Magistritööde teemad

Teemad on grupeeritud juhendajate kaupa

Aive Liibusk


Teema: Automaatsete veemõõdujaamade kõrgussüsteemi täpsustamine. Eesmärgiks on Eesti rannikuvetesse paigaldatud automaatsete veemõõdujaamade kõrgussüsteemi täpsustamine. Töö käigus tuleb kokku koondada andmed automaatjaamade ja nende kõrgusvõrguga sidumise kohta. Vajadusel tuleb teostada veemõõdujaamade kontroll-mõõtmised.

Harli Jürgenson


Teema: Olemasolevate gravimeetriliste punktide koordineerimine GNSS meetodil. Töö koostamiseks tuleb määrata gravimeetriliste punktide täpne asukoht ja kõrgus, arvutada anomaalväli, koostada võrdlus vanemate mõõtmisega. Töö tulemused on seotud gravimeetriliste andmebaaside uuendamisega.

Teema: Digitaalgravimeetri kalibreerimine. Töö eesmärk on kalibreerida geomaatika osakonna uus gravimeeter. See on vajalik, selleks et nimetatud seade oleks kasutatav täpsetel gravimeetrilistel mõõtmistel. Gravimeetri kalibreerimiseks tuleb teha mõõtmised kalibreerimispolügoonil ja arvutada kalibreerimiskõver.

Teema: Gravimeetriline mõõdistamine ja amomaalvälja leidmine digitaalgravimeetriga. Töö käigus tehakse detailsed gravimeetrilised mõõtmised mingis Eesti piirkonnas. Tuleb teha välimõõtmised (gravimeetrilised, asukoha ja kõrguse mõõtmised), tasandada mõõtmised ja leida anomaalväli. 

Natalja Liba


Teema: Põllumajandusmaa monitooring kaugseire meetoditega. Töö eesmärk on hinnata erinevate kaugseire meetodite (aerolaserskaneerimine, aserskaneerimine, fotogramm-meetriline meetod jm) sobivust põllumajandusmaa seisundi ja tema tegeliku kasutamise hindamisel. Põhilised uurimisküsimused on seotud erinevate kaugseire meetoditega saadud teabe kvaliteedi hindamisega. Välja tuleb selgitada erinevate meetoditega saadud põllumajandusmaa seisundit ja kasutamist iseloomustava info täpsus ja usaldatavus.

Teema: Terrestrilise (maapealse) laserskaneerimise kasutamise võimalused fotogramm-meetrias

Teema: Erinevate meetoditega loodud ortofotomosaiigi kvaliteet UltraCam-D maatrikssensorfotode näitel

Teema: Erinevate meetoditega loodud ortofotomosaiigi kvaliteet ADS-40  ribasenorfotode näitel

Teema: Kõrgusmudelite mõju ortofotomosaiigi kvaliteedile

Teema: Aerotriangulatsiooni mõju ortofotomosaiigi kvaliteedile

Tarmo Kall

Üldised teemad:

Teema: GNSS-püsijaamade andmetöötluse ja/või koordinaatide aegrea analüüsiga seotud teemad.

Teema: Geodeetiliste võrkude rajamise-, rekonstrueerimise- ja andmetöötlusega seotud teemad.

Teema: Koordinaat- ja referentssüsteemidega seotud teemad.

Teema: Maapinna ja/või ehitiste deformatsioonide uurimisega seotud teemad (mõõtmised tahhümeetrilisel-, laserskaneerimise-, GNSS- või nivelleerimise meetodil).

Konkreetsed teemad:

Teema: Eesti kõrgusvõrgu fundamentaalreeperite ja/või GNSS-püsijaamade stabiilsuse analüüs InSAR  meetodil". Kasutades Sünteetilise Tehisava Radari InSAR (üks kaugseire meetoditest) interferomeetrilisi andmeid, tuleb analüüsida maapinna deformatsioone Eesti kõrgusvõrgu fundamentaalreeperite ja GNSS-püsijaamade ümbruses.

Teema: Eestis kasutusel olnud/olevate koordinaatsüsteemide vaheliste transformeerimisparameetrite üleviimine ressursipaketti PROJ.4.

Madis Kaing


Teema: N piirkonna kinnisvara turu analüüs. Kinnisvara turgu saab uurida erinevatel tasanditel – riik, maakond või KOV. Töö eesmärk on välja selgitada kinnisvara turu trendid N piirkonnas. Uurida tuleks muutusi ja dünaamikat vähemalt viimase kümne aasta jooksul. Kasutades kas riikliku statistikat või erafirmadest saadud materjali. Kasutada analüüsi tegemisel matemaatilisi meetodeid, mille alusel on võimalik teha prognoose.

Teema: Kinnisvara arendusprojekti analüüs. Töö eesmärk on hinnata kinnisvara arendusprojektide efektiivsust. Analüüsitavad projektid võivad olla erineva  sihtotstarbega, näiteks elamud, äripinnad või sotsiaalobjektid. Soovituslik on erialapraktika sooritada mõnes kinnisvara arendusega tegelevas firmas ja lahendada probleem objekti kesksena.  Töös käsitleda asukoha mõju, finantseerimise allikaid ja majanduslikku tasuvust.