selle mõju maareformi elluviimise kiirusele (juh. E. Jürgenson).

 

 

2013

 

Geodeesia

Alnek, Karmen. Täpse positsioneerimise meetodi kvaliteet riigi geodeetilise põhivõrgu 1. klassi 1997. ja 2008. A mõõtmiste põhjal (juh. Tarmo Kall)

Dun, Yulia. Tartu kohaliku geodeetilise võrgu ajalooline ülevaade (juh. Jüri Randjärv) 

Elisson, Jaan. Toila GNSS püsijaama aegrea analüüs (juh. Tarmo Kall)

Heinmaa, Preedik ja Pulk, Dargo. Veetaseme väärtustega korigeeritud satellitaltimeetria andmete valideerimine Väinameres kasutades gravimeetrilist geoidi GRAV-GEOID2011 (juh. Aive Liibusk)

Kiiman; Kauri. Terresrtiliste laserskannerite kauguste ja koordinaatmääramise testimine selleks rajatud testirajal (juh. Natalja Liba ja Tarvo Mill)

Laars, Pilleriin. Gravimeetrilise anomaalvälja täpsustamine Tartumaal (juh. Harli Jürgenson)

Maranik, Andres. Eesti geoidi mudelite ja nende korrigeerimispunktide hindamine uue kõrgtäpse nivelleerimise andmetega (juh. Harli Jürgenson)

Sirk, Martin. Tartu laululava kõlaekraani kontrollmõõtmised (juh. Ene Ilves ja Jüri Randjärv)

Vilde, Sandre. Eesti kõrgusvõrgu reeperite stabiilsuse hindamine graafilisel meetodil (juh. Tarmo Kall)

 

Kinnisvara planeerimine

Lest, Kadri. Detailplaneeringuga kehtestatud ehitusõiguse tõlgendamine ehitusloa andmisel kohlikuomavalitsuse poolt (juh. L. Lihtmaa)

Liivamets, Andrus. Kinnisvara halduse muutus läbi renoveerimisprotsessi Tartu valla lasteaedade näitel (juh. M. Kaing)

Sihver, Andres. Korterealmute arendamise majandusliku efektiivsuse väljaselgitamine Tartu linnas Meloni 30 arendusprojekti näitel (juh. K. Sahk)

Värnik, Reet. Tehnorajatistest mõjutatud kinnisvara väärtuse hindamine (juh. K. Sahk)

 

Maakorraldus

Kütt, Jana. Maareformi protseduure puudutavate õiguslike probleemide tekkepõhjuste analüüs riigikohtu halduskolleegiumi praktika näitel perioodil 2002.2012 (juh. E. Jürgenson)

Rebane, Krista. Erateede kasutamisega seotud maakonfliktid Eestis (juh. E. Jürgenson)

Trei, Ly. Detailplaneeringute koostamise korraldamine Ülenurma valla detailplaneeringute näitel (juh. S. Maasikamäe)

 

 

2012

 

Geodeesia

Must,  Kristo. Gravimeetrilise anomaalvälja mõõdistamine Lääne-Eestis. (juh. H. Jürgenson)

Mätlik, Margit. Topo-geodeetiliste tööde tasuvusarvestus. (juh. J. Randjärv)

Rand, Marian. Digitaalse ortofotomosaiigi loomise võimalused maatriksaerofotodest. Photomod tarkvaraga ja nende geomeetriline kvaliteet.  (juh. N. Liba, I. Järve)

Tänavsuu, Kalmer. Eesti kõrgusvõrgu fundamentaalreeperite postglatsiaalne vertikaalliikumine 1933.-2010. aasta nivelleerimisandmete põhjal. (juh. T. Kall)

Viibur, Maarja. Eesti geoidi mudelite  kontrollimine uue kõrgtäpse nivelleerimise andmetega. (juh. H. Jürgenson)

 

Kinnisvara planeerimine

Alekask,  Priit. Saku vallas aastatel 1999 - 2007 kehtestatud elamukinnisvara arenduste detailplaneeringute realiseerumine. (juh. S. Maasikamäe)

Aruväli,  Eveli; Biedermann, Asta; Paiste, Piret. Maareformi läbiviimise kiirust mõjutanud tegurid Kambja, Võnnu, Rõngu, Alatskivi, Vara ja Rannu vallas. (juh. E. Jürgenson)

Koroljova, Tatjana. Energiatõhususe meetmed ja nende mõju kulude kokkuhoiuks (Tallinna elamufondi näitel). (juh. M. Kaing)

Kund, Katrin; Semilarski, Margot. Korteriühistute sotsiaalne ja finantsiline võimekus korterelamute renoveerimiseks. (juh. L. Lihtmaa)

Mandel, Merit. Maakasutuse jälgimine ja arvestus Eesti Topograafilise Andmekogu põhjal. (juh. E. Jürgenson)

Talumets, Pille. LEADER toetuse kasutamine hoonete ning nendes paiknevate tehnosüsteemide ehitamiseks ja renoveerimiseks Eesti omavalitsustes ajavahemikul 2009-2012. (juh. S. Maasikamäe)

Tamm, Mailin. Ehitusprojektide mittevastavus detailplaneeringutes ja projekteerimistingimustes esitatud nõuetele. (juh. L. Lihtmaa)

Vutt, Ivika. Planeerimisprotsessides osalevate osapoolte käsitlused miljööst ja selle säilitamisest. (juh. L. Lihtmaa)

 

Maakorraldus

Kõiv,  Elliko. Tegevuskava Paide linna maade administreerimise süsteemi loomiseks aastateks 2012-2014. (juh. E. Jürgenson)

Nekrassova, Anna. Väärtusliku põllumaa määratlemine kohalike omavalitsuste tasemel Tartu maakonna näitel. (juh. E. Jürgenson)

Prisk,  Helen; Vainola, Kaido. Maatulundusmaa arvestus erinevates registrites ja nende võrdlus. (juh. S. Maasikamäe)

Tõnisson, Esko. Eesti Maaülikooli spordihoone haldamise ja hooldamise mudel. (juh. M. Kaing)

Virk, Merli. Teede ehitamiseks vajaliku maa hankimise probleemid. (juh. S. Maasikamäe)


 

 

2011

Geodeesia

Neithal, Alari. Ilmastikutingimuste mõju veetaseme muutustele ning kõrguste üle vee kandmisele. (juh. A. Liibusk)

Rist, Martin. Ehitusgeodeesia tolerantsid, probleemid ja kaugusmõõturite kontroll. (juh. J. Randjärv)

Šeffer, Jaana. Digitaalsete stereomudelite ja ortofotomosaiigi valmistamine riba-aerofotodest ning nende geomeetriline kvaliteet .(juh. N. Liba)

Sulaoja, Margis. Gravimeetri LaCoste & Romberg G-191 kalibreerimine. (juh. K. Türk)

 

Kinnisvaraplaneerimine

Eenkivi, Margus.Planeeringute mõju valglinnastumise intensiivsusele (Tartu linna näitel). (juh. K. Sahk)

Kesküla, Kerli. Turismimajanduse arenduse võimalused Võrtsjärve lähiümbruses – Rannu ja Rõngu valdades. (juh. M. Kaing)

Kuusk, Katrin. Tuuleparkide mõju kinnisvara hinnale ja elukeskkonnale Saaremaa näitel. (juh. K. Sahk)

Luik, Liilian. Eesti maamaksusüsteemi analüüs ja selle arenguvõimalused. (juh. K. Sahk)

Mitt, Siim. Parkimisalade laiendamine ja parkimiskorralduse planeerimine olemasolevatel vabaplaneeringuga korterelamualadel. (juh. S. Maasikamäe)

Oja, Erle. Miljööväärtusliku piirkonna tajumine väljaspool kohalikku kogukonda. (juh. L. Lihtmaa)

Pern, Alver. Lõpptarbija valmisolek hoonete jätkusuutliku sertifitseerimissüsteemi rakendamiseks. (juh. L. Lihtmaa)

Prükk, Bert. Jätkusuutlikkuse mõju elukondliku kinnisvara turuväärtusele. (juh. K. Sahk)

Purge, Marianne. Maareformi läbiviimisega seotud töötajate iseloomustus Eesti kohalikes omavalitsustes ja maavalitsustes aastatel 1991-2010 (juh. S. Maasikamäe)

Salumäe, Kristi. Kinnisvara haldamise tsentraliseerimine Riigimetsa Majandamise Keskuse näitel. (juh. M. Kaing)

Teresk, Triin. Munitsipaallasteaedade renoveerimise majanduslik põhjendus Tartu Lasteaed „Sipsiku” ja Valga Lasteaed „Kasekese” näitel. (juh. M. Kaing)

Tikko, Annika. Aastatel 2003-2010 kinnisvara planeerimise ja maakorralduse eriala lõpetanute töökohad, tööülesannete iseloom ja rahulolu erialase ettevalmistusega (juh. S. Maasikamäe)

Toom, Mariliis. Omandireformi protseduuride modelleerimine. (juh. E. Jürgenson)

Veeroja, Piret. Koostööplaneerimine seadusandluses ja praktikas: baseerudes Taani ja Eesti omavalitsuste näidetele. (juh. S. Maasikamäe)

Viilu, Sandra. Eelisostuõiguse rakendamise otstarbekus riigivara võõrandamisel. (juh. K. Sahk)


Maakorraldus

Kask, Karel. Munitsipaliseeritud maade kasutuse analüüs Pärnu maakonnas. (juh. S. Maasikamäe)

Sulaoja, Helen. Maareformi seaduse muudatuste iseloom aastatel 1992-2010. (juh. S. Maasikamäe)


 

2010

Geodeesia

Abdurahmanova, Tatjana. Erinevatel aerotriangulatsiooni printsiipidel koostatud ortofotomosaiikide geomeetrilise kvaliteedi kontroll. (juh. Natalja Liba, Ina Järve)

Michelson, Martin. Viljandimaa gravimeetrilise anomaalvälja täpsusta­mine ja SRTM-mudeli täpsuse hindamine. (juh. Harli Jürgenson)

Mölder, Jane. Topo-geodeetilised tööd trasside rajamisel (EOMAP Maamõõdukeskus OÜ tööde näitel). (juh. Jüri Randjärv)

Nikolenko, Tatjana. Raskuskiirenduse mõõtmine ja tasandamine Puhja – Rõngu – Tõrva piirkonnas aastatel 2009–2010. (juh. Harli Jürgenson)

Ojamäe, Maris. Tallinna kesklinna piirkonna reeperite vajumine 2000 ja 2008 nivelleerimisandmete põhjal. (juh. Tarmo Kall)

Villak, Kristo. Magnetilise deklinatsiooni määramine Eesti Kaitse­väe keskpolügoonil. (juh. Aive Liibusk)

 

Kinnisvaraplaneerimine

Boiko, Marit. Ebaseaduslike ehitiste seaduslikustamisetik Tartu linna näitel. (juh. Kaarel Sahk)

Jürgenson, Jane. Riigi ja kohaliku omavalitsuse vastuolud maa riigi omandisse jätmisel Tallinna linna näitel. (juh. Evelin Jürgenson)

Kärson, Kadri. Kinnisvara kasutuskitsendused ja nende mõju hinda­misele. (juh. Kaarel Sahk)

Lobina, Olga. Aktuaalsed probleemid elukondliku kinnisvara hindamisel: riskipõhine lähenemine. (juh. Kaarel Sahk)

Lust, Aigi; Sepp, Heiki; Soomuste, Kersti. Jätkusuutlikkusel põhinevate hindamissüsteemide BREEAM ja LEED rakendamisvõimalustest Eestis. (juh. Lauri Lihtmaa)

Margusoo, Anne. Detailplaneeringutele menetluse käigus esitatud vastuväidete ja ettepanekute analüüs ning mõju planeeringute kehtestamisele (Tallinna ja Tartu linna võrdlus). (juh. Kaarel Sahk)

Metsaots, Maili. Avalikkuse teavitamine detailplaneeringute algata-misest Harjumaa omavalitsuste näitel. (juh. Lauri Lihtmaa)

Peiker, Helena. Makromajanduslike tegurite mõju kinnisvara turuväärtusele (Tartu linna korterituru näitel). (juh. Kaarel Sahk)

Prokofjeva, Tatjana. Sihtasutuse Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus Jõhvi valla logistika- ja äripargi projekti arengukava. (juh. Madis Kaing)

 

Maakorraldus

Huugen, Kadri. Perioodil 2003-2008 kehtestatud detailplaneeringute realiseerimine Ridala vallas. (juh. Siim Maasikamäe)

Jakobson, Silver. Maareformi lõpetamise võimalustest Ridala vallas. (juh. Evelin Jürgenson)

Jõgi, Helina. Põllumajandustootjate maakasutuste ruumiliste omaduste analüüs kolme Põlvamaa valla näitel. (juh. Siim Maasikamäe)

Luik, Janelle. Detailplaneeringute jooniste digitaalse koostamise analüüs Türi valla näitel. (juh. Siim Maasikamäe)

Saarna, Karel. Rõuge-Haanja piirkonda maastikujalgrattaradade võrgustiku rajamise võimaluste uuring. (juh. Siim Maasikamäe)

Simmulmann, Kadri. Keskkonnaministeeriumi halduses maareformi käigus riigi omandisse vormistatud maade uurimus 1993-2009 aastate lõikes. (juh. Evelin Jürgenson)

Tõll, Anti. Munitsipaliseeritud maade kasutuse analüüs Jõgeva maakonnas. (juh. Siim Maasikamäe)


 

2009

Geodeesia

Enno, Birgit. Erinevate meetodite kasutamine normkõrguste üle vee kandmisel ja Kihnu saare kõrguse täpsustamine. (juh. A. Liibusk)

Raamat, Rivo. Maakoore vertikaalliikumised Peipsi järve veevaatlusandemete põhjal. (juh. T. Kall

 

Kinnisvaraplaneerimine

Elbrecht, Helen. Kinnisvaraalaseid otsuseid mõjutavate tegurite uurimine. (juh. K. Sahk, L. Lihtmaa)

Filip, Olesja. Tartu lähivaldade elamuarendusprojektide analüüs ja perspektiivid. (juh. M. Kaing)

Ivanova, Jekaterina. Maakonnaplaneering üldplaneeringute koostamisel Lääne maakonna näitel. (juh. L. Lihtmaa, K. Kivimaa)

Kalbina, Jelena. Kinnisvaramaakleri tegevuse analüüs korterite müügi- ja üüritehingute vahendamisel ning selle kvaliteedi tõstmise võimalused Eestis. (juh. M. Kaing)

Känd, Karoliina. Maa-ameti valduses olevate riigimaade korrashoid. (juh. E. Jürgenson)

Leis, Teivi. Planeeringute ja ehitustegevuse kohtuliku vaidlustamise põhjuste analüüs. (juh. S. Maasikamäe)

Makejeva Kristina. Arendatavate korterelamute kvaliteediga seotud problemaatika Tartu linna näitel. (juh. M. Kaing)

Must, Marin. Riigimaade arvestuse pidamise tõhusamaks muutmine Maa-ameti näitel. (juh. E. Jürgenson)

Müür, Kätlin. Maareformi lõpetamise probleemid Tartu linnas. (juh. S. Maasikamäe)

Naar, Kadi. Vabariigi Valitsuse korralduste alusel tasuta munitsipaalomandisse antud maad. (juh. L. Lihtmaa, R. Ermus)

Pajus, Katrina. Kinnisvara hindamise kvaliteet: teenusepõhine lähenemine. (juh. K. Sahk)

Pill, Kärt. Maa-alale detailplaneeringu lahenduse leidmine Jõhvi – Tartu – Valga maantee, Tartu – Vahi maantee ja Vana – Narva maantee vahelise maa-ala detailplaneeringu näitel. (juh. L. Lihtmaa)

Türbsal, Kadri. Maa-ameti kaasamine üldplaneeringute koostamise protsessi. (juh. L. Lihtmaa)

 

Maakorraldus

Hass, Helena. Tartu linnas aastatel 2000 – 2005 algatatud ja kehtestatud detailplaneeringute analüüs. (juh. S. Maasikamäe)

Tereesa, Kink. Reformimata maade olemus Puhja valla näitel. (juh. E. Jürgenson)

Lesment, Svetlana. Kinnisvara hinda mõjutavate objektide asukoha mõju uurimine GISi abil (Tartu linna korterituru näitel). (juh. S. Maasikamäe)

Satsi, Annika. Maareformi läbiviimine Tallinna linnale kuulunud endistel kinnistutel. (juh. E. Jürgenson, A. Kass)


 

2008

Geodeesia

Kerner, Liis; Uibo, Külliki. Digitaalse ortofoto M 1:10 000 geomeetrilise kvaliteedi hindamine (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti tellimuse näitel). (juh. N. Liba, M. Tee )

Lill, Tanel. Eesti viimaste aastate gravimeetriliste marsruutmõõtmiste analüüs. (juh. H. Jürgenson)

Pihl, Peeter. Ehitusgeodeetiliste tööde täpsus. (juh. E. Ilves)

Saetalu, Daisi. GPS-tehnoloogia kasutamine metsas. (juh. A. Liibusk)

Vain, Ants. Aerolaserskaneerimisest saadud maapinna kõrgusmudelite täpsuse hindamine. (juh. N. Liba)

Õunpuu, Kristel. Väikesaare kõrgusvõrgu sidumine veevaatlusandmete põhjal. (juh. A. Liibusk)

 

Kinnisvaraplaneerimine

Hiire, Kaisa. Võrdlustehingute andmebaaside probleemidest kinnisvara hindamisel. (juh. K. Gross)

Klandorf, Karen. Miljööalade planeerimine Paide linna näitel. (juh. L. Lihtmaa)

Kraut, Ott. Kinnisvara hinnataseme modelleerimine (Tartu linna Annelinna linnaosa korterituru näitel). (juh. K. Sahk)

Saldre, Kärt. Kirde-Brasiilias asuva Bahia osariigi turismikinnisvara ülevaade ning arendustegevuse kasumlikkuse analüüs Villa São José projekti põhjal. (juh. M. Kaing)

Tõrva, Anneli. Tartu valla kinnisvaraarenduse analüüs ja arenguperspektiivid. (juh. M. Kaing)

Uustalu, Kerli. Ehitusõigus kui kompaktne õigus ning selle käsitlus kinnisvara erakorralisel hindamisel. (juh. K. Sahk)

Ventsel, Liisi. Arendusobjekte kirjeldavate indikaatorite uurimine elamuarenduste näitel. (juh. L. Lihtmaa)

 

Maakorraldus

Piunov, Maret. Maamõõdu tööde käigus tekkivad administratiivpiiride määramise probleemid Tartu linna näitel. (juh. S. Maasikamäe)


 

2007

Geodeesia

Käiss, Piret; Mõttus, Janne. Maaülikooli geomaatika osakonna GPS tugijaama funktsionaalsus. (juh. H. Jürgenson)

Nõu, Kerli. 2005. aastal FM Kartta OY poolt toodetud ortofotode visuaalse kvaliteedi hindamine. (juh. N. Liba, M. Tee)

Pertmann, Jüri Aleksander. Tartu linna geodeetilise põhivõrgu 2. ja 3. järgu täpsuse hindamine. (juh. T. Kall)

 

Kinnisvaraplaneerimine

Arula, Astrid. Kinnisvara arendusprojekti teostatavuse analüüs Sõbra 54 ärihoone näitel. (juh. M. Kaing)

Ereline, Piret. Korteriühistulise tegevuse analüüs ja arengu suunad Luunja vallas. (juh. M. Kaing)

Koosa, Auli. Põllumajandusettevõtte arengut mõjutavad maakasutuse tingimused. (juh. S. Maasikamäe)

Lankots, Kertu. Riigi maareservi moodustamise ja maareservi avalikul enampakkumisel võõrandamise analüüs. (juh. M. Kaing)

Lapp, Karin. Viljandi linna korterite turuanalüüs aastatel 2004-2006. (juh. S. Maasikamäe)

