Geodeesia, kinnisvara- ja maakorralduse õppekavad

Meie bakalaureuse- ja magistriõppekavade nimeks on Geodeesia, kinnisvara- ja maakorraldus.

Siin saad tutvuda bakalaureuse õppeplaani ja magistri õppeplaaniga. Loe eriala kohta siit.

Mis peitub nende sõnade taga?

Geodeesia on teadus, mis käsitleb Maa kuju mõõtmete ja raskusjõuvälja määramist ning tegeleb Maa pinnaosade kuju ja suuruse mõõtmisega ja nende mõõtkavalise kujutamisega tasandil. Geodeesia on aluseks asukoha määramisele maapinnal, maa all või selle kohal. Juba Vanas Egiptuses tunti huvi oma maavalduste suuruse vastu ning vajati teadjaid, kes oskasid nt püramiidide asukohta maha märkida. Seega võib geodeesiat pidada üheks vanemaks teaduseks. Sageli tuntakse seda teadusharu rahva hulgas ka maamõõtmise nime all. Maade mõõtmine ja täpne kaardistamine (topograafiline mõõtmine) on olnud oluline igal ajal ja jääb selleks ka edaspidi. Siiski on geodeesia hoopis enamat kui maamõõtmine. Suure osa moodustab insenerigeodeesia ehk töö teede ja hoonete ehitustel. Geodeesia hõlmab ka üleriigiliste võrkude rajamist ja erinevaid geodeetilisi arvutustöid. 

Tänapäeval koostatakse plaanid ja kaardid arvutiga, asukoha infoga seotakse ka digitaalne kõrgusmudel. Vastavad andmed kogutakse väljas kasutades selleks elektrontahhümeetreid, kõrgtäpseid GPS-seadmeid (koordinaatide määramise täpsus 1...2 cm), digitaalseid nivelliire, kosmose- ja aerofotosid, laserskannereid, gravimeetreid.

Maakorraldus on oma olemuselt tehniline, juriidiline ja majanduslik abinõu, kuna eesmärgiks on maakorralduse käigus moodustada sellised maaüksused, mis oleksid teatud keskkonnas majanduslikult kõige tulusamad. Maakorraldust viiakse ellu läbi õiguslike ja tehniliste toimingute. Õiguslikult on olemas vastavad regulatsioonid, mis annavad alused tehniliste toimingute elluviimiseks. Tehnilisteks toiminguteks on näiteks maade piiristamine, mõõdistamine, andmete kandmine registritesse, registrites olevate andmete töötlemine jne.

Majanduslik efektiivsus võib avalduda näiteks selles, kui tükeldatud kinnistu, mis koosnes 10’st lahustükist koondatakse ühte kompaktsesse kinnistusse. Samas kaasneb majanduslik kasu ka siis, kui maakorraldustoimingute läbiviimisega lahendatakse ära kas keskkonnaga seotud küsimused või siis naabrite vahelised piirivaidlused. Piirvaidlused võivad kaasa tuua nii otseseid (nt kohtukulud) kui ka kaudseid kulusid (halvad suhted naabritega, tülid, millega võivad kaasneda tervisehäired, depressioon jne).

Mida Geodeesia, kinnisvara- ja maakorralduse eriala tudengid õpivad?

Oled Sa kunagi mõelnud, kuidas on loodud nt GoogleMaps või kuidas töötab GPS? Need on vaid ühed märksõnad, mida selle eriala tudengid õpivad ning tänu selle eriala inimestele on meil kõigil võimalus kasutada täpseid digitaalseid kaarte igapäevaselt.

Õppekavas õpetatavad ained jagunevad laias laastus kaheks, tehnilisteks ja õiguslik/majanduslikeks.  Tudeng saab teadmised, kuidas ja mis vahenditega looduses mõõtmisi teha ning informatsiooni koguda ning seda plaanile kanda. Seetõttu on üsna suur rõhk pandud erinevatele kõrgtäpsetele mõõteseadmetele ning kaasaegsete tehnoloogiate tundmaõppimisele, mis teeb geodeesiast võrdlemisi instrumentaalse eriala. Teisest küljest saavad üliõpilased teadmised maa ja selle­ga seotud rajatiste kui kinnisvara õiguslikest, majanduslikest ja tehnilistest probleemidest. Seega, õpitakse maamõõtmist, topograafiat, kartograafiat aga ka matemaatikat, füüsikat, informaatikat, ehitusõpetust, majandus- ja õigusalaseid aineid.

Magistrantuuris on võimalik spetsialiseeruda kas geodeesiale või maakorraldusele ning vastavaid erialaaineid õpitakse süvendatult. Geodeesias on nendeks eeskätt geodeetilised põhivõrgud, Maa kuju aluseid käsitlev kõrgem geodeesia, satelliitgeodeesia, gravimeetria (raskuskiirenduse mõõtmine maalt ja kosmosest), füüsikaline geodeesia. Omaette valdkonna moodustab stereofotogramm-meetria ja laserskanneerimine. Maakorralduse poolel pööratakse enam tähelepanu maaga seotud juriidilistele küsimustele ning planeeringutele.

Kuhu suunduvad lõpetajad tööle?

Lõpetajad leiavad tööd riigiasutustes (nt PRIA, Maa-amet, Lennuamet, Kaitseministeerium, Keskkonnaministeerium, Veeteede Amet jne), linna- ja vallavalitsustes, geodeesia- ja ehitusfirmades, kinnisvara arendamise, hindamise ja vahendamisega tegelevates firmades, elamuhaldusfirmades. Eriala lõpetanutel on laid teadmised ja lai tööpõld nii kodu- kui välismaal.

Vaata lisaks geodeesiat tutvustavat PowerPoint esitlust.

Ülalkirjeldatud erialad kuuluvad geomaatika valdkonda. Tegemist on dünaamilise ja areneva valdkonnaga, mis hõlmab peale geodeesia, maamõõtmise ja kartograafia ka kinnisvara (sh maaressursside) planeerimist, hindamist ja korraldamist ning geoinformaatikat (ruumiandmete kogumist, haldamist ja analüüsi). Geomaatika on tegevuste kompleks, mis on suunatud laia ringi tehniliste (nt erinevaid mõõdistustööd ehitusplatsidel, tihe- ja hajaasustusega aladel) ja ühiskondlike probleemide (nt maade jagamine, planeerimine, kinnisvara hindmine) lahendamisele.

Geomaatika alla kuuluvate tööde kirjeldusi ning karjäärivõimalusi on lihtsalt ning selgelt illustreerinud Dublini tehnoloogia instituudi (The Department of Spatial Information Sciences (DSIS) Dublin Institute of Technology (DIT)) poolt loodud videos: