Uurimistööde tulemused

Uurimistööde aruanded

Maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksuste tegeliku kasutamise ning võimalike meetmete välja selgitamine põllu- ja metsamajanduse taristu arendamiseks kuni aastani 2020. Põllumajandusministeeriumiga sõlmitud töövõtulepingu nr 94 lõpparuanne

 

Väärtusliku põllumajandusmaa hindamine. Jõgeva Maavalitsusega sõlmitud töövõtulepingu lõpparuanne. Jõgeva maavalitsusega sõlmitud töövõtulepingu lõpparuanne.

 

Metoodiliste soovituste ja ettepanekute koostamine väärtusliku põllumajandusmaa määramiseks maakonnaplaneeringute koostamisel Põlva, Valga ja Võru maakondade tingimustes ning sellega seonduvate näidisülesannete lahendamine. Töövõtuleping nr 13P05 lõpparuanne.

 

Geomaatika osakonnas tehtud uuringu "Rail Balticu mõju maaomandile ja põllumajanduslikule maakasutusele" aruanne. Uuringu viisid läbi Evelin Jürgenson, Siim Maasikamäe ja Kristiin Sikk.

Maakorralduse ja maakasutuse alased üliõpilastööd

Aasmäe, Kristjan. 2012. Looduslike piiride ja katastriüksuste piiride kokkulangemine. Bakalaureusetöö (juh. S. Maasikamäe)

Aasmäe, Kristjan. 2014 Endiste 1940-ndate maaüksuste ning maareformi käigus moodustatud katastriüksuste võrdlemiste võimalustest. Magistritöö (juh. E. Jürgenson)

Jõgi, Helina. 2010. Põllumajandustootjate maakasutuste ruumiliste omaduste analüüs kolme Põlvamaa valla näitel. Magistritöö (juh.S. Maasikamäe)

Lepland, Triin ja Pintson, Marian. 2014. Rail Baltiku mõju Kehtna valla maatulundusmaale.  Magistritöö (juh.S. Maasikamäe)

Lest, Kadri. 2013. Detailplaneeringutega kehtestatud ehitusõiguse tõlgendamine ehitusloa andmisel kohaliku omavalitsuse poolt. Magistrtöö (juh. L. Lihtmaa)

Luik, Kersti. 2015. Haritava maa hinda mõjutavad tegurid Eestis 2013.- 2014. aastal. Bakalaureusetöö (juh. S. Maasikamäe)

Prisk, Helen ja Vainola Kaido. 2012. Maatulundusmaa arvestus erinevates registrites ja nende võrdlus. Magistritöö (juh.S. Maasikamäe)

Sikk, Kristiin. 2014. Põllumajandusmaa tootjate maakasutuse killustatuse uurimine Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti toetuste taotluste andmetel. Magistritöö (juh.S. Maasikamäe)

Rasva, Marii. 2015. Maade haaramine Brasiilias ja Aafrikas, Hiina ja Euroopa osalemine maade haaramises ning põllumajandusliku maakasutuse koondumine suurtootjate kätte Eestis. Bakalaureusetöö (juh. E. Jürgenson)

Rebane, Krista. 2013. Erateede kasutamisega seotud maakonfliktid Eestis. Magistrtöö (juh. E. Jürgenson)

Toom, Mariliis. 2011. Omandireformi protseduuride modelleerimine. Magistrtöö (juh. E. Jürgenson)

Virk Merli. 2011. Teede ehitamiseks vajaliku maa hankimise probleemid.  Magistritöö (juh.S. Maasikamäe)

Geodeesia alased üliõpilastööd

Järvala, Jaanus ja Järve Margus. 2015. RTK GNSS kõrgusmäärangu täpsus. Bakalaureusetöö (juh. T. Kall)