Liiv, Kaidi. Tartu linnas 2005 ja 2006 aastal kehtestatud detailplaneeringute menetlemise käigus esitatud ettepanekute ja vastuväidete analüüs. (juh. L. Lihtmaa)

Silm, Marja. Infrastruktuuri mõju kinnisvara turuväärtusele. (juh. M. Kaing)

Talli, Ave. Tööstusparkide arendus Eestis. (juh. M. Kaing)

 

Maakorraldus

Kõõra, Mari-Liis. Kohaliku omavalitsuse roll maakasutuse planeerimisel. (juh. S. Maasikamäe)

Rummel, Kaire. Ortofotode kasutamise võimaluste uurimine metsade takseerimisel. (juh. S. Maasikamäe)


 

Magistritööd (4+2)

2011

Geodeesia

Salu, Eva. Metsapiiride määramise võimalused fotogramm-meetriliste ja laserskaneerimise andmete põhjal. (juh. N. Liba)

Maakorraldus

Saal, Helen. Põllumajandusmaa võsastumine Haanja looduspargis. (juh. S. Maasikamäe)


Kinnisvaraplaneerimine

Murumaa, Eve. Automaatsete hindamismudelite rakendamine korterite hindamisel Tallinna näitel. (juh. S. Maasikamäe)


2010

Geodeesia

Jäetma, Nele. Tartu linna hoonete kolmemõõtmelise (3D) mudeli valmistamine aeropildistamise põhjal ja selle täpsus. (juh. N. Liba)


2007

Geodeesia

Türk, Kristina. Uued globaalsed geopotentsiaalsed sfäärilis-harmoonilised mudelid, nende mõju Eesti geoidi mudelile. (juh. H. Jürgenson)


Maakorraldus

Sippo, Irina. Maatulundusmaa kinnistute killustatuse analüüs. (juh. S. Maasikamäe)


2006

Kinnisvaraplaneerimine
Punamäe, Hillar
. Kinnisvaraspetsialistide infokasutus ja –vajadus lokaalsel eluasemeturul: Võru linnaregioon. (juh. S. Maasikamäe)


2005

Geodeesia

Melnikova, Ina. Tartu linna ortofotomosaiigi valmistamine (programmi Photomod näitel) ja tema geomeetriline kvaliteet. (juh. N. Liba)

Sander, Janika. Geodeetiline tihendusvõrk Eestis. Satelliidi-, vastuvõtja- ja keskkonnapõhiste veaallikate mõju. (juh. A. Rüdja)

Morozova, Natalja. Gravimeetrilise geoidi NKG04 võrdlemine loodpinnaga Läänemerel. (juh. H. Jürgenson)


2004

Maakorraldus

Lihtmaa, Lauri. Piirkondlike maaparandusbüroode geograafilise infosüsteemi loomise alused. (juh. S. Maasikamäe)

 


2003

Geodeesia

Kargaja, Ave. Digitaalse ortofotokaardi kvaliteedi hindamine. (juh. N. Liba)

Liibusk, Aive. Raadio- ja GSM-side kasutamine RTK GPS-mõõtmisel. (juh. J. Randjärv, H. Jürgenson)


2001

Maakorraldus

Rahnu, Marje. Valla maainfosüsteemi loomise alused. (juh. S. Maasikamäe)


1997

Geodeesia

Kall, Tarmo. Maakoore vertikaalliikumiste määramine Lõuna-Eestis (Cum Laude). (juh. J. Randjärv)


1994

Geodeesia

Jürgenson, Harli. Eesti baas- ja põhikaardi projektsioon ning tasapinnaliste ristkoordinaatide süsteem. (juh. J. Lankots)

Vard, Aivo. GPS meetodil punktide määramine ja tulemuste sidumine geoinfosüsteemiga. (juh. J. Randjärv)


1993

Maakorraldus
Merusk, Lembit. 
Valla maakasutuse planeerimine (Nõo valla näitel). (juh. A. Astaškin)


1992

Maakorraldus

Tiits, Tambet. Maakatastri loomise probleemid Eestis. (juh. A. Astaškin)