Maakorraldaja kutseeksam

Koolitused e-õppe keskkonnas

Moodle keskkonnas töötamiseks on vajalik kasutajakonto olemasolu. Juhendi kasutajakonto tegemiseks saate alla laadia siit.

 

 

Maakorraldaja kutseeksamiks vajalike materjalide loetelu on jagatud kuueks osaks:
1. Õigusaktid, eekõige seadused, mida on vaja tunda kogu ulatuses. Nende õigusaktide nimele klikkides ei avane täiendava infoga faili.
2. Õigusaktid, mida on vaja teada valikuliselt, vastava õigusakti nimele klikkides avaneb fail, milles on toodud vajalike teadmiste (paragrahvide, peatükkide jm) loetelu.
3. Õpikud, konspektid ja käsiraamatud
4. Viited Maa-ameti materjalidele.
5. Viited kutse eetikat käsitletavatele materjalidel.
6. Kutseksamiga seotud täiendav info.

NB! Materjalid täienevad pidevalt

1. Õigusaktid mida on vaja teada kogu ulatuses

Eesti topograafia andmekogu asutamine ja andmekogu pidamise põhimäärus (Vabariigi Valitsuse 05.12.2013 määrus nr 171)

Geodeetiline süsteem (Keskkonnaministri 26.10.2011 määrus nr 64)

Katastriüksuse moodustamise kord (Keskkonnaministri 14.08.2018 määrus nr 30)

Kinnisasja avalikes huvides omandamise seadus

Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse seletuskiri (tase 7)

Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse seletuskirja lisa 2 (tase 7)

Maa hindamise seadus (tase 7)

Maakorraldusseadus

Maakatastriseadus

Maareformi seadus (tase 6 ja tase 7)

Ümberkruntimiskava koostamise kord (Vabariigi Valitsuse 29.02.2000 määrus nr 74) (tase 6 ja tase 7)

3. Õpikud, konspektid ja käsiraamatud

5. Kutse eetikat käsitlevad materjalid

6. Täiendav info

Kaasusülesande lahendamine ei eelda täiendavat kodust ettevalmistamist. Samuti ei eelda kaasusülesande lahendamine tehniliste vahendite kasutamist kohapeal, koordinaatide arvutamist vms. 6. taseme taotlejatele lahendamiseks antava kaasuse puhul hindab komisjon ülesande lahendamiseks vajalike tegevuste/toimingute jms kirjeldamist ja oma valikute põhjendamist. Kaasusülesande lahendamiseks antakse eksami sooritajale kasutamiseks katastriüksuse moodustamise toimikud koos lisadega (koopiad), katastriüksuse kohta maakatastris registreeritud andmed ja katastrikaardi väljatrükid erinevatel taustadel